KSKE 5 Co 225/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 225/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/225/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511203236 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7511203236.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu L.. W. U., H. XX, proti žalovanej V. G., A. N. H. XX, zast. Slovenským pozemkovým fondom, Bratislava, Búdková 36, IČO: 17 335 345, o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu 7C/61/2011-8 zo 14.4.2011 Okresného súdu Košice - okolie

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Žalobca nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a žalovanej sa ich náhrada nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením I. konanie zastavil a II. rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Zistil, že v súčasnosti sa na Okresnom súde (ďalej len OS) Košice - okolie, medzi tými istými účastníkmi, v tom istom procesom postavení, vedie súdny spor s označením predmetu konania o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a že toto skôr začaté konanie, vedené pod 16C/24/2011, bolo iniciované žalobou z 27.1.2011, doručenou mu 31.1.2011. Vychádzajúc z § 83,§ 103 a § 104 ods.1 O. s. p. (ich znenie citoval) dospel k záveru, že pokračovaniu v konaní mu bráni prekážka skôr začatého konania, pretože v konaní 16C/24/2011 je zhodný predmet konania a sú zhodní aj účastníci konania. O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods.1 písm. c) O. s. p.

Proti uzneseniu podal včas odvolanie žalobca z dôvodu podľa § 205 ods.2 písm. d) O. s. p. a uviedol, že s názorom súdu, uvedeným v odôvodnení uznesenia, nesúhlasí, lebo v konaní 16C/24/2011 uplatnil svoj nárok na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva proti žalovanej V. G., F.. H.,D..XX.X.XXXX, R. XX.X.XXXX, D. N. H. XX, P.. G. - P. a v tomto konaní ako žalovanú označil V. G., F.. H., že v prípade ak by mal za to, že ide o tú istú osobu, bolo by označenie žalovanej totožné s jej označením v žalobe, o ktorej je vedené konanie 16C/24/2011 a tým by bolo zadosťučinené povinnosti, ktorú má podľa § 79 ods.1 O. s. p., že z uvedeného vyplýva, že v tomto konaní sa domáha svojich práv voči inému žalovanému ako je ten, ktorý je označený ako žalovaný v konaní 16C/24/2011, z tohto dôvodu nie je možné určiť, že bolo začaté konanie, ktoré by podľa § 83 O. s. p. bránilo tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie, pretože tieto konania nie sú totožné z dôvodu, že v nich vystupujú iní účastníci. Vzhľadom na uvedené mal za to, že v danom konaní nie je dôvod na jeho zastavenie z dôvodu neodstrániteľnej podmienky konania, z tohto dôvodu je napádané uznesenie je nesprávne a je daný dôvod na jeho zrušenie a pokračovanie v konaní.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a uznesenie potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p., lebo je vecne správne a odvolací súd sa s jeho odôvodnením stotožňuje, pretože dôvody uznesenia sú správne, na čom nič nemení ani odvolanie.

Na zdôraznenie správnosti napadnutého uznesenia možno doplniť, že v cit. § 83 O. s. p. je upravená tzv. prekážka lidispendencie, ktorá vzniká bez ohľadu na to, v akom období v priebehu konania bolo začaté druhé konanie a predpokladá, že v oboch konaniach ide o ten istý predmet konania, ktorý je vymedzený petitom žaloby, skutkovými okolnosťami, ktorými je petit odôvodňovaný a označením účastníkov, pričom lidispendencia, je taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť a v prípade jej existencie, súd konanie zastaví.

Z pripojeného spisu 16C/24/2011 OS Košice - okolie bolo zistené, že žalobca sa proti žalovanej, označenej menom V. G., F.. H.,D..XX.X.XXXX, R. XX.X.XXXX, D. N. H. XX, domáha zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva k parc. registra E č.98/3 - orná pôda s výmerou 2009 m2, zapísanej na LV č.XXX, P. G. - P., P. H., G.. Ú.. H. a žiada do svojho výlučného vlastníctva prikázať časť parcely reg. E č.98/3 - orná pôda s výmerou 1339/33 m2, k. ú. H., vytvorenej geometrickým plánom, vypracovaným v konaní a do výlučného vlastníctva žalovanej žiada prikázať časť parc. reg. E č.98/3 - orná pôda s výmerou 669,67 m2, k. ú. Trebejov, vytvorenej geometrickým plánom, vypracovaným v konaní a náhrady trov konania, pričom žalobca v uvedenej veci podal žalobu na súd 31.1.2011.

Zo spisu v prejednávanej veci vyplýva, že žalobca sa žalobou, došlou súdu 9.3.2011, domáha proti žalovanej, označenej menom V. G., F.. H., zrušenia podielového spoluvlastníctva, a to k rovnako označeným nehnuteľnostiam, ako v konaní 16C/24/2011 a navrhuje aj rovnaký spôsobom zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva, aj keď už neuviedol posledné bydlisko, ani dátum úmrtia žalovanej, že v žalobe uvádza, že on a žalovaná sú na LV č.XXX k. ú. H. (č.l.4) zapísaní ako podieloví spoluvlastníci uvedených nehnuteľností, pričom rovnako v konaní 16C/24/2011, vedenom voči žalovanej, odkazuje na ten istý LV č.XXX k. ú. H. (č.l.4) , v ktorom sú žalovaná a on zapísaní ako podieloví spoluvlastníci nehnuteľností.

Z uvedeného možno preto vyvodiť jednoznačný záver, že žalobca v oboch konaniach označil tú istú žalovanú V.N. G., lebo iba ona je s ním zapísaná na LV č.XXX G.. Ú..H., ako podielová spoluvlastníčka, a nik iný, aj keď ju v tomto konaní označil iba jej menom.

So zreteľom na uvedené treba výhrady žalobcu hodnotiť ako špekulatívne, účelové a ničím neopodstatnené a preto na ne nebolo prihliadnuté.

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods. 1 O. s. p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva, proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 151 ods.1 prvá veta O. s. p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Žalobca nemal v odvolacom konaní úspech, preto nemá právo na náhradu jeho trov a žalovanej žiadne trovy v odvolacom konaní nevznikli.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.