KSKE 5 Co 16/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 16/2012

KS v Košiciach, dátum 28.03.2012, sp.zn. KSKE 5 Co 16/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/16/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211202594 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211202594.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobkyne W. D., T., Ľ. X, proti žalovanému M. D. T. W., T., Š. XX, IČO: XX XXX XXX, o zaplatenie 165 969,59 €, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu 17C/76/2011-34 z 12.8.2011 Okresného súdu Košice I

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie tak, že žalobkyni priznáva oslobodenie od súdnych poplatkov.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením nepriznal žalobkyni oslobodenie od povinnosti platiť súdne poplatky.

V odôvodnení uviedol, že žalobou z 31.12.2010, podanou na Okresný súd (ďalej len OS) Košice II 27.1.2011, a následne mu postúpenou 5.4.2011, sa žalobkyňa domáhala, aby žalovanému bola uložená povinnosť zaplatiť jej odškodné 165 969,59 € (5 miliónov Sk) za poškodenie dobrého mena a zároveň v žalobe požiadala o oslobodenie od súdnych poplatkov, že výzvou z 19.4.2011 ju vyzval na predloženie potvrdenia o majetkových, rodinných a osobných pomeroch v lehote 15 dní, za účelom rozhodnutia o žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov, že písomným podaním, doručeným mu 5.5.2011, oznámila, že doklady potrebné k posúdeniu jej žiadosti sú v spise 42C/160/2010 OS Košice II, že nakoľko sa mu predmetný spis nepodarilo pripojiť a oboznámiť sa s potrebnými dokladmi z dôvodu, že sa v danej veci rozhoduje o námietke zaujatosti, vyzval ju z uvedeného dôvodu opätovne na zaslanie vyplneného potvrdenia o osobných, rodinných a majetkových pomeroch (vz.6) a na predloženie požadovaných dokladov v lehote 10 dní, že predmetná výzva jej bola doručená 20.7.2011 (posledný deň lehoty pripadol na 1.8.2011) , avšak do dňa rozhodnutia nebol doručený vyplnený a potvrdený vz.6, teda nezdokladovala riadne svoje majetkové a finančné pomery, potrebné na objektívne posúdenie, či sú v danom prípade splnené podmienky na oslobodenie od povinnosti platiť súdny poplatok za odvolanie. Vychádzajúc z § 138 ods.1 prvá veta O. s. p. (jeho znenie citoval) , vzhľadom na skutočnosť, že žalobkyňa riadne nezdokladovala svoje majetkové a finančné pomery, potrebné na objektívne posúdenie, či sú v danom prípade splnené podmienky na oslobodenie od povinnosti platiť súdne poplatky, jej žiadosti o oslobodenie od povinnosti platiť súdne poplatky nevyhovel.

Uznesenie napadla včas podaným odvolaním žalobkyňa a uviedla, že v celom rozsahu s ním nesúhlasí a opätovne žiada súd, aby zadovážil do spisu doručený, vyplnený a potvrdený vz.6 zo spisu OS KE II 45C/162/2010,43C/153/2010 a 22C/135/08 a OS KE I 35C/74/2011, aby v danom prípade si overil, či sú splnené zákonné podmienky na oslobodenie od povinnosti platiť súdny poplatok. Dala do pozornosti súdu, aby v svojom rozhodnutí a v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol pravdivú skutočnosť, že v danom prípade sú splnené podmienky na oslobodenie od povinnosti platiť súdny poplatok, nakoľko uviedol nesprávne, že za odvolanie a správne má znieť návrh, nakoľko v tejto veci súd ešte nerozhodol. Na preukázanie svojich tvrdení, že spĺňa podmienky na oslobodenie od povinnosti platiť súdny poplatok za žalobu a jej osobné, rodinné, majetkové a finančné pomery sú zdokladované v konaniach, ktoré sa vedú na súdoch, aj napriek tomu, že súd si nevedel zadovážiť do spisu, predložila fotokópiu uznesenia 22C/135/08-73 z 28.1.2011 OS KE II, aj s odôvodnením v tomto uznesení, aby dospel k záveru, že spĺňa

podmienky na oslobodenie od súdnych poplatkov a navrhla, aby na preukázanie jej tvrdení si pripojil spisy, v ktorých bola už oslobodená od súdnych poplatkov.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a uznesenie zmenil podľa § 220 O. s. p., lebo neboli splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods.1) .

So zreteľom na skutočnosti, vyplývajúce z uznesenia 22C/135/2008-73 z 28.1.2011 (fotokópia na č.l.38-39) OS Košice II, bol urobený záver, že žalobkyňa spĺňa podmienky na oslobodenie od súdnych poplatkov aj v prejednávanej veci.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.