KSKE 5 Co 198/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/198/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511213522 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7511213522.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: C. S., bytom Ž. XX, W., proti odporcovi: L. O., v konaní o ochranu osobnosti, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Košic II, č.k. 19C/137/2011-17 z 22.2.2012

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa podanie navrhovateľa doručené Okresnému súdu Košice II dňa 19.9.2011, č.k. 19C/137/2011-1 odmietol.

Vychádzal zo zistenia, že neúplné podanie navrhovateľa, ktoré neobsahovalo náležitosti návrhu, nebolo z neho jasné, čoho presne sa navrhovateľ domáha, voči komu návrh smeruje, neboli jasne opísané rozhodujúce skutočnosti a skutkový stav, na základe ktorých si uplatňoval svoj nárok. Preto ho súd uznesením č.k. 19C/137/2011-11 zo dňa 5.12.2011 vyzval, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia odstránil vady svojho podania, ktoré mohlo byť svojim obsahom návrhom na začatie konania a to označením účastníkov konania tak, aby bolo jasné, kto presne má vystupovať na strane navrhovateľa ako aj na strane odporcu, identifikačné údaje účastníkov konania (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, štátne občianstvo, ak má byť účastníkom konania fyzická osoba; ak má byť účastníkom konania právnická osoba, je potrebné uviesť obchodné meno, sídlo, miesto podnikania) , upresnením petitu (výroku žalobného návrhu o jasný, určitý a vykonateľný petit návrhu, z ktorého bolo jasné, čo presne sa domáha) . Citoval súd §§ 43 ods. 1,2 210a O.s.p. a keďže navrhovateľ neodstránil vady podania v stanovenej lehote tak ako mu to uložil súd napriek tomu, že bol poučený, ako má podanie opraviť a bol upozornený na odmietnutie podania v prípade neodstránenia vád v určenej lehote, súdu nebolo jasné, čoho presne sa domáha, ak žiada potrestanie L. O. a komu má byť uložená povinnosť náhrady nemajetkovej ujmy, preto podanie súd odmietol.

V podanom odvolaní namietal navrhovateľ, že on podal žalobu na L. O., policajta OO PZ Kysak, žalobu a nie na ochranu osobnosti, lebo mali prísť na súkromný majetok, jeho mal policajt O. krivo obviňovať z výrokov na L. J., N. J. H. G. J., kde on mal povedať na nich konkrétne na Pavla, že je debil, pako a iné vulgárne výrazy. Tam sa spoločne mali dohodnúť po porade na OO PZ Kysak na koordinácii s policajtom O. a policajtom K., a to na spoločnej výpovedi (viď. príloha č. 3) . K odvolaniu pripojil aj rozhodnutie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach - okolie zo dňa 25.1.2012 v kópii, podanie správy z 29.12.2011 a ďalšie. Po výzve súdu prvého stupňa, aby navrhovateľ odstránil vady svojho podania zo dňa 12.3.2012, on podľa obsahu odvolania, ktoré nazval stanovisko k uzneseniu zo dňa 16.5.2012 žiadal, že § 79 ods. 1 veta druhá O.s.p. neuvádza povinnosť pre navrhovateľa, aby zo žaloby vyplývalo, čoho sa žalobca domáha a že by žalobca bol povinný urobiť súdu návrh na znenie výroku jeho rozsudku, žalobca označil v žalobe presne a zrozumiteľne povinnosť, ktorá má byť žalovanému uložená rozhodnutím súdu alebo spôsob určenia právneho vzťahu, práva alebo právnej

skutočnosti a súd nepostupoval v rozpore so zákonom, ak použitím iných slov vyjadrí vo výroku svojho rozhodnutia rovnaké práva a povinnosti, ktorých sa žalobca domáha. Iba súd rozhoduje o tom, ako bude formulovaný výrok jeho rozhodnutia; prípadným návrhom žalobcu na znenie výroku rozhodnutia pritom nie je viazaný. On žiada, aby policajt L. O. bol potrestaný v znení § 346 ods. 1 Trestného zákona, výšku trestu ponecháva na sudcovi. Policajt O. na Obvodnom úrade Košice-okolie lživo vypovedal ako svedok proti nemu. Na základe uvedeného možno konštatovať, že podľa obsahu podania navrhovateľ žiada zrušiť uznesenie súdu prvého stupňa a pokračovať v konaní.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a uznesenie potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p., lebo je vecne správne, jeho odôvodnenie má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací súd sa s ním v celom rozsahu stotožňuje, pretože dôvody napadnutého uznesenia sú správne, na čom nič nemenia ani skutočnosti uvedené v odvolaní.

Súd prvého stupňa správne postupoval ak odmietol podanie navrhovateľa podľa § 43 ods. 2 O.s.p., lebo ak účastník v lehote podľa ods. 1 podanie neopraví alebo nedoplní a pre uvedený nedostatok nemožno v konaní pokračovať, súd odmietne podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania (citované ustanovenie veta prvá O.s.p.) .

Navrhovateľ v odvolaní ako aj v ďalších svojich podaniach len stále opakuje svojské tvrdenia, že žiada potrestať policajta a aj napriek výzve súdu prvého stupňa zo dňa 16.5.2012 vôbec nepostupoval podľa § 205 ods. 1,2 O.s.p., § 42 ods. 3 O.s.p. a len komentuje čo má súd nahrádzať. Konanie o ochranu osobnosti je návrhovým konaním a návrh na potrestanie pána Takáča podľa podania zo dňa 12.9.2011, ktoré zaslal navrhovateľ súdu, obsahuje nevykonateľný petit, petit návrhu nezodpovedá ustanoveniu § 79 a § 152, 153 O.s.p. a už vonkoncom nemôže súd prvého stupňa nahrádzať skutkové okolnosti ani to, čo žiada navrhovateľ v konaní, teda petit návrhu, lebo pri návrhovom konaní, či už ide o návrh na ochranu osobnosti alebo návrh na náhradu škody, alebo návrh v súvislosti s poškodením osoby, ktorý vznikol v súvislosti s poškodením osoby navrhovateľa, alebo ohrozil jeho dobrú povesť, tento návrh nemôže komentovať alebo upravovať súd, len navrhovateľ, keďže len navrhovateľ je dominus litis v spore (pán sporu) .

Pretože aj napriek viacerým výzvam súdu prvého stupňa nepostupoval navrhovateľ v súlade s ust. § 42, §§ 43 a 79 ods. 1,2 O.s.p., správne a zákonne rozhodol súd prvého stupňa.

Odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil podľa § 219 ods. 1,2 O.s.p. a stotožňuje sa v celom rozsahu s jeho dôvodmi.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.