KSKE 5 Co 285/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 285/2012

KS v Košiciach, dátum 08.10.2012, sp.zn. KSKE 5 Co 285/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/285/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711217279 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7711217279.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu CaC clearing, s.r.o., Letná 45, Košice, IČO: 36 194 336 proti žalovanému Y. R., H. Š. XXX, za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Prešov, Važecká 16 o zaplatenie 1.158,59 eur, o odvolaní vedľajšieho účastníka proti uzneseniu 19C/64/2012-82 z 13.8.2012 Okresného súdu Michalovce

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil s tým, žalovanému a vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania nepriznal a zároveň vyslovil, že navrhovateľovi sa vráti súdny poplatok 62,37 eur.

Vo včas podanom odvolaní vedľajší účastník žiadal, aby odvolací súd zmenil výrok napadnutého unesenia o trovách vedľajšieho účastníka tak, že žalobca bude povinný zaplatiť vedľajšiemu účastníkovi trovy konania v sume 189,60 eur.

Po podaní odvolania vedľajší účastník vzal svoje odvolanie písomný podaním doručeným súdu 28.9.2012 celkom späť.

Odvolací súd postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. (v ostatných prípadoch možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) bez preskúmania uznesenia súdu prvého stupňa zistil, že je potrebné ohľadne odvolania vedľajšieho účastníka odvolacie konanie zastaviť.

Podľa § 207 ods.1 O. s. p. vzdať sa odvolania možno len voči súdu, a to až po vyhlásení rozhodnutia.

Podľa ods.2 cit. ust. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.

Podľa ods.3 cit. ust. ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

V prejednávanej veci vzhľadom na späťvzatie odvolanie vedľajším účastníkom bolo potrebné postupom podľa § 207 ods. 3 O.s.p. odvolacie konanie zastaviť

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách konania platia aj pre odvolacie konanie.

Podľa § 146 ods.1 písm. c) O. s. p. žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Podľa ods.2 prvá veta cit. ust., ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy.

Trovy odvolacieho konania vyplývajú z ust. § 146 ods.1 písm. c/ a § 224 ods. 1 O.s.p., a preto žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods. 9 tretia veta zák. č. 757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.