KSKE 5 Co 277/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/277/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7809208955 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7809208955.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jána Slebodníka a sudcov JUDr. Táne Veščičikovej a JUDr. Andreja Šalatu vo veci žalobcov 1) X. Q. T. X) O. Q., H. F. XX, zast. JUDr. Erikou Simanovou, advokátkou, Advokátska kancelária, Rožňava, Akademika Hronca 9, proti žalovanému Poľnohospodárske družstvo v Roštári, Roštár 37, IČO: 00 202 983, zast. JUDr. Jánom Dorkinom, advokátom, Advokátska kancelária Rožňava, Nám. Baníkov 17/33, o nahradenie prejavu vôle, o odvolaní žalovaného proti rozsudku 10C/136/2009-79 zo 6.6.2011 Okresného súdu Rožňava

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Žalobcom v 1.a 2. rade sa prisudzuje náhrada trov odvolacieho konania 77,29 €, ktoré je povinný zaplatiť žalovaný JUDr. Erike Simanovej, advokátke, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) rozsudkom nahradil prejav vôle žalovaného uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva bytu, podľa ktorej:

ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU

uzatvorená podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Poľnohospodárske družstvo v Roštári, 049 35 Roštár č. 37, IČO: 00 202 983,

zastúpené P. I., predsedom predstavenstva a E. X., členom predstavenstva,

ako p r e d á v a j ú c i,

X. Q., J.. Q., Z.. X.X.XXXX, J.. Č.. XXXXXX/XXXX, B. F. Č.. XX,

O. Q., J.. A., Z.. XX.X.XXXX, J.. Č.. XXXXXX/XXXX, F. Č.. XX, manželia, právne zast. advokátkou JUDr. Erikou Simanovou so sídlom v Rožňave, Akademika Hronca 9, reg. č. SAK 6/98

ako k u p u j ú c i

uzavreli medzi sebou nasledovnú

zmluvu o prevode vlastníctva bytu :

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaným na liste vlastníctva č. XXX A.. Ú.. F., a to:

a) trojizbového bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome - 4BJ súp. č. 30, vchod 1, 1. poschodie, byt č. 3 v celosti,

b) podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 2500/10000 ,nachádzajúceho sa na parc. č. 531/2 zapísanej na LV č. 177 k. ú. Markuška ,

vo vlastníctve predávajúceho .

2. Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v bode 1. , písm. a) , b) tejto zmluvy do bezdpodielového spoluvlastníctva kupujúcich manželov, ktorí ich takto do svojho vlastníctva prijímajú a zaväzujú sa zaplatiť za nich kúpnu cenu.

3. Kúpna cena bola dohodnutá v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. vo výške 1 318,13 EUR (tisíctristoosemnásť eur a trinásť centov) a bude zaplatená kupujúcimi pri podpise tejto zmluvy.

4. Popis a rozloha bytu: Byt pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, chodby, WC, kúpeľne, komory, špajze, príslušenstvom bytu je pivnica a dreváreň, celková podlahová plocha bytu včítane príslušenstva je 94,22 m2.

5. Spoločnými časťami bytového domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, technické miestnosti, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a budú slúžiť výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, najmä vzduchotechnika, klampiarske konštrukcie, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a dátové rozvody a prípojky, komíny, bleskozvody.

Vybavením bytu je všetka vnútorná inštitúcia v byte, a to potrubné rozvody vody, elektroinštalácia, kanalizácia, okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Vlastníctvo bytu je ohraničené vstupnými dverami do bytu včítane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými poistkami pre byt.

6. Bytový dom súp. č. 30 sa nachádza na pozemku parc. reg. "C" evidovanej na katastrálnej mape, parc. č. 531/2 s výmerou 217 m2, zastavané plochy a nádvoria, evidovanom na LV č. XXX A.. Ú.. F. vo vlastníctve Obce Markuška v celosti. V súlade s ustanovením § 23 ods. 5 Zákona č. 182/1933 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vzniká uzavretím tejto zmluvy v prospech kupujúcich k predmetnému pozemku právo stavby zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré sa zapíše do katastra nehnuteľností spolu s vkladom vlastníckeho práva k predmetu tejto zmluvy.

7. Kupujúci berú na vedomie, že v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu a nebytového priestoru v domu v dome, ktoré urobil vlastník bytu a nebytového priestoru v dome, vzniká zo zákona záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vznik záložného práva sa zapíše do katastra nehnuteľností súčasne s povolením vkladu vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy.

8. Kupujúci vyhlasujú, že pristupujú k existujúcej zmluve o výkone správy bytového domu. Správu bytového domu vykonáva Stavebné bytové družstvo Rožňava.

9. Zmluvné strany berú na vedomie, že uzavretím tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazaní. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prejde na kupujúcich povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na Správe katastra v Rožňave.

10. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete prevodu neviaznu žiadne ťarchy, vecné bremená ani iné vlastnícke obmedzenia mimo práva stavby uvedeného v bode 6. tejto zmluvy a zákonného záložného práva v prospech vlastníkov ostatných bytov uvedené v bode 7. tejto zmluvy.

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť ani právo nakladať s nehnuteľnosťami nie sú obmedzené. Túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia sním, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V J., dňa ...................................... V F., dňa 14.1.2011

Za predávajúceho: Kupujúci:

P. I. .................................... X. Q., O. Q.

Zast. JUDr. Erikou Simanovou

E. X. ....................................

Žalovaného zaviazal uhradiť žalobcom v 1. a 2. rade náhradu trov konania 779,44 EUR, v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku, platbou u právnej zást. žalobcov v 1. a 2. rade JUDr. Eriky Simanovej.

Toto rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobcovia sa pôvodne podanou žalobou domáhali vydania rozkazu na plnenie tak, aby žalovanému bola uložená povinnosť uzavrieť so žalobcami zmluvu o prevode vlastníctva 3-izb. bytu ,nachádzajúceho sa v Markuške v bytovom dome súp. č. 30, vchod č. 1, byt č. 3 na 1. posch. bytového domu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 2500/10000-in, zapísaného na LV č. XXX, A.. Ú.. F. a nahradiť trovy konania 99,50 Eur na zaplatenom súdnom poplatku a 120,88 Eur trov právneho zast. na tom skutkovom a právnom základe, že 25.4.2007 požiadali o prevod uvedeného bytu do ich osobného vlastníctva podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, že písomným podaním z 28.8.2007 žalovanému oznámili, že trvajú na odkúpení bytu do osobného vlastníctva, že žalovaný však zmluvu o prevode predmetného bytu do osobného vlastníctva doteraz s nimi neuzavrel, nakoľko nedošlo k dohode o kúpnej cene. Súd vydal 30.11.2009 rozkaz na plnenie 10C/136/2009-12, proti ktorému podal žalovaný 23.12.2009 odpor, v ktorom uviedol, že so žalobcami nie je možné uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu, nakoľko si riadne a včas nesplnili všetky svoje povinnosti ohľadom nájomného tak, aby bolo možné urobiť vyhlásenie v zmysle § 5 ods. 2 zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, že počas konania vykonal viacero pokusov o mimosúdny zmier účastníkov, avšak bezúspešne, že k ich dohode nedošlo z dôvodu, že žalovaný chcel odpredať byt žalobcom za cenu 1.658,70 Eur, avšak s podmienkou zaplatenia dlhu na nájomnom od r. 2007 cca 1.000,00 Eur, že žalobcovia s takýmto dlhom na nájomnom nesúhlasili, keďže súčasné právne predpisy neumožňujú jednostranné zvýšenie nájomného bez toho, že by došlo k zmene charakteru bytu, resp. jeho oprave, úprave a pod, že žalobcovia platili za celé obdobie nájomné riadne a včas, pričom bolo zvýšené iba raz o 20,00 Sk z pôvodných 374,00 Sk na 394,00 Sk, že žalovaný platobným výmerom z 1.11.2007 v súlade s Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR z 22. 12. 2003 č. V-1/2003 o regulácii cien nájmu bytov od novembra 2003 jednostranne zvýšil nájomné na 1.670,00 Sk. Konštatoval, že žalobcovia 17.1.2011 zmenili žalobu tak, že žiadali zaviazať žalovaného uzatvoriť s nimi zmluvu o

prevode vlastníctva trojizbového bytu , nachádzajúceho sa v Markuške v bytovom dome, súp. č. 30 - 4 BJ, vchod 1, na prvom posch., č. bytu 3 v celosti , ako aj podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 2500/10000, zapísaného na LV č. XXX, nachádzajúceho sa na parc. č. 531/2 , zapísanej na LV č. 177 k.ú. F. v zmysle pripojeného písomného vyhotovenia zmluvy o prevode vlastníctva bytu, že žalovaný dobrovoľne neuzavrel zmluvu o prevode uvedeného bytu, z dôvodu, že v zmysle § 5 ods. 2 zák. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov má byť súčasťou uzatvorenej zmluvy aj vyhlásenie prenajímateľa, že nájomca nemá nedoplatky na nájme, že žalobcovia majú nedoplatok na nájme, že z toho dôvodu im bola 25. 1. 2010 daná výpoveď z nájmu bytu podľa § 711 ods. 1 písm. d) OZ z dôvodu, že k 31. 12. 2009 evidoval nedoplatok na nájomnom 1.100,32 Eur. Konštatoval, že o oprávnenosti tejto výpovede z nájmu prebehlo konanie pod 5C/49/2010, v ktorom sa riešila aj otázka, či je určené nájomné platné, alebo nie. Oboznámil sa s rozsudkom 5C/49/2010-75 zo 4.4.2011, právoplatným 5.5.2011 a vykonateľným 9.5.2011, ktorým bolo rozhodnuté, že výpoveď z nájmu bytu č. 3 nachádzajúceho sa v Markuške č. 30, daná žalobcom žalovaným 25. 1. 2010, je neplatná, z ktorého mu vyplynulo, že žalovaný nebol oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné tak, ako to urobil platobným výmerom z 1. 11. 2007 v súlade s Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR z 22. 12. 2003 č. V-1/2003 o regulácii cien nájmu bytov od novembra 2003 na 1.670,00 Sk. Rovnako sa oboznámil s listinnými dôkazmi, a to s Výpisom z LV č. XXX, Nájomnou zmluvou z 1.1.1999, žiadosťou o prevod bytu do osobného vlastníctva z 25.4.2007, oznámením o výhradách k návrhu kúpnej zmluvy z 28.8.2007, výpisom zo saldo konta žalovaného, poštovými peňažnými poukazmi o úhrade nájomného žalobcami od 11/ 2007 do 01/ 2010 po 395,00 Sk mesačne, vyjadreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky o prevode vlastníctva bytov z 20.11.2007 a 14.1.2008, rozhodnutím o povolení stavby z 5.9.1968 a kolaudačným rozhodnutím z 8.6.1973 a mal za preukázané, že žalobcovia platili dohodnuté nájomné riadne a včas, čím im vznikol nárok na odkúpenie bytu do osobného vlastníctva v zmysle žiadosti, ktorú žalovanému podali 25. 4.2007, že žalovaný s nimi neuzavrel zmluvu o prevode vlastníctva bytu aj napriek tomu, že sa v konaní 5C/49/2010 rozhodlo, že žalobcovia nemajú nedoplatky na nájomnom.

Žalobcovia vypočítali kúpnu cenu bytu na základe znaleckého posudku D.. F. U., odborného stanoviska Ministerstva financií zo 14.1.2008 a z 29.11.2007, kópie stavebného povolenia a kópie kolaudačného rozhodnutia, obstarávacej ceny domu ku dňu 14.1.2011, podľa § 18 zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, a to tak, že z obstarávacej ceny bytového domu 764.743,39 Sk odrátali základný štátny príspevok 24.700,00 Sk a zároveň opotrebenie 2 % za každý rok, celkom 38 rokov užívania bytového domu 581.204,94 Sk (15.294,87 Sk x 38 rokov) , že výsledná suma 158.838,45 Sk bola podelená podlahovou plochou bytu 94,22 m2, pričom sa v dome nachádzajú 4 bytové jednotky, a takto vypočítaná cena za 1 m2 vyšla na 421,46 Sk, celkom 1.318,13 Eur za byt. Súd ustálil kúpnu cenu na 1.318,13 Eur a vyvodiac záver, že táto bola vypočítaná žalobcami v súlade s § 18 zák. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a keďže žalovaný nepodpísal zmluvu o prevode vlastníctva bytu so žalobcami v zákonom stanovenej lehote dvoch rokov od podania žiadosti , t.j. od 25.4.2007 do 25.4.2009, na základe vykonaného dokazovania žalobe vyhovel a nahradil prejav vôle žalovaného uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva bytu so žalobcami za kúpnu cenu 1.318,13 Eur. Vychádzajúc z § 18 ods. 1, 2, 3, 4, § 29 ods. 2 zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a § 161 ods. 3 O.s.p. (ich znenie citoval) dospel k záveru, že žalovaný napriek povinnosti uloženej mu v zák. č. 182/1993 Z.z. neodpredal žalobcom byt, aj keď ho o to požiadali, že preto bola dôvodná ich žaloba na nahradenie prejavu vôle žalovaného odpredať sporný byt, že právoplatným rozsudkom sa nahradí nedostatok prejavu vôle žalovaného na uzavretí zmluvy o prevode bytu v takej forme, ako je uvedená vo výroku rozsudku. Výrok o trovách konania oprel o § 142 ods. 1 O.s.p. a priznal žalobcom , ktorí mali vo veci plný úspech náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie práva proti žalovanému . Trovy konania pozostávali zo zaplateného súdneho poplatku 99,50 Eur a trov právneho zast. 679,94 Eur, za deväť úkonov právnej pomoci prevzatie a príprava zast. 53,49 Eur + 6,95 Eur, žaloba vo veci samej 53,49 Eur + 6,95 Eur ,účasť na pojednávaní 10.2.2010 55,49 Eur + 7,21 Eur, písomné podanie z 29.3.2010 55,49 Eur + 7,21 Eur, písomné podanie z 13.9.2010 55,49 Eur + 7,21 Eur, písomné podanie zo 17.1.2011 57,00 Eur + 7,41 Eur, účasť na pojednávaní 14.2.2011 57,00 Eur + 7,41 Eur ,písomné podanie z11.5.2011 57,00 Eur + 7,41 Eur, účasť na pojednávaní 6.6.2011 57,00 Eur + 7,41 Eur, odmena 501,45 Eur a paušálna náhrada 65,17 Eur, 20% DPH 113,32 Eur , spolu 679,94 Eur, trovy celkom vrátane súdneho poplatku 779,44 Eur podľa § 11 ods. 1 a §16 ods. 3 Vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.

Proti rozsudku, a to proti všetkým jeho výrokom , podal žalovaný v zákonnej lehote odvolanie a žiadal rozhodnutie podľa § 221 ods. 1,2 O.s.p. zrušiť a vec vrátiť súdu na ďalšie konanie, lebo neúplne zistil skutkový stav a dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam a preto vec následne nesprávne právne posúdil (odvolacie dôvody podľa § 205 ods. 2 písm. c) , d) a f) O.s.p.) . Nesúhlasil s cenou, ktorá bola stanovená ako cena za odpredaj bytu, že súd pri stanovení ceny za odpredaj bytu vychádzal z ceny vypočítanej žalovanými, ktorá bola stanovená spôsobom ako je to uvedené na str. 7 rozsudku, že on stavbu - bytový dom, v ktorom sa nachádza predmetný dom, nadobudol prevodom za odplatu 764.743,39 Sk a nikdy mu nijakým spôsobom nebol poskytnutý štátny príspevok 24.700,- Sk, že takto stanovená cena je nesprávna a nebola vypočítaná v súlade so zákonom, že je potrebné skúmať otázku spôsobu nadobudnutia predmetného bytu ako aj otázku, či mu bol poskytnutý štátny príspevok , že odhliadnuc od uvedeného súd nesprávne ustálil aj otázku náhrady trov konania, že zo súdneho spisu vyplýva, že žalobcovia sa pôvodne podaným návrhom domáhali toho, aby mu bola uložená povinnosť uzavrieť so žalobcami zmluvu o prevode vlastníctva trojizbového bytu, špecifikovaného v žalobe, že namietol aj to, že takto podaná žaloba je nesprávna, nevykonateľná, nie je dostatočne určitá a neobsahuje tie náležitosti, ktoré by obsahovať mala, že túto skutočnosť v konečnom dôsledku uznali aj žalobcovia a preto podaním zo 17.1.2011 zmenili žalobu tak, že žiadali, aby súd nahradil jeho vôľu uzavrieť zmluvu, ktorú až vtedy konkrétne špecifikovali, že uplatnené trovy konania, ktoré žalobcovia vyčíslili v období pred podaním zo 17.1.2011, neboli trovami nimi účelne vynaloženými na uplatňovanie svojho práva, že pri rozhodovaní o trovách nebolo dôsledne uplatnené ust. § 142 ods. 1 O.s.p.

Žalobcovia vo vyjadrení uviedli, že s odvolaním nesúhlasia a rozsudok navrhli potvrdiť ako vecne správny a v prípade úspechu žiadali priznať náhradu trov odvolacieho konania 77,29 € za vyjadrenie k odvolaniu (57 € + 7,41 € = 64,41 € + 20 % DPH 12,88 = 77,29 €) . V súvislosti s námietkou žalovaného ,týkajúcej sa nadobudnutia predmetného bytu za odplatu 764.743,39 Sk uviedli, že túto skutočnosť žalovaný nepreukázal a ani v tomto smere nenavrhol žiadne dokazovanie, že neuviedol dátum uzatvorenia tejto zmluvy, ani nekonkretizoval zmluvné strany, že z LV č. XXX A..Ú.. F. nevyplýva, že bytový dom bol nadobudnutý žalovaným kúpnou zmluvou, že výpisom z LV bolo preukázané, že byt sa prevádza do ich vlastníctva z vlastníctva Poľnohospodárskeho družstva, právnickej osoby, uvedenej v § 17 ods. 3 písm. b) cit. zák., že predložili kópiu stavebného povolenia a kópiu kolaudačného rozhodnutia týkajúceho sa predmetného bytového domu, že podľa týchto listín stavebníkom bytového domu bolo Okresné výstavbové družstvo pri VPS Rožňava, že žalovaný je právnickou osobou vo forme poľnohospodárskeho družstva, ktoré vzniklo transformáciou poľnohospodárskeho družstva podľa zák. č. 42/1992 Zb., pričom toto družstvo bolo zapísané do podnikového registra 3.3.1956, že ak by aj námietka žalovaného smerovala k aplikácii § 18 ods. 5 zák.č. 182/1993 Z.z. v spojení s § 4 ods. 1 písm. a) cit. zák., že v danom prípade vlastníctvo z uvedených dôvodov nebolo prevedené, že došlo iba k zmene správy v rámci jedného vlastníctva - spoločenského družstevného. Vychádzajúc zo znenia § 18 ods. 1 písm. a) cit. zák. v súvislosti s námietkou žalovaného, že mu nikdy nebol poskytnutý štátny príspevok 24.700,- Sk uviedli, že pre výpočet ceny nie je rozhodujúce, či skutočne bol konkrétnemu vlastníkovi bytu konkrétny príspevok poskytnutý, že zákon ustanovuje, že z obstarávacej ceny domu sa odpočíta pri byte základný štátny príspevok poskytnutý na porovnateľný družstevný byt podľa roka začatia výstavby domu. Napokon nesúhlasili s námietkou žalovaného, že trovy konania do 17.1.2011 neboli účelne vynaloženými trovami na uplatnenie práva, že súd ich v odôvodnení rozsudku špecifikoval na základe ich vyčíslenia, že v konaní sa mohli domáhať, aby súd uložil splnenie povinnosti uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva bytu (§ 29 ods. 8 tretia veta) , ale mohli podať žalobu o nahradenie vyhlásenia vôle, že rozdiel je len v spôsobe výkonov rozhodnutia.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods. 1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a rozsudok potvrdil podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p., lebo je vecne správny, súd úplne zistil skutkový stav veci, správne ju právne posúdil, odôvodnenie má podklad v zistení skutkového stavu, odvolací súd sa s odôvodnením v celom rozsahu stotožňuje, pretože dôvody rozsudku sú správne.

Ani jeden zo žalovaným uplatnených odvolacích dôvodov nie je daný.

Neúplnosť zistenia skutkového stavu [§ 205 ods.2 písm. c) ] je v sporovom konaní odvolacím dôvodom len za predpokladu, že príčinou neúplných skutkových zistení bola okolnosť, že súd nevykonal účastníkom navrhnutý dôkaz, spôsobilý preukázať právne významnú skutočnosť (napr. preto, že ho nepovažoval za rozhodujúci pre vec) , avšak iba samotná okolnosť, že nevykonal dôkazy účastníkmi navrhnuté, nemôže byť v sporovom konaní spôsobilým odvolacím dôvodom. Z povahy veci vyplýva, že účastník, ktorý v odvolaní uplatní tento odvolací dôvod, musí súčasne označiť dôkaz, ktorý - hoci bol navrhovaný - nebol vykonaný a uviesť právne významné skutočnosti, ktoré, hoci boli tvrdené, súd nezisťoval, najmä preto, že ich nepovažoval za právne významné a ďalej, že vždy musí ísť len o skutočnosti a dôkazy uplatnené už v konaní pred súdom.

Súd vykonal všetky žalovaným navrhnuté dôkazy, tieto boli dostatočným podkladom na úplné zistenie skutkového stavu, čo je nepochybne zrejmé z obsahu spisu, pričom žalobca ani v odvolaní neoznačil dôkaz, ktorý - hoci bol navrhovaný - nebol vykonaný.

Odvolací dôvod podľa § 205 ods.2 písm. d) sa týka chyby v zisťovaní skutkového stavu veci súdom spočívajúcej v tom, že skutkové zistenie, ktoré bolo podkladom pre jeho rozhodnutie je nesprávne, t. zn. musí ísť o skutkové zistenie, na základe ktorého vec posúdil po právnej stránke a ktoré je nesprávne lebo nemá oporu vo vykonanom dokazovaní, pričom medzi chybami skutkového zistenia a chybami právneho posúdenia je úzka vzájomná súvislosť, keďže príčinou nesprávnych (v zmysle nedostatočných) skutkových zistení môže byť chybný právny názor, v dôsledku ktorého zisťoval iné skutočnosti, príp. zisteným skutočnostiam prisudzoval iný právny význam. Skutkové zistenie nezodpovedá vykonaným dôkazom, ak výsledok hodnotenia dôkazov nie je v súlade s §132 O. s. p., a to vzhľadom na to, že buď vzal do úvahy skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo prednesov účastníkov nevyplynuli, ani inak nevyšli počas konania najavo alebo opomenul rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané alebo vyšli počas konania najavo. Nesprávne sú i také skutkové zistenia, ktoré založil na chybnom hodnotení dôkazov. Ide o situáciu, keď je logický rozpor v hodnotení dôkazov, príp. poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov účastníkov alebo, ktoré vyšli najavo inak, z hľadiska závažnosti (dôležitosti) , zákonnosti, pravdivosti, event. vierohodnosti alebo, keď výsledok hodnotenia dôkazov nezodpovedá tomu, čo malo byť zistené spôsobom vyplývajúcim z § 132 až § 135 O. s. p.

Z odôvodnenia napadnutého rozsudku jednoznačne vyplýva, že súd vzal do úvahy iba skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané, resp. vyšli počas konania najavo a neopomenul žiadnu skutočnosť, ktorá z vykonaných dôkazov vyplynula, resp. vyšla počas konania najavo, jeho skutkové zistenia nie sú založené na chybnom hodnotení dôkazov, nie je logický rozpor v hodnotení dôkazov, príp. poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov účastníkov alebo, ktoré vyšli najavo inak, z hľadiska závažnosti (dôležitosti) , zákonnosti, pravdivosti, event. vierohodnosti a výsledok hodnotenia dôkazov zodpovedá tomu, čo bolo zistené spôsobom vyplývajúcim z § 132 až § 135 O. s. p.

Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav, t. zn. vyvodzuje zo skutkového zistenia, aké práva a povinnosti majú účastníci podľa príslušného právneho predpisu a nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav (skutkové zistenie) . O mylnú aplikáciu právnych predpisov ide, ak súd použil iný právny predpis, než ktorý mal správne použiť alebo aplikoval správny právny predpis, ale nesprávne ho vyložil, príp. ho na daný skutkový stav inak nesprávne aplikoval (z podradenia skutkového stavu pod právnu normu vyvodil nesprávne závery o právach a povinnostiach účastníkov konania) .

Súd použil správny právny predpis, v podstate ho aj správne vyložil a na daný skutkový stav ho i správne aplikoval, t. zn. z podradenia skutkového stavu pod právnu normu vyvodil správne závery o právach a povinnostiach účastníkov konania.

Na vecnej správnosti napadnutého rozsudku nič nemenia ani skutočnosti uvedené v odvolaní.

K správnym a výstižným dôvodom uvedeným v odvolaní rozsudku je potrebné uviesť, že podľa § 8 ods. 1 písm. a) zák.č. 182/1993 Z.z.o vlastníctve bytov a nebytových priestorov pre výpočet ceny bytu nie

je rozhodujúce, či skutočne bol konkrétnemu vlastníkovi bytu poskytnutý základný štátny príspevok , pretože cit. zák. ust. jednoznačne uvádza, že cena za 1m2 podlahovej bytu alebo ateliéru, ktorý sa prevádza do vlastníctva doterajšieho nájomcu z vlastníctva právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré sú uvedené v § 17 ods. 3, sa zisťuje tak, že z obstarávacej ceny domu sa odpočíta a) pri byte základný štátny príspevok poskytnutý na porovnateľný družstevný byt podľa roku začatia výstavby domu , čo vylučuje výklad cit. ust. žalovaným uvádzaným spôsobom, lebo žalovaný by si mohol takto vyložiť uvedené zák. ust. len v prípade , ak by sa v ňom neuvádzal poskytnutý štátny príspevok na porovnateľný byt, ale za byt , ktorý je predmetom predaja. Odvolanie voči náhrade trov prvostupňového konania prisúdených žalobcom v 1.a 2.rade proti žalovanému, ktorý nemal v konaní úspech, nie je dôvodné, pretože boli účelne vynaložené a priznané v súlade s § 142 ods. 1 O.s.p. . Žalobcovia v 1.a 2.rade si mohli vybrať spôsob, ktorým budú uplatňovať vo veci samej svoj nárok proti žalovanéu, a to buď uložením povinnosti uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu alebo nahradiť prejav vôle žalovaného na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva bytu, preto výhrady žalovaného ohľadom právnych úkonov do 17.1.2011 sú bez právneho významu.

Podľa § 224 ods. 1 O.s.p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia aj pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods. 1 O.s.p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 137 O.s.p. trovy konania sú najmä okrem iného hotové výdavky účastníkov a ich zástupcov, včítane odmeny za zastupovanie, ak je zástupcom advokát.

Podľa § 149 ods. 1 O.s.p., ak advokát zastupoval účastníka, ktorému bola prisúdená náhrada trov konania, je ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, povinný zaplatiť ju advokátovi.

Podľa § 151 ods. 1 o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Podľa § 11 ods. 1 vyhl.č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení vyhl.č. 279/2005 Z.z., 649/2005 Z.z., 256/2006 Z.z. a č. 557/2008 Z.z. a 209/2009 Z.z. (ďalej len vyhl.) je 1/13 výpočtového základu, ak a) nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami.

Podľa § 15 písm. a) advokát má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky na znalecké posudky, preklady a odpisy.

Podľa § 16 ods. 3 vyhl. od klienta možno požadovať na náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné sumu vo výške 1/100 výpočtového základu za každý úkon právnej služby. Túto sumu môže advokát požadovať aj vtedy, ak sa na jej náhrade s klientom osobitne nedohodol.

Podľa § 18 ods. 3 vyhl. ak je advokátom platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa odmena a náhrady podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je advokát povinný platiť podľa osobitného predpisu.

V roku 2011 bola 1/13-ina výpočtového základu 57 € a v tejto základnej sadzbe bola priznaná tarifná odmena za jeden úkon právnej služby, a to za vyjadrenie k odvolaniu a za tento úkon bola priznaná aj suma 7,41 € náhrada výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné, plus 20 % DPH 12,88 € , celkom trovy právneho zast. 77,29 €, ktoré boli priznané žalobcom v 1.a 2.rade, ktorí

mali v odvolacom konaní plný úspech a ktoré si v odvolacom konaní uplatnili . Žalovaný v odvolacom konaní nemal úspech, preto mu náhrada trov odvolacieho konania nemohla byť priznaná.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti rozsudku odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.