KSKE 5 Co 258/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/258/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611202393 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611202393.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Andreja Šalatu a sudcov JUDr. Táne Veščičikovej a JUDr. Jána Slebodníka vo veci žalobcu JUDr. Františka Kočku, advokáta, Advokátska kancelária Kočka & Partners, Košice, Pribinova 8, IČO: 30 665 981, správcu konkurznej podstaty úpadcu SUPER GAME, spol. s r. o., Spišská Nová Ves, Lipová 20, IČO: 31 688 080, v konkurze, proti žalovanej KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefanovičova 4, IČO: 00 585 441, o zaplatenie 791,09 € istiny s prísl., o odvolaní žalovanej proti rozsudku 8C/43/2011-79 z 9.6.2011 Okresného súdu Spišská Nová Ves

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Žalobcovi sa náhrada trov odvolacieho konania nepriznáva a žalovaná nemá právo na ich náhradu.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) rozsudkom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť SUPER GAME, spol. s r. o., Spišská Nová Ves (ďalej len Sp. Nová Ves) , Lipová 20,IČO: 31 688 080 (ďalej len pôvodný žalobca) 791,09 € s 9 % úrokom z omeškania od 6.1.2010 do zaplatenia a trovy konania 329,53 €, vrátane trov právneho zast., na účet jeho zást. JUDr. Miloša Taragela, advokáta, Advokátska kancelária, Sp. Nová Ves, Starosaská 11,IČO: 17 081 459 a Slovenskému štátu náhradu trov konania, pozostávajúcich zo svedočného 30,16 €, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Zistil, že medzi pôvodným žalobcom a maklérskou spoločnosťou ARCADIA bola 8.1.2007, s účinnosťou od 15.1.2007, uzavretá poistná zmluva (ďalej len zmluva) č.80-5007799, že predmetom poistenia bolo poistenie strojov a poistenie proti odcudzeniu na celkovú poistnú sumu 800 000 Sk, že bolo dohodnuté ročné poistné 24 000 Sk, že súčasťou zmluvy bola vložka č.2, vymedzujúca, že poistenie sa vzťahuje na a) dennú tržbu - peniaze, ceniny, stravné lístky na poistnú sumu 200 000 Sk, b) peniaze, ceniny, stravné lístky v trezore na poistnú sumu 300 000 Sk a c) prepravu peňazí poslom na poistnú sumu 300 000 Sk, že poistenie sa vzťahovalo na body a) -c) na prípady krádeže poistenej veci, ku ktorej došlo krádežou vlámaním, pri ktorej páchateľ prekonal prekážky chrániace vec pred krádežou a lúpežou (Osobitné poistné podmienky - poistenie pre prípad krádeže veci č.205.) , že adresa rizika pre body a) - c) bola uvedená Sp. Nová Ves, Lipová 20, ako aj motorové vozidlá (ďalej len vozidla) podľa prílohy č.5, ktoré sú v skutočnosti uvedené v prílohe č.4. Z Dodatku č.1 k zmluve, uzavretej medzi pôvodným žalobcom a zamestnancom žalovanej - Ing. Ivanom Kapustom mu vyplynulo, že sa ním upravila zmena adresy rizika na vložke č.2, že dodatok bol uzavretý s dátumom 8.1.2007, že pre bod a) sa adresa rizika Sp. Nová Ves, Lipová 20 nahradila pojmom - podľa zmluvy o prenájme zariadenia, že sa zároveň zmenil limit poistného plnenia za 1 výherný automat na 1 poistnú udalosť v sume 30 000 Sk, max. 60 000 Sk na 1 výherný automat za rok, že pre bod b) sa adresa rizika nezmenila, že pre bod c) platilo MV podľa prílohy, že na č.l.35 sa nachádza ďalší Dodatok č.1 z 8.1.2007, ktorý za žalovanú uzavrel jej zamestnanec Ing. Kapusta, že pre bod a) sa adresa rizika Sp. Nová Ves, Lipová

20 nahradila pojmom - podľa zmluvy o prenájme zariadenia, že pre bod b) sa adresa rizika nezmenila a pre bod c) platilo MV podľa prílohy, že tento dodatok neobsahuje zmenu limitu poistného plnenia za 1 výherný automat a na 1 poistnú udalosť v sume 30 000 Sk, max. 60 000 Sk za 1 výherný automat za rok. Podľa aktuálneho výpisu z Obchodného registra pôvodného žalobcu zistil, že predmetom jeho činnosti je prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov podľa zák.č.171/05 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že jeho konateľmi sú Ján Mlynarčík, Ján Jenčák a PaedDr. Milada Petková. Ďalej reprodukoval výpoveď svedkov Jenčáka v konaní 7C/185/2010, Ing. Petra Petka v konaní 5C/26/2011 a 6C/54/2011, Ing. Kapustu na pojednávaní 9.6.2011 (zápisnica na č.l.68) a v konaní 6C/54/2011 a Ing. Jána Oravca v konaní 5C/26/2011. Z protokolu o vyčíslení finančnej škody na výhernom hracom prístroji ev.č.BH33775, výr.č.33775 mal preukázané, že výška škody je 715 € a z protokolu o vyčíslení opravy na uvedenom výhernom hracom prístroji a z oznámenia o vzniku škodovej udalosti mu vyplynulo, že cena opravy je 76,09 €. Vychádzajúc z § 35 ods.2,§ 37 ods.1 a § 797 ods.1-3 O. z. (ich znenie citoval) mal preukázané, že 8.1.2007 medzi pôvodným žalobcom a žalovanou došlo k uzavretiu zmluvy č.805007799, ako aj dodatkov č.1 a vložky č.2 k zmluve, s účinnosťou od 15.1.2007, že predmetom poistenia bolo poistenie strojov a poistenie proti odcudzeniu na celkovú poistnú sumu 800 000 Sk, že dohodnuté bolo ročné poistné 24 000 Sk, že súčasťou zmluvy bola vložka č.2, vymedzujúca, že poistenie sa vzťahuje na a) dennú tržbu - peniaze, ceniny, stravné lístky na poistnú sumu 200 000 Sk, b) peniaze, ceniny, stravné lístky v trezore na poistnú sumu 300 000 Sk a c) prepravu peňazí poslom na poistnú sumu 300 000 Sk, že poistenie sa vzťahovalo na body a) -c) na prípady krádeže poistenej veci, ku ktorej došlo krádežou vlámaním, pri ktorej páchateľ prekonal prekážky chrániace vec pred krádežou a lúpežou, že ako adresa rizika pre body a) -c) bola uvedená Sp. Nová Ves, Lipová 20, ako aj vozidlá podľa prílohy č.5, ktoré sú však v skutočnosti uvedené v prílohe č.4, že dodatkom č.1 k zmluve sa upravili zmeny adresy rizika na vložke č.2 poistnej zmluvy pre bod a) a to podľa zmluvy o prenájme zariadenia, že v ďalšom Dodatku č.1 došlo aj k zmene limitu poistného plnenia za 1 výherný automat na 1 poistnú udalosť 30 000 Sk, max. 60 000 Sk na 1 výherný automat za rok, že pre bod b) sa adresa rizika nezmenila a pre bod c) platilo MV podľa prílohy, že 3.1.2010 došlo k poistnej udalosti tým, že do prevádzky pohostinstva v obci Osturňa č.159 sa vlámal neznámy páchateľ, ktorý poškodil výherný automat, ktorého oprava stála 76,09 € a odcudzil finančnú hotovosť 715 €. Ďalej uviedol, že žalovaná odmietla poskytnúť poistné plnenie s odôvodnením, že podľa vykonanej ohliadky nešlo o lúpež dennej tržby v dobe prevádzky, ale o krádež peňazí z výherného automatu vlámaním mimo prevádzky, že neskôr sa bránila tým, že dodatky č.1 k zmluve sú neplatné, pretože je nelogické, aby v deň, kedy bola uzavretá zmluva, došlo k uzavretiu aj jej dodatku, pričom v dodatku sa upravovali len adresy poistného rizika, ktoré mali byť doplnené priamo do zmluvy, že dodatok č.1 uzavrela maklérska spoločnosť ARCADIA, spol. s r.o., že taktiež Dodatok č.1 bol uzavretý Ing. Kapustom, pričom 1 verzia má v časti ROZSAH len 1 odsek, zatiaľ čo 2. verzia obsahuje odseky 2 a tiež pečiatka na jednej z verzií dodatku sa v čase jeho uzavretia nepoužívala. Z výpovedí svedkov Jenčáka, Ing. Oravca, Ing. Kapustu a Ing. Petka mu vyplynulo, že v období, keď došlo k uzavretiu zmluvy a dodatkov, bol konateľom pôvodného žalobcu Ing. Petko, že oslovil konateľa spoločnosti ARCADIA Ing. Oravca a požiadal ho o vypracovanie návrhu zmluvy, že Ing. Oravec, ako sprostredkovateľ maklérskej spoločnosti, oslovil poisťovne a zadal im požiadavku na vypracovanie ponuky poistenia pre prípad odcudzenia finančných hotovostí z výherných automatov, ako aj poistenia prepravy z miest, kde sa nachádzajú hracie automaty, do trezoru na Lipovej 20 a poistenie tržby v trezore aj pri odvoze tržby do banky, že na požiadavku klienta zareagovala len žalovaná, že jej zamestnanec Ing. Kapusta dostal od Ing. Oravca podklady pre vypracovanie zmluvy, že následne bola netypická zmluva podpísaná, že podľa zamestnanca žalovanej v nej bola chybne uvedená adresa rizika, kde sa výherné automaty nachádzajú a to len uvedením adresy sídla pôvodného žalobcu, že neskôr dodatkom došlo k zmenám adries rizika pôvodného žalobcu, čo bolo urobené v jeho prospech, ale aj k zmene limitu poistného plnenia v prospech žalovanej. Dospel k záveru, že zmluva, ako aj dodatok so zmenami, boli zmluvnými stranami odsúhlasené, že vyjadrovali ich vôľu a boli nimi riadne podpísané, že pôvodný žalobca, na základe zmluvy a dodatku k nej, zasielal žalovanej zoznamy vozidiel, ale aj zmeny miest, kde sa hracie automaty nachádzajú (spis 7C/185/2010) , takže vedela o adresách rizík pôvodného žalobcu, aj o zmenách prevádzok. Poukázal na to, že nemožno opomenúť skutočnosť, že predmetom podnikania pôvodného žalobcu bolo prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov podľa cit. zák.č.171/05 Z. z., o čom žalovaná taktiež pri uzatváraní zmluvy a dodatku vedela, pretože jej zamestnanec pri spracovaní návrhu zmluvy vychádzal z predmetu podnikania pôvodného žalobcu, že pri uzatvorení zmluvy a dodatku k nej, muselo byť zúčastneným stranám zrejmé, že adresa pôvodného žalobcu, označená v obchodnom registri, je jej sídlom, nie prevádzkou, kde sú umiestnené výherné automaty a javilo sa mu preto nelogické, žeby si pôvodný žalobca, prevádzkujúci výherné prístroje,

finančné prostriedky v nich umiestnené, nedal poistiť. Ďalej uviedol, že žalovaná sa v konaní domáha neplatnosti právneho úkonu - dodatku k zmluve, avšak pri likvidovaní poistnej udalosti, argument týkajúci sa neplatnosti právneho úkonu nepoužila a odmietla plniť z dôvodu, že ku krádeži došlo počas prevádzky a nebolo prekonané zabezpečenie objektu. Vo svetle všetkých konkrétnych okolností dospel k záveru, že vôľa pôvodného žalobcu, ako poisteného, smerovala k vyvolaniu tých právnych následkov, ktoré zák. spája s jeho prejavom, že uzavretím zmluvy chcel poistený dosiahnuť pre prípad poistnej udalosti dojednané poistné plnenie, že tejto jeho vôli nasvedčuje aj zaplatenie poistného do dňa poistnej udalosti, že taktiež nejde o prípad simulácie, ktorou by predstieral vôľu zmluvu uzavrieť, hoci v skutočnosti jej prejavom nechcel vyvolať právne následky, ktoré zák. spája s uzavretím zmluvy, resp., že chcel vyvolať iné právne následky. So zreteľom na uvedené dospel k záveru, že u pôvodného žalobcu pri uzatváraní zmluvy a jej dodatku nešlo o úmyselnú nezhodu jeho vôle s prejavom, spočívajúcu v predstieraní určitej vôle (o jednostrannú simuláciu) , za účelom dosiahnutia obohatenia protiprávnym vylákaním poistného plnenia, keďže žiadne objektívne zistenia takejto skutočnej vôli pôvodného žalobcu, ktorá by bola v rozpore s jeho prejavenou vôľou, tomu nenasvedčujú. Ďalej uviedol, že tvrdenia žalovanej sa javili pred ním ako účelové, nielen z dôvodu, že v priebehu likvidácie poistnej udalosti neplatnosť dodatku zmluvy nenamietala, ale najmä z dôvodu, že v iných zhodných prípadoch pôvodnému žalobcovi poistné plnenie poskytla, čo nasvedčovalo tomu, že poistný vzťah plne rešpektovala ako existujúci, že s poukazom na Osobitné poistné podmienky poistenia pre prípad krádeže veci nebola zohľadnená ani jej argumentácia, že v zmluve bolo vymedzené poskytnutie poistného plnenia len v prípade, že dôjde k odcudzeniu dennej tržby, napr. lúpežou v dobe prevádzky zariadenia. Na záver považoval za nutné podotknúť, že sprostredkovateľ, ktorý bol zamestnancom žalovanej, vypracoval zmluvu a pokiaľ pri jej vyplnení alebo jej dodatku došlo k nedostatkom, za tieto nedostatky nemôže niesť zodpovednosť pôvodný žalobca, že žalovaná, ktorej pôvodný žalobca, ako klient, prejavil dôveru, mala postupovať korektne, pretože v prípade vzniku škody spôsobenej výkonom činnosti poisťovacieho poradcu, nesie zodpovednosť tak ona, ako aj jej zamestnanci, ktorí sú za týmto účelom poistení titulom zodpovednosti za škody spôsobené sprostredkovateľskou činnosťou, že pôvodný žalobca, ako klient, dal požiadavku a bolo na žalovanej , či jeho požiadavky splní. Zdôraznil, že vyhotovenie dodatku, platnosť, či neplatnosť pečiatky žalovanej na dodatku, sú jej interné záležitosti, ako poisťovateľa, ktorý zmluvu vyhotovuje a následne spracúva, nie pôvodného žalobcu, že tiež nemožno pričítať na jeho vrub, že žalovaná nedisponuje dodatkom k zmluve, že ju natypovala s odstupom času a že neprepracovala hlavnú zmluvu, ale riešila zmluvný vzťah dodatkami, ktoré najmä, pokiaľ ide o dodatok týkajúci sa limitovania poistného plnenia, neboli urobené v jej neprospech, naopak limitovali jej poistné plnenie. Pri určení výšky úrokov z omeškania vychádzal z § 3 ods.1 nar.vl.č.87/95 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (jeho znenie citoval) a keďže základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná ku dňu omeškania s plnením peňažného dlhu - k 6.1.2010 bola 1 %, pôvodnému žalobcovi priznal 9 % úroky z omeškania. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods.1 O. s. p. a pôvodnému žalobcovi, ktorý mal v konaní úspech priznal náhradu trov konania, vrátane trov právneho zast., za súdny poplatok 47 € zo žaloby a trovy právneho zast. 282,53 € za 4 úkony po 51,45 € (prevzatie a príprava zast., podanie žaloby, vyjadrenie k odporu, účasť na pojednávaní) , režijný paušál 4 x 7,41 € a 20 % DPH 47,09 €. O trovách štátu rozhodol podľa § 148 ods.2 O. s. p. a neúspešnej žalovanej uložil povinnosť nahradiť trovy štátu 30,16 €, z titulu svedočného.

Proti rozsudku podala včas odvolanie žalovaná a uviedla, že súd odôvodnenie svojho rozhodnutia založil na úvahách, že 1) jej zamestnanec pri uzatváraní zmluvy vychádzal z výpisu z obchodného registra pôvodného žalobcu a teda vzhľadom na predmet jeho podnikania jej muselo byť zrejmé, že jeho adresa, označená v obchodnom registri, je jeho sídlom a nie prevádzkou, kde sú umiestnené automaty a 2) pokiaľ pri vyplnení zmluvy alebo jej dodatku došlo k nedostatkom, nemôže za tieto nedostatky niesť zodpovednosť pôvodný žalobca. Vyčítala súdu, že v jeho úvahe č.1 absentuje myšlienkový postup, ktorý použil, keď dospel k záveru, že na základe poznania predmetu činnosti pôvodného žalobcu muselo jej byť zrejmé, že jeho adresa uvedená obchodnom registri, nie je adresou, kde sa nachádzajú hracie automaty, z tohto dôvodu považovala túto časť rozhodnutia za nepreskúmateľnú a mala za to, že nedostatočným odôvodnením rozhodnutia (vysvetlením myšlienkových postupov, ktorými sa riadil pri rozhodovaní) jej odňal možnosť konať pred súdom, že pri úvahe č.2 sa vôbec nezaoberal skutočnosťou, že dodatok k zmluve je dvojstranným právnym úkonom, a teda za obsah a náležitosti dodatku nesie zodpovednosť tak pôvodný žalobca, ako aj ona, že antedatovanie dodatku pôvodným žalobcom je nedostatkom, za ktorý nesie plnú zodpovednosť, keďže sám uvádza, že vôľu uzavrieť dodatok prejavil neskôr, ako je deň jeho podpisu (8.1.2007) , že jej pečiatka s obchodným menom, ktoré začala používať až od 26.5.2007, na predmetnom dodatku je dôkazom toho, že k antedatovaniu dodatku k zmluve

došlo. Súčasne mala za to, že pôvodný žalobca neuniesol dôkazné bremeno, týkajúce sa preukázania doručenia jej dodatku k zmluve, že uvedenú skutočnosť v konaní opakovane namietala, že Dodatok č. 1 sa do jej dispozície dostal až potom, čo si pôvodný žalobca začal uplatňovať nárok na poistné plnenie, že jej nebol riadne doručený a nestal sa tak súčasťou zmluvy, že v prípade, žeby jej bol takýto dodatok doručený, podliehal by tento dodatok procesu taxácie, v ktorom by vyhodnotila riziká spojené so zmenou v ňom obsiahnutou a následne by pôvodnému žalobcovi oznámila, či takýto dodatok akceptuje alebo nie, príp. za akých podmienok (rovnako ako v prípade, keď je poistenému zasielaná poistka ako potvrdenie o uzatvorení poistenia) a, že zmena adresy rizika v znení ako je obsiahnutá v Dodatku č.1, by mala vo vzťahu k zvýšeniu poistných rizík jednoznačne dopad na výšku poistného. Tvrdenia pôvodného žalobcu považovala za účelové, pričom je zarážajúce, že chcel uzatvoriť zmluvu, ktorou poistí proti krádeži výherné automaty umiestnené na rôznych miestach, aj napriek tomu, že mal návrh zmluvy vopred k dispozícii za účelom kontroly, či návrh zmluvy vyhovuje jeho požiadavkám a uzavrel zmluvu s adresou rizika zhodnou so sídlom spoločnosti (odlišnou od adries umiestnených automatov) . Napokon uviedla, že súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, neúplne zistil skutkový stav veci a nedostatočným odôvodnením rozhodnutia odňal jej možnosť konať pred súdom a preto navrhla rozsudok zrušiť v celom rozsahu a vec vrátiť súdu na ďalšie konanie.

Pôvodný žalobca vo vyjadrení k odvolaniu uviedol, že žalovaná v odvolaní izolovala 2 body z odôvodnenia rozsudku, o ktorých tvrdí, že na nich súd založil svoje rozhodnutie, že rozhodnutiu vo veci predchádzalo dokazovanie v potrebnom rozsahu prostredníctvom ktorého mal súd, predovšetkým z výpovedí svedkov, spoľahlivo preukázaný skutkový stav. Poukázal na to, že súd sa v konaní oboznámil s výsledkami dokazovania vo veciach 5C/26/2011 a 6C/54/2011, vedených na ňom, že svedok G.. E., zást. Arcadia Spiš, s.r.o., ktorá pre neho sprostredkovala poistenie, vo svojej výpovedi vo veci 5C/26/2011 zo 16.5.2011 uviedol, že žalovanej bola od počiatku jasná jeho požiadavka, že predmetom poistenia má byť, o. i. aj poistenie finančnej hotovosti vo výherných hracích prístrojoch a že svedok na str.5 zápisnice z pojednávania 5C/26/2011 zo 16.5.2011 uviedol, že jeho požiadavka, aby bola v zmluve urobená zmena ohľadom miesta rizika, kde sa nachádzajú výherné hracie prístroje, bola uskutočnená hneď pri vypracovaní zmluvy. Výhrady žalovanej, že v tomto prípade mali byť zmeny zakomponované priamo v zmluve označil za irelevantné, že jeho zást. a zást. žalovanej, ktorí za nich uzatvárali zmluvu, ako aj Dodatky č.1, nemajú právnické vzdelanie, nie je možné im vytýkať, že pri úpravách v zmluve zvolili formu Dodatku a nie prepracovania úplného znenia, že strany mali voči sebe dôveru, dohodli sa na zmene v zmluve, že jeho zást. nemal dôvod zmluvu nepodpísať, navyše takýto postup zák. nevylučuje a je v súlade s princípom zmluvnej voľnosti strán a princípom neformálnosti právnych úkonov a preto vôbec nepovažoval za zarážajúce, ako to označila žalovaná vo svojom odvolaní, že jeho zást. túto zmluvu podpísal. Podotkol, že zmluva nebola účinná dňom podpisu a z výpovede svedka G.. O. na str.6 zápisnice z pojednávania 5C/26/2011 zo 16.5.2011 jednoznačne vyplýva, že strany mali úmysel vykonať zmeny v zmluve v časti adresy miesta rizika z dôvodu, že výherné hracie prístroje sa nenachádzali v sídle a že dodatok vypracoval G.. O., ktorý bol v rozhodnom čase zamestnancom žalovanej a v tejto veci za ňu konal. Ďalej uviedol, že podľa § 20 O. z. právnická osoba prejavuje svoju vôľu navonok prostredníctvom konania osôb, oprávnených za ňu konať, že jej právne úkony vo všetkých veciach jej štatutárne orgány, ale môžu ich za ňu robiť aj iní jej zamestnanci alebo členovia, ak to stanovujú vnútorné predpisy alebo ak je to pre ich pracovné zaradenie obvyklé, že pri uzatváraní zmluvy konal za žalovanú jej zamestnanec v súlade so svojim pracovným zaradením, že žalovaná absolútne ignoruje skutočnosť, že konaním takejto osoby je právnická osoba viazaná, že v celom konaní neuviedla ani jeden dôvod, prečo by konaním svojho zamestnanca nemala byť zaviazaná, že rovnako neuviedla ani jeden dôvod, ktorý by zakladal neplatnosť predmetného Dodatku, že samotná skutočnosť, že na Dodatku je uvedený iný dátum ako deň, kedy bol podpísaný, sama o sebe nezakladá jeho neplatnosť, že v konaní bolo vykonaným dokazovaním preukázané, že bolo vôľou zmluvných strán aké právne následky chceli svojim konaním vyvolať, že je nezmyselné tvrdenie žalovanej, že za antedatovanie Dodatku nesie plnú zodpovednosť on, keďže zmluvu, aj Dodatok vyhotovovala ona, že predmetný Dodatok č.1, aj zmluva jednoznačne boli v jej dispozícii, že preukázateľne ich za ňu podpísali osoby, ktoré za ňu konali, preto nemôže tvrdiť, že jej Dodatok č.1 nebol riadne doručený a že spomínaný proces evidencie a taxácie dokumentov je jej internou vecou a nie je súčasťou doručovania v zmysle právnom. Opätovne poukázal na to, že žalovaná opakovane poskytla poistné plnenie podľa tej istej poistnej zmluvy a Dodatku č.1, ktorého platnosť v tomto konaní spochybňuje, že nárok na poistné plnenie uplatnené v tomto konaní vznikol za obdobných skutkových okolností, ako v prípadoch, kedy poistné plnenia poskytla, s rozdielom v mieste, čase spáchania skutkov a vo výške spôsobenej škody, že svedok G.. E. na pojednávaní 16.5.2011 vo veci 5C/26/2011 predložil súdu prípad plnenia s dátumom hlásenia 16.5.2007, kde mu

priznala uplatnenú výšku poistného plnenia, a teda v tomto čase o dodatku vedela a akceptovala ho a že 27.4.2008 jej nahlásil inú poistnú udalosť a na základe šetrenia mu priznala poistné plnenie 365,90 €. Ďalej poukázal na rozsudok sudu 7C/185/2010 z 8.12.2010, ktorým v obdobnom súdnom spore (jeho a žalovanej) žalobe vyhovel, že žalovaná mu na základe tohto rozsudku poskytla poistné plnenie, včítane úrokov z omeškania a náhrady trov konania, že v súdnych konaniach (jeho a žalovanej) 4C/48/2011 a 7C/48/2011 zobral žaloby späť, pretože žalovaná 15.4.2011 pohľadávku v oboch súdnych konaniach v plnej výške uhradila, spolu s úrokom z omeškania a trovami konania. Postup žalovanej pri likvidácii skutkovo rovnakých poistných udalostí z tej istej zmluvy a jej Dodatku, ako aj jej postup v súdnom konaní, považoval za nelogický a zmätočný. Vzhľadom na uvedené skutočnosti mal až to, že súd na základe vykonaného dokazovania vec správne posúdil, preto navrhol rozsudok potvrdiť a priznať mu náhradu trov odvolacieho konania (za vyjadrenie k odvolaniu) 70,63 €.

Z Obchodného vestníka (OV 250/2011 - deň vydania: 30.12.2011; č.l.104-106 a OV 25/2012 - deň vydania 6.2.2012; č.l.108-109) odvolací súd zistil, že Okresný súd Košice I uznesením 26K/59/2011-121 z 23.12.2011 vyhlásil konkurz na majetok úpadcu - pôvodného žalobcu, za správcu konkurznej podstaty úpadcu ustanovil JUDr. Františka Kočku a že pohľadávka, ktorá je predmetom tohto konania bola zaradená do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu.

Podľa § 44 ods.1 zák.č.7/05 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu prechádza na správcu; správca pritom koná v mene a na účet úpadcu.

Správca konkurznej podstaty, podaním (č.l.102) zo 6.2.2012, podaným osobne na odvolací súd 8.2.2012, oznámil, že vstupuje do konania v prejednávanej veci na miesto úpadcu.

Podľa § 211 ods.2 O. s. p. ak tento zákon neustanovuje inak, pre konanie na odvolacom súde platia primerane ustanovenia o konaní pred súdom prvého stupňa.

Podľa § 101 ods.2 O. s. p. súd pokračuje v konaní, aj keď sú účastníci nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takého účastníka; prihliadne pritom na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy.

Žalovaná sa napriek riadnemu predvolaniu naodvolacie pojednávanie nedostavila ani nepožiadala o odročenie, preto bola vec prejednaná v jej neprítomnosti.

Odvolací súd, po prejednaní odvolania v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p., rozsudok potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p. ako vecne správny, lebo súd úplne zistil skutkový stav veci, správne ju právne posúdil, odôvodnenie rozsudku má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací súd sa s ním v celom rozsahu stotožňuje, lebo dôvody napadnutého rozsudku sú správne.

Ani jeden zo žalovanou uplatnených odvolacích dôvodov nie je daný.

Podľa § 221 ods.1 písm. f) O. s. p. súd rozhodnutie zruší, len ak účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom.

Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie procesný postup alebo aj rozhodnutie súdu, v dôsledku ktorého účastník nemôže uplatniť konkrétne procesné práva priznané mu O. s. p.

Podľa § 157 ods.2 O. s. p. v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa žalobca domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril žalovaný, prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé.

Z cit. ust. vyplýva, že súd je povinný v odôvodnení uviesť, ktoré skutočnosti (skutkové zistenia) boli dokazovaním, zhodnými tvrdeniami účastníkov alebo iným zákonom predpísaným spôsobom - podľa jeho názoru - preukázané a ktoré nie, príp. tiež, ktoré z nich sú pre rozhodnutie veci bezvýznamné. Pri každej jednotlivej, preukázanej i nepreukázanej, skutočnosti (skutkovom zistení) musí stručne a jasne uviesť, ako k tomuto záveru dospel, teda z akých dôkazov - podľa jeho názoru - záver

vyplýva, ako tieto dôkazy podľa § 132-§ 135 O. s. p. hodnotil, a to najmä vtedy, ak šlo o dôkazy protichodné, a prečo nevyhovel všetkým návrhom účastníkov na vykonanie dôkazov, pričom svoj výklad musí prispôsobiť konkrétnym okolnostiam prejednávanej veci, najmä rozsahu dokazovania, zložitosti zisťovania skutkového stavu veci, množstvu návrhov účastníkov na vykonanie dôkazov a p. a uviesť ho tak, aby jeho závery o rozhodujúcich skutočnostiach (skutkových zisteniach) neboli pre nezrozumiteľnosť alebo nedostatok dôvodov nepreskúmateľné. Jednotlivé preukázané skutočnosti (skutkové zistenia) je potrebné premietnuť do záverov o skutkovom stave veci (do tzv. skutkovej vety) , ktorý stručne a výstižne vyjadruje skutkový stav veci (§ 153 ods.1 O. s. p.) a ktorý je rozhodujúci pre právne posúdenie. Posúdením veci po právnej stránke treba rozumieť výklad o tom, z akých ust. zákona alebo iného právneho predpisu vychádzal (prečo pod tieto ust. podradil zistený skutkový stav) a ako ho prípadne vyložil, a výklad o tom, aké majú účastníci na základe zisteného skutkového stavu podľa týchto ust. vo vzťahu k predmetu konania práva a povinnosti a ako bola preto vec rozhodnutá. Rozhodnutie nie je preskúmateľné predovšetkým v prípade, že z jeho odôvodnenia nevyplýva vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení dôkazov na strane jednej a právnymi závermi na strane druhej, resp., keď sú právne závery v extrémnom nesúlade s vykonanými skutkovými zisteniami alebo z nich v žiadnej možnej interpretácii odôvodnenia nevyplývajú.

Odôvodnenie rozsudku zodpovedá uvedeným zásadám a preto tvrdenie žalovanej, že napadnutý rozsudok je nepreskúmateľný je nepravdivé.

K námietkam žalovanej je potrebné uviesť, že jej poznanie predmetu činnosti pôvodného žalobcu - prevádzkovanie hracích automatov a rovnako adresy jeho sídla, uvedenej v obchodnom registri (ktorá nie je adresou, kde sa nachádzajú hracie automaty) má význam pri vyhodnotení skutočnosti, že pôvodne uzavretá zmluva a Vložka č.2 k nej (fotokópie na č.l.5-6 ) , mu nemohli vyhovovať, čo vyústilo do uzavretia Dodatku č.1, lebo adresa rizika uvedená v zmluve (Lipová 20, Sp. Nová Ves) , by nespĺňala vo svojej podstate účel poistenia a dôvod, pre ktorý bola uvedená zmluva uzavretá, vzhľadom na to, že predmetom poistenia bola, o. i. denná tržba, ktorá sa so zreteľom na predmet jeho obchodnej činnosti vytvárala prevádzkovaním hracích automatov, nie v mieste jeho sídla, ale na miestach - v priestoroch, ktoré mal za tým účelom v prenájme (podľa zmluvy o prenájme) .

Neúplnosť zistenia skutkového stavu [§ 205 ods.2 písm. c) O. s. p.] je v sporovom konaní odvolacím dôvodom len za predpokladu, že príčinou neúplných skutkových zistení bola okolnosť, že súd prvého stupňa nevykonal účastníkom navrhnutý dôkaz, spôsobilý preukázať právne významnú skutočnosť (napr. preto, že ho nepovažoval za rozhodujúci pre vec) , avšak iba samotná okolnosť, že nevykonal dôkazy účastníkmi navrhnuté, nemôže byť v sporovom konaní spôsobilým odvolacím dôvodom. Z povahy veci vyplýva, že účastník, ktorý v odvolaní uplatní tento odvolací dôvod, musí súčasne označiť dôkaz, ktorý - hoci bol navrhovaný - nebol vykonaný a uviesť právne významné skutočnosti, ktoré, hoci boli tvrdené, súd prvého stupňa nezisťoval, najmä preto, že ich nepovažoval za právne významné a ďalej, že vždy musí ísť len o skutočnosti a dôkazy uplatnené už v konaní pred súdom.

Súd vykonal všetky žalovanou navrhnuté dôkazy a tie boli dostatočným podkladom na úplne zistenie skutkového stavu, čo je nepochybne zrejmé z obsahu spisu, pričom žalovaná ani v odvolaní neoznačila dôkaz, ktorý - hoci bol navrhovaný - nebol vykonaný.

Odvolací dôvod podľa § 205 ods.2 písm. d) O. s. p. sa týka chyby v zisťovaní skutkového stavu veci súdom prvého stupňa spočívajúcej v tom, že skutkové zistenie, ktoré bolo podkladom pre jeho rozhodnutie je nesprávne, t. zn. musí ísť o skutkové zistenie, na základe ktorého vec posúdil po právnej stránke a ktoré je nesprávne lebo nemá oporu vo vykonanom dokazovaní, pričom medzi chybami skutkového zistenia a chybami právneho posúdenia je úzka vzájomná súvislosť, keďže príčinou nesprávnych (nedostatočných) skutkových zistení môže byť chybný právny názor, v dôsledku ktorého zisťoval iné skutočnosti, príp. zisteným skutočnostiam prisudzoval iný právny význam. Skutkové zistenie nezodpovedá vykonaným dôkazom, ak výsledok hodnotenia dôkazov nie je v súlade s § 132 O. s. p., a to vzhľadom na to, že buď vzal do úvahy skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo prednesov účastníkov nevyplynuli, ani inak nevyšli počas konania najavo alebo opomenul rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané alebo vyšli počas konania najavo. Nesprávne sú i také skutkové zistenia, ktoré založil na chybnom hodnotení dôkazov. Ide o situáciu, keď je logický rozpor v hodnotení dôkazov, príp. poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov účastníkov alebo, ktoré vyšli najavo inak, z hľadiska závažnosti (dôležitosti) , zákonnosti, pravdivosti, event. vierohodnosti alebo, keď

výsledok hodnotenia dôkazov nezodpovedá tomu, čo malo byť zistené spôsobom vyplývajúcim z § 132- § 135 O. s. p.

Z odôvodnenia napadnutého rozsudku jednoznačne vyplýva, že súd vzal do úvahy iba skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané, resp. vyšli počas konania najavo a neopomenul žiadnu skutočnosť, ktorá z vykonaných dôkazov vyplynula, resp. vyšla počas konania najavo, jeho skutkové zistenia nie sú založené na chybnom hodnotení dôkazov, nie je logický rozpor v hodnotení dôkazov, príp. poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov účastníkov alebo, ktoré vyšli najavo inak, z hľadiska závažnosti (dôležitosti) , zákonnosti, pravdivosti, event. vierohodnosti a výsledok hodnotenia dôkazov zodpovedá tomu, čo bolo zistené spôsobom vyplývajúcim z § 132-§ 135 O. s. p.

K tvrdeniu žalovanej, tykajúcemu sa dátumu podpisu dodatku (8.1.2007) a jej pečiatky, ktorú začala používať až 26.5.2007, je potrebné uviesť, že súd sa týmito skutočnosťami riadne a presvedčivo vyrovnal v odôvodnení rozsudku.

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia aj pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods.1 O. s. p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 151 ods.1 prvá veta O. s. p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Žalobca mal aj v odvolacom konaní plný úspech, a preto by mal právo na náhradu jeho trov, avšak si ich náhradu neuplatnil, preto mu nebola priznaná a žalovaná nemala v odvolacom konaní úspech, preto nemá právo na ich náhradu.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti rozsudku odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.