KSKE 5 Co 13/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/13/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7510213031 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7510213031.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu URBARIÁT- pozemkové spoločenstvo Malá Vieska, B. Z. G., J. 14, IČO: XX XXX XXX, proti žalovanému A.-S., spol. s r.o., B. Z. G., Z. XX, IČO: XX XXX XXX, o zaplatenie 7 365,27 € istiny s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku 7C/12/2011-122 z 26.10.2011 Okresného súdu Košice - okolie

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o trovách konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) rozsudkom uložil I. žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 5 755,83 € a 9 % úrok z omeškania ročne zo sumy 3 806,71 € od 29.12.2010 do 22.8.2011, zo sumy 5 540,46 € od 23.8.2011 do 5.10.2011 a zo sumy 5 755,84 € od 6.10.2011 do zaplatenia, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, II. v prevyšujúcej časti žalobu zamietol, III. žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť Slovenskej republike na účet súdu súdny poplatok 134 € zo žaloby, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a IV. žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania 756,49 € na účet jeho zást., do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

V zákonom stanovenej lehote, v súlade s § 205 ods.2 písm. f) O. s. p., podal proti rozsudku odvolanie žalobca, a to čo do výroku o povinnosti nahradiť mu trovy konania 756,49 € na účet jeho zást.

Súd v odôvodnení, citujúc znenie § 142 ods.2 a § 149 ods.1 O. s. p., uviedol, že žalobca mal vo veci čiastočný úspech, lebo sa domáhal zaplatenia istiny 7 365,27 €, bolo mu vyhovené v časti o zaplatenie istiny 5 755,83 € a v časti o zaplatenie istiny 1 609,44 € bola jeho žaloba zamietnutá, teda mal úspech v 78 %, jeho neúspech v 22 % je úspechom žalovaného, preto čistý úspech žalobcu je 56 % (78 % - 22 %) . Ďalej uviedol, že žalobca žiadal priznať náhradu trov konania, pozostávajúcich zo súdneho poplatku 441,50 € zo žaloby, z odmeny 100 €, vyplatenej 9.9.2011 znalcovi U.. O. A. za znalecký posudok č.31/2011 a z trov právneho zast. 1 197,25 €, pozostávajúcich z odmeny advokáta za 4 úkony právnej služby (pri hodnote sporu 5 128,66 €) - prevzatie a príprava zast. 19.8.2010, podanie žaloby na súd 15.10.2010, písomná zmena žaloby z 22.8.2011 a účasť na pojednávaní 22.8.2011 po 180,93 € a 1 úkon právnej služby (pri hodnote sporu 7 365,27 €) účasť na pojednávaní 5.10.2011 237,34 €, náhrady hotových výdavkov - režijného paušálu 2 x 7,21 € a 3 x 7,41 € a 199,54 € 20 % DPH z odmeny a hotových výdavkov, t.j. trovy konania spolu 1 738,75 €. Podľa cit. § 142 ods.2 O. s. p. v spojení s § 10 ods.1,§ 14 ods.1 písm. a) ,b) ,c) a § 16 ods.3 vyhl.č.655/04 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení priznal žalobcovi 56 % uplatnených a účelne vynaložených trov konania 1 350,87 €, t.j. 756,49 €, pričom mu ani čiastočne nepriznal náhradu trov právneho zast. 188,34 € za písomnú zmenu žaloby z 22.8.2011, ktoré nepovažoval za účelne vynaložené, nakoľko mu ju zást. žalobcu doručila na pojednávaní 22.8.2011 a zároveň rozšírenie žaloby ústne predniesla na pojednávaní, ani náhradu 20 % DPH 199,54 €, počítanej z odmeny a náhrady hotových výdavkov jeho zást., keďže v konaní nepreukázala, že je platcom DPH.

Žalobca v odvolaní bol toho názoru, že napadnutý výrok rozsudku je nesprávny a nezákonný. Citujúc znenie § 142 ods.2,3 O. s. p. mal za to, že zníženie odmeny jeho advokátke, vzhľadom na výrok rozsudku je nesprávny, keď náhradu trov konania priznal iba vo výške 56 %, pričom celková suma uplatňovanej náhrady bola 7 365,27 € s prísl. Tvrdil, že bolo vecou dokazovania, či tento nárok ako rozdiel medzi priznanou sumou 5 755,83 € a uplatňovanou sumou 7 365,257 € bude priznaná alebo nie z titulu premlčania (ide o rozdiel 1 609,44 €) , nemôže byť preto spravodlivé, ak súd odmenu jeho advokátke skrátil o 44 %, ak aj keď rozdiel nepriznanej sumy je iba 21,86 %. Vytýkal súdu, že tak isto pochybil, ak vo výške 46 % nevedno z akého dôvodu mu skrátil uplatnený nárok na zaplatenie súdneho poplatku a trov vynaložených na zaplatenie znaleckého poplatku, ktorý bol zaplatený vo výške 541,50 € (priznal mu iba 303,24 €) . Poukázal na to, že v návrhu na vydanie platobného rozkazu sa nachádza doklad o tom, že žalobkyňa je platcom DPH, avšak v odôvodnení rozsudku na str.8 je uvedené, že náhrada 20 % DPH 199,54 €, počítanej z odmeny a náhrady hotových výdavkov jeho zást. nebola preukázaná, keďže jeho zást. v konaní nepreukázala, že je platcom DPH. Bol tohto názoru, že jeho zást., ak si uplatnila trovy konania a do spisu založila už pri pôvodnom návrhu doklad o tom, že je platcom DPH, nie je to takou skutočnosťou, ktorú by mal na súde nevedno akým spôsobom preukázať a že nepriznanie DPH za tejto situácie je aj porušenie zák.č.563/09 Z. z. (už v platobnom rozkaze DPH bolo k výške uplatňovaných náhrad priznané) . Navrhol preto výrok rozsudku v časti o trovách konania zmeniť tak, že žalovaný je povinný nahradiť mu trovy konania 1 738,75 €, vrátane DPH na účet jeho zást. Trovy odvolacieho konania neuplatnil.

Rozsudok, okrem výroku o trovách konania, nebol odvolaním napadnutý, nadobudol právoplatnosť (§ 206 ods.1,3 O. s. p.) , preto v uvedenom rozsahu nebol v odvolacom konaní preskúmavaný.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a rozsudok vo výroku o trovách konania potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p., lebo je vecne správny, súd úplne zistil skutkový stav veci, správne ju právne posúdil, odôvodnenie rozsudku má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací sa s ním v celom rozsahu stotožňuje, pretože dôvody napadnutého rozsudku sú správne, na čom nič nemenia ani skutočnosti uvedené v odvolaní.

Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozsudku možno doplniť, že v návrhu na vydanie platobného rozkazu sa nenachádza doklad o tom, že žalobkyňa je platcom DPH a ani k odvolaniu nebol pripojený doklad o tom, že zast. žalobcu je platiteľkou dane z pridanej hodnoty a že trovy konania sú, o. i. najmä hotové výdavky účastníkov a ich zástupcov, včítane súdneho poplatku a trovy dôkazov, preto sa pomerné rozdelenie náhrady trov vzťahuje aj na súdny poplatok a znalečné.

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods.1 O. s. p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 151 ods.1 prvá veta O. s. p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

V odvolacom konaní žalobca neuplatnil trovy konania a žalovanému žiadne trovy nevznikli.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.