KSKE 5 Co 296/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/296/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7712206272 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7712206272.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne Gréckokatolícka eparchia Košice, Dominikánske námestie 2/A, Košice, IČO: 30305624, proti žalovanému K.. Ľ. V., F. V.. W. XX, Y., o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce, č.k. 7C/52/2012-41 z 20.júna 2012

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie tak, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia z a m i e t a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zakázal žalovanému nakladať s nehnuteľnosťami zapísanými na LV č. XXX, kat. úz. C. Q., parcela C KN č. 506/2, trvalý trávny porast, o výmere 2515 m2, parcela C KN č. 510/2, trvalý trávny porast o výmere 13537 m2, parcela C KN č. 510/3, ostatná plocha o výmere 952 m2, parcela C KN č. 511/2, trvalý porast, o výmere 128 m2, parcela C KN č. 513/9, lesný pozemok, o výmere 47600 m2, parcela C KN č. 513/10, lesný pozemok, o výmere 34197 m2, parcela C KN č. 519/2, trvalý trávny porast, o výmere 23 m2, parcela C KN č. 546/2, trvalý trávny porast, o výmere 722 m2, parcela C KN č. 546/3, trvalý trávny porast, o výmere 36 m2, parcela C KN č.549/2, ostatná plocha, o výmere 744 m2, parcela C KN č. 554/2, ostatná plocha, o výmere 12289 m2, parcela C KN č. 555, trvalý trávny porast, o výmere 37004 m2, parcela C KN č. 556, trvalý trávny porast, o výmere 10683 m2, parcela C KN č. 557, trvalý trávny porast, o výmere 11038 m2, parcela C KN č. 558/1, ostatná plocha, o výmere 172329, parcela C KN č. 558/4, ostatná plocha, o výmere 7467 m2, parcela C KN č. 559/1, ostatná plocha, o výmere 4384 m2, parcela C KN č. 560/2, trvalý trávny porast, o výmere 2880 m2, parcela C KN č. 562, trvalý trávny porast, o výmere 3475 m2, parcela C KN č. 563, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 34422 m2, parcela C KN č.564, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 120 m2, parcela C KN č. 565, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 72 m2, parcela C KN č. 566, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 805 m2, parcela C KN č. 567, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 940 m2, parcela C KN č. 568, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 205m2, parcela C KN č. 569, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 875 m2, parcela C KN č. 571/2, trvalý trávny porast, o výmere 2157 m2, parcela C KN č. 572/4, ostatná plocha, o výmere 4887 m2, parcela C KN č. 572/6, ostatná plocha, o výmere 3591 m2, parcela C KN č. 572/7, ostatná plocha, o výmere 97 m2, parcela C KN č. 573, trvalý trávny porast, o výmere 3290 m2, parcela C KN č. 576/1, trvalý trávny porast, o výmere 1511 m2, parcela C KN č. 576/3, trvalý trávny porast, o výmere 53 m2, parcela C KN č.577/5, trvalý trávny porast, o výmere 8017 m2, parcela C KN č. 577/6, trvalý trávny porast, o výmere 3409 m2, parcela C KN č. 577/7, trvalý trávny porast, o výmere 2855 m2, parcela C KN č. 579, trvalý trávny porast, o výmere 6374 m2, parcela C KN č. 589/8, trvalý trávny porast, o výmere 42 m2, parcela C KN č. 686/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1441 m2, parcela C KN č. 688/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 809 m2, parcela C KN č. 689, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1747 m2, parcela C KN č. 690/3, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1114 m2, parcela C KN č. 691/3, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 237 m2, parcela C KN č. 698/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 284 m2, parcela C KN č. 698/3, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 244 m2, parcela C KN č. 698/4, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 81 m2, parcela C KN č. 698/5, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 50 m2,

parcela C KN č. 698/6, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 46 m2, parcela C KN č. 700/4, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 85 m2, parcela C KN č. 721/4, vodná plocha, o výmere 259 m2, parcela C KN č. 721/5, vodná plocha, o výmere 2201 m2, parcela C KN č. 721/6, vodná plocha, o výmere 147 m2, parcela C KN č. 721/7, vodná plocha, o výmere 3609 m2, parcela C KN č. 721/8, vodná plocha, o výmere 4378 m2, parcela C KN č. 721/9, vodná plocha, o výmere 115 m2, parcela C KN č. 721/10, vodná plocha, o výmere 10 m2, parcela C KN č. 721/11, vodná plocha, o výmere 1148 m2, parcela C KN č. 725/1, ostatná plocha, o výmere 510 m2, parcela E KN č. 180, záhrada, o výmere 730 m2, parcela E KN č. 181/2, záhrada, o výmere 529 m2, parcela E KN č. 181/3, záhrada, o výmere 522 m2 a parcela E KN č. 183, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 41 m2, t.j. predať, darovať, prenajať, zameniť, založiť záložným právom, a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej.

Ďalším výrokom zakázal žalovanému vykonávať stavebné zmeny a úpravy na nehnuteľnostiach zapísaných na LV č. XXX, kat. úz. C. Q., parcela C KN č. 506/2, trvalý trávny porast, o výmere 2515 m2, parcela C KN č. 510/2, trvalý trávny porast, o výmere 13537 m2, parcela C KN č. 510/3, ostatná plocha, o výmere 952 m2, parcela C KN č. 511/2, trvalý trávny porast, o výmere 128 m2, parcela C KN č. 513/9, lesný pozemok, o výmere 47600 m2, parcela C KN č. 513/10, lesný pozemok, o výmere 34197 m2, parcela C KN č. 519/2, trvalý trávny porast, o výmere 23 m2, parcela C KN č. 546/2, trvalý trávny porast, o výmere 722 m2, parcela C KN č. 546/3, trvalý trávny porast, o výmere 36 m2, parcela C KN č. 549/2, ostatná plocha, o výmere 744 m2, parcela C KN č. 554/2, ostatná plocha, o výmere 12289 m2, parcela C KN č. 555, trvalý trávny porast, o výmere 37004 m2, parcela C KN č. 556, trvalý trávny porast, o výmere 10683 m2, parcela C KN č. 557, trvalý trávny porast, o výmere 11038 m2, parcela C KN č. 558/1, ostatná plocha, o výmere 172329, parcela C KN č. 558/4, ostatná plocha, o výmere 7467 m2, parcela C KN č. 559/1, ostatná plocha, o výmere 4384 m2, parcela C KN č. 560/2, trvalý trávny porast, o výmere 2880 m2, parcela C KN č. 562, trvalý trávny porast, o výmere 3475 m2, parcela C KN č. 563, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 34422 m2, parcela C KN č. 564, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 120 m2, parcela C KN č. 565, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 72 m2, parcela C KN č. 566, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 805 m2, parcela C KN č. 567, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 940 m2, parcela C KN č. 568, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 205 m2, parcela C KN č. 569, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 875 m2, parcela C KN č. 571/2, trvalý trávny porast, o výmere 2157 m2, parcela C KN č. 572/4, ostatná plocha, o výmere 4887 m2, parcela C KN č. 572/6, ostatná plocha, o výmere 3591 m2, parcela C KN č. 572/7, ostatná plocha, o výmere 97 m2, parcela C KN č. 573, trvalý trávny porast, o výmere 3290 m2, parcela C KN č. 576/1, trvalý trávny porast, o výmere 1511 m2, parcela C KN č. 576/3, trvalý trávny porast, o výmere 53 m2, parcela C KN č. 577/5, trvalý trávny porast, o výmere 8017 m2, parcela C KN č. 577/6, trvalý trávny porast, o výmere 3409 m2, parcela C KN č. 577/7, trvalý trávny porast, o výmere 2855 m2, parcela C KN č. 579, trvalý trávny porast, o výmere 6374 m2, parcela C KN č. 589/8, trvalý trávny porast, o výmere 42 m2, parcela C KN č. 686/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1441 m2, parcela C KN č. 688/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 809 m2, parcela C KN č. 689, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1747 m2, parcela C KN č. 690/3, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1114 m2, parcela C KN č. 691/3, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 237 m2, parcela C KN č. 698/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 284 m2, parcela C KN č. 698/3, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 244 m2, parcela C KN č. 698/4, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 81 m2, parcela C KN č. 698/5, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 50 m2, parcela C KN č. 698/6, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 46 m2, parcela C KN č. 700/4, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 85 m2, parcela C KN č. 721/4, vodná plocha, o výmere 259 m2, parcela C KN č. 721/5, vodná plocha, o výmere 2201 m2, parcela C KN č. 721/6, vodná plocha, o výmere 147 m2, parcela C KN č. 721/7, vodná plocha, o výmere 3609 m2, parcela C KN č. 721/8, vodná plocha, o výmere 4378 m2, parcela C KN č. 721/9, vodná plocha, o výmere 115 m2, parcela C KN č. 721/10, vodná plocha, o výmere 10 m2, parcela C KN č. 721/11, vodná plocha, o výmere 1148 m2, parcela C KN č. 725/1, ostatná plocha, o výmere 510 m2, parcela E KN č. 180, záhrada, o výmere 730 m2, parcela E KN č. 181/2, záhrada, o výmere 529 m2, parcela E KN č. 181/3, záhrada, o výmere 522 m2 a parcela E KN č. 183, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 41 m2 a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej.

Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca osvedčil výlučné vlastníctvo k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. XXX, kat. úz. C. Q. a to na základe pozemnoknižnej vložky č. 53, kat. úz. C. Q. a zákonného opatrenia č. 211/1990 predsedníctva SNR o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou. Dňa 12.4.2010 podala pravoslávna cirkevná obec, Farnosť C. Q. na Správe

katastra Sobrance návrh na zmenu vlastníctva v prospech tretej osoby, o čom svedčí aj vyznačenie plomby na základe V-191/2010, ona uzatvorila kúpnu zmluvu, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXX, kat. úz. C. Q., ktoré nadobudla titulom z PKV č. 53, na základe Výnosu štátneho úradu pre veci cirkevné v Prahe z 13.2.1952 č. 20285/51-II/1 o prevode nehnuteľného majetku bývalej gréckokatolíckej cirkvi, ktorá však vlastnícky patrí žalobcovi, podľa ust. 1 zákonného opatrenia č. 211/1990 Zb., lebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Pravoslávnou cirkevnou obcou, Farnosť C. Q. a žalovaným došlo dňa 29.4.2010 pod V 191/10, č.z. 11/10 na Správe katastra L. k zmene vlastníctva k nehnuteľnostiam zapísaným na tomto LV, keď bolo prevedené vlastníctvo na žalovaného napriek tomu, že táto cirkev nie je vlastníkom prevádzaných nehnuteľností so zreteľom na uvedené zákonné opatrenie z roku 1990. Okrem toho dňa 23.12.2011 podal žalovaný na Obecnom úrade v C. Q. žiadosť o vydanie stavebného povolenia, a to stavba - vodná plocha C. Q. - 1. etapa, objekty: SO 02.8 - NN prípojka, SO 02.10 - NN káblový rozvod za meraním, SO 03.1 - príprava územia a HTÚ, SO 03.2. - oplotenie, vnútro areálové komunikácie, SO 03.4 - prevádzková budova, na pozemkoch č. parcely 555, 556, 557, 558/1, 510/3, 686/2, 689, 554/2, 688/2, 549/2, 506/2 v kat. úz. C. Q.. Žalobca osvedčil, že žalovaný vykonáva na nehnuteľnostiach, ku ktorým sa domáha určenia vlastníckeho práva už stavebné práce a súčasný stav neznesie odklad, existuje dôvodná obava, že by mohlo dôjsť k prevodu predmetných nehnuteľností na tretiu osobu, a to k ich prenajatiu alebo založeniu, čím je odôvodnená potreba dočasnej úpravy pomerov do doby rozhodnutia vo veci samej.

Citujúc § 74 ods. 1, § 76 ods. 1, písm. e) , f) O.s.p., keďže ide o ohrozenie práva žalobcu, preto po citácii § 76 ods. 4 veta druhá a § 76 ods. 4 O.s.p., a predbežné opatrenie je mimoriadnym inštitútom, ktorý sa využíva v tých prípadoch, keď je potrebný okamžitý zásah súdu za podmienky, že hrozí vážna ujma alebo škoda na právach účastníkov konania, a žalobca naliehavosť takéhoto zásahu osvedčil, boli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, súd sa stotožnil so skutkovými dôvodmi v návrhu na vydanie predbežného opatrenia (ďalej len PO) .

V podanom odvolaní navrhol žalovaný zmeniť uznesenie súdu prvého stupňa a návrh zamietnuť, resp. zrušiť napadnuté uznesenie a priznať mu náhradu trov vo výške 33 € za súdny poplatok za podané odvolanie.

V odvolaní namietal, že v predmetnej veci neboli splnené podmienky pre nariadenie PO, ide o výnimočné opatrenie a nejde o vzťahy medzi účastníkmi konania také, ktoré vyžadujú dočasnú úpravu, po vydaní PO sa vytvorí nenávratný stav a zasiahne neprimeraným spôsobom do práv účastníkov konania. Žalobca mal čas desiatky rokov si osvedčiť, že má vlastnícke právo, čo však neurobil. V uznesenie NS SR z 22.júla 1997 sp.zn. 5Obo/144/97 bolo stanovené, že v PO, ktoré sleduje zaistenie budúceho výkonu rozhodnutia, musí navrhovateľ osvedčiť okrem existencie nároku aj to, že bez PO by bol prípadný budúci výkon rozhodnutia ohrozený. Ohrozenie musí byť bezprostredné. Obmedzenie vlastníckeho práva PO je potrebné podľa ustálenej judikatúry riadne zvažovať. Účelovosť správania sa žalovaného v konaní nebola preukázaná, žalobca nepreukázal, že takého správania sa dopustil žalovaný a že také správanie bezprostredne hrozí, zatiaľ nenastalo. Obmedzenie ústavou garantovaného vlastníckeho práva PO treba starostlivo zvažovať, čo žalobca neosvedčil. Okrem toho ide o neúplnosť výroku uznesenia, lebo výrok o nariadení PO má byť presný a určitý. Uvádzajú sa v uznesení aj parcelné čísla, ktoré neexistujú (viď prílohu) . V odvolaní žalobca poukazuje na zistený skutkový stav, tak ako odôvodnil súd vydanie PO a zároveň tvrdí, že si dal vypracovať geologické prieskumy, výškopisy a polohopisy, dokumentáciu, za ktorú žalovaný riadne zaplatil, požiadal o vydanie územného rozhodnutia č. 47/2011-85/2011 a stavebné povolenie č. 13/2012, ktoré mu bolo vydané. V súčasnosti sú realizované práce v rozsahu príprava územia, výkopy základov, základy - betonáž spodná časť, základy - betonáž vrchná časť, ležaté rozvody ZTI a ďalšie. Prenajal si les na obdobie 10 rokov, on aj konzultoval so zástupcami Pravoslávnej cirkvy listiny ako Vyhlásenie a Dohoda medzi Grécko Katolíckou Cirkvou a Pravoslávnou Cirkvou a Vládou SR o finančnom odškodnení zo strany vlády SR podľa zák.opatrenia č. 211/1990, avšak bol uistený, že pozemok mu predali v dobrej viere a že sú vlastníkmi, čo on osvedčil LV a oni tiež osvedčili preukázaním LV bez akýchkoľvek tiarch. Akékoľvek zrušenie kúpnej zmluvy, ktorú v dobromyseľnosti a dobrej viere uzatvoril, zaplatil za pozemky, by bolo porušením jeho základných ľudských práv a ústavných princípov právnej istoty a ochrany nadobudnutých práv, čo je v rozpore s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, on si aj overil na Správe katastra v Sobranciach, že išlo o nadobudnutie od vlastníka, nie od nevlastníka. Okrem toho, ak sa s dôvodmi nestotožňuje odvolací súd, tak platí aj inštitút

vydržania, lebo od doby vydania zák.opatrenia z roku 1990 uplynulo 22 rokov, toto nebolo prepísané a preto Pravoslávna cirkev, keď to užívala v dobrej viere sama to vydržala, v roku 1999 prebehol ROEP, kde tieto záležitosti si mohla cirkev uplatniť, od ktorého už ubehlo 12 rokov. Aj z uznesenia č. 1053/2000 Vlády SR z 15.decembra 2000 je zrejmé, že za účelom ukončenia vyporiadania majetkových vzťahov medzi cirkvami v zmysle tohto opatrenia Predsedníctva SR a slávnostným vyhlásením boli aj vyplatené peniaze daňových poplatníkov cirkvám zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa a to 53,9 milióna Sk, čiže išlo aj o jeho peniaze, za účelom majetkového vyporiadania, v uznesení sp. zn. 7C/52/2012 sú citované parcely, EKN, ktoré na LV č. XXX ani nie sú, čo detailne on kontroloval, pripojil k odvolaniu aj judikáty, zmluvy a Zákonné opatrenie č. 211 a iné listiny v kópii.

Vo vyjadrení k odvolaniu žalobca navrhol potvrdiť uznesenie súdu. Vo vyjadrení uviedol, že nie je správne tvrdenie odvolateľa, že sa v PO uvádzajú parcelné čísla, ktoré neexistujú, lebo v čase podania návrhu na vydanie PO boli na LV č. XXX, kat. úz. C. Q. zapísané parcely tak, ako sú uvedené v návrhu na vydanie PO. Až následne po podaní návrhu došlo v LV č. XXX k zmene parcely EKN č. 180 o výmere 730 m2, záhrada na parc. CKN 561/3 a ďalšie zmeny boli vykonané. Predmetom PO sú tie isté parcely tak ako sú teraz zapísané na LV č. XXX, o nariadení PO v rozpore so zákonom a pred rozhodnutím súdu previedol parcely na tretiu osobu, lebo žalovaný v súčasnosti nie je vlastníkom len jednej parcely, uvedenej v uznesení, a to parc. EKN č. 183 o výmere 41 m2. Pri dobromyseľnosti neprichádza do úvahy inštitút vydržania, nakoľko podmienkami pre vydržanie sú oprávnená držba počas celej vydržacej doby a nepretržitosť vydržacej doby, Pravoslávna cirkev oprávneným držiteľom byť nemohla. Nakoľko je chýbala dobromyseľnosť. Reštitučné predpisy boli vydané s cieľom zmeniť následky niektorých majetkových krívd a nemožno ich extenzívne vykladať, aby obmedzili vlastníkov v ich práve na ochranu vlastníckeho práva podľa OZ. Z textu Ústavy Slovenskej republiky čl. 20 ods. 1 vyplýva, že majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Obdobný názor vyslovil aj Ústavný súd Českej republike v náleze II.ÚS/349/2003 (sťažovateľka podľa nálezu nemohla byť v dobrej viere, keď nadobudla vlastníctvo v rozpore s právom, vklad práva do katastra nehnuteľností možno vnímať len ako jednu z podmienok pre platný prevod vlastníckeho práva) . Okrem toho kupujúci by mal vynaložiť náležitú starostlivosť a preveriť si titul nadobudnutia predávajúceho, ktorý bol v danom prípade neplatný (aj uznesenie ÚS SR z 10.2.2010 sp. zn. I.ÚS/50/2010) . V danej situácii žalovaný ako kupujúci v dobrej viere mal vynaložiť náležitú starostlivosť preverením si právneho dôvodu nadobudnutia vlastníckeho práva predávajúceho.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a uznesenie zmenil podľa § 220 O.s.p., keď odvolanie je opodstatnené.

Podľa § 7 ods. 1, § 9 ods. 1 O.s.p. v občianskom súdnom konaní súdy prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, obchodných a hospodárskych vzťahov, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány.

Na konanie v prvom stupni sú zásadne príslušné okresné súdy.

Právny poriadok Slovenskej republiky, rovnako ako právny poriadok každého demokratického štátu, upravuje postup pri zabezpečovaní ochrany práv a záujmov fyzických a právnických osôb. Pre oblasť občianskoprávnych, obchodných a ďalších vzťahov, do ktorých vstupujú fyzické a právnické osoby, právny poriadok poskytuje predovšetkým súdnu ochranu práv a oprávnených záujmov a právny poriadok až celkom výnimočné situácie neumožňuje svojpomocné realizovanie práva, ale ak sa niekto dožaduje spravodlivej ochrany práv a oprávnených záujmov v právnych vzťahoch s niekým, možno požiadať o nariadenie PO.

Podľa § 75 ods. 2 veta prvá a druhá O.s.p., návrh má okrem náležitostí návrhu podľa § 79 ods. 1 O.s.p. obsahovať opísanie rozhodujúcich skutočností, odôvodňujúcich nariadenie PO, uvedenie podmienok dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, a odôvodnenie nebezpečenstva

bezprostredne hroziacej ujmy alebo potreby dočasnej úpravy pomerov maloletého dieťaťa v záujme maloletého dieťaťa; ak ide o odovzdanie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá nie je blízkou osobou maloletého dieťaťa, k návrhu musí byť doložený doklad preukazujúci zapísanie do zoznamu žiadateľov podľa osobitných predpisov. Z návrhu musí byť zrejmé čoho sa mieni navrhovateľ domáhať návrhom vo veci samej.

Podľa § 76 ods. 1 písm. e) O.s.p. PO môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby nenakladal s vecami (nehnuteľnosťou) .

Podľa ustálenej súdnej praxe pri rozhodovaní o PO podľa § 76 ods. 1 písm. f) O.s.p. sa musí zvažovať primeranosť ujmy, ktorá by nariadením PO vznikla odporcom a táto by nemala byť neprimeraná výhode, ktoré sa nariadením PO dostane navrhovateľom, v žiadnom prípade však nemožno PO uložiť tretej osobe na plnenie, ale len takúto povinnosť, ktorá predstavuje súčinnosť pri splnení povinností účastníka. Aj keď aj táto tretia osoba má právo sa odvolať proti uzneseniu súdu prvého stupňa o nariadení PO.

Súd môže určiť aj to, že PO bude trvať len po určitú dobu, a to vo výroku uznesenia. Rozhodujúcim hľadiskom v tomto smere je, či účel PO vyžaduje jeho nariadenie na neurčito, alebo postačí jeho pôsobenie len po určitú dobu. Táto doba musí byť vymedzená vo výroku uznesenia, avšak údaj o tom, kedy PO zaniká, sa vo výroku neuvádza (§ 77 ods. 1 O.s.p.) . (Obsah tohto PO vymedzený v literatúre, Civilné právo procesné, Števček a kolektív, strana 297-299, Bureš, Drápal, Krčmář, Mazanec - OSŘ - komentář, strana 304, první díl, Praha, C.H.Beck, rok vydání 2006, Schellerová a kol. Civilní proces, Bohemia, 2006) .

PO je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov v občianskom súdnom konaní, slúžiacim na dočasné zabezpečenie ochrany porušených a ohrozených práv účastníkov konania, pričom jeho použitie je namieste, ak sa vyžaduje okamžitý zásah súdu. Predpoklady nariadenia PO sú jednak stanovené výslovne v platnej právnej úprave a jednak ich vyvodila zo zákonnej úpravy právna teória a súdna prax a jeho nariadenie prichádza tak do úvahy vtedy, ak je potrebné, aby o. i. dočasne boli upravené pomery účastníkov, ak sú osvedčené aspoň základné skutočnosti umožňujúce záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, aby bolo zrejmé, že v konaní vo veci nie je nárok očividne vylúčený a záver, že bez okamžitej i keď len dočasnej úpravy právnych pomerov, by bolo právo účastníka ohrozené, ďalej navrhované PO musí mať vzťah k právnemu vzťahu, ktorý je alebo bude predmetom súdneho konania o žalobe, čo musí byť zrejmé už z návrhu na nariadenie PO (vzťah, ktorý sa PO upraví, bude upravený konečným rozhodnutím vydaným na základe žaloby) . Okrem toho musí súd uvážiť, či v dôsledku PO nevznikne neprimeraná ujma niektorému z účastníkov (ujma žalovanému nesmie byť neprimeraná výhode, ktorú nariadením PO získa žalobca) , ďalej PO nie je možné vydať tam, kde by šlo o úpravu faktických (nie právnych vzťahov) medzi účastníkmi a kde by nešlo o úpravu predbežnú, ale vo svojich dôsledkoch konečnú, resp. by sa PO vytvoril nenávratný (nenapraviteľný) stav v právnych vzťahoch medzi účastníkmi konania a napokon, že obsah PO by mal byť zásadne odlišný od obsahu rozhodnutia vo veci samej, aby sa ním neprejudikovalo konečné riešenie veci a tiež, že PO možno niekoho obmedziť vo výkone jeho práv len v nevyhnutnom rozsahu a len prechodne tak, aby nariadenie PO nevyvolalo, hoci len dočasne, taký stav, ktorý by vyvolával ďalšie spory medzi účastníkmi konania.

Vychádzajúc z uvedených zásad bol urobený záver, že v prejednávanej veci neboli splnené podmienky pre nariadenie navrhovaného PO.

Odvolací súd konštatuje, že pri nariadení PO musia byť tak v návrhu vo veci samej ako aj v návrhu na nariadenie PO osvedčené aspoň základné skutočnosti, umožňujúce záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, avšak pri dôraze na rýchlosť konania, keď nariadenie PO musí byť realizované do 30 dní, nemožno očakávať, aby základné skutočnosti boli preukázané aj keď istota pri pravdepodobnosti nároku je aj v konaní o nariadenie PO vítaná. Súd prvého stupňa nesprávne postupoval, keďže nemal inú možnosť ako po osvedčení, ktoré nemuseli byť po podaní návrhu na PO so všetkými náležitosťami neodkladne upravené. Treba uviesť, že základné skutočnosti, umožňujúce záver

o pravdepodobnosti nároku navrhovateľov nie sú pravdepodobné a teda nebola osvedčená skutočnosť, ktorú tvrdia v návrhu na nariadenie PO a aj v samotnom návrhu vo veci samej.

Odvolací súd poukazuje v tejto veci ohľadne nariadeného PO, ktorým bolo zakázané žalovanému predať, darovať, prenajať, zameniť, založiť záložným právom predmetné nehnuteľnosti, popísané vo výroku uznesenia ako aj vykonávať stavebné zmeny a úpravy na nehnuteľnostiach zapísaných na LV, popísaných vo výroku uznesenia, že žalobca návrh na dočasnú úpravu pomerov odôvodňuje obavou, že žalovaný môže predať nehnuteľnosti tretej osobe, čím mu sťaží uplatnenie jeho práva, lebo nový nadobúdateľ sa môže v prípadnom spore brániť dobromyseľnosťou nadobudnutia vlastníctva a že vykonával žalovaný stavebné práce na niektorých parcelách.

Predmetom konania je určovacia žaloba, určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, preto navrhované PO nemá plniť funkciu zabezpečenia prípadného budúceho výkonu rozhodnutia, ale má dočasne upraviť pomery účastníkov do času, kým sa právoplatne rozhodne o tom, že žalobca a nie žalovaný je vlastníkom predmetných nehnuteľností. V konaní o určenie vlastníctva k nehnuteľnosti je pasívne legitimovaným účastníkom ten, komu svedčí vlastníctvo podľa zápisu v katastri nehnuteľností, t.j. žalovaný. So zreteľom na uvedenú skutočnosť odvolací súd urobil záver, že právo žalobcu nemôže byť ohrozené ani v prípade, ak by žalovaný počas konania predal nehnuteľnosti, ku ktorým žiada určiť svoje vlastnícke právo, lebo má právne prostriedky (ust. § 92 O.s.p.) , umožňujúce mu v konaní pokračovať s novým vlastníkom, ktorý ako sukcesor by vstúpil do práv a povinností doterajšieho vlastníka. Preto ani prípadná zmena vlastníka nehnuteľnosti počas prebiehajúceho konania by nič nezmenila na právnom postavení žalobcu, lebo určenie, či je vlastníkom nehnuteľnosti nezávisí od toho, kto je žalovaný (voči komu žaloba smeruje) , keďže pre úspešnosť žaloby sú rozhodujúce právne skutočnosti, z ktorých vyvodzuje nadobudnutie svojich práv vlastníka k predmetným nehnuteľnostiam. Súd prvého stupňa nariadil PO aj keď pre to neboli splnené zákonné podmienky, lebo žalobca zatiaľ neosvedčil naliehavosť navrhovanej dočasnej úpravy právnych pomerov, preto odvolací súd postupoval podľa § 220 O.s.p. tak, že návrh na nariadenie PO zamietol.

Podľa § 220 O.s.p., zák. č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov, odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1) .

Odhliadnuc od uvedeného je treba konštatovať, že ani tvrdenia žalobcu uvedené v žalobe, že právna predchodkyňa, Pravoslávna cirkev mala previesť vlastníctvo k nehnuteľnostiam na žalovaného neplatne, zatiaľ nie sú presvedčivé. Na strane 2 žaloby sa uvádza, že Pravoslávna cirkev nebola nositeľom vlastníckeho práva, v zmysle zásady nemo plus iuris ad alium transfere potest, quam ipse habet a nemohla previesť na iného viac práv ako mala sama. K tomuto je potrebné podľa názoru odvolacieho súdu poukázať na ustálenú súdnu prax, podľa ktorej vydržať vlastnícke právo podľa § 134 OZ možno, ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí a že je držiteľom oprávneným, pri pochybnostiach sa predpokladá, že držba je oprávnená. Ďalej po celú vydržaciu dobu musí byť držba pokojná bez toho, aby si niekto uplatňoval vlastnícke právo na túto vec a nepretržitosť vydržacej doby, ktorou je neprerušovaný stav užívania predmetu vydržania, ktorá je pri nehnuteľnostiach 10 rokov. Vydržaním sa nadobúda vlastnícke právo bez toho, aby sa o tom muselo rozhodnúť (ide o všeobecný originálny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva) . Nie je podstatné pri vydržaní rozhodnutie - zákonné opatrenie č. 211/1990 predsedníctva SNR.

O trovách odvolacieho konania rozhodne súd prvého stupňa vo veci samej s poukazom na § 224 ods. 1 a § 145 O.s.p.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.