KSKE 5 Co 244/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/244/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7508212965 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7508212965.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Andreja Šalatu a sudcov JUDr. Táne Veščičikovej a JUDr. Jána Slebodníka vo veci žalobkyne KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefánikova 8, IČO: 31 595 545, proti žalovanému G.A. D.A., H. Š. XXX, zást. JUDr. Jozefom Mižákom, Spišský Štiavnik 480, o zaplatenie 549,29 € istiny s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku 9C/32/2009-83 z 15.6.2010 Okresného súdu Košice - okolie

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok a žalobu z a m i e t a.

Žalobkyňa je povinná nahradiť žalovanému trovy konania 21,20 €, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni 549,29 € so 6 % úrokom z omeškania od 2.11.2005 do zaplatenia a nahradiť trovy konania 32,86 €, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V odôvodnení písomného vyhotovenia rozsudku vymenoval dôkazné prostriedky, ktorými vykonal vo veci dokazovanie a zistil skutkový stav, uviedol, čo bolo predmetom poistnej zmluvy č.A170541, uzavretej žalovaným, ako poistníkom, so žalobkyňou, ako poisťovateľom, 21.4.2005, čo zistil z vyjadrenia žalovaného zo 14.4.2009, z vyjadrenia žalobkyne zo 4.3.2009 a z predložených kópií - potvrdeniek pokladničných operácií Dexia banky Slovensko a.s., Hlavná pobočka Košice (ďalej len Dexia banka) . Vzal za preukázané, že podľa výpisu inkasného účtu príslušnej poistnej zmluvy z 22.10.2008 žalovaný dlhuje na poistnom 16 548 Sk (549,29 €) a, že skutočnosť o zániku poistenia žalobkyňa oznámila žalovanému listom z 22.10.2008. Vychádzajúc z § 9 ods.4,§ 11 ods.11 zák.č.381/01 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinného v čase uzavretia poistnej zmluvy č.A170541) ,Čl.VIII.ods.5 prvá veta,ods.6,Čl.X.ods.3 Všeobecných poistných podmienok žalobkyne a § 517 ods.1,2 O. z. (ich znenie citoval) , z vykonaného dokazovania mal za preukázané, že účastníci konania uzavreli poistnú zmluvu č.A170541 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, na základe ktorej sa žalovaný zaviazal uhrádzať dohodnuté poistné a nakoľko si túto povinnosť nesplnil, poistná zmluva zanikla a žalobkyni vznikol nárok na zaplatenie dlžného poistného za obdobie 1.5.-31.12.2005 a, že skutočnosť, že poistenie predmetného vozidla zaniklo 1.11.2005, oznámila žalobkyňa žalovanému listom z 22.10.2008. Uzavrel, že žalovaný tvrdenie, že jeho otec vkladal dohodnuté sumy podľa splátkového kalendára na účet žalobkyne, žiadnym spôsobom nepreukázal, že ním predložené dôkazy svedčia len o tom, že jeho otec zaplatil 7.3.2006 3 812 Sk na poistnú zmluvu č.6800069329, a taktiež rovnakú sumu 6.6.2006, ktorá mu však bola vrátená, pretože na uvedenej poistnej zmluve pohľadávka nebola, čo je zrejmé z výpisu inkasného účtu poistnej zmluvy č.6800069329 (č.l.38) , naopak, z výpisu inkasného účtu poistnej zmluvy č.5001368061 (č.l.37) vyplýva, že na tejto poistnej zmluve má žalovaný nedoplatok 549,29 €, a v prípade, žeby on alebo jeho otec skutočne poukázali predmetné sumy na účet

žalobkyne, akékoľvek došlé platby týkajúce sa danej poistnej zmluvy by sa premietli do inkasného účtu. Dospel teda k názoru, že žalobkyňa sa svojho práva domáhala dôvodne a zaviazal žalovaného dlžné poistné uhradiť. Keďže žalovaný svoj dlh nesplnil riadne a včas, dostal sa do omeškania a žalobkyni tak vznikol aj nárok na úrok z omeškania vo výške diskontnej sadzby Národnej banky Slovenskej republiky, platnej k 1. dňu omeškania. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods.1 O. s. p. a ich náhradu [žalobkyňa si uplatnila trovy konania 32,86 € (990 Sk) , titulom zaplateného súdneho poplatku) ] priznal žalobkyni, vzhľadom na celkový úspech vo veci.

Rozsudok napadol včas podaným odvolaním žalovaný. Vytýkal súdu, že nevykonal úkony na zabezpečenie dôkazov podľa jeho vyjadrenia, ktoré by vo svojom dôsledku preukázali bezpredmetnosť žaloby a zabránili tomu, aby už raz zaplatená pohľadávka bola znovu vymáhaná a aby žalobkyňa mohla získať napadnutým rozsudkom neoprávnený majetkový prospech, že jednostranne uveril jej nezmyselné tvrdenie o tom, že išlo o 2 poistky, že mu bola vrátená suma 3 812 Sk, a rovnakú sumu 3 812 Sk mu však podľa preukázaného zaplatenie ani neodrátala z nedôvodne vymáhanej sumy a, že mu nedoručil predvolanie na pojednávanie 15.6.2010, a preto doručenie nemôže byť vykázané. Žiadal preto zrušiť napadnutý rozsudok a v novom konaní uložiť súdu vykonať dôkazy reláciou v Dexia banke, vysporiadať sa s vloženými splátkami v prospech žalovaného na účet žalobkyne v Dexia banke, a podľa výsledkov nanovo vo veci rozhodnúť.

Žalobkyňa vo vyjadrení k odvolaniu uviedla, že trvá na svojich vyjadreniach prednesených v písomnej podobe počas súdneho konania, že predmetom žaloby bol len dlh na poistnej zmluve č.170541 (k skutočnostiam uvádzaným žalovaným predložila výpis z informačného systému, z ktorého vyplýva vrátenie platby vo výške 126,54 €) a, že navyše žalovaný na poistnej zmluve č.170541 uhradil po vynesení rozsudku celkovo 200 €, čo sa považuje za uznanie dlhu.

V podaní (č.l.112-113) z 29.2.2012, podanom osobne na odvolací súd 1.3.2012, žalobkyňa uviedla, že na poistnej zmluve č.6800 069329 neevidovala pohľadávku k 6.6.2006, preto zaplatenú sumu 126,54 € 17.8.2006 vrátila žalovanému (Dôkaz: Doklad o vrátení platby 126,54 €) , že z ním predloženého dokladu vyplýva, že 126,54 € platil na poistnú zmluvu č.6800069329 (tiež predložila potvrdenie o platbe zo 7.3.2006 na rovnakú sumu 126,54 €; Dôkaz: Potvrdenie o platbe - 2 x) a, že predmetom poistnej zmluvy č.6800069329 bolo vozidlo Volkswagen, U., pričom predmetom poistnej zmluvy č.5001368061 bolo vozidlo LIAZ, U.. Vo vzťahu k vyjadreniu žalovaného zo 14.4.2009 uviedla, že pre ňu je smerodajné správne uvedenie variabilného symbolu, pričom je irelevantné to, kto prostriedky vkladá na jej účet, že žalovaný - okrem platieb zo 7.3.2006 a 6.6.2006 na inú poistnú zmluvu - nepreukázal žiadnym spôsobom skutočnosti uvádzané v odpore proti platobnému rozkazu, ani v odvolaní, že pokiaľ ide o ním uvádzaný splátkový kalendár, už v samotnom texte žiadosti o splátky uvádza čísla 2 poistných zmlúv, keď navrhuje zaplatenie 3 812 Sk do 25.2.2006 k poistnej zmluve č.6800069329 a 4 137 Sk do 15.3.2006 k poistnej zmluve č.5001368061 (Dôkaz Žiadosť o splátky) , že na poistnej zmluve č.5001368061, na ktorej viaznuci dlh je predmetom konania, ku dňu podania žaloby evidovala dlh vo výške 549,29 € a, že žalovaný na poistnej zmluve č.5001368061 uhradil po vynesení rozsudku celkovo 200 €, čo sa považuje za uznanie dlhu podľa O. z. Predložila podanie žalovaného z 1.4.2011, v ktorom jej oznamuje úhradu 2 splátok, týkajúcich sa poistnej zmluvy č.5001368061 po začatí konania a uviedla, že suma s prísl. vymáhaná v tomto konaní bola už vymožená v exekučnom konaní, ktoré bolo ukončené.

Podľa § 211 ods.2 O. s. p. ak tento zákon neustanovuje inak, pre konanie na odvolacom súde platia primerané ustanovenia o konaní pred súdom prvého stupňa.

Podľa § 101 ods.2 O. s. p. súd pokračuje v konaní, aj keď sú účastníci nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takého účastníka; prihliadne pritom na obsah spisov a dosiaľ vykonané dôkazy.

Podľa § 154 ods.1 pre rozsudok je rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia.

Žalobkyňa sa napriek riadnemu predvolaniu na odvolacie pojednávanie nedostavila, podaním zo 4.6.2012 (č.l.131) , urobeným telefaxom a došlým odvolaciemu súdu toho istého dňa, ospravedlnila svoju neprítomnosť na pojednávaní pre kolíziu s pojednávaním na Okresnom súde Bardejov, uviedla, že trvá na podanej žalobe, ako aj vyjadrení z 29.2. 202 v celom rozsahu a súhlasila, aby súd rozhodol v jej neprítomnosti a aj napriek neúčasti na pojednávaní navrhla rozhodnúť v predmetnej veci na základe

predložených listinných dôkazov po vykonanom dokazovaní podľa § 129 O. s. p. v súlade s jej návrhom, preto odvolací súd vec prejednal v jej neprítomnosti.

Odvolací súd po prejednaní odvolania v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. zistil, že nie sú splnené podmienky na potvrdenie (§ 219) rozsudku, ani na jeho zrušenie (§ 221 ods.1) , preto ho podľa § 220 O. s. p. zmenil a žalobu zamietol.

Podľa § 559 ods.1 O. z. splnením dlh zanikne.

Dlh žalovaného zanikol splnením, čo je preukázané jednak samotným vyjadrením žalobkyne, ako aj výpisom z účtu žalovaného (č.l.127) vo Volksbank Slovensko, a.s., pobočka Poprad, z ktorého vyplýva, že z jeho účtu bola vybratá exekútorom suma 938,70 €, preto rozsudok musel byť zmenený a žaloba musela byť zamietnutá.

Podľa § 224 ods.2 O. s. p. ak odvolací súd zmení rozhodnutie, rozhodne aj o trovách konania na súde prvého stupňa.

Podľa § 142 ods.1 O. s. p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účtovné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 151 ods.1 prvá veta O. s. p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Žalovaný mal v konaní plný úspech, preto mu bola priznaná uplatnená (a spiatočným cestovným lístkom preukázaná) náhrada trov konania 21,60 € (2 x cestovné vlakom z Popradu do Košíc a späť po 10,60 €)

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti rozsudku odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.