KSKE 5 Co 158/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 158/2012

KS v Košiciach, dátum 31.10.2012, sp.zn. KSKE 5 Co 158/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/158/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611215799 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611215799.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu EOS KSI Slovensko, s.r.o., Bratislava, Údernícka 5, IČO: 35 724 803, proti žalovanému U. Q., C., P.. U. U. XXXX/X, o zaplatenie 1 317,67 € istiny s prísl., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Prešov, Važecká 16, IČO: 42 176 778

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie žaloby, z r u š u j e rozsudok a konanie z a s t a v u j e.

Účastníci konania a vedľajší účastník nemajú právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej len súd) rozsudkom 6C/11/2012-59 z 2.4.2012 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi, do 15 dní od právoplatnosti rozsudku, 1 220,08 €, úrok z omeškania 9,5 % zo sumy 895,66 € od 9.12.2006 do zaplatenia a trovy konania 375,18 € na účet jeho zást. a konanie v časti o zaplatenie 97,95 € zastavil.

Žalobca podaním (č.l.52) zo 3.4.2012, došlým súdu 10.4.2012 (ešte pred doručením písomného vyhotovenia uvedeného rozsudku, ktoré bolo jeho zást. Tomáš Kušnír, s. r. o., Bratislava, Údernícka 5, IČO: 36 613 843 doručené 30.4.2012 - doručenka pri č.l.63) , oznámil, že berie podľa § 96 ods.1 O. s. p. žalobu v celom rozsahu späť, pričom navrhuje, aby súd konanie zastavil.

Podľa § 208 O. s. p. ak je žaloba vzatá späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Žalovaný v podaní (č.l.54) zo 17.4.2012, došlom súdu 20.4.2012, oznámil, že dáva súhlas k zastaveniu veci v celom rozsahu.

Vedľajší účastník v podaní (č.l.55) z 19.4.2012, došlom súdu 24.4.2012, súhlasil so späťvzatím žaloby a navrhol žalobcovi uložiť povinnosť, aby mu zaplatil trovy konania 319,99 €, lebo je nutné konštatovať, že nárok nebol uplatňovaný dôvodne.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) preto späťvzatie žaloby pripustil, rozsudok zrušil a konanie zastavil.

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 146 ods.1 písm. c) O. s. p. žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Podľa ods.2 cit. ust. a k niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie žalovaného vzala späť žaloba, ktorá bola podaná dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania žalovaný.

Podľa § 151 ods.1 O. s. p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Účastníci konania nenavrhli, aby sa o trovách konania rozhodlo a keďže nebolo preukázané, žeby žaloba nebola podaná dôvodne, ani vedľajšiemu účastníkovi nemohla byť priznaná náhrada trov konania (jeho konštatovanie nie je ničím podložené) .

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.