KSKE 5 Co 245/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 245/2012

KS v Košiciach, dátum 05.09.2012, sp.zn. KSKE 5 Co 245/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/245/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611203354 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611203354.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu Stanislava Dorčáka, Prakovce 269, proti žalovaným 1) V. F. na neznámom mieste,2) T. W., W., C. XXXX/XX,3) F. K., F., N.. V. XXXX/XX,4) Š. K., F., P. S. XXX/XX,5) C.N. Y., W., Z. XXX/XX,6) Q. F., Q., M. XXX,7) J. F., Q., M. XXX,8) V. V., Q., M. XXX,9) P. V., X., C. X,10) Y. A., X., D. XX,11) P. N., V., M. X,12) T. F., W., B. XXX a 13) V. F., W. XXX, o určenie predmetu dedičstva, o odvolaní právneho predchodcu žalobcu proti uzneseniu 9C/40/2011-17 z 29.6.2011 Okresného súdu Spišská Nová Ves

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Žalobca nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a žalovaným sa ich náhrada nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením konanie zastavil a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

V odôvodnení uviedol, že žalobou z 11.3.2011 žalobca žiadal o určenie, že nehnuteľnosť zapísaná na LV č.704 k. ú. Helcmanovce v 1/2 patrí do dedičstva po neb. Q. F., zomretom 4.4.1981, a že pred začatím pojednávania vo veci, písomným podaním z 13.5.2011 žiadal o zrušenie tohto konania. Citujúc znenie § 96 O. s. p., podanie žalobcu z 13.5.2011 posúdil podľa obsahu ako jeho späťvzatie žaloby, že na základe cit. ust. tým, že k späťvzatiu žaloby došlo pred začatím pojednávania vo veci, nebol preto potrebný súhlas žalovaného so späťvzatím žaloby, konanie zastavil a o jeho trovách rozhodol podľa § 146 ods.1 písm. c) O. s. p. tak, že ich náhradu účastníkom nepriznal.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním žalobca a uviedol, že sa v uznesení uvádza viacero mien ako žalovaní, avšak v skutočnosti ide o jedného žalovaného a tým je V. F., že pri podávaní spisu na podateľňu pozabudol doložiť a/ majetkovú podstatu a b/ vlastníctvo a nevie či je v spise aj LV, preto sa súdu ospravedlňuje a zároveň dokladá k odvolaniu tieto 2 spisy, že nebolo to spôsobené úmyselnosťou, ale jeho zhoršujúcim zdravotným stavom, že zároveň by chcel požiadať súd po prevedení dokazovania určiť jeho za vlastníka 3/6 po V. F., že čo sa týka ďalších, nie nejde o žiadnych žalovaných, že T. W. je jeho sestra, že výrok pri dedičskom konaní je uvedený v spise o dedičstve a že ostatné mená sú mená vnukov a vnučiek po jeho neb. rodičoch, títo sa dedičských práv vzdali pri dedičskom konaní (možnosť overenia Notárstvo Levoča JUDr. Lukáčová) .

Podaním (č.l.28) , došlým súdu 2.9.2011, žalobca oznámil, o. i., že žiada, aby súd konanie pod č.9C/40/2011 úplne zrušil.

Z oznámenia (č.l.43) z 22.6.2012 notára JUDr. Pavla Dorniča, PhD., Notársky úrad, Gelnica, Banícke námestie 57 bolo zistené, že žalobca František Dorčák, nar.6.10.1950, posledné bydlisko Prakovce 269, zomrel 3.4.2012 a jeho jediným dedičom je jeho syn - terajší žalobca.

Podľa § 211 ods.2 O. s. p. ak tento zákon neustanovuje inak, pre konanie na odvolacom súde platia primerane ustanovenia o konaní pred súdom prvého stupňa.

Podľa § 107 ods.1 O. s. p. ak účastník stratí spôsobilosť byť účastníkom konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, súd posúdi podľa povahy veci, či má konanie zastaviť alebo prerušiť alebo či môže v ňom pokračovať.

Podľa ods.3 cit. ust. konanie súd preruší najmä vtedy, ak ide o majetkovú vec a žalobca alebo žalovaný zomrel; v konaní pokračuje s dedičmi účastníka, prípadne s tými, ktorí podľa výsledku dedičského konania prevzali právo alebo povinnosť, o ktorú v konaní ide, a to len čo sa skončí konanie o dedičstve, ak povaha veci nepripúšťa, aby sa v konaní pokračovalo skôr.

Vzhľadom na povahu veci bolo možné pokračovať v konaní s dedičom žalobcu.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a uznesenie potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p., lebo je vecne správne, súd úplne zistil skutkový stav veci, správne ju právne posúdil, odôvodnenie uznesenia má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací sa s ním v celom rozsahu stotožňuje, pretože jeho dôvody sú správne, na čom nič nemení ani odvolanie, v ktorom sa nespochybňuje skutočnosť, že došlo k účinnému späťvzatiu žaloby.

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods.1 O. s. p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Žalobca nemal v odvolacom konaní úspech, preto nemá právo na náhradu jeho trov, a žalovaní žiadne trovy neuplatnili.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.