KSKE 5 Co 141/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/141/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109211944 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109211944.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Andreja Šalatu a sudcov JUDr. Táne Veščičikovej a JUDr. Jána Slebodníka vo veci žalobcov 1) O.. E. P. I. X) O.. O. P., Z. P., Č. XX, oboch zast. JUDr. Martinom Cibuľom, advokátom, Advokátska kancelária, Liptovský Mikuláš, Milana Pišúta 936/16, proti žalovaným 1) R. J.S., P., F.. P. XXXX/XX I. X) E. D., Košice, Ovručská 697/1, obom zast. opatrovníkom JUDr. Petrom Dudičom, zamestnancom Okresného súdu Košice - okolie, o zaplatenie 1 076,81 € istiny s prísl. o odvolaní žalobcov proti rozsudku 25C/438/2009-89 z 12.1.2012 Okresného súdu Košice I

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Žalobcovia nemajú právo na náhradu trov odvolacieho konania a žalovaným sa ich náhrada nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) rozsudkom uložil žalovaným povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcom 82,98 € so 6,5 % úrokom z omeškania od 24.11.2008 do zaplatenia a povinnosť zaplatiť im na účet ich zást. trovy konania 87,83 €, do 15 dní od právoplatnosti rozsudku, konanie v časti 796,63 € s prísl., ako aj zmluvnej pokuty zastavil a vrátil žalobcom súdny poplatok 41,37 € cestou Daňového úradu Košice II, do 3 dní od doručenia právoplatného uznesenia.

Proti rozsudku podali žalobcovia včas odvolanie, ktorým ho napadli, čo do výroku o povinnosti žalovaných spoločne a nerozdielne zaplatiť im 82,98 € so 6,5 % úrokom z omeškania od 24.11.2008 do zaplatenia, pretože rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci a považujú ho za nesprávny a navrhli zmeniť týmto odvolaním napadnutý výrok rozsudku a zaviazať žalovaných spoločne a nerozdielne zaplatiť im 82,98 € spolu s poplatkom z omeškania 2,5 ‰ za každý deň omeškania z uvedenej sumy od 24.11.2008 do zaplatenia a priznať im náhradu trov odvolacieho konania, pozostávajúcich z trov právneho zast., podľa vyhl.č.655/04 Z. z. a to za 1 úkon právnej služby (odvolanie) vo výške 16,60 € spolu s režijným paušálom 7,63 €, t.j. spolu 24,23 €.

Rozsudok vo výroku o povinnosti žalovaných spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcom 82,98 € do 15 dní od právoplatnosti rozsudku, vo výroku o zastavení konania v časti 796,63 € s prísl., ako aj zmluvnej pokuty a vo výroku o vrátení žalobcom súdneho poplatku 41,37 € cestou Daňového úradu Košice II, do 3 dní od doručenia právoplatného uznesenia, nebol odvolaním napadnutý, nadobudol právoplatnosť (§ 206 ods.1,3 O. s. p.) , preto nebol v uvedenom rozsahu v odvolacom konaní preskúmavaný.

Súd v odôvodnení o. i. uviedol, že žalobcovia v žalobe, popri žalovanej sume, uplatnili voči žalovaným aj úrok z omeškania vo výške 6,5 % ročne z dlžnej sumy 82,98 € od 24.11.2008 do zaplatenia. Citujúc znenie § 517 ods.2 O. z. a § 3 nar.vl.č.87/95 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka zistil, že diskontná sadzba NBS od 12.11.2008 do 9.12.2008 bola 3,25 %,

že nedoplatok na nájomnom žalovaní do dňa jeho rozhodnutia nezaplatili, z ktorého dôvodu priznal žalobcom úrok z omeškania vo výške 6,5 % ročne z dlžnej sumy 82,98 €, nakoľko diskontná sadzba určená Národnou bankou Slovenska v čase 1. dňa omeškania žalovaných so zaplatením peňažnej sumy bola 3,25 % (dvojnásobok) , od 24.11.2008 t.j. odo dňa nasledujúceho po vysťahovaní sa z bytu.

Žalobcovia v odvolaní uviedli, že podľa ich názoru súd pochybil v tom, že na zistený skutkový stav nesprávne aplikoval príslušnú právnu normu. Súdom priznané im príslušenstvo istiny (úrok z omeškania) považovali za priznané v rozpore s platnými právnymi predpismi. Poukázali na to, že z vykonaného dokazovania, ako aj z odôvodnenia týmto odvolaním napadnutého rozsudku jednoznačne vyplýva, že suma istiny 82,98 €, ktorú si uplatňujú na základe podanej žaloby v spojení s jej späťvzatím na pojednávaní 12.1.2012, bola súdom priznaná z titulu nedoplatku na nájomnom. Citujúc znenie § 517 ods.2 a § 697 O. z., platného v čase omeškania žalovaných s platením nájomného a úhrad spojených s užívaním bytu, uviedli, že vykonávacím predpisom je nar.vl.č.87/95 Z. z. a tvrdili, že nakoľko v danej právnej veci si uplatňujú nárok vyplývajúci im z titulu dlžného nájomného, súd nesprávne aplikoval § 3 nar.vl.č.87/95, ako aj § 517 ods.2 O. z. a, že z uvedeného vyplýva, že súd na náležite zistený skutkový stav nesprávne aplikoval právnu normu, a to O. z. a nar.vl.87/95 a, že správne mal aplikovať § 697 O. z. v spojení s jeho § 517 ods.2 a § 4 nar.87/95, platného v čase omeškania žalovaných s platením nájomného, t.j. k 24.11.2008, podľa ktorého poplatok z omeškania je za každý deň omeškania 2,5 ‰ dlžnej sumy, najmenej však 25 Sk za každý i začatý mesiac omeškania.

Podľa § 211 ods.2 O. s. p. ak tento zákon neustanovuje inak, pre konanie na odvolacom súde platia primerane ustanovenia o konaní pred súdom prvého stupňa.

Podľa § 101 ods.2 O. s. p. súd pokračuje v konaní, aj keď sú účastníci nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takého účastníka; prihliadne pritom na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy.

Opatrovník žalovaných sa napriek riadnemu predvolaniu na odvolacie pojednávanie nedostavil ani nepožiadal o odročenie, preto bola vec prejednaná v jeho neprítomnosti.

Odvolací súd, po prejednaní odvolania v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p., rozsudok potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p. ako vecne správny, lebo súd úplne zistil skutkový stav veci, správne ju právne posúdil, odôvodnenie rozsudku má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací súd sa s ním v celom rozsahu stotožňuje, lebo dôvody napadnutého rozsudku sú správne.

Žalobcami uplatnený odvolací dôvod nie je daný.

Právnym posúdením je činnosť súdu prvého stupňa, pri ktorej aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav, t. zn. vyvodzuje zo skutkového zistenia, aké práva a povinnosti majú účastníci podľa príslušného právneho predpisu a nesprávnym právnym posúdením veci je jeho omyl pri aplikácii práva na zistený skutkový stav (skutkové zistenie) , pričom o mylnú aplikácii právnych predpisov ide, ak použil iný právny predpis, než ktorý mal správne použiť alebo aplikoval správny predpis, ale nesprávne ho vyložil, príp. ho na daný skutkový stav inak nesprávne aplikoval (z podradenia skutkového stavu pod právnu normu vyvodil nesprávne právne závery o právach a povinnostiach účastníkov konania) .

Súd použil správny právny predpis, správne ho aj vyložil a na daný skutkový stav ho i správne aplikoval, t. zn. z podradenia skutkového stavu pod právnu normu vyvodil správne závery o právach a povinnostiach účastníkov konania.

Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozsudku možno doplniť, že súd nemohol priznať žalobcom poplatok z omeškania, keď ešte aj na pojednávaní 12.1.2012, na ktorom bol vyhlásený napadnutý rozsudok, ich zást. trval na 6,5 % ročnom úroku z omeškania od 24.11.2008 do zaplatenia.

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods.1 O. s. p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 151 ods.1 O. s. p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania, je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia.

Žalobcovia nemali v odvolacom konaní úspech, preto nemajú právo na náhradu jeho trov a žalovaní žiadne trovy neuplatnili.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti rozsudku odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.