KSKE 5 Co 253/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 253/2012

KS v Košiciach, dátum 06.09.2012, sp.zn. KSKE 5 Co 253/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/253/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7612211758 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7612211758.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu R. G..M..B.., Y., R. X, V.B.: XX XXX XXX, proti žalovanému G. G. G..M..B.., Y., R. X, V.: XX XXX XXX, o nariadenie predbežného opatrenia (ďalej len PO) , o odvolaní žalovaného proti uzneseniu 9C/42/2012-41 z 18.7.2012 Okresného súdu Spišská Nová Ves

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením uložil žalovanému povinnosť zdržať sa konania, ktoré znemožňuje slobodný vjazd a výjazd motorových vozidiel (ďalej len vozidiel) žalobcu, jeho spoločníka a konateľov, jeho zamestnancov a jeho obchodných partnerov cez pozemky registra C: parc.č.1716/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 5379 m2,parc.č.1889/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 30790 m2,parc.č.1889/37 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 85 m2,parc.č.1889/36 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2,stavbu - budovu vrátnice súp.č.273 na parc.č.1889/37,stavbu - budovu vrátnice súp.č.272 na parc.č.1889/36, nachádzajúce sa v k. ú. Krompachy, zapísané na LV č.XXXX, vedenom Správou katastra G. T. D., v rozsahu zriadeného vecného bremena, žalobcovi uložil povinnosť do 30 dní od doručenia uznesenia podať na súde návrh vo veci samej na strpenie výkonu práva z jeho vecného bremena zo strany žalovaného a rozhodol, že o trovách konania PO bude rozhodnuté v konaní o rozhodnutí vo veci samej.

V odôvodnení reprodukoval podstatný obsah návrhu na nariadenie PO, podaného mu 12.7.2012, uviedol, čo zistil z LV č.XXXX a LV č.XXXX k. ú. Y., zo zmluvy o zriadení vecného bremena z 1.7.2011, zo zmluvy o ochrane majetku formou výkonu strážnej služby z 30.12.2010, z návrhu zmluvy o ochrane majetku formou výkonu strážnej služby z 2.1.2012, z podania žalobcu z 20.1.2012 označeného ako vrátenie zmluvy a z korešpondencie medzi žalobcom a žalovaným. Vychádzajúc z § 74,§ 75 ods.1,2,§ 76 ods.1 písm. f) ,ods.3,4 O. s. p. (ich znenie citoval) vymenoval predpoklady vydania PO v zmysle týchto ust. a vzhľadom na uvedené skutočnosti i s prihliadnutím na skutočnosť, že žalobca relevantne osvedčil svoj nárok, k návrhu predložil i doklady svedčiace o jeho dôvodnosti, resp. o nutnosti dočasnej úpravy, stotožnil sa so skutkovými a právnymi dôvodmi samotného návrhu na vydanie PO a preto mu v celom rozsahu vyhovel. Zároveň uložil žalobcovi 30 dňovú lehotu, plynúcu od doručenia PO, na podanie návrhu vo veci samej a rozhodol, že o trovách PO rozhodne podľa § 145 O. s. p. až v konaní vo veci samej.

Proti uzneseniu podal žalovaný odvolanie v zákonnej lehote a namietal nedôvodnosť vydania uznesenia o nariadení PO z dôvodov, že je spoločnosťou založenou na účely prevádzkovania strážnej služby v rozsahu § 3 písm. a) ,b) zák.č.473/05 Z. z. o súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) , že na základe zmluvy poskytuje ochranu majetku obchodným spoločnostiam, ktoré majú prevádzky umiestnené v areáli SEZ , že žalobca v minulosti uzatváral s ním zmluvu o ochrane jeho majetku, že zmluvné strany uzatvárali zmluvu spravidla na 1 rok, že v januári 2012 doručil žalobcovi návrh zmluvy o ochrane majetku formou výkonu strážnej služby na r.2012 a, že na jeho návrh reagoval žalobca listom z 20.1.2012, ktorým navrhol redukciu (úpravu) rozsahu služieb (Dôkaz: ako v spise) . Ďalej uviedol, že tvrdenie žalobcu, že nedostal na svoj návrh z 20.1.2012 žiadnu reakciu

a že k žiadnym relevantným rokovaniam nedošlo, sa nezakladá na pravde, že mu síce neodpovedal písomne, ale niekoľkoročná prax bola taká, že obaja uprednostňovali pred písomnou komunikáciou osobné rokovania, že na podnet svojho povereného zást. V.. Q. S., každoročne rokujúceho so žalobcom o uzatvorení zmluvy, sa uskutočnilo niekoľko rokovaní, na ktorých sa nedohodli na obsahu zmluvy, pričom na poslednom rokovaní v júni 2012 konateľ Andrej Mikula odmietol rokovať s V.. S. (Dôkaz - výsluch V.. S., N. XXX) , že s odkazom na uvedené oznámil žalobcovi listom z 26.6.2012, že vstup do areálu pre osobné vozidlá firemné a pre súkromné vozidlá zamestnancov od 1.7.2012 nebude umožnený (Dôkaz - ako v spise) , že od uvedeného dňa komunikovali už iba písomne a 28.6.2012 predložil žalobcovi upravený návrh zmluvy - úprava sa týkala rozsahu služieb podľa požiadavky žalobcu, že na tento návrh zmluvy reagoval žalobca listom z 10.7.2012, v ktorom nesúhlasil s cenou za poskytované služby, že listom z 13.7.2012 trval na navrhnutej cene a navrhol žalobcovi osobné stretnutie, ku ktorému nedošlo, pretože na tento návrh do dnešného dňa nereagoval a, že nepochybne preukázal, že sa pol roka márne usiloval o uzavretie zmluvy o ochrane majetku so žalobcom (Dôkaz - upravený návrh Zmluvy o ochrane majetku formou výkonu strážnej služby, list žalobcu z 10.7.2012, jeho list z 13.7.2012) . Poukázal na to, že - ako je súdu známe z predloženého žalobného návrhu - výrobná prevádzka žalobcu je umiestnená v oplotenom areáli, pozostávajúceho z pozemkov a budov vo vlastníctve rôznych subjektov, že celý areál (teda aj nehnuteľnosti vo vlastníctve žalobcu) je monitorovaný bezpečnostnými kamerami a nepretržite 24 hod. denne je vykonávaná ochrana aj osobne členmi strážnej služby vizuálnou kontrolou v rámci pravidelných pochôdzok, že okrem toho vykonáva ďalšie služby spojené so vstupom a výstupom zamestnancov žalobcu, so vstupom a výstupom pracovných návštev, vozidiel a ohlasovaciu činnosť a, že žalobca síce všetky služby prijíma, ale od 1.1.2012 ich prijíma bezodplatne. Pokiaľ žalobca v návrhu namieta, že si žiadne služby neobjednal, nakoľko medzi nimi nie je uzavretá zmluva o ochrane majetku, preto nie je povinný za ochranu platiť, uviedol, že vo vzťahu k nemu od vykonávania predmetných služieb nemôže upustiť, pretože zodpovedá za ochranu majetku ďalších právnických osôb, tak isto majúcich svoje výrobné prevádzky v areáli SEZ , s ktorými má riadne uzatvorené zmluvy o ochrane majetku a ktorí za rovnaké služby mu poskytujú odplatu a nevykonávaním predmetných činností by ohrozil majetok ostatných podnikateľov v areáli, že v dôsledku správania sa žalobcu zredukoval preto vo vzťahu k nemu výkon iba tých činností, ktoré mu nemôžu spôsobiť a ani mu nespôsobujú ujmu na majetku a podnikaní, že nikdy nebránil a ani nebráni vjazdu vozidlám žalobcu, ktorými preváža materiál, tovar, výrobky, ani vjazdu vozidlám jeho dodávateľov, obchodných partnerov a pracovných návštev, že neobstojí ani jeho tvrdenie, že peším prechodom zamestnancov po vnútropodnikových komunikáciách sú jeho zamestnanci vystavení bezprostrednej hrozbe zranenia, lebo minimálne dve tretiny jeho zamestnancov denne prechádzalo a prechádza do miesta výkonu práce po vnútropodnikových komunikáciách peši, rovnako ako zamestnanci všetkých podnikateľských subjektov v tomto areáli v tomto areáli a žalobca sa o ich bezpečnosť doteraz neobával. Uznal za nesporné, že žalobca má uzavretú Zmluvu o zriadení vecného bremena so G. Y., Z..G.., vlastníkom nehnuteľností, pozemkov vymenovaných vo výroku napadnutého uznesenia a, že vecné bremeno vyplývajúce z tejto Zmluvy, podpísanej 1.7.2011, je zapísané v katastri nehnuteľnosti a s odkazom na uvedené skutočnosti mal za to, že právo žalobcu vyplývajúce z cit. Zmluvy neporušuje, pretože mu nebráni a osobám, zamestnancom a obchodným partnerom vstupovať do areálu SEZ za účelom prístupu do jeho sídla a výrobnej prevádzky, ani v žiadnom inom smere neohrozuje jeho podnikateľskú činnosť. V nadväznosti na uvedené skutočnosti a predložené dôkazy mal za to, že rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, a preto je nedôvodné. Z uvedených dôvodov žiadal odvolaním napadnuté rozhodnutie o nariadení PO zrušiť a návrh navrhovateľa zamietnuť.

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu uviedol, že po dôkladnom preštudovaní obsahu podaného odvolania navrhuje napadnuté uznesenie potvrdiť ako vecne správne. Poukázal na to, že žalovaný v odvolaní (v čl. II.) uvádza viaceré skutočnosti, ktoré budú predmetom dokazovania až v konaní vo veci samej a ktoré v danom štádiu konania nemajú právny význam, ani právny vplyv na vykonateľnosť napadnutého PO, ide najmä o jeho tvrdenia, týkajúce sa spôsobu komunikácie medzi nimi v súvislosti s návrhom zmluvy o ochrane majetku formou strážnej služby na r.2012, pričom tieto skutočnosti nie sú pre dôvodnosť napadnutého PO právne významné a budú predmetom dokazovania až v konaní vo veci samej, že dôvodnosť vydaného PO ako aj potrebu jeho vydania nepriamo potvrdzuje sám žalovaný v odvolaní (čl. III. druhý odsek) , kde uvádza, že v dôsledku správania sa žalobcu zredukoval preto žalovaný vo vzťahu k žalobcovi výkon iba tých činností, ktoré nemôžu spôsobiť žalobcovi a ani mu nespôsobujú ujmu na majetku a podnikaní , pravda je však taká, ako je to ostatne evidentné už aj z priložených videozáznamov, že o redukcii výkonu činnosti zo strany žalovaného nemôže byť ani zmienka, naopak, vo vzťahu k nemu rozšíril výkon svojich činností, t.j. počnúc 3.7.2012 sprísnil kontrolu osobných vozidiel

smerujúcich do jeho sídla, pritom vjazd osobných vozidiel s tovarom, materiálom a výrobkami mu umožnil len v prvý deň týchto obštrukcií, 3.7.2012., od 4.7.2012 však neumožňuje vjazd už ani osobným vozidlám vezúcim materiál, tovar alebo výrobky do sídla žalovaného. Zdôraznil, že nakoľko mu svedčí právo z vecného bremena, spočívajúce nielen v práve prechodu, ale aj v práve prejazdu cez predmetné pozemky, je evidentné a bolo riadne osvedčené, že žalovaný svojím správaním neustále a opakovane zasahuje do jeho práv a oprávnených záujmov, preto je vydané PO dôvodné a správne. Skutočnosť tvrdenú v odvolaní (čl. IV. druhý odsek) , že žalovaný neporušuje jeho vecné bremeno, pretože nebráni žalobcovi ani osobám, zamestnancom a obchodným partnerom vstupovať do areálu SEZ za účelom prístupu do jeho sídla... , označil za nepravdivú, pretože aj bránenie vo vjazde osobnými vozidlami do sídla žalovaného bez toho, žeby mal na toto konanie iný dôvod, než je nepodpísanie zmluvy o výkone strážnej služby s ním (žalobcom) na r.2012, je porušovaním vecného bremena mu svedčiacemu. Napokon uviedol, že žalovaný v odvolaní len potvrdzuje rafinovanosť tejto jeho nátlakovej akcie, ako aj dôvod svojho konania, t.j. vyvíjanie nátlaku na neho, aby s ním uzavrel zmluvu na r.2012 za podmienok a cenách mu navrhovanými a za týchto okolností vlastne diktovanými a nanucovanými žalovaným, tým však len potvrdzuje dôvodnosť, správnosť, ako aj potrebnosť vydaného PO.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t. j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a uznesenie potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p., lebo je vecne správne a odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s jeho odôvodnením, pretože jeho dôvody sú správne.

PO je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov v občianskom súdnom konaní, slúžiacim na dočasné zabezpečenie ochrany porušených a ohrozených práv účastníkov konania, pričom jeho použitie je namieste, ak sa vyžaduje okamžitý zásah súdu. Predpoklady nariadenia PO sú jednak stanovené výslovne v platnej právnej úprave a jednak ich vyvodila zo zákonnej úpravy právna teória a súdna prax a jeho nariadenie prichádza tak do úvahy vtedy, ak je potrebné, aby o. i. dočasne boli upravené pomery účastníkov, ak sú osvedčené aspoň základné skutočnosti umožňujúce záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, aby bolo zrejmé, že v konaní vo veci nie je nárok očividne vylúčený a záver, že bez okamžitej i keď len dočasnej úpravy právnych pomerov, by bolo právo účastníka ohrozené, ďalej navrhované PO musí mať vzťah k právnemu vzťahu, ktorý je alebo bude predmetom súdneho konania o žalobe, čo musí byť zrejmé už z návrhu na nariadenie PO (vzťah, ktorý sa PO upraví, bude posúdený konečným rozhodnutím vydaným na základe žaloby) . Okrem toho musí súd uvážiť, či v dôsledku PO nevznikne neprimeraná ujma niektorému z účastníkov (ujma žalovanému nesmie byť neprimeraná výhode, ktorú nariadením PO získa žalobca) , ďalej PO nie je možné vydať tam, kde by išlo o úpravu faktických (nie právnych vzťahov) medzi účastníkmi a kde by nešlo o úpravu predbežnú, ale vo svojich dôsledkoch konečnú, resp. by sa PO vytvoril nenávratný (nenapraviteľný) stav v právnych vzťahoch medzi účastníkmi konania a napokon, že PO možno niekoho obmedziť vo výkone jeho práv len v nevyhnutnom rozsahu a len prechodne tak, aby nariadenie PO nevyvolalo, hoci len dočasne, taký stav, ktorý by vyvolával ďalšie spory medzi účastníkmi konania.

V prejednávanej veci boli tieto predpoklady na nariadenie navrhovaného PO splnené, na čom nič nemení ani odvolanie.

Na zdôraznenie správnosti napadnutého uznesenia možno doplniť, že nariadeným PO žalovanému nevzniká nijaká ujma, lebo sám tvrdí, že nikdy nebránil a ani nebráni vjazdu vozidlám žalobcu, ktorými preváža materiál, tovar, výrobky, ani vjazdu vozidlám jeho dodávateľov, obchodných partnerov a pracovných návštev, resp. nebráni žalobcovi a osobám, zamestnancom a obchodným partnerom vstupovať do areálu SEZ za účelom prístupu do jeho sídla a výrobnej prevádzky, ani v žiadnom inom smere neohrozuje jeho podnikateľskú činnosť.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.