KSKE 5 Co 182/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/182/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211231004 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211231004.1

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Slebodníka a sudcov JUDr. Táne Veščičikovej a JUDr. Andreja Šalatu, v právnej veci žalobcu Ing. X. Š., C. N. E., M. X, práv. zast. JUDr. Vladimírou Běhalovou, advokátkou, so sídlom v Košiciach, Rastislavova 68, proti žalovanej KOMUNÁLNEJ poisťovni a.s., Vienna Insurance Group, so sídlom v Bratislave, Štefánikova 17, IČO: 31 595 545, v konaní o zaplatenie 558,63 € s prísl., o odvolaní žalovanej proti rozsudku Okresného súdu Košice II, č.k. 13C/23/2012-52, zo dňa 14.marca 2012

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania v sume 88,30 € na účet JUDr. Vladimíry Běhalovej, do troch dní.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa vyslovil povinnosť žalovanej, ktorá je povinná zaplatiť žalobcovi 558,63 € spolu s 9 % úrokmi z omeškania ročne zo sumy 15,75 € od 1.1.2008 do zaplatenia, zo sumy 94,44 € od 1.1.2009 do zaplatenia, zo sumy 179,68 € od 1.1.2010 do zaplatenia, zo sumy 152,75 € od 1.1.2011 do zaplatenia a zo sumy 116,01 € od 23.9.2011 do zaplatenia, to všetko do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku a, že žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi na účet právnej zástupkyne žalobcu trovy právneho zastúpenia vo výške 176,16 €, v lehote do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku a, že žalovaná je povinná zaplatiť štátu na účet tunajšieho súdu súdny poplatok z návrhu na začatie konania vo výške 33 € do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Vo veci bol vydaný súdom dňa 22.11.2011 platobný rozkaz č.k. 20Ro/421/2011-19, proti ktorému podala žalovaná v zákonnej lehote dňa 9.12.2011 odôvodnený odpor a preto sa platobný rozkaz zrušil, v odôvodnení uviedla, že nepovažuje ustanovenia týkajúce sa poplatkov za rizikové poistné, za neprijateľné podmienky v zmysle ust. § 53, § 53 ods. 4 a § 52 Obč. zák.,, že žalobca podpisom poistnej zmluvy vyjadril jednak súhlas s jej znením a jednak v zmysle záverečných ustanovení prehlásil, že mu poisťovateľka poskytla všetky informácie potrebné k uzavretiu poistnej zmluvy, oboznámila ho so Všeobecnými poistnými podmienkami a Zmluvnými dojednaniami dojednávaného poistenia a ďalšími dokumentmi súvisiacimi s investičným životným poistením. Žalobca svojim podpisom potvrdil, že poistnú zmluvu uzavrel na základe uvedených informácií poisťovateľky a prevzal jej rovnopis s platným znením Všeobecných poistných podmienok a Zmluvných dojednaní. Žalovaná na základe citácie čl. 14. ods. 5 Všeobecných poistných podmienok a čl. 7 ods. 1 a ods. 3 písm. b/ a ods. 7 Zmluvných dojednaní uviedla, že zastáva názor, že žalobca bol vopred informovaný o všetkých poplatkoch, bol mu zrejmý spôsob ich výpočtu a preto nemožno tvrdiť, že poplatok podľa čl. 14. ods. 5 Všeobecných poistných podmienok predstavuje neprijateľnú podmienku zmluvy, ktorá spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, ani že žalobca ako spotrebiteľ nemal možnosť oboznámiť sa s ustanoveniami, na základe ktorých má plniť, pred uzatvorením zmluvy. Na

základe uvedeného potom žalovaná vyslovila názor, že nemá opodstatnenie tvrdenie žalobcu, že bola poistná zmluva vypracovaná v jeho neprospech, takisto ani názor žalobcu.

Súd zistil z Poistky č. 4 100 619 052/verzia 1 súd, že ju vydala ako potvrdenie o uzavretí poistno- zmluvného vzťahu podľa návrhu poistnej zmluvy č. 0001014512 zo dňa 29.5.2007 v zmysle ustanovení Obč. zák., platných Všeobecných podmienok a Zmluvných dojednaní KONTINUITA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, právna predchodkyňa žalovanej. Poistníkom a poisteným bol žalobca, poistenie bolo uzavreté so začiatkom od 30.5.2007 na neurčito, jednalo sa o investičné životné poistenie s poistnou sumou 200.000,- Sk a zvoleným fondom Fidelity Basket. Poistka bola vyhotovená dňa 11.6.2007a že dňa 29.5.2007 uzavrel žalobca ako poistený a poistník s KONTINUITA poisťovňou a.s. poistnú zmluvu pre investičné životné poistenie VS 1014512 so začiatkom poistenia 30.5.2007 a dobou poistenia dohodnutou na neurčito. Jednalo sa o investičné životné poistenie uzavreté s poistnou sumou pre prípad smrti 200.000,- Sk, ročným/jednorazovým poistným vo výške 200.000,- Sk a lehotným poistným 200.000,- Sk. Žalobca ako poistník v tejto poistnej zmluve prehlásil v záverečných ustanoveniach, že mu poisťovateľ poskytol všetky informácie potrebné k uzavretiu poistnej zmluvy, oboznámil ho s Všeobecnými poistnými podmienkami a Zmluvnými dojednaniami dojednávaného poistenia a ďalšími dokumentmi súvisiacimi s investičným životným poistením. Potvrdil tiež, že poistnú zmluvu uzavrel na základe uvedených informácií poisťovateľa a prevzal jej rovnopis s platným znením Všeobecných poistných podmienok a Zmluvných dojednaní.

Z úplného výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3345/B, získaného z internetového portálu, súd mal za preukázané, že v časti ďalších právnych skutočností bolo zapísané rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti žalovanej zo dňa 29.6.2009 spísaného vo forme notárskej zápisnice N 161/2009, Nz 21954/2009 o zlúčení so spoločnosťou KONTINUITA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 35 709 600. Zmluva o zlúčení zo dňa 27.8.2009 bola spísaná vo forme notárskej zápisnice N232/2009, Nz 28991/2009 a KOMUNÁLNA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, t.j. žalovaná sa stala právnym nástupcom KONTINUITA poisťovne a.s., Vienna Insurance Group a prevzala všetky jej práva a záväzky, táto skutočnosť medzi účastníkmi ani nebola sporná, resp. žalovaná svoje právne nástupníctvo nenamietala a súd dôvodil, že žalovaná ako prílohu k podanému odporu predložila Všeobecné poistné podmienky pre investičné životné poistenie, ktoré boli schválené dňa 27.5.2009 predstavenstvom spoločnosti a nadobudli platnosť dňom 1.7.2009, na znenie ktorých sa v podanom odpore odvolávala. Podľa ust. § I.2 Všeobecných poistných podmienok pre investičné životné poistenie, poplatky z investičného životného poistenia sú zrážky realizované na ťarchu účtu poistníka za krytie poistného rizika (rizikové poistné) , administratívne náklady, správu fondov, presun a iné stanovené náklady súvisiace s investičným životným poistením. Tieto poplatky sa z účtu poistníka odpočítavajú ku dňu začiatku poistenia a potom vždy k mesačnému predelu poistenia bez ohľadu na interval platenia. Odpočítavanie poplatkov má za následok zníženie počtu podielových jednotiek na účte poistníka. Konkrétne žalovaná poukázala na znenie čl. 14. ods. 1 týchto Všeobecných poistných podmienok, podľa ktorého poisťovateľ má právo zaúčtovať si poplatky z poistnej zmluvy v zmysle aktuálneho sadzobníka poplatkov, ktorý je k nahliadnutiu na internetovej stránke a na všetkých organizačných zložkách poisťovateľa, ako aj všetky preukázateľné náklady a poukázala na znenie čl. 14. ods. 5 Všeobecných poistných podmienok, podľa ktorých má poisťovateľ právo na poplatky, ktoré predstavujú zrážky na krytie rizika pre prípad smrti, na administratívne náklady a na poplatky za správu fondov a na tretiu vetu čl. 14 ods. 5, podľa ktorej sa o tieto poplatky hodnota účtu poistníka mesačne znižuje. Podľa štvrtej vety, označeného čl. 15 ods. 5 Všeobecných poistných podmienok, výška poplatkov za správu investičného životného poistenia je uvedená v Sadzobníku poplatkov. Podľa čl. 14. ods. 6 Všeobecných poistných podmienok, poplatok určený na krytie rizika pre prípad smrti v investičnom životnom poistení sa stanoví podľa poistno-technických zásad výpočtu poistného so zreteľom na aktuálny vek.

Súd zistil, že podľa Sadzobníka poplatkov právnej predchodkyne žalovanej, KONTINUITA Vienna Insurance Group, platného od 1.4.2009 (č.l. 7) , poplatky za správu investičného životného poistenia spočívali vo fixných nákladoch vo výške 2,32 €/70,- Sk mesačne a vo variabilných nákladoch pri jednorazovom platenom poistení vo výške 0,3 % mesačne z hodnoty podielových jednotiek počas prvých troch rokov a 0,1 % mesačne z hodnoty podielových jednotiek po uplynutí troch rokov. Okrem uvedených poplatkov za správu obsahoval sadzobník aj poplatky za odkúpenie hodnoty poistnej zmluvy

a poplatky za prevod alebo presun na účte poistníka viac ako jedenkrát ročne a poplatok za ostatné poistníkom vyžiadané zmeny na jeho účte. Žiadne iné poplatky sadzobník poplatkov neobsahoval a listom zo dňa 6.6.2011 žalovaná oznámila žalobcovi stav účtu v investičnom poistení k jeho poistnej zmluve č. 4100619052 Investičné životné poistenie FAMILY GARANT. Hodnota poistenia žalobcu ku dňu 30.5.2011 bola 115.795,0995 Sk, resp. 3.843,693139 €. Žalovaná uviedla, že zmena počtu podielových jednotiek vyplýva z realizovaných platieb poistného a poplatkov za krytie rizika a správu, ako aj prípadných zmien na žiadosť klienta, t.j. žalobcu. Listom zo dňa 14.6.2011, ktorý v ten istý deň žalobca doručil žalovanej, požiadal ju o podrobný rozpis k poistnej zmluve č. 4100619052 a to o poplatkoch a ich výpočte, ktoré mu boli od uzavretia poistnej zmluvy od 30.5.2007 sťahované.

Listom zo dňa 17.10.2011 žalovaná žalobcovi na základe jeho žiadosti ohľadom vyčíslenia poplatkov na poistnej zmluve č. 4100619052 zaslala podrobný rozpis poplatkov vrátane mesiacov august 2011 a september 2011. Podľa prílohy - Výpisu poplatkov ku dňu 23.9.2011 boli žalobcovi z poistného zrazené variabilné náklady na zmluvu vo výške 496,73 €, fixné náklady na zmluvu vo výške 109,75 €, poplatok za odkup vo výške 30,92 € a rizikové poistné vo výške 558,59 €, celkom suma 1.196 €.

Súd citoval §§ 796 ods. 1, 816 OZ ako aj § 546 ods. 1 OZ aj §§ 52 ods. 1, 2, 3, 4 OZ, 53 ods. 1, 2, 3, 4, 5, 10 OZ a dôvodil, že nekalá podmienka je zmluvná podmienka v spotrebiteľských zmluvách, ktorá nebola individuálne dohodnutá, ak napriek požiadavke dôvery spôsobí značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach strán ku škode spotrebiteľa. (Smernica č. 93/13/EHS z 5.4.1993) . Účastníkmi uzavretú poistnú zmluvu súd v danom prípade podrobil skúmaniu z hľadiska spotrebiteľského práva, keďže žalovaná pri uzatváraní a plnení poistnej zmluvy konala v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti a žalobca pri uzatváraní a plnení poistnej zmluvy mal status spotrebiteľa. Bol slabšou zmluvnou stranou, pretože nemohol vopred pripravený návrh zmluvy vrátane všeobecných poistných podmienok a zmluvných dojednaní ovplyvniť. Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách majú povahu osobitých ustanovení voči ustanoveniam, ktoré v ôsmej časti Obč. zák. upravujú jednotlivé zmluvné typy. V zmysle ust. § 53 ods. 5 a 10 Obč. zák., súd vyhodnotil zmluvnú podmienku, ktorá bola obsahom čl. 14. ods. 5 a 6/ Všeobecných poistných podmienok pre investičné životné poistenie (v ďalšom len VPP") za neprijateľnú podmienku podľa § 53 ods. 4 písm. a/ Obč. zák., keďže sa žalobca nemal možnosť s výpočtom poplatku určeného na krytie rizika pre prípad smrti ani vopred a ani doposiaľ oboznámiť, čím ust. čl. 14.ods. 6/ VPP napriek požiadavke dôvery spôsobilo značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach účastníkov poistnej zmluvy a to ku škode žalobcu. Požiadavka dôvery môže byť splnená dodávateľom (žalovanou) iba keď zaobchádza čestne a rovnocenne s druhou stranou, ktorej legitímne záujmy berie do úvahy. V danom prípade požiadavka dôvery zostala opomenutá žalovanou poistiteľkou, ktorá žalobcu pri uzatváraní zmluvy neinformovala o poplatku podľa čl. 14.6/ VPP na krytie rizika pre prípad smrti a ani o jeho výške, resp. o spôsobe jeho výpočtu. Neposkytla žalovaná túto informáciu žalobcovi ani dodatočne na základe jeho požiadavky o oznámenie spôsobu výpočtu tohto poplatku, ktorý žalovaná v oznámení označovala v rozpore s čl. 14.6/ VPP za rizikové poistné", pričom dohodnuté poistné žalobca žalobkyni zaplatil jednorázovo pri uzavretí zmluvy. Predmetný sporný poplatok - rizikové poistné" bol žalovanou od začiatku poistenia (od 30.5.2007) zaúčtovaný žalobcovi vo výške 558,59 € a to pravidelne mesačne v rôznych sumách od najnižšej 2,25 € na začiatku poistenia až do najvyššej 17,15 € ku dňu 1.4.2009. Napriek pravidelnému mesačnému zaúčtovávaniu uvedeného poplatku, žalovaná označila tento poplatok, resp. spôsob jeho výpočtu za predmet obchodného tajomstva. Tento postoj žalovanej odporuje uvádzanej požiadavke dôvery, čestnému a rovnocennému zaobchádzaniu s druhou stranou, ktorá nemá žiadnu vedomosť v akej výške jej bude poplatok zrážaný zo zaplateného poistného. Ako sa vyjadril žalobca, ak by bol o takom poplatku a najmä o jeho výške vedel, zmluvu by nebol uzavrel, čomu zodpovedá aj jeho postup, keď potom, čo mu žalovaná odmietla oznámiť spôsob výpočtu sporného poplatku na krytie rizika pre prípad smrti, požiadal o zrušenie zmluvy. Neprijateľná podmienka je podľa ust. § 53 ods. 5 Obč. zák. neplatnou a neplatnou je od počiatku. T.j. ak žalovaná vykonávala z poistného zaplateného žalobcom jednorázovo pri uzavretí poistenia, zrážky na úhradu takého poplatku, bezdôvodne sa tým na úkor žalobcu obohatila a to vo výške zrazených poplatkov 558,59 € a preto je povinná bezdôvodné obohatenie žalobcovi vydať. Súd preto uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi žalovanú sumu 558,59 €.

Podľa ust. § 3 ods. 1 nar. vl. č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba

Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu, keďže žalovaná neoprávnene zrazené poplatky žalobcovi nevrátila, dostávala sa do omeškania s plnením finančného dlhu, žalobca si uplatnil preto aj úroky z omeškania a to zo sumy poplatkov zrazených v r. 2007 od 1.1.2008, z poplatkov zrazených v r. 2008 od 1.1.2009, z poplatkov zrazených v r. 2010 od 1.1.2011 a z poplatkov zrazených v r. 2011 od 23.9.2011. Na základe uvedeného, keďže žalobca si úroky z omeškania uplatnil dôvodne a v zákonnej výške, súd jeho návrhu vyhovel a priznal žalobcovi aj uplatnený nárok na úroky z omeškania tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a o trovách konania rozhodol súd podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov konania potrebných na účelné uplatnenie práva proti žalovanej, ktorá v konaní úspech nemala. Vzniknuté trovy konania žalobcu spočívajú v trovách právneho zastúpenia - odmene advokátky (vypočítanej podľa § 10 ods. 1 vyhl. č. 655/2004 Z.z. z tarifnej hodnoty 558,63 € vo výške 36,52 €) , za štyri úkony právnej služby:

1. prevzatie a príprava zastúpenia dňa 28.10.2011 - 36,52 € + režijný paušál 7,41 €,

2. podanie žalobného návrhu dňa 4.11.2011 - 36,52 € + režijný paušál 7,41 €,

3. písomné podanie - vyjadrenie k odporu žalovanej zo dňa 12.1.2012 - 36,52 € + režijný paušál 7,63 € a

4. účasť na pojednávaní dňa 14.3.2012- 36,52 € + režijný paušál 7,63 €, celkom vo výške 176,16 €. Žalobca bol (§ 4 ods. 2 písm. a) zák..č. 71/1992 Zb.) a súd jeho návrhu v celom rozsahu vyhovel, zaviazal na zaplatenie súdneho poplatku z návrhu žalovanú v sume 33 € (položka 1a) sadzobníka súdnych poplatkov) .

V podanom odvolaní žalovaná s poukazom na § 205 ods. 2 písm. d) a f) O.s.p. navrhla zmeniť rozsudok súdu prvého stupňa a návrh v celom rozsahu zamietnuť a žalobcu zaviazať k náhrade trov konania.

V odvolaní namietala, že výška poplatkov sa podľa čl. 7 ods. 10 zmluvných dojednaní (ďalej len ZD) môže meniť, pričom zmena poplatku bude uvedená v sadzobníku a jej zverejnením bude platná aj pre už dojednané poistenia. Žalobca bol oboznámený so všeobecnými poistnými podmienkami (ďalej VPP) a zmluvnými dojednaniami dojednávaného poistenia. Podľa článku 2 VPP poplatky z investičného životného poistenia sú zrážky realizované na ťarchu účtu poistníka za krytie poisteného rizika (rizikové poistné) , administratívne náklady na správu fondov, presun a iné stanovené náklady súvisiace s investičným životným poistením. Tieto poplatky sa z účtu poistníka odpočítajú ku dňu začiatku poistenia a potom vždy k mesačnému predelu poistenia bez ohľadu na interval poistenia. Žalovaná sa v priebehu platnosti poistnej zmluvy informovala žalobcovi o výške poplatkov na krytie rizika úmrtia listom zo dňa 4.7.2011. V ďalšej časti odvolania komentuje žalovaná rozsudok súdu prvého stupňa a v podstate zastáva názor, podľa ktorého určenie poplatku podľa článku 14 ods. 6 súdom za spôsobujúce značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán, nebolo riadne zdôvodnené a preto spôsobuje nepreskúmateľnosť rozhodnutia, aj výklad § 53 ods. 4 písm. a) OZ, zmluvná podmienka je neprijateľná, ak na základe nej má spotrebiteľ čokoľvek plniť... nebola preukázaná, lebo je tu dôležitá informačná povinnosť dodávateľa pred uzavretím zmluvy, t.j. žalovaného a ak niektoré povinnosti spotrebiteľa plniť neboli vopred dojednané alebo dodávateľ o nich spotrebiteľa vopred neinformoval, nemôže ich plnenie od spotrebiteľa vyžadovať. Informačnú povinnosť však voči žalobcovi si splnila. Poistná zmluva bola riadne podpísaná obidvoma zmluvnými stranami.

Vo vyjadrení k odvolaniu žalovanej, navrhol žalobca potvrdiť rozsudok ako vecne správny a priznať trovy odvolacieho konania vo výške 44,15 €. Vo vyjadrení poukázal na to, že až z odvolania sa dozvedel, že poplatok (podľa popisu žalovanej) sa mení predovšetkým v závislosti od výšky poistného a hodnoty účtu poistného, a pritom hodnota účtu poistného sa mení v závislosti od vývoja a zhodnocovania finančných prostriedkov, t.j. hodnoty fondov. Zo znenia čl. 14 ods. 6 VPP však nevyplýva, ako výška poplatku by mala byť závislá od hodnoty účtu poisteného, teda od vývoja fondu a žalobca o tom až doteraz nemal vôbec vedomosť. AK by aj žalovaná tvrdila, že listom zo dňa 4.7.2011 žalobcu informovala o výške poplatkov na krytie rizika pre prípad smrti, žalobca musí poukázať na to, že žalovaná tak urobila iba na základe jeho písomnej žiadosti, avšak nie dobrovoľne. Ak by ju žalobca nežiadal o podrobný rozpis poplatkov, doteraz by o poplatku na krytie rizika pre prípad smrti a jeho výške nemal vedomosť. Žalobca

nemal v žiadnom prípade pred uzavretím poistnej zmluvy možnosť oboznámiť sa s výškou poplatku na krytie rizika pre prípad smrti, ktorá mu bude zrážaná z jeho účtu, t.j. z účtu poisteného.

Odvolací súd po nariadení pojednávania (§ 214 ods. 1 O. s. p.) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a rozsudok potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p., lebo je vecne správny, súd úplne zistil skutkový stav veci, správne ju právne posúdil, odôvodnenie má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací súd sa s odôvodnením v celom rozsahu stotožňuje, pretože dôvody rozsudku sú správne.

Zo žalovanou uplatnených odvolacích dôvodov, vzhľadom na skutočnosti uvedené v odvolaní, prichádzajú do úvahy iba dôvody podľa § 205 ods.2 písm. d) a f) O. s. p., t. j., že súd na základe dôkazov dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam a že jeho rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Ani jeden z týchto odvolacích dôvodov nie je daný.

Z odôvodnenia napadnutého rozsudku jednoznačne vyplýva, že súd vzal do úvahy iba skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané, resp. vyšli počas konania najavo a neopomenul žiadnu skutočnosť, ktorá z vykonaných dôkazov vyplynula, resp. vyšla počas konania najavo, jeho skutkové zistenia nie sú založené na chybnom hodnotení dôkazov, nie je logický rozpor v hodnotení dôkazov, príp. poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov účastníkov alebo, ktoré vyšli najavo inak, z hľadiska závažnosti (dôležitosti) , zákonnosti, pravdivosti, event. vierohodnosti a výsledok hodnotenia dôkazov zodpovedá tomu, čo bolo zistené spôsobom vyplývajúcim z § 132 až § 135 O. s. p.

Právnym posúdením je činnosť súdu prvého stupňa, pri ktorej aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav, t. zn. vyvodzuje zo skutkového zistenia, aké práva a povinnosti majú účastníci podľa príslušného právneho predpisu a nesprávnym právnym posúdením veci je jeho omyl pri aplikácii práva na zistený skutkový stav (skutkové zistenie) , pričom o mylnú aplikácii právnych predpisov ide, ak použil iný právny predpis, než ktorý mal správne použiť alebo aplikoval správny predpis, ale nesprávne ho vyložil, príp. ho na daný skutkový stav inak nesprávne aplikoval (z podradenia skutkového stavu pod právnu normu vyvodil nesprávne právne závery o právach a povinnostiach účastníkov konania) .

Súd použil správny právny predpis, správne ho aj vyložil a na daný skutkový stav ho i správne aplikoval, t. zn. z podradenia skutkového stavu pod právnu normu vyvodil správne závery o právach a povinnostiach účastníkov konania.

Na vecnej správnosti napadnutého rozsudku nič nemení ani odvolanie, ku ktorému, vzhľadom na jeho obsah, treba poznamenať, že je len opakovaním stanoviska žalovanej.

V konaní bolo preukázané, že žalobca nemal pred uzatvorením poistnej zmluvy možnosť oboznámiť sa s výškou poplatku na krytie rizika pre prípad smrti, ktorá mu bola zrážaná z jeho účtu, t.j. účtu poisteného, a že podľa Smernice rady č. 93/13/EHS z 5.4.1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (čl. 3 ods. 1 Smernice) , za nekalú sa považuje zmluvná podmienka, ktorá nebola individuálne dohodnutá, ak napriek požiadavke dôvery spôsobí značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach strán ku škode spotrebiteľa, pričom napriek pravidelnému mesačnému zaúčtovaniu sporného poplatku - rizikové poistné, t.j. od 30.5.2007, žalovaná označovala tento poplatok, resp. spôsob jeho výpočtu za predmet obchodného tajomstva. Žalobca pri uzatváraní zmluvy nebol informovaný o poplatku podľa čl. 14 bod 6 VPP na krytie rizika pre prípad smrti a ani o jeho výške a ani o jeho výpočte.

Vyhovujúci výrok rozsudku súdu prvého stupňa je vecne správny a zákonný, správne je aj rozhodnutie vo výroku o trovách konania a vo výroku o povinnosti žalovanej zaplatiť trovy štátu vo výške 33 €.

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods.1 O. s. p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 151 ods.1 prvá veta O. s. p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Odvolací súd ako úspešnému žalobcovi priznal za vyjadrenie k odvolaniu z 15.6.2012 a účasť na pojednávaní 23.10.2012 (2 x 36,52 € + 2 x 7,63 € režijný paušál) podľa § 9, § 10 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, spolu 88,30 €, ktorá suma bude vyplatená na účet advokátky.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti rozsudku odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.