KSKE 5 Co 130/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 130/2012

KS v Košiciach, dátum 30.07.2012, sp.zn. KSKE 5 Co 130/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/130/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7911202555 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7911202555.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu EOS KSI Slovensko, s.r.o., Bratislava, Údernícka 5, IČO: 35 724 803, 5 proti žalovanej G. C., A. G. M., Š. XXX, o zaplatenie 2 801,42 € istiny s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku 12C/149/2011-76 z 27.1.2012 Okresného súdu Trebišov

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca odvolanie (č.l.91-92) z 8.3.2012, podané proti rozsudku toho istého dňa, vzal 25.4.2012 späť (podanie z 20.4.2012 na č.l.97) , preto bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t. j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) bolo podľa § 207 ods.3 O. s. p. odvolacie konanie zastavené a o náhrade jeho trov bolo rozhodnuté podľa § 224 ods.1 a § 146 ods.1 písm. c) O. s. p.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.