KSKE 5 Co 172/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/172/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511206371 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7511206371.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa Debtinvest Limited so sídlom 33 Porter Road, P.O.Box 3169, PMB 103, Road Town Tortola, Britské Panenské ostrovy proti odporcom 1. B. T., nar. XX.X.XXXX, bývajúcemu v G. XXX, 2. S. T., nar. X.X.XXXX, bývajúcej E. G. XXX, za účasti vedľajšieho účastníka Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Ľuda Zúbka 2, Bratislava-Dúbravka, o zaplatenie 4.940,13 € s prísl., o odvolaní vedľajšieho účastníka proti uzneseniu Okresného súdu Košice- okolie č.k. 17C/28/2012-40 z 27.3.2012

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Náhradu trov odvolacieho konania vedľajšiemu účastníkovi nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil so zreteľom na § 10 ods. 1 zák.č. 71/1992 Zb., lebo nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania a o trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p.

V podanom odvolaní vedľajší účastník Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Važecká 16, Prešov, žiadal za prevzatie a prípravu zastúpenia zaplatiť trovy konania 214,06 €. V odvolaní namietal, že nezaplatenie súdneho poplatku je potrebné z procesného hľadiska považovať za zavinenie zastavenia konania a v tejto súvislosti im vznikli trovy z titulu právneho zastupovania.

Odvolací súd postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa podľa zásad upravených v § 212 ods. 1,3 O.s.p. a zistil, že odvolanie nie je opodstatnené, súd správne rozhodol, keď konanie zastavil a jeho výrok o trovách konania je taktiež zákonný a správny, odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v oboch výrokoch potvrdil podľa § 219 ods. 1,2 O.s.p..

Z obsahu spisu nesporne vyplýva, že navrhovateľ Debtinvest Limited so sídlom 33 Porter Road, P.O.Box 3169, PMB 103, Road Town Tortola, Britské Panenské ostrovy, uplatnil žalobou 4.940,13 € proti B. S. S. T., bývajúcim v G. Č.. XXX. Návrh bol podaný súdu prvého stupňa 9.5.2011 s tým, že až z rozhodnutia súdu prvého stupňa, t.j. do 27.3.2012 so zreteľom na to, že ide o spoločnosť v zahraničí, ktorú na základe plnej moci v kópii má zastupovať Nosko & Partners s.r.o. ,Timravina 9, Bratislava, nebola navrhovateľovi doručená iná písomnosť, len výzva na zaplatenie súdneho poplatku a keďže súdny poplatok navrhovateľ nezaplatil, súd prvého stupňa konanie zastavil.

Zo strany odporcu dňa 23.11.2011 Advokátska kancelária JUDr. Ambróza Motyku v Stropkove, Námestie SNP č. 7, oznámila, že vstupuje do konania podľa § 93 ods. 2 O.s.p. ako vedľajší účastník na podporu odporcu, a to za Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS. K vstupu do konania pripojila advokátska kancelária plnomocenstvo zo dňa 1.10.2011 v kópii, ktoré podpísalo Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, ktoré združenie ďalej splnomocnilo v rovnakom rozsahu JUDr. Motyku, avšak plná moc odporcov daná Združeniu na ochranu občana, spotrebiteľa HOOS chýba v spise.

Dňa 17.8.2012 súdu prvého stupňa navrhol Sport Fibril s.r.o. v Žiline, aby v uvedenej právnej veci proti žalovaným vstúpil do konania so zreteľom na zmluvu o postúpení pohľadávok uzavretej medzi navrhovateľom a SPORT FIBRIL s.r.o. ako postupníkom, zároveň pripojil aj originál plnej moci, ktorou SPORT FIBRIL s.r.o. splnomocnila Advokátsku kanceláriu Gallo s.r.o., Martin, JUDr. Michala Gallu, advokáta a konateľa pri vymáhaní pohľadávky proti dlžníkovi Ladislavovi Kumovi, bytom Perín.

Odvolací súd nemohol konať s postupníkom vo veci v súlade s návrhom navrhovateľa v tomto konaní, lebo podľa § 216 ods. 1 O.s.p., ustanovenia § 92 ods. 1 a 4, § 97 a § 98 pre odvolacie konanie neplatia.

V odvolacom konaní totiž nemožno žiadať zo strany účastníka, aby podľa § 92 O.s.p. na návrh účastníka mohol súd pripustiť, aby do konania vstúpil ďalší účastník. Pri rozhodnutí o trovách konania z hľadiska ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. nemožno na základe odvolania zo strany Združenia na ochranu občana, spotrebiteľa, HOOS, Važecká 16 v Prešove priznať trovy prvostupňového, ani trovy odvolacieho konania.

Podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. (podľa odvolateľa súd prvého stupňa nemal takto postupovať) , žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Podľa odvolateľa mal súd prvého stupňa aplikovať ust. § 146 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy.

Podľa § 140 ods. 1 O.s.p. každý účastník platí trovy konania, ktoré vznikajú jemu osobne, a trovy svojho zástupcu. Spoločné trovy platia účastníci podľa pomeru účastníctva na veci a na konaní.

V odvolaní síce vedľajší účastník namieta, že mu vznikli trovy z titulu právneho zastupovania právnym zástupcom podľa vyhl.č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, avšak podľa obsahu spisu žiadnu službu doteraz Advokátska kancelária JUDr. Ambróza Motyku neposkytla odporcovi, ak má na mysli odvolateľ nejaké iné služby, z odvolania nie je zrejmé o aké služby malo ísť pre Združenie na ochranu občana spotrebiteľa, HOOS, Važecká 16 v Prešove, lebo v spise sa nachádza jediné plnomocenstvo, t.j. plnomocenstvo všeobecné v kópii zo dňa 1.10.2011, ktorým Združenie HOOS, Ľuda Zúbka 2, Bratislava, splnomocnilo advokáta JUDr. Motyku, aby ma obhajoval , t.j. len, aby obhajoval a zastupoval Združenie na ochranu občana, spotrebiteľa, avšak nie odporcu, pričom nie je zrejmé, z akých dôvodov neoznačuje pri vstupe do konania zo dňa 23.11.2011 uvedená advokátska kancelária odporcu, len navrhovateľa skrátene Debtinvest Limited.

Z uvedeného vyplýva, že Advokátska kancelária JUDr. Ambróza Motyku vôbec nevie o akého odporcu ide, aké podania boli robené v spise zo strany navrhovateľa, o akých odporcov ide a keďže ide o splnomocenstvo v kópii, nebolo potrebné ani žiadať plnú moc Združenia na ochranu občana, ktoré by zastupovalo odporcu, resp., ktoré môže zastupovať odporcu v tomto konaní (vstúpil do konania v štádiu zastavenia konania) .

Z uvedených dôvodov vonkoncom nemožno hovoriť o úspechu zo strany vedľajšieho účastníka, lebo nesplnil vedľajší účastník základné podmienky vstupu do konania v tejto veci podľa §§ 93, 216 ods. 1 O.s.p..

Odvolací súd musí konštatovať, že každý účastník platí trovy konania, ktoré vznikli jemu osobne a náklady svojho zástupcu. Tieto náklady musí platiť každý účastník sám za seba, a to i v prípade, že by mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (§§ 140-146 O.s.p.) .

Odvolací súd musí konštatovať, že ani z hľadiska ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. pri zastavení konania nevznikli účelné trovy konania, ani odporcovi, ani advokátskej kancelárii, ani vedľajšiemu účastníkovi v tomto konaní, lebo súd zastavil konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku navrhovateľa.

Odvolací súd potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa ako zákonné a správne podľa § 219 ods. 1,2 O.s.p. a o náhrade trov odvolacieho konania rozhodol s poukazom na § 224 ods. 1 O.s.p., lebo nikomu v odvolacom konaní trovy nevznikli.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.