KSKE 5 Co 300/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/300/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810202015 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810202015.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Slebodníka a sudcov JUDr. Táne Veščičikovej a JUDr. Andreja Šalatu, v právnej veci navrhovateľov: 1. H. H., 2. N. H., obaja bytom A. XXX, zast. advokátom C.. M. F., so sídlom v Rožňave, Š. X, proti odporkyni R. A., rod. I., bytom A., M. XX, zast. C. M., bytom A., R. XXX/XX, o vypratanie bytu s prísl., o odvolaní odporkyne proti rozsudku Okresného súdu Rožňava, č.k. 11C/30/2010-82 zo 26.7.2011

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Odporkyňa je povinná zaplatiť navrhovateľom v 1. a 2. rade trovy odvolacieho konania v sume 275,33 €, v písomnom vyhotovení rozsudku na účet C.. M. F., do troch dní.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa vyslovil povinnosť odporkyni, aby vypratala dvojizbový byt č.20, nachádzajúci sa v A., v bytovom dome na M. Z. Č..XX, na druhom poschodí, súp.č. XXX a odovzdať ho navrhovateľom v 1. a 2.rade, v lehote do 7 dní od právoplatnosti rozsudku. Navrhovateľom v 1. a 2.rade priznal náhradu trov konania vo výške 680,88 €, ktoré je odporkyňa povinná zaplatiť na účet právneho zástupcu navrhovateľov a to v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) vychádzal zo zistenia, že bol preukázaný nárok navrhovateľov na vypratanie bytu v podstate z toho dôvodu, že bola uzavretá kúpna zmluva s odporkyňou, ktorej predmetom bol prevod vlastníckeho práva k predmetnému bytu, do dnešného dňa nebolo vlastníctvo podľa kúpnej zmluvy prevedené na odporkyňu, navrhovatelia si splnili povinnosť a po podpísaní kúpnej zmluvy osobne zaniesli kúpnu zmluvu s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti na príslušný úrad v Rožňave, kde im však oznámili, že zmluva nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, a preto ju treba prepracovať, toto oznámili aj odporkyni a navrhli jej uzavrieť novú vyhovujúcu kúpnu zmluvu, ona však to z nepochopiteľných dôvodov odmietla a od toho času sa navrhovateľom vyhýba, ona užíva predmetný byt bez akéhokoľvek právneho dôvodu a navyše opakovane neuhrádza poplatky Stavebnému bytovému družstvu Rožňava za výkon správy riadne a včas. Preto aj bola vyzvaná, aby vypratala byt a to výzvou zo dňa 9.2.2010, táto nereagovala.

Súd citoval § 126 ods.1 OZ, lebo vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje, najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje a na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že návrh navrhovateľov je dôvodný a opodstatnený. V danom prípade bolo preukázané, že odporkyňa neoprávnene zadržiava sporný byt v bezpodielovom spoluvlastníctve navrhovateľov, bez akéhokoľvek právneho dôvodu, preto podľa citovaných ustanovení

návrhu vyhovel v celom rozsahu a rozhodol tak ako je to uvedené vo výrokovej časti rozsudku. Výrok o trovách konania odôvodnil o ust. § 142 ods.1 O.s.p., keď súd priznal navrhovateľom náhradu trov konania a tie pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 99,50 € a z trov právneho zastúpenia za 9 úkonov poskytnutej právnej pomoci - prevzatie a príprava zastúpenia dňa 12.3.2010 - 55,49 € + 7,21 € režijný paušál, návrh na vydanie rozkazu na plnenie dňa 17.3.2010 - 55,49 € + 7,21 € režijný paušál, vyjadrenie k odporu dňa 26.5.2010 - 55,49 € + 7,21 € režijný paušál, súdne pojednávanie dňa 5.8.2010 - odročené - 13,87 € + 7,21 € režijný paušál, pokus o mimosúdny zmier dňa 6.8.2010 - 55,49 € + 7,21 € režijný paušál, súdne pojednávanie dňa 7.10.2010 - odročené - 13,87 € + 7,21 € režijný paušál, písomné stanovisko dňa 18.11.2010 - 55,49 € + 7,21 € režijný paušál; písomné vyjadrenie k stanovisku dňa 24.1.2011 - 57,00 € + 7,21 € režijný paušál a súdne pojednávanie dňa 26.7.2011 - 57,00 € + 7,41 € režijný paušál + DPH vo výške 96,90 €, a súd tieto trovy konania priznal v súlade s ust. § 14 ods.1 písm.a/, b/, c/ a § 18 ods.1 vyhl.č. 655/2004 Z.z. na účet práv. zástupcu.

Vo včas podanom odvolaní navrhla odporkyňa zmeniť rozsudok a žalobu v celom rozsahu zamietnuť, doteraz navrhovatelia nikdy sa nedomáhali vyslovenia neplatnosti zmluvy, ani od zmluvy nikdy neodstúpili, ich návrh je neopodstatnený. Ďalej v odvolaní namietala, že vyššie popísaný byt užívala ona oprávnene a to na základe kúpnej zmluvy ešte z 9.11.2005, ktorou po vzájomnej dohode s navrhovateľmi odkúpila byt Č..XX U. X.D. bytového domu v A. U. M. Č..XX, ako aj podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a pozemku zapísaného v katastri, Správa katastra v Rožňave na LV č. XXXX, za dohodnutú kúpnu cenu 330.000,-Sk, ktorú aj navrhovateľom riadne vyplatila. Splnila dohodnuté podmienky a čo sa týka vkladu do katastra, neboli dohodnuté žiadne podmienky. Vôľa účastníkov tohto právneho vzťahu bola splnená a ich právne úkony smerujúce k uzavretiu zmluvy majú všetky náležitosti podľa § 37 ods.1 OZ, lebo boli urobené slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, ako aj v písomnej forme v zmysle § 40 ods.1 OZ. Po podpísaní zmluvy podali na Správe katastra v Rožňave návrh na vklad vlastníctva ohľadne tohto bytu v prospech odporkyne, no tento realizovaný nebol, podľa katastra uzavretá zmluva nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, ona však neodmietla uzavrieť novú vyhovujúcu kúpnu zmluvu, žiadnu ani navrhovatelia na podpis nepredložili. V tejto kúpno- predajnej zmluve boli z oboch strán učinené zhodné prejavy vôle smerujúce k vzniku zmluvy, a v zmysle § 2 ods.1 OZ medzi účastníkmi vznikol občiansko-právny vzťah, účinky vkladu podľa ust. § 133 ods.2 OZ spočívajú v nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, t.j. vecno-právnych následkoch a nie v obligačno-právnych následkoch, ktoré nastali platným prijatím návrhu na uzavretie zmluvy podľa § 44 ods.1 OZ. V súčasnosti platné právo nepozná prípad, v ktorom by bolo k súkromno-právnej zmluve potrebné rozhodnutie príslušného orgánu na to, aby zmluva nadobudla účinnosť, obligačno-právne účinky takýchto zmlúv nastávajú bez ohľadu na rozhodnutie štátneho orgánu alebo orgánu verejnej správy. K takým prípadom nepatrí rozhodovanie správy katastra o povolení vkladu, najmä vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Vo vyjadrení k odvolaniu navrhovatelia žiadali potvrdiť rozhodnutie ako vecne správne a priznať náhradu trov odvolacieho konania. Odvolanie je nedôvodné a neurčité. Odporkyňa vo svojom odvolaní rieši dôvody platnosti, resp. neplatnosti kúpnej zmluvy zo dňa 9.11.2005, čo však nie je predmetom tohto konania, k tejto časti jej dôvodov odvolania je bezpredmetné sa vyjadrovať. Predmetný byt užíva oprávnene na základe kúpno-predajnej zmluvy zo dňa 9.11.2005 , čo však zásadne odmietajú toto jej tvrdenie a majú za to, že odporkyňa užíva sporný byt bez akéhokoľvek právneho dôvodu, t.j. nie je ani vlastníčkou ani nájomníčkou tohto bytu, čo je však pre ňu nepochopiteľné, odporkyňa už čoskoro 6 rokov neuhrádza poplatky súvisiace s užívaním tohto bytu, čím spôsobuje navrhovateľom škodu.

Na odvolacom pojednávaní navrhovatelia zotrvali na podanom návrhu a odporkyňa opakovala dôvody odvolania. Byt potrebuje pre seba, aj sama v ňom býva, a nepoužíva ho na iné účely. Okrem toho platí aj daň Mestu Rožňava za tento byt, oni žiadajú od nej ešte ďalšiu kúpnu cenu 16.000,-€, ona však už zaplatila kúpnu cenu bytu, čo môže aj doložiť.

Odvolací súd na odvolacom pojednávaní nariadenom podľa § 214 ods.1 O.s.p. preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo podľa zásad uvedených v § 212 ods.1,3 O.s.p. a zistil, že súd prvého stupňa v dostatočnom rozsahu zistil skutkový stav vo veci, vec správne

právne posúdil a jeho rozhodnutie je presvedčivé, preto rozsudok potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O.s.p., pričom v celom rozsahu súhlasí s dôvodmi uvedenými v rozsudku súdu prvého stupňa.

Z obsahu spisu vyplýva aj to, že Správa katastra Rožňava rozhodnutím zo dňa 8.3.2011 v predmetnej veci ako orgán príslušný na rozhodovanie o povolení vkladu podľa ust. § 18 ods.2 písm.a/, § 22 ods.2 zák.č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v platnom znení rozhodujúc podľa § 31 ods.3 cit.zák. o návrhu na vklad vlastníckeho práva podanom dňa 9.2.2011, ktorého prílohou je kúpna zmluva uzavretá medzi účastníkmi konania a to tak, že návrh na vklad zamietol. Okrem iného vytkol nedostatky podania, ktoré s poukazom na § 5 ods.2 zák.č. 182/1993 Z.z. v platnom znení nedokladujú, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradu a za plnenie spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv, lebo účastníci v zmluve nedoložili vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník nemá žiadne nedoplatky na úhrade a za plnenia spojené s užívaním bytu. Súd správne ustálil, že kúpna zmluva preto nenadobudla platnosť.

K právnemu posúdeniu veci odvolací súd dodáva, že súd prvého stupňa postupoval zákonne a správne, lebo už nevychádzal z rozsudku Najvyššieho súdu SR sp.zn. 2Cdo/184/2005 zo 28.februára 2006 (rozhodnutie publikované Rc 2Cdo/184/2005 a založené v spise na č.l. 74) , podľa ktorého účinky vkladu do katastra podľa § 133 ods.2 OZ spočívajú v nadobudnutí vlastníckych práv k nehnuteľnosti, t.j. vo vecno-právnych následkoch a nie v obligačno-právnych následkoch (v účinnosti) zmluvy, ktoré nastali platným prijatím návrhu na uzavretie zmluvy podľa § 44 ods.1 OZ. Viazanosť účastníkov v prejave vôle, smerujúcimi k prevodu vlastníckeho práva sa vzťahuje aj na dedičov zomrelého účastníka.

Dovolací súd (Najvyšší súd) v uvedenej publikovanej veci riešil platnosť a účinnosť zmluvy a túto otázku pri kúpnej zmluve z hľadiska jej obligačno-právnych účinkov, t.j. obsah zmluvy sa stáva pre účastníkov zmluvy rovnako a bezpodmienečne záväzným vyriešil tak, že viazanosť účastníkov prejavmi vôle, smerujúcimi k vzniku zmluvy, ku vzniku vecno-právnych účinkov, ku ktorej treba ešte kladné rozhodnutie orgánu katastra, trvá aj pre dedičov zomrelého účastníka, ktorí vstupujú do jeho práv a záväzkov z občiansko-právneho vzťahu, t.j. práva a povinnosti majetkovej povahy prechádzajú z účastníkov na ich právnych nástupcov, rovnako prechádzajú na právnych nástupcov účastníkov zmluvy práva a povinnosti z občiansko-právneho vzťahu založeného zhodnými prejavmi vôle, smerujúcimi v zmluve. Toto stanovisko Najvyššieho súdu SR nemôžu zmeniť ani zmeny v ust. § 47 a § 133 ods.2 OZ vykonané zák.č. 264/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, zrušuje sa zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom a mení a dopĺňajú sa niektoré ďalšie zákony, ktoré sa dotýkajú iba obligačných a vecno-právnych účinkov zmluvy o prevode nehnuteľnosti.

Uvedené rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je už prekonané, lebo ustálená súdna prax sa ustálila na názore, že ak zákon vyžaduje splnenie ďalších podmienok na účinnosť právneho úkonu podľa osobitných predpisov, napr. ust. § 47 ods.2 OZ rieši situáciu pre prípad, že hmotno-právna podmienka nebude splnená a táto zmluva nenadobudne účinnosť, lebo v súlade s § 47 ods.1 OZ, ak zákon ustanovuje, že k zmluve je potrebné rozhodnutie príslušného orgánu, je zmluva účinná týmto rozhodnutím a správa katastra má povinnosť prihliadať na túto skutočnosť pri rozhodovaní o návrhu na vklad aj podľa platnej úpravy, a to najmä z dôvodu, že podľa § 133 ods.2 OZ, ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľnosti podľa Katastrálneho zákona, ide o podmienku conditio sine qua non, bez ktorej nenadobudne platnosť právny úkon. Vecno- právne účinky zo zmluvy o prevode nehnuteľnosti vznikajú, menia sa a zanikajú rozhodnutím správneho orgánu o povolení vkladu práva do katastra nehnuteľnosti a tak zmluva predložená na vklad do katastra nehnuteľnosti musí byť platná a účinná. Navrhovatelia preukázali vlastnícke právo pri klasickej žalobe o vypratanie bytu, preto aj mali úspech v konaní.

Nie je opodstatnené tvrdenie odporkyne, že by išlo o neúčinnú zmluvu, lebo účastníci tohto sporu sa dohodli na kúpno-predajnej zmluve, zmluva je platná, avšak podľa názoru odvolacieho súdu nadobudne každá kúpno-predajná zmluva, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti účinnosť až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, čo sa v riešenej veci nestalo. Nejde tu o nezhodu účastníkov právneho vzťahu, v dôsledku ktorej ide o neplatný úkon a ani o simulovaný úkon, lebo ich

vôľa bola jednotná, tak navrhovateľov ako aj odporkyne, nie je však právny úkon účinný, lebo nebola splnená podmienka podľa § 47 ods.1,2 OZ (conditio sine qua non) kataster nehnuteľnosti totiž nemôže povoliť vklad vlastníckeho práva do katastra, ak nie sú vyrovnané všetky nedoplatky na preddavkoch za vyžadované služby v súvislosti s užívaním bytu.

Odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny a so zreteľom na § 224 ods.1 a § 142 ods.1 O.s.p. úspešným navrhovateľom priznal za vyjadrenie k odvolaniu a za pojednávanie dňa 23.1.2012 na odvolacom súde (podľa § 14 ods.1 písm.d/ vyhl.č. 655/2004 Z.z. a § 14 ods.1 písm.c/ cit.vyhl. (raz 57 € + 7,41 € paušál, druhý raz 58,69 € + 7,63 € paušál) , teda 64,41 € + 66,32 €, okrem toho náhrada cestového z Rožňavy do Košíc a späť v sume 47,87 € a náhrada za stratu času za dve hodiny (4 x 12,71 €) , čo predstavuje 50,84 € + DPH (45,89 €) , spolu podľa § 10 a § 11 ods.1 vyhl.č. 655/2004 Z.z. odmena činí 275,33 € (podľa vzorca výpočtu cestovného) , § 7 a nasl. zák.č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách (RV-KE 140 km x 11,2 = 1,56/100 x 1,419€ = 22,249 €) spolu (140 x 0,183 € = 25,62 €) , čo predstavuje 47,87 €; výpočet straty času podľa § 17 ods.1 cit.vyhl. 655/2004 Z.z. za každú začatú polhodinu po 12,71 €, 2 hod. - 4 x 12,71 €, čo predstavuje 50,84 €, úhrne priznané 275,33 € úspešným navrhovateľom 1. a 2.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti rozsudku odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.