KSKE 5 Co 155/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 155/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/155/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212201903 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212201903.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu D.. X. X., A., I. X. XXX/XX, proti žalovanému AFFES, a.s., Košice, Popradská 56, IČO: 36 573 051, o náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu 22C/26/2012-17 z 20.3.2012 Okresného súdu Košice II

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením konanie zastavil a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

V odôvodnení uviedol, že žalobca sa žalobou, doručenou mu 13.2.2009, domáhal určenia, že okamžité skončenie jeho pracovného pomeru zo strany žalovaného zo 16.12.2008 je neplatné a zaviazania žalovaného nahradiť mu mzdu z neplatne skončeného pracovného pomeru, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, že vylúčil konanie v časti o náhradu mzdy na samostatné konanie rozsudkom 22C/22/2009-202 z 21.12.2010 a, že z výpisu z Obchodného registra (ďalej len OR) Okresného súdu (do len OS) Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1260/V zistil, že žalovaný bol 22.6.2011 ex offo vymazaný z OR. Vychádzajúc z § 19,§ 103,§ 104 ods.1 prvá veta,§ 107 ods.4 O. s. p. a § 20a O. z. (ich znenie citoval) , na základe uvedených skutočností konanie zastavil, pretože žalovaný výmazom z OR stratil hmotnoprávnu spôsobilosť na práva a povinnosti a zároveň aj spôsobilosť byť účastníkom konania, čo je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania. O trovách konania rozhodol v súlade s § 146 ods.1 písm. c) O. s. p. (aj jeho znenie citoval) vzhľadom k tomu , že konanie bolo zastavené.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním žalobca a uviedol, že ako je zrejmé z odôvodnenia uznesenia napadnutého odvolaním, podľa výpisu z OR súd zistil, že žalovaný bol 22.6.2011 ex offo vymazaný z OR, že nakoľko podľa § 231 ods.2 vyhl.č.543/05 Z. z. sa výpis z OR po výmaze spoločnosti nevydáva, súd zrejme pri rozhodovaní vychádzal z údajov na stránke www.orsr.sk , tento však nie je hodnoverným podkladom pre rozhodnutie o zastavení konania, že z uznesenia nie je zrejmé, z akých podkladov súd pri rozhodnutí vychádzal, nakoľko spomínaný výpis nie je identifikovaný číslom ( Zoznam výpisov č.:.... ) , išlo zrejme len o informatívny výpis z internetu, ktorý nemôže byť dostačujúcim podkladom pre rozhodnutie, preto namietal aj nepreskúmateľnosť uznesenia. Upozornil aj na to, že ešte v jeseni 2011 prebiehalo na KS v Košiciach odvolacie konanie 2Co/49/2011 vedené pôvodne na OS pod sp. zn. 22C/22/2009, a preto je tu pochybnosť, či k zániku žalovaného došlo tak, ako je to uvedené v odôvodnení napadnutého uznesenia. Ďalej uviedol, že v prípade, ak žalovaný nezanikol, ale konanie by sa zastavilo, jemu by sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, že v prípade, ak sa nepreukáže, že žalovaný zanikol, súd je povinný v konaní pokračovať a vo veci rozhodnúť, že zánik žalovaného nie je riadne preukázaný, pokiaľ sa rozhodnutie súdu opiera o výpis z internetu a, že uznesenie o zastavení konania nie je podľa neho rozhodnutím vo veci samej. Z uvedených dôvodov žiadal, na základe podaného odvolania zrušiť uznesenie.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a uznesenie potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p., lebo je vecne správne, súd úplne zistil skutkový stav veci, správne ju právne posúdil, odôvodnenie uznesenia má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací sa s ním v celom rozsahu stotožňuje, pretože dôvody napadnutého uznesenia sú správne, na čom nič nemenia ani skutočnosti uvedené v odvolaní.

Na zdôraznenie správnosti napadnutého uznesenia možno doplniť, že uznesením (č.l.25-27) 32Cbr/11/2010-42 z 1.2.2011 OS Košice I (právoplatným 3.2.2011) bol žalovaný (zapísaný v OR OS Košice I, v Oddiele Sa, vo vložke č.1260/V) ku dňu právoplatnosti uvedeného uznesenia zrušený bez likvidácie.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.