KSKE 5 Co 163/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/163/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7612206041 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7612206041.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľov l. Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie, Jablonov, so sídlom Jablonov l7, 2. N.. Y. T., X. Y. I., 3.Ľ. B., X. Y. X, proti odporcom l. Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov so sídlom v Klčove, 2. H. C., X. W. XX, 3. N.. T.B. J., X. L. XX, Prešov, 4. K. L., X. B. I., V., X. Obvodnému lesnému úradu Poprad, Partizánska 690/587, Poprad, o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní odporcov v 1.až 5.rade proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves, č.k. 2C/41/2012-40 z dňa 7.mája 2012

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Odmieta odvolanie odporcu v 5.rade.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa nariadil predbežné opatrenie (ďalej len PO) v znení:

Odporcom v l. až 4. rade sa z a k a z u j e užívanie poľovného revíru KLČOV na základe Zmluvy o užívaní poľovného revíru uzatvorenej v zmysle § l3 a nasl. Zákona o poľovníctve, zaevidovanej odporcom v 5. rade, a to až do právoplatného skončenia sporu o vyslovenie neplatnosti priebehu zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov, vedeného pod sp. zn. 2C/4l/20l2 s tým, že toto uznesenie je predbežne vykonateľné dňom doručenia.

Navrhovatelia návrhom na začatie konania doručeným súdu 3. 4. 20l2 domáhali sa vyslovenia neplatnosti zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov, konaného dňa 5. 8. 20ll, v kultúrnom dome obce Klčov, ktorého priebeh bol osvedčený v notárskej zápisnici č. N 297/20ll, Nz 28855/20ll, NCRIs 29558/20ll, spísanej Y.. Q. I., notárkou so sídlom v Levoči, dňa 5. 8. 20ll a naliehavosť právneho záujmu na vyslovenie neplatnosti zhromaždenia vlastníkov osvedčovali navrhovatelia v podanom návrhu na začatie konania tým, že nezákonným postupom odporcov bolo zasiahnuté do ich nepretržite plynúceho práva výkonu poľovníctva v uznanom poľovnom revíri Klčov /ďalej len PR Klčov/ a to najmä u navrhovateľa v l. rade, pretože mu bola nezákonne a náhle odňatá možnosť toto právo riadne vykonávať, aj napriek tomu, že v uznanom PR vykonával právo poľovníctva na základe platných zmlúv o nájme výkonu práva poľovníctva, ako aj v rozpore so záujmami navrhovateľov v 2. a 3. rade , ktorí sú členmi poľovníckeho združenia u navrhovateľa v l. rade a títo naviac dňa 5. 8. 20ll namietali nezákonnosť priebehu zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v uznanom PR Klčov a v záujme toho zabrániť, aby sa postavenie navrhovateľov, ktorým bolo náhle zachránené vykonávať právo poľovníctva v uznanom PR Klčov ďalej nezhoršovalo, navrhli dočasne upraviť právne pomery na základe predbežného opatrenia konajúceho súdu, keď poukázali na nezákonný postup zvolania zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov zo strany odporcu v 2. rade, ako aj samotným neregulérnym priebehom tohto zhromaždenia vedeným odporcom v 3. rade a v konečnom dôsledku aj nezákonným osvedčením

celého priebehu konania zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov na základe notárskej zápisnice docielili označení odporcovia náhlu zmenu užívacích - nájomných právach k uznanému PR Klčov tým, že na základe Notárskej zápisnice nenapísanej v kultúrnom dome obce Klčov, ale u JUDr. Eriky Lukáčovej v Levoči č. N 297/20ll, Nz 28855/20ll, NCRIs 29558/20ll, odporcovia v 2,3 a 4. rade spísali v mene všetkých vlastníkov a ich spoluvlastníkov poľovných pozemkov Zmluvu o užívaní poľovného revíru PR Klčov uzavretú medzi odporcami v 2 - 4. rade ako prenajímateľmi a odporcom v l. rade ako nájomcom a to aj napriek tomu, že uznaný PR Klčov v tom čase riadne užíval navrhovateľ v l. rade v zmysle platných, nezaniknutých nájomných zmlúv. Zmluvu o užívaní poľovného revíru uzatvorenú v zmysle § l3 a nasledujúcich zák. č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve následne prijal odporca v 5. rade v súlade s ustanovením § l6 ods. l , avšak v rozpore s ustanovením ods. 2 § l6 zák. o poľovníctve k evidencii a zároveň písomným podaním zo dňa l6. 9. 20ll zakázal navrhovateľovi v l. rade, ktorého členmi sú aj navrhovatelia v 2. a 3. rade užívať uznaný poľovný revír Klčov. Odporca v 5. rade vo svojom upovedomení zo dňa l6. 9. 20ll odôvodnil zákaz užívať PR Klčov navrhovateľovi v l. rade tým, že v dôsledku neplatnosti niektorých zmlúv o výkone práva poľovníctva a to vzhľadom na vyslovené rozhodnutie vedené na tunajšom súde pod sp. zn. 9C 9l/2009 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. lCo l9l/2010. Ku dňu podania návrhu na nariadenie PO odporca v 5. rade žiadnym platným zákonným spôsobom neoznámil zánik všetkých zmlúv o nájme výkonu práva poľovníctva.

Navrhovateľ v l. rade poukázal na to, že v uznanom PR Klčov vykonával až do zákazu zo strany odporcu v 5. rade /podanie zo dňa l4. 9. 20ll/, právo poľovníctva ako nájomca a užívateľ PR Klčov a to na základe ôsmich písomne uzatvorených zmlúv o nájme výkonu práva poľovníctva v uznanom PR Klčov , účinných od l. l. 2003 na dobu l0 rokov. Všetky tieto zmluvy o výkonu práva poľovníctva v uznanom PR Klčov boli v prospech navrhovateľa ako užívateľa PR Klčov - nájomcu, schválené príslušným orgánom štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva a to predchodcom odporcu v 5.rade a zmluvný vzťah má zaniknúť ku dňu l. l. 20l3. Ďalej dôvodil, že bez náležitého správneho aktu zo strany odporcu v 5. rade bol náhle výkon práva poľovníctva pre navrhovateľa v l. rade nezákonným spôsobom zrušený a to len písomným podaním zo dňa l6. 9. 20ll a tento výkon práva poľovníctva v tom istom PR Klčov bol následne prenechaný v prospech odporcu v l. rade, fakticky na základe navrhovateľmi tvrdeného neplatného právneho úkonu, ktorým je valné zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov konané dňa 5. 8. 20ll, v dôsledku ktorého došlo k zaevidovaniu novej zmluvy o užívaní toho istého poľovného revíru. Odporca v 5. rade nerešpektoval ani fakt, že 8 riadne schválených zmlúv o nájme výkonu práva poľovníctva v prospech navrhovateľa ako užívateľa PR Klčov nezaniklo do dnešného dňa zákonným spôsobom ako to taxatívne vyžaduje ustanovenie § l6 ods. 4 skôr platného a zrušeného Zákona o poľovníctve a nájomné zmluvy uplynú ku dňu l. l. 20l3 , preto navrhovatelia majú naliehavý právny záujem na nariadení PO , aby konajúci súd uložil odporcom v l. - 4. rade, aby sa zdržali práva poľovníctva v uznanom poľovnom revíri Klčov , ktorý až do l. l. 20l3 preukázateľne patrí navrhovateľovi v l. rade.

Nariadením PO sa sleduje i prípadná potreba zabrániť vzniku prípadne rozširovaniu ujmy navrhovateľa v l. rade spočívajúcej v tom, že mu vinou odporcu v 5. rade a v dôsledku nezákonného postupu odporcov v l. až 4. rade nebolo umožnené naplniť schválený plán chovu a lovu raticovej zvery za r. 20ll. Z uvedeného dôvodu vykazuje navrhovateľ v l. rade za rok 20ll stratu, ktorá vo finančnom vyjadrení predstavuje približne sumu 33 854,- Eur a táto strata v podstatne vyššej sume hrozí navrhovateľovi v l. rade aj za r. 20l2. Preto má navrhovateľ v l. rade ako aj navrhovatelia v 2. a 3. rade zato, že bez dočasnej úpravy im hrozí vznik reálnej ujmy, resp. jej zväčšovanie a to až do konca r. 20l2, kedy by mala byť ukončená platnosť všetkých zmlúv o nájme výkonu práva poľovníctva v uznanom PR Klčov pre navrhovateľa v l. rade, ako užívateľa PR Klčov. Navrhovatelia poukázali na to, že nezákonným postupom odporcov bolo zasiahnuté do ich nepretržite plynúceho práva výkonu poľovníctva v uznanom PR Klčov a to najmä navrhovateľa v l. rade tým, že mu bola nezákonne a náhle odňatá možnosť toto právo riadne vykonávať a to zaevidovaním zmluvy o užívaní poľovného revíru uzavretú medzi odporcami v 2. až 4. rade ako prenajímateľmi a odporcom v l. rade ako nájomcom , ktorú navrhovatelia považujú za neúčinnú z dôvodu tvrdenej neúčinnosti konania zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov.

Súd citoval §§ 74 ods. 1, 75 ods. 1, 4, 9 a 76 ods. 1 písm. f) O.s.p. a konštatoval, že PO je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov v občianskom súdnom konaní, slúžiacim na zabezpečenie ochrany, porušených a ohrozených práv účastníkov konania, pričom jeho použitie je na mieste, ak to

vyžaduje okamžitý zásah súdu. Predpokladom nariadenie PO v zmysle ustanovení O.s.p. je osvedčenie nároku zo strany navrhovateľa. Nárok nemusí byť dokázaný, stačí keď je osvedčený a sú osvedčené základné skutočnosti potrebné pre záver, že bez okamžitej úpravy právnych pomerov by bolo právo účastníka ohrozené. Tieto skutočnosti musia vyplývať už zo samotného návrhu na nariadenie PO. PO zabezpečiť akékoľvek ohrozené, alebo porušené právo, ktoré môže byť predmetom ochrany rozhodnutia vo veci samej. Svoje opodstatnenie stráca vtedy, keď súd poskytne ohrozenému alebo porušenému právu účastníka definitívnu ochranu. PO neprejudikuje práva a záujmy účastníkov. Súd sa stotožnil so skutkovými a právnymi dôvodmi návrhu navrhovateľa na nariadenie PO, na ktoré v zmysle ust. § 76 ods. 4 O.s.p. poukazuje, lebo navrhovatelia osvedčili danosť práva, ako aj skutočnosti preukazujúce, že ich terajšie postavenie je ohrozené, sú splnené podmienky na nariadenie PO, a preto návrhu vyhovel.

V podanom odvolaní odporcovia v 1.až 4.rade navrhli zmeniť uznesenie o vydaní PO ako nedôvodné a zamietnuť, naviac tvrdili, že navrhovateľ v 1.rade nie je aktívne legitimovaný na vedenie sporu o neplatnosť priebehu zhromaždenia vlastníkov a ani na konanie o návrhu na vydanie PO a navrhovatelia v 2.a 3.rade nemôžu byť vôbec aktívne legitimovaní na podanie takéhoto návrhu. Súčasne si uplatnili náhradu trov konania.

V odvolaní namietali, že ide o rozhodnutie nezákonné, vydanie PO treba zamietnuť, ako poľovnícke združenie odporcovia užívajú Poľovný revír Klčov na základe zmluvy o vykonávaní práva poľovníctva, a aj na základe zaevidovania zmluvy Obvodným lesným úradom Poprad. Ich zmluva o nájme poľovného revíru je platná, právne perfektná, lebo ide o vlastníkov poľovných pozemkov, ktorí reprezentujú asi 80 % plochy poľovného revíru. Po platnom zaevidovaní zmluvy o užívaní poľovného revíru je potrebný súhlas viac ako 2/3 vlastníkov poľovných pozemkov. Nemôže preto súd zakazovať poľovníckemu združeniu vykonávanie poľovníctva, ak je platne zaevidovaná zmluva. V ďalšej časti odvolania odvolatelia tvrdia, že v minulosti poľovný revír užíval aj navrhovateľ v 1.rade, avšak rozsudkom Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 25.3.2010 č.k. 9C/91/2009-172 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp.zn. 1Co/191/2010 súdy určili, že sú neplatné zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva uzavreté medzi terajším navrhovateľom v 1.rade a prenajímateľom TATRA-AGROLEV, s.r.o., Poľnohospodárskym družstvom Jablonov a N.. S., správkyňou konkurznej podstaty Agrodružstvo Nemešany. Táto neplatnosť zmlúv spôsobila, že po ich zrušení nemal terajší navrhovateľ v 1.rade platne uzavreté a schválené zmluvy o výkone práva poľovníctva v rozsahu väčšom ako 50 % v tomto poľovnom revíri. Vykonávať právo poľovníctva neoprávňuje navrhovateľa, lebo zrejme disponuje len nájmom v rozsahu 10 % plochy poľovného revíru. Ani podanie žaloby nie je dôvodom na vydanie PO, pretože mal platne schválené nájomné zmluvy odporca v 1.rade. V revíri právo poľovníctva sa vykonáva na základe príslušných rozhodnutí lesných úradov. Krajský lesný úrad v Prešove v období do 5.10.2011 vykonal previerku na Obvodnom lesnom úrade v Poprade o námietkach zákonnosti evidencie ich zmluvy, okrem toho na ďalší podnet člena terajšieho navrhovateľa v 1.rade p. U. zo dňa 6.10.2011 Okresná prokuratúra v Poprade preskúmala oprávnenosť užívať revír pod s.zn. Pd/140/2011 ako aj postup pri evidencii zmluvy. Súdy sa majú zaoberať tým, že neužívaním poľovného revíru vznikajú škody spôsobené lesnou zverou na poľnohospodárskych a lesných kultúrach, preto môžu vznikať v prípade nezákonnosti škody.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a uznesenie potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p., lebo je vecne správne a odvolacie dôvody nie sú dané.

Podľa § 7 ods. 1, § 9 ods. 1 O.s.p. v občianskom súdnom konaní súdy prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, obchodných a hospodárskych vzťahov, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány.

Na konanie v prvom stupni sú zásadne príslušné okresné súdy.

Právny poriadok Slovenskej republiky, rovnako ako právny poriadok každého demokratického štátu, upravuje postup pri zabezpečovaní ochrany práv a záujmov fyzických a právnických osôb. Pre oblasť

občianskoprávnych, obchodných a ďalších vzťahov, do ktorých vstupujú fyzické a právnické osoby, právny poriadok poskytuje predovšetkým súdnu ochranu práv a oprávnených záujmov a právny poriadok až celkom výnimočné situácie neumožňuje svojpomocné realizovanie práva, ale ak sa niekto dožaduje spravodlivej ochrany práv a oprávnených záujmov v právnych vzťahoch s niekým, možno požiadať o nariadenie PO.

Podľa § 75 ods. 2 veta prvá a druhá O.s.p., návrh má okrem náležitostí návrhu podľa § 79 ods. 1 O.s.p. obsahovať opísanie rozhodujúcich skutočností, odôvodňujúcich nariadenie PO, uvedenie podmienok dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, a odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy alebo potreby dočasnej úpravy pomerov maloletého dieťaťa v záujme maloletého dieťaťa; ak ide o odovzdanie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá nie je blízkou osobou maloletého dieťaťa, k návrhu musí byť doložený doklad preukazujúci zapísanie do zoznamu žiadateľov podľa osobitných predpisov. Z návrhu musí byť zrejmé čoho sa mieni navrhovateľ domáhať návrhom vo veci samej.

Podľa § 76 ods. 1 písm. f) O.s.p. PO môže súd nariadiť účastníkovo najmä, aby niečo nevykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal.

Z cit. zák. ustanovení vychádzal aj súd prvého stupňa, ktorý nariadil PO, ktorým odporcom v 1.až 4.rade zakázal užívanie poľovného revíru Klčov na základe Zmluvy o užívaní poľovného revíru uzatvorenej v zmysle § 13 a nasl. Zákona o poľovníctve. (V uznesení súdu prvého stupňa zo dňa 7.5.2012 nebola uložená žiadna povinnosť odporcovi v 5.rade, aj keď ten tiež podal odvolanie proti uzneseniu.)

Podľa ustálenej súdnej praxe pri rozhodovaní o PO podľa § 76 ods. 1 písm. f) O.s.p. sa musí zvažovať primeranosť ujmy, ktorá by nariadením PO vznikla odporcom a táto by nemala byť neprimeraná výhode, ktoré sa nariadením PO dostane navrhovateľom, v žiadnom prípade však nemožno PO uložiť tretej osobe na plnenie, ale len takúto povinnosť, ktorá predstavuje súčinnosť pri splnení povinností účastníka. Aj keď aj táto tretia osoba má právo sa odvolať proti uzneseniu súdu prvého stupňa o nariadení PO.

Súd môže určiť aj to, že PO bude trvať len po určitú dobu, a to vo výroku uznesenia. Rozhodujúcim hľadiskom v tomto smere je, či účel PO vyžaduje jeho nariadenie na neurčito, alebo postačí jeho pôsobenie len po určitú dobu. Táto doba musí byť vymedzená vo výroku uznesenia, avšak údaj o tom, kedy PO zaniká, sa vo výroku neuvádza (§ 77 ods. 1 O.s.p.) . (Obsah tohto PO vymedzený v literatúre, Civilné právo procesné, Števček a kolektív, strana 297-299, Bureš, Drápal, Krčmář, Mazanec - OSŘ - komentář, strana 304, první díl, Praha, C.H.Beck, rok vydání 2006, Schellerová a kol. Civilní proces, Bohemia, 2006) .

PO je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov v občianskom súdnom konaní, slúžiacim na dočasné zabezpečenie ochrany porušených a ohrozených práv účastníkov konania, pričom jeho použitie je namieste, ak sa vyžaduje okamžitý zásah súdu. Predpoklady nariadenia PO sú jednak stanovené výslovne v platnej právnej úprave a jednak ich vyvodila zo zákonnej úpravy právna teória a súdna prax a jeho nariadenie prichádza tak do úvahy vtedy, ak je potrebné, aby o. i. dočasne boli upravené pomery účastníkov, ak sú osvedčené aspoň základné skutočnosti umožňujúce záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, aby bolo zrejmé, že v konaní vo veci nie je nárok očividne vylúčený a záver, že bez okamžitej i keď len dočasnej úpravy právnych pomerov, by bolo právo účastníka ohrozené, ďalej navrhované PO musí mať vzťah k právnemu vzťahu, ktorý je alebo bude predmetom súdneho konania o žalobe, čo musí byť zrejmé už z návrhu na nariadenie PO (vzťah, ktorý sa PO upraví, bude upravený konečným rozhodnutím vydaným na základe žaloby) . Okrem toho musí súd uvážiť, či v dôsledku PO nevznikne neprimeraná ujma niektorému z účastníkov (ujma žalovanému nesmie byť neprimeraná výhode, ktorú nariadením PO získa žalobca) , ďalej PO nie je možné vydať tam, kde by šlo o úpravu faktických (nie právnych vzťahov) medzi účastníkmi a kde by nešlo o úpravu predbežnú, ale vo svojich dôsledkoch konečnú, resp. by sa PO vytvoril nenávratný (nenapraviteľný) stav v právnych vzťahoch medzi účastníkmi konania a napokon, že obsah PO by mal byť zásadne odlišný od obsahu rozhodnutia vo veci samej, aby sa ním neprejudikovalo konečné riešenie veci a tiež, že PO

možno niekoho obmedziť vo výkone jeho práv len v nevyhnutnom rozsahu a len prechodne tak, aby nariadenie PO nevyvolalo, hoci len dočasne, taký stav, ktorý by vyvolával ďalšie spory medzi účastníkmi konania.

Vychádzajúc z uvedených zásad bol urobený záver, že v prejednávanej veci sú splnené podmienky pre nariadenie navrhovaného PO.

Odvolací súd konštatuje, že pri nariadení PO musia byť tak v návrhu vo veci samej ako aj v návrhu na nariadenie PO osvedčené aspoň základné skutočnosti, umožňujúce záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, avšak pri dôraze na rýchlosť konania, keď nariadenie PO musí byť realizované do 30 dní, nemožno očakávať, aby základné skutočnosti boli preukázané aj keď istota pri pravdepodobnosti nároku je aj v konaní o nariadenie PO vítaná. Pri predbežnej úprave súd prvého stupňa správne postupoval, keďže nemal inú možnosť ako po osvedčení pravdepodobnosti nároku upraviť dočasne pomery účastníkov, ktoré skutočne museli byť po podaní návrhu na PO so všetkými náležitosťami neodkladne upravené. Treba uviesť, že základné skutočnosti, umožňujúce záver o pravdepodobnosti nároku navrhovateľov sú nanajvýš pravdepodobné a teda bola osvedčená skutočnosť, ktorú tvrdia v návrhu na nariadenie PO a aj v samotnom návrhu vo veci samej. Odvolací súd odhliadnuc od uvedeného dodáva, že nariadeným PO odporcom objektívne nemôže vzniknúť nijaká ujma, ak ďalej im bolo uložené obmedzenie, ktoré nie je neprimerané výhode, ktorú nariadením PO získajú navrhovatelia, lebo vo výkone svojich práv a nebolo možné nariadiť PO v nevyhnutnom rozsahu a okrem toho nariadené PO ich nezbaví výkonu ostatných práv, pričom oni nie sú vlastníci pozemkov (pri úzko špecifickej činnosti) .

K námietkam odporcov v 1.až 4.rade v odvolaní, že im vzniká škoda pri prípadnej nemožnosti užívať poľovný revír je treba konštatovať, že zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje aj spôsob ochrany voľne žijúcej zvery a aj prípadných škôd, ktoré by z tohto dôvodu vznikli a ani ďalšie námietky o nedostatku aktívnej legitimácie navrhovateľov neboli preukázané.

Podľa § 1 ods. 1 písm. a) , b) , j) (predmet úpravy) zák.č. 273/2009 Z.z., tento zákon upravuje podmienky zachovania druhovej pestrosti a zdravých populácií voľne žijúcej zveri a jej prirodzených biotopov,

b) uznávanie, zmeny a využitie poľovných revírov...

j) zodpovednosť za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom.

Odvolací súd dodáva, že podľa ustálenej súdnej praxe vzhľadom na nemožnosť vykonávať dokazovanie pred nariadením PO nebolo možné ani možnosť preskúmať, či podľa § 4 ods. 6 Zákona o poľovníctve pri uznaní poľovného revíru možná škoda pri zabezpečení ochrany poľovníctva, avšak zákon aj s takýmito prípadmi pri nariadení PO počíta. Ide o špeciálny zákon, Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože neupravuje obvyklú ľudskú činnosť, ale špeciálnu činnosť podľa tohto zákona a vzhľadom na rozsah nariadeného PO, treba uviesť, že rozsah nariadenia ako aj jednoznačnosť a vykonateľnosť bola v konaní o nariadenie PO preukázaná. (§ 152, §§ 155 ods. 1, 167 ods. 1, 2, § 168 O.s.p., § 169 ods. 1, § 170 ods. 1 O.s.p) .

Iná situácia nastala pri odvolaní odporcu v 5.rade, Obvodného lesného úradu v Poprade, ktoré navrhol zrušiť uznesenie, pretože odporca v 5.rade nie je osoba oprávnená na podanie odvolania proti uzneseniu súdu prvého stupňa.

Podľa § 201 veta prvá O.s.p., účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje.

Z cit. zák. ustanovenia vyplýva, že pri univerzálnosti riadneho opravného prostriedku, ktorým je odvolanie proti uzneseniu, ak vznikne účastníkovi konania nejaká ujma, tzn. povinnosť vykonať niečo alebo

sa zdržať niečoho. Táto ujma na jeho právach môže byť aj nepatrná, pričom ide o tzv. subjektívnu prípustnosť odvolania, lebo odvolanie potom nemôže podať ten účastník, ktorému bolo rozhodnutím súdu prvého stupňa vyhovené alebo, ktorému nevznikla žiadna, hoci aj nepatrná ujma.

Vzhľadom na výrok uznesenia súdu prvého stupňa, ktorým odporcovi v 5.rade sa nezakazuje užívanie poľovného revíru, ale len sa konštatuje odporca v 5.rade, že zaevidoval zmluvu o užívaní poľovného revíru, treba konštatovať, že odporca v 5.rade pri nariadení PO nemal žiadnu, ani nepatrnú ujmu, nebola mu stanovená žiadna povinnosť, preto odvolací súd konštatuje, že ide o právnickú osobu, ktorá nie je oprávnená na odvolanie.

Podľa § 218 ods. 1 písm. b) O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Na základe cit. zák. ustanovenia preto odvolací súd odmietol odvolanie odporcu v 5.rade podané proti uzneseniu súdu prvého stupňa.

O trovách tohto konania o nariadenie PO rozhodne súd vo veci samej (§§ 145, 151 a 224 ods. 1 O.s.p.) .

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.