KSKE 5 Co 28/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/28/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611205155 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611205155.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Slebodníka a sudcov JUDr. Táne Veščičikovej a JUDr. Andreja Šalatu, vo veci žalobcu I.. I. N., správcu konkurznej podstaty, T., G. X, IČO: XX XXX XXX, úpadcu Pekáreň Gelnica, s.r.o., Gelnica, Hlavná 16, IČO: 36 594 334, proti žalovanej W. T., N., G. XXXX/X, zast. JUDr. Jánom Martinecom, advokátom, Advokátska kancelária, Košice, Werferova 1, IČO: 35 549 815, o zaplatenie 138 252,67 € istiny s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku 11C/76/2011-79 z 24.11.2011 Okresného súdu Spišská Nová Ves

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) rozsudkom žalobu zamietol a žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanej trovy konania vo výške 4 232,83 €, do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Uviedol, aké skutočnosti zistil z kúpnej zmluvy spísanej formou notárskej zápisnice na Notárskom úrade JUDr. Ľubomíra Ondova v Spišskej Novej Vsi, N 144/2008, Nz 20427/20058, Nc31s20225/2008 z 15.5.2008, z faktúry č. 70010 z 30.6.2008, fakúry č. 70011, z faktúry č. 70012 z 30.6.2008, z Dohody uzavretej medzi spol. Pekáreň Gelnica, s.r.o. zast. Mgr. Otom Sttetnerom 2T a spol. Perspektíva Nádej Gelnica, s.r.o. z 14.7.2008, z výpisu z Obchodného registra (ďalej len OR) , Okresného súdu (ďalej len OS) Košice I., zo zápisnice spísanej 15.8.2008 na DÚ v Gelnici, zo správ od DÚ v Gelnici z 11.11.2011. Ďalej reprodukoval výpovede svedkov C. L., bývalej účtovníčky spol. Perspektíva Nádej Gelnica, s.r.o. (zápisnica na č.l. 47-48) , C.. B. Š. (zápisnica na č.l. 48-49) , na pojednávaní 14.9.2011, C.. M. Š. (zápisnica na č.l. 68-69) , W.. S. C. (zápisnica na č.l. 69-70) na pojednávaní 24.11.2011. Vychádzajúc z § 34, § 37 ods.1, ods.2 a 3, § 37 a § 588 Obč.zák. (ich znenie citoval) mal za preukázané, že 15.5.2008 došlo na Notárskom úrade JUDr. Ľubomíra Ondova v Spišskej Novej Vsi k podpisu kúpnej zmluvy spísanej formou notárskej zápisnice N144/2008, Nz 20427/20058, NCRIs 20225/2008, že účastníkmi zmluvy boli Pekáreň Gelnica s.r.o. so sídlom Hlavná 16, Gelnica ako predávajúci a žalovaná, ako kupujúca, že predmetom prevodu boli hnuteľné vecí - strojové zariadenie, ktoré slúžilo k prevádzke pekárne, popísané v bode 1 zmluvy, že dohodnutá kúpna cena bola 3 500 tis. Sk bez DPH, že kúpna cena mala byť poukázaná do 31.8.2008 na predávajúcim oznámený účet, že kupujúca mohla začať užívať prevádzané hnuteľné vecí 1.6.2008, avšak vlastnícke právo k nim na ňu prešlo až dňom vyplatenia kúpnej ceny. Uviedol, že z výpovedí žalovanej i v konaní vypočutých svedkov, C. L. - účtovníčky firmy Perspektíva Nádej Gelnica s.r.o, bývalého konateľa a spoločníka predávajúceho C.. D., ktorý zmluvu podpisoval, ako aj z výpovede svedka C.. Š., už pri podpise samotnej zmluvy bolo obom stranám jasné, že ako subjekt práva nadobudnutia vlastníctva k predmetu zmluvy a povinnosti úhrady kúpnej ceny bola síce v zmluve uvedená žalovaná, ale v skutočnosti táto predmet zmluvy nekupovala pre seba,

že táto totiž ako fyzická osoba nedisponovala živnostenským oprávnením, takže v oblasti pekárenskej výroby nemohla legálne podnikať, že tento mala nadobudnúť v tom čase ešte neexistujúcu spoločnosť Perspektíva Nádej Gelnica s.r.o. (k zápisu do obchodného registra došlo až 4.6.2008) a táto mala zároveň uhradiť dohodnutú kúpnu cenu, čo aj riadne realizovala, aj keď nie spôsobom dohodnutým v zmluve, ale formou úhrady záväzkov úpadcu a takto to bolo dohodnuté na stretnutí ešte pred podpisom zmluvy, čo potvrdil vo svojej výpovedi i C.. Š..

Urobil záver, že v kúpnej zmluve zdanlivo prejavená vôľa odpredať strojové zariadenie žalovanej pri jej uzatváraní reálne neexistovala, pretože skutočnou vôľou predávajúceho bolo odpredať stroje v tom čase ešte neexistujúcej spoločnosti Perspektíva Nádej Gelnica s.r.o., takže inému subjektu, než to ukazuje jej prejav, že je teda nutné konštatovať, že právny úkon v takej podobe, ako bol urobený, nebol urobený vážne, pretože konajúci nechceli svojim prejavom vôle vyvolať právne následky, ktoré v dôsledku ich prejavu vôle nastali, že predmetný právny úkon je tak pre nesúlad skutočnej vôle s jej prejavom postihnutý absolútnou neplatnosťou, a preto žalobu zamietol.

O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods.1 O.s.p. a priznal žalovanej ich náhradu 4.232,83 Eur zo strany žalobcu. Trovy konania pozostávali z trov právneho zast. pod Vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len vyhl.) za 3 úkony po 698,77 Eur (príprava a prevzatie zast., vrátane prvej porady s klientkou, odpor proti platobnému rozkazu, účasť na pojednávaní 24.11.2011) , účasť na pojednávaní 14.9.2011 a za ďalšie začaté dve hodiny podľa § 14 ods. 1 písm. d) vyhl., 698,77 x 2, 4 x režijný paušál po 7,41 Eur, náhrada za stratu času 6 začatých 1/2-hodín po 12,35 Eur t.j. 74,10 Eur, spolu s 20%-tnou DPH, účtovanej s výnimkou jedného úkonu - účasť JUDr. Balašku na pojednávaní 24.11.2011 a jedného režijného paušálu za tento úkon a cestovné náhrady Košice - Sp. Nová Ves a späť 198 km, spotreba 7,2 1/100 km, cena benzínu 1,454 Eur/l, zákl. náhrada 0,183Eur/km t.j. 56,96 Eur, spolu 4 232,83 Eur.

Proti rozsudku v zákonnej lehote proti všetkým jeho výrokom, podal odvolanie žalobca tvrdil, že žalovaná uzavrela kúpnu zmluvu ako fyzická osoba, že v kúpnej zmluve nie je uvedený žiaden odkaz preukazujúci tento úmysel, že spoločnosť Perspektíva Nádej Gelnica, s.r.o. v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy nebola ani založená a teda ani neexistovala, že v prípade, ak by bol úmysel uzatvoriť kúpnu zmluvu v jej mene, ktorá len vznikne, bolo možné predmetnú spoločnosť založiť a postupovať podľa § 64 Obch.zák., že dôkazom, že žalovaná uzavrela kúpnu zmluvu vo vlastnom mene a s týmto úmyslom, je aj skutočnosť, že predmet zmluvy nepreviedla po založení spoločnosti Perspektíva Nádej Gelnica, s.r.o. na túto spoločnosť a iba ho do nej vložila. Zo svedeckej výpovede účtovníčky spoločnosti Perspektíva Nádej Gelnica, s.r.o. mu vyplynulo, že predmet kúpnej zmluvy nebol zaradený do majetku tejto spoločnosti po jej vzniku a bol naďalej majetkom žalovanej z uvedených dôvodov. Čo sa týka úhrady kúpnej ceny uviedol, že žalovaná nepreukázala, že kúpna cena bola plne uhradená, že predložila dôkaz o úhrade záväzkov úpadcu voči daňovému úradu a aj ten v súlade s výpoveďou zamestnanca daňového úradu nebol uhradený v žalovanou tvrdenej výške. Čo sa týka úhrad ďalších záväzkov za úpadcu uviedol, že o týchto nepredložila žalovaná žiaden dôkaz. Čo sa týka dohody uzatvorenej medzi úpadcom a spoločnosťou Perspektíva Nádej Gelnica, s.r.o., o úhrade faktúry č. 77010, ktorou bola fakturovaná kúpna cena, uviedol, že v čase podpísania dohody už C.. M. D. nebol konateľom úpadcu a sám vo svojej výpovedi uviedol, že v čase podpísania dohody nevedel posúdiť, či záväzok zaplatiť kúpnu cenu bol v celom rozsahu splnený a vzhľadom na uvedené mal za to, že sú dané odvolacie dôvody podľa § 205 ods.1 písm.d) a f) a § 221 ods.1 písm.h/ O.s.p. Žiadal rozhodnutie zrušiť a vrátiť vec súdu na ďalšie konanie.

Žalovaná vo vyjadrení k odvolaniu považovala rozsudok za vecne správny s tým, že bol správne a úplne zistený skutkový stav veci a táto bola správne právne posúdená. Poukázala na to, že žalobca v obsahu svojho odvolania napáda skutkové a právne závery súdu, najmä na tom podklade, že zmluvné strany pri uzavretí kúpnej zmluvy 15.5.2008 nepostupovali podľa § 64 Obch. zák., že predmet zmluvy nebol zaradený do obchodného majetku spol. Perspektíva Nádej Gelnica, s.r.o. a ďalej na podklade skutočnosti, že nebolo preukázané zaplatenie kúpnej ceny za hnuteľné veci, ktoré boli predmetom uvedenej kúpnej zmluvy a že C.. M. D. v čase uzavretia dohody medzi spol. Pekáreň Gelnica, s.r.o. (úpadcom) a spol. Perspektíva Nádej Gelnica, s.r.o. ohľadne úhrady faktúry

č. 77010 už nebol konateľom spoločnosti. Namietala, že žalobcom namietané skutočnosti jednak nekorešpondujú so skutkovými okolnosťami zistenými na podklade vykonaného dokazovania a zároveň nie sú skutočnosťami významnými pre privodenie zmeny rozhodnutia súdu. Z výpovede svedkyne C. L. na pojednávaní 14.9.2011 jej vyplynulo, že uzavrela kúpnu zmluvu na hnuteľné veci ako fyzická osoba z dôvodu, že v tomto období ešte nevznikla spoločnosť Perspektíva Nádej Gelnica, s.r.o. a taktiež preto, že spoločníci tejto spoločnosti nevložili do nej žiadne finančné prostriedky, že svedkyňa sa vyjadrila, že žalovaná neúčtovala spoločnosti žiaden nájom ako odplatu za používanie strojov tak, ako to tvrdí v odvolaní žalobca. Namietala, že nezaradenie hnuteľných vecí - strojov do majetku spoločnosti Perspektíva Nádej Gelnica s.r.o. vo vzťahu k posúdeniu, kto bol skutočným kupujúcim strojov, nie je právne ani skutkovo významné. Z výpovede svedka C.. M. D. na pojednávaní 24.11.2011 jej vyplynulo, že jeho zámerom bolo vyrovnať záväzky Pekárne Gelnica, s.r.o. alebo pekáreň odpredať a záväzky uhradiť a výška kúpnej ceny bola dohodnutá tak, aby odrážala výšku záväzkov uvedenej spoločnosti, že svedok uviedol, že pri jednaniach týkajúcich sa úhrady dlhov spoločnosti Pekáreň Gelnica, s.r.o. a uzavretia kúpnej zmluvy bolo dohodnuté, že subjektom kupujúcej je síce G.. T., ale kúpnu cenu uhradí novovzniknutá spoločnosť. Pokiaľ ide o dohodu zo 14.7.2008, ktorú podpísal a ktorej obsahom je potvrdenie, že celá fakturovaná suma za strojné zariadenia bola uhradená, že uviedol, že I.. P. mu bol spolu s dohodou predložený súpis uhrádzaných záväzkov, ktorý si síce neprezrel detailne, avšak mal vedomosť, že záväzky spoločnosti Pekáreň Gelnica, s.r.o. do výšky kúpnej ceny, boli buď úplne alebo vo výške, ktorá smerovala k úplnému zaplateniu uhradené. Poukázala na to, že svedok W.. S.. C., zamestnanec Daňového úradu Gelnica na pojednávaní toho istého dňa uviedol, že predmetom stretnutia na daňovom úrade 15.8.2008, ktorého sa zúčastnil pán Š., G.. D., ona a I.. P. bola dohoda ohľadne nedoplatku Pekáreň Gelnica, s.r.o., ktorý mal byť uhradený formou preúčtovania z nadmerného odpočtu na DPH spol. Perspektíva Nádej Gelnica, s.r.o., že svedok ďalej uviedol, že išlo o sumu bolo pol milióna SK, že preúčtovanie bolo zrealizované, pričom nesplatenou ostala časť záväzkov Pekárne Gelnica, s.r.o. cca 90 000,- Sk. Z takto vykonaného dokazovania jej nepochybne vyplynulo, že skutočnou vôľou zmluvných strán bolo uzavrieť kúpnu zmluvu na strojné zariadenia, kde skutočným kupujúcim má byť ešte nevzniknutá spoločnosť Perspektíva Nádej Gelnica, s.r.o., že takáto vôľa bola dostatočne preukázaná, keď všetci vypočutí svedkovia zhodne potvrdili, že zámerom zmluvných strán bolo uskutočniť predaj a kúpu s tým, aby kupujúci - spol. Perspektíva Nádej Gelnica, s.r.o. uhrádzala kúpnu cenu na záväzky spoločnosti Pekáreň Gelnica, s.r.o., pričom aj výška kúpnej ceny bola určená tak, aby zodpovedala výške záväzkov tejto spol., že z tohto dôvodu aj žalobcom namietané nepreukázanie zaplatenia celej kúpnej ceny nemá vo vzťahu k prejednávanej veci žiadne opodstatnenie.

Z právnej teórie jej vyplynulo, že právny úkon nie je urobený vážne (skutočne) , ak konajúci (vôľu prejavujúci) nechcel svojím prejavom vôle vyvolať právne následky, ktoré by inak v dôsledku jeho prejavu nastali, že takto urobený prejav vôle je zásadne neplatný.

So zreteľom na uvedené navrhla, rozsudok potvrdiť ako vecne správny a uplatnila si trovy odvolacieho konania, za jeden úkon právnej služby - vyjadrenie k odvolaniu 847,68 € (jeden úkon právnej služby 698,77 € bez DPH + režijný paušál 7,63 € bez DPH + režijný paušál 7, 63 € bez DPH + 20% DPH) .

Odvolací súd po prejednaní odvolania na odvolacom pojednávaní (§ 214 ods.1 O.s.p.) v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1, 3 O.s.p., rozsudok potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O.s.p., lebo je vecne správny, súd úplne zistil skutkový stav veci, správne ju právne posúdil, odôvodnenie má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací súd sa s odôvodnením v celom rozsahu stotožňuje, pretože dôvody rozsudku sú správne, na čom nič nemenia ani skutočnosti uvádzané žalobcom v odvolaní, ktoré boli známe už v konaní na súde prvého stupňa a na ktoré vzal zreteľ.

Ani jeden zo žalobcom uplatnených odvolacích dôvodov nie je daný.

Odvolací dôvod podľa § 205 ods.2 písm. d) O. s. p. sa týka chyby v zisťovaní skutkového stavu veci spočívajúcej v tom, že skutkové zistenie, ktoré bolo podkladom pre rozhodnutie súdu prvého stupňa je nesprávne, t. zn. musí ísť o skutkové zistenie, na základe ktorého vec posúdil po právnej stránke a ktoré je nesprávne lebo nemá oporu vo vykonanom dokazovaní, pričom medzi chybami skutkového zistenia a chybami právneho posúdenia je úzka vzájomná súvislosť, keďže príčinou nesprávnych (nedostatočných) skutkových zistení môže byť chybný právny názor, v dôsledku ktorého zisťoval iné skutočnosti, príp.

zisteným skutočnostiam prisudzoval iný právny význam. Skutkové zistenie nezodpovedá vykonaným dôkazom, ak výsledok hodnotenia dôkazov nie je v súlade s § 132 O. s. p., a to vzhľadom na to, že buď vzal do úvahy skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo prednesov účastníkov nevyplynuli, ani inak nevyšli počas konania najavo alebo opomenul rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané alebo vyšli počas konania najavo. Nesprávne sú i také skutkové zistenia, ktoré založil na chybnom hodnotení dôkazov. Ide o situáciu, keď je logický rozpor v hodnotení dôkazov, príp. poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov účastníkov alebo, ktoré vyšli najavo inak, z hľadiska závažnosti (dôležitosti) , zákonnosti, pravdivosti, event. vierohodnosti alebo, keď výsledok hodnotenia dôkazov nezodpovedá tomu, čo malo byť zistené spôsobom vyplývajúcim z § 132 až § 135 O. s. p.

Z odôvodnenia napadnutého rozsudku jednoznačne vyplýva, že súd vzal do úvahy iba skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané, resp. vyšli počas konania najavo a neopomenul žiadnu skutočnosť, ktorá z vykonaných dôkazov vyplynula, resp. vyšla počas konania najavo, jeho skutkové zistenia nie sú založené na chybnom hodnotení dôkazov, nie je logický rozpor v hodnotení dôkazov, príp. poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov účastníkov alebo, ktoré vyšli najavo inak, z hľadiska závažnosti (dôležitosti) , zákonnosti, pravdivosti, event. vierohodnosti a výsledok hodnotenia dôkazov zodpovedá tomu, čo bolo zistené spôsobom vyplývajúcim z § 132 až § 135 O. s. p.

Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozsudku je potrebné uviesť, že z vykonaného dokazovania jednoznačne vyplynulo, že v čase uzatvárania kúpnej zmluvy neexistovala vôľa žalobcu (úpadcu žalobcu) odpredať strojové zariadenie žalovanej, že takýto úkon nebol urobený vážne, nakoľko ani žalobca nechcel svojim prejavom vôle vyvolať právne následky, ktoré v dôsledku tohto prejavu vôle nastali, a preto správne súd uzavrel, že pre nesúlad skutočnej vôle s jej prejavom, je takýto právny úkon postihnutý absolútnou neplatnosťou. Táto skutočnosť jednoznačne vyplýva z vykonaného dokazovania, preto argumenty uvádzané žalobcom v odvolaní, nemajú žiaden právny význam. Nie je preto podstatné, či žalovaná preukázala alebo nepreukázala, či kúpna cena bola ňou uhradená celkom, lebo by išlo o plnenie z neplatného právneho úkonu od žalovanej a rovnako tvrdenie žalobcu, že žalovaná nepredložila dôkazy o úhrade záväzkov úpadcu voči daňovému úradu, ktorý podľa žalobcu výpovede zamestnanca daňového úradu, nebol uhradený žalovanou v tvrdenej výške, sú bez právneho významu (akcesórne okolnosti) . Žalobcom uvádzané argumenty v odvolaní so zreteľom na neplatný právny úkon, ku ktorému došlo medzi úpadcom a žalovanou vytýkané chyby v zisťovaní skutkového stavu s ohľadom na obsah svedeckých výpovedí, by vo svojej podstate mohli spochybniť iba výšku uplatnenej pohľadávky, avšak nie právny dôvod na jej nepriznanie.

Právnym posúdením je činnosť súdu prvého stupňa, pri ktorej aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav, t. zn. vyvodzuje zo skutkového zistenia, aké práva a povinnosti majú účastníci podľa príslušného právneho predpisu a nesprávnym právnym posúdením veci je jeho omyl pri aplikácii práva na zistený skutkový stav (skutkové zistenie) , pričom o mylnú aplikácii právnych predpisov ide, ak použil iný právny predpis, než ktorý mal správne použiť alebo aplikoval správny predpis, ale nesprávne ho vyložil, príp. ho na daný skutkový stav inak nesprávne aplikoval (z podradenia skutkového stavu pod právnu normu vyvodil nesprávne právne závery o právach a povinnostiach účastníkov konania) .

Súd použil správny právny predpis, správne ho aj vyložil a na daný skutkový stav ho i správne aplikoval, t. zn. z podradenia skutkového stavu pod právnu normu vyvodil správne závery o právach a povinnostiach účastníkov konania.

K výhrade žalobcu ohľadom postupu podľa § 64 Obch.zák. je potrebné uviesť, že predmetom konania je nárok žalobcu voči žalovanej na zaplatenie kúpnej ceny a nie voči spol. Perspektíva Nádej Gelnica, s.r.o. a z vykonaného dokazovania jednoznačne vyplynulo, že išlo o neplatný právny úkon, a z tohto neplatného právneho úkonu sa nemožno domáhať žiadneho plnenia.

Podľa § 224 ods.1 O.s.p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platí a aj pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods.1 O.s.p. účastníkovi, ktorý má vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebný na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 151 ods.1 O.s.p., o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Žalobca nemal v odvolacom konaní úspech, a preto nemá právo na náhradu jeho trov a žalovaná mala v odvolacom konaní úspech, preto by mal právo na náhradu jeho trov, a to za vyjadrenie k odvolaniu, avšak za tento úkon odmena ani náhrada hotových výdavkov jej advokáta nemohla byť priznaná, lebo vyjadrenie neobsahuje nijaké procesne významné skutočnosti (iba opakuje v inej forme to, čo už bolo v konaní tvrdené, resp. čo súd uviedol) , preto trovy spojené s týmto úkonom nemožno považovať za účelné bránenie práva.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti rozsudku odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.