KSKE 5 Co 32/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/32/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211213535 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211213535.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Slebodníka a členov senátu JUDr. Táne Veščičikovej a JUDr. Andreja Šalatu, v právnej veci žalobcu Škodové udalosti s.r.o., so sídlom Alžbetina 28, Košice, proti žalovanému L.. B. Z., bytom G., O. Č.. XXX/X a za účasti vedľajšieho účastníka Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Bratislava, Štefánikova č. 8, IČO: 31 595 545, o zaplatenie 379,54 € s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II, č.k. 20C 67/2011-39 z 10.10.2011

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa žalobu zamietol a žalovanému náhradu trov konania nepriznal.

Vychádzal zo zistenia, že dňa 23.3.2011 uzatvorila spoločnosť FLASHAUTO s.r.o. so žalobcom zmluvu o postúpení pohľadávky v zmysle § 524 a nasl. OZ. Predmetom zmluvy bolo postúpenie pohľadávky postupcu voči žalovanému z titulu neuhradenia plnej sumy faktúry za opravu mot. Vozidla, a je daná aktívna legitimácia žalobcu. Ďalej v žalobe uviedol, že žalovaný si dňa 5.5.2008 objednal u postupcu opravu poškodeného mot. vozidla zn. Renault Clio Thalia, EVČ: G.-XXX Y.. Dňa 20.5.2008 bola vystavená faktúra za opravu mot. vozidla č. XXXXXXXX vo výške 1 523 €, so splatnosťou 27.5.2008. Vinník dopravnej nehody mal uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu, v zmysle zák.č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla v znení neskorších predpisov so subjektom Komunálna poisťovňa a.s. a preto ho v návrhu označil ako vedľajšieho účastníka, čo zakladá jeho prípadný záujem na výsledku konania. Poistná udalosť bola likvidovaná na základe zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu a na účet postupcu bola poukázaná len suma vo výške 1 143,46 € a rozdiel medzi poskytnutou sumou a fakturovanou sumou je 379,54 € , zaplatenia ktorého sa v rámci tohto konania domáha.

Vedľajší účastník sa písomne k žalobe vyjadril tak, že s touto nesúhlasí a žiadal ju zamietnuť. V prvom rade namietal platnosť zmluvy o postúpení pohľadávky a teda aj s tým súvisiacu aktívnu legitimáciu žalobcu. Poukázal na článok I. bod 1 zmluvy o postúpení pohľadávky, v ktorom sa konštatuje, že predmetom je postúpenie pohľadávok uvedených v zozname označenom ako saldo konto sumárne podľa partnerov a dokladov , ktorý tvorí nedeliteľnú prílohu zmluvy. Z prílohy nie je možné však pohľadávku voči žalovanému jednoznačne identifikovať. Ďalej poukázal na tú skutočnosť, že na súde

pod sp.zn. 42 C 69/2010 prebiehalo súdne konanie, ktoré sa týkalo tej istej poistnej udalosti č. A. XXXXXXXXXX, predmetom ktorej je poškodenie mot. vozidla EČV: G.-XXXCB. V konaní 42 C 69/2010 bol žalobcom právny predchodca súčasného žalobcu, ktorý odvodzoval svoju aktívnu legitimáciu titulom platného udelenia poukážky. Žaloba bola zamietnutá. Vedľajší účastník vzniesol námietku právoplatne rozhodnutej veci. Súd zistil, že bezprostredne po nehode bola vypísaná správa o nehode ( informácie pre urýchlenie likvidácie, ktoré vyplňujú vodiči obidvoch vozidiel.) Vzhľadom k tomu, že k dopravnej nehode sa dostavila spoločnosť SERVISEXPERTA s.r.o. ako to vyplýva z vykonaného dokazovania ( výsluch žalovaného ako aj správy o nehode) vodička poškodeného vozidla na radu tejto spoločnosti nechala opraviť poškodeného vozidlo spoločnosti FLASHAUTO, vodička R. Z. si objednala opravu vozidla v autoservise FLASHAUTO s.r.o. a táto skutočnosť vyplýva z dokladu, označeného splnomocnenie zo dňa 24.4.2008, ktorý sa nachádza v súdnom spise tunajšieho súdu 42 C 69/2010, a preto právne uzavrel, že spoločnosť FLASHAUTO s.r.o. so sídlom Timonova č. 4 Košice v súdnom konaní 42 C 69/2010 odvíjala svoju aktívnu legitimáciu, t.j. právo, že je držiteľom tejto istej pohľadávky titulom priameho nároku v zmysle ust. § 535 a nasl. OZ t.j. poukážky, keď zdôvodňoval toto právo tým, že R. Z. mu túto pohľadávku poukázala. Právoplatným rozsudkom súdu zo dňa 27.9.2010, (právoplatný dňa 11.11.2010) bola žaloba v celom rozsahu zamietnutá na tom skutkovom základe, že R. Z. ako vodička poškodeného vozidla nebola oprávnená na náhradu škody vzniknutej z dopravne nehody, a teda nemohla poukázať nárok na úhradu škody, ktorý vzniká z povinného zmluvného poistenia na spoločnosť FLASHAUTO. Z uvedeného vyplýva jednoznačný právny záver, že pokiaľ spoločnosť FLASHAUTO nebola nositeľom pohľadávky z titulu poukážky, nemohlal platne postúpiť túto pohľadávku postupníkovi, žalobcovi. Tento právny záver sa dotýka najmä vedľajšieho účastníka, ktorým je Komunálna poisťovňa, zmluvná poisťovňa vinníka dopravnej nehody G. Z., pretože táto poisťovňa má povinnosť nahradiť poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou vecí v zmysle § 4 ods. 2 písm. b.) zák. č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jej postavenie vedľajšieho účastníka v spore je dané v prípade, ak je žalovaným účastníkom konania jej zmluvný partner, t.j. vinník dopravnej nehody, ktorým bola G. Z., nakoľko v zmysle § 15 ods. 1 cit.zák. poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi. Postavenie vedľajšieho účastníka je dané vo vzťahu k žalobcovi v tom prípade, ak by mal žalobca pohľadávku od poškodeného. Poškodeným však bol majiteľ a držiteľ vozidla L.. B. Z., a tento nepredniesol žiadnym právnym úkonom svoj nárok na právneho predchodcu žalobcu, spoločnosť FLASHAUTO, a preto táto spoločnosť nemohla platne previesť túto pohľadávku na žalobcu. Kedže však žalovaným je práve poškodený majiteľ vozidla, nie je jasné, z akého titulu má mať postavenie vedľajšieho účastníka Komunálna poisťovňa, vinníka dopravnej nehody G. Z.. Poškodený, žalovaný, mal uzatvorené povinné zmluvné poistenie v zmysle zák. č. 381/2001 Z.z. s inou poisťovňou a to s poisťovňou Kooperatíva. I keď to z obsahu žaloby nevyplýva, ani z prednesu žalobcu na pojednávaní, (nakoľko tento prednášal žalobu len súhlasne s jej písomným vyhotovením ) , súd sa v odôvodnení tohto rozhodnutia dotýka aj iných právnych dôvodov.

Citoval súd § 652 ods. 1, 2 OZ a dôvodil, že zmluva o oprave veci je osobitným druhom zmluvy o dielo. Účastníkom zmluvy je na jednej strane objednávateľ a na druhej strane podnikateľ, ktorý má danú činnosť v predmete svojho podnikania. Objednávateľom môže byť vlastník alebo užívateľ veci. Z písomného dokladu, nachádzajúceho sa v súdnom spise tunajšieho súdu 42 C 69/2010 označeného ako splnomocnenie súd zistil, že R. Z. , N. O. X, G. si objednala opravu vozidla Renault Clio Thalia EČV:G.- XXXCB v autoservise: FLASHAUTO s r.o. Timonova 4, Košice. Z uvedeného dôkazu jednoznačne vyplýva, že objednávateľom opravy poškodeného vozidla bola R. Z. a nie žalovaný, preto, pokiaľ autoservisu FLASHAUTO s r.o. z tohoto titulu vznikla nejaká pohľadávka z opravy mot. vozidla Renault Clio povinnosť za vykonanú opravu platiť vyplýva objednávateľovi tejto opravy, ktorým bola R. Z., a nie žalovaný. Aj z tohto dôvodu bola žaloba zamietnutá. Ďalšou právnou skutočnosťou, ktorou sa súd v konečnom dôsledku zaoberal bolo posúdenie platnosti zmluvy o postúpení pohľadávky uzatvorenej dňa 23.3.2011 medzi postupcom FLASHAUTO s r.o. a postupníkom žalobcom, z titulu ktorej si odvodil žalobca svoju aktívnu legitimáciu, a pretože ak postupca postupuje dňom podpisu tejto zmluvy postupníkovi všetky svoje pohľadávky uvedené v zozname označenom ako saldo konto sumárne podľa partnerov a dokladov , ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy v počte 94 strán (v zmysle čl. I. bod I citovanej zmluvy) a súd zistil, z predloženého saldo konto... tam uvedené v kolónke internet č. dokladu : Z. B. L.. ods. OS28100198 a v kolónke, rozdiel 379,54 €, súd však takto označenú pohľadávku nevyhodnocuje z právneho hľadiska ako dostatočne identifikovanú, nezameniteľnú s inou možnou pohľadávkou. Tento právny záver súdu vyplýva z tej skutočnosti, že z vyššie citovaných číselných údajov

nevyplýva o akú konkrétnu pohľadávku L.. Z. B. má ísť, pretože faktúra ktorou faktúroval FLASHAUTO opravu vozidla má číslo 28800095, zákazka má číslo 28000267, čiže ani jeden číselný údaj nie je totožný s tým číselným údajom ktorý je uvedený v tabuľke. Neurčitosť tejto pohľadávky vyplýva aj z ďalších dokladov. V konaní na súde 42 C 69/2010 FLASHAUTO s.r.o. sa domáhalo zaplatenia tej istej sumy z titulu poukážky, nakoľko tvrdilo, že vymáhanie tejto sumy na neho preniesla R. Z., a to tzv. poukážkou zo dňa 24.4.2008. Zároveň však existuje aj zmluva o postúpení pohľadávky tejto istej pohľadávky, ktorou mal postúpiť ako postupca L..B. Z. postupníkovi SERVISEXPERTA s.r.o. dňa 23.5.2008 a ďalej túto istú pohľadávku mala spoločnosť FLASHAUTO s.r.o. postúpiť zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 23.3.2011 žalobcovi. Z toho vyplýva, že táto istá pohľadávka bola tromi právnymi úkonmi riešená, a preto ide o neplatný právny úkon.

Ďalej dôvodil (keď citoval § 34 OZ) , že v ust. § 37 ods. 1 OZ sú vymedzené pozitívne podmienky, za ktorých je právny úkon platný a tým aj účinný, teda schopný vyvolať právne následky. Okrem podmienok slobodne, vážne sú tu pre tento prípad dve podstatné podmienky, určitosť a zrozumiteľnosť. Určitosť sa musí týkať určenia účastníkov a podstatných zložiek obsahu právneho úkonu a predmetu, ktorého sa právny úkon týka. Neurčitosť prejavu sa týka jeho obsahovej stránky, lebo spočíva v tom, že prejav nevyjadruje určitú vôľu buď preto, že určitej vôle vôbec nebolo alebo preto, že určitá daná vôľa nie je prejavom vyjadrená určito. Neurčitý prejav je teda zrozumiteľný, ale jeho obsah nie je určitý. Prejav je neurčitý ak sa jeho neurčitosť nedá odstrániť ani výkladom. Súd vyhodnotil zmluvu o postúpení pohľadávky od ktorej si žalobca odvodzuje svoju aktívnu legitimáciu za takýto neurčitý prejav vôle, nakoľko pohľadávka postupcu nie je dostatočne identifikovateľná a v závere súd zdôraznil, že vzhľadom k tmu, že 1./ FLASHAUTO s r.o. nebolo oprávneným držiteľom pohľadávky 379,54 €, 2./ že žalovaný si u autoopravovne FLASHAUTO nenechal opraviť vozidlo, 3./ zmluva o postúpení pohľadávky je absolútne neplatná pre jej vady v zmysle § 37 ods. 1 OZ, súd žalobu v celom rozsahu zamietol.

O trovách konania rozhodol súd podľa § 142 ods. 1 O.s.p. t.j. podľa zásady úspešnosti, ale kedže úspešnému žalovanému v tomto konaní priamo trovy nevznikli, a ani si ich neuplatňoval, vyslovil súd, že mu náhradu trov konania nepriznáva.

V podanom odvolaní navrhol žalobca, aby napadnutý rozsudok bol zrušený a aby súd znova konal.

V odvolaní namietal, že pohľadávka 379,54 € nebola do dnešného dňa uhradená. Určité práva a povinnosti prislúchajú aj opravcovi, lebo on zaobstaral potrebné súčiastky. Dňa 23.3.2001 uzatvorila spoločnosť FLASHAUTO s.r.o., so sídlom Timonova č. 4 ako postupca so žalobcom zmluvu o postúpení pohľadávky v zmysle § 524 a nasl. OZ. Túto zmluvu považoval za platnú, keďže všetko prešlo na žalobcu, je daná aktívna legitimácia. Nepresnosť v kolónke 379,54 € mala vzniknúť pri spracovaní výpisu saldo konto , pretože obsahuje až 94 listov. Všetky ostatné kolónky pri mene Z. B., L.. sú zhodné z podloženými dôkaznými prostriedkami.

K odvolaniu sa vyjadril žalovaný tak, že ide o rozsudok správny a navrhuje ho potvrdiť.

Vedľajšia účastníčka na odvolacom pojednávaní navrhla potvrdiť rozsudok ako vecne správny, lebo oni nie sú v žiadnom zmluvnom vzťahu so žalobcom, pokiaľ ide o zákonné poistenie, lebo žalovaný nie je zákonne poistený ohľadne predmetnej opravy vozidla.

Odvolací súd prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a rozsudok potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p., lebo je vecne správny, súd úplne zistil skutkový stav veci, správne ju právne posúdil, odôvodnenie má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací súd sa s odôvodnením v celom rozsahu stotožňuje, pretože dôvody rozsudku sú správne, na čom nič nemení ani odvolanie (podľa § 214 ods. 1 O.s.p. na odvolacom pojednávaní) .

Žalovanou uplatnený odvolací dôvod nie je daný.

Odvolací dôvod podľa § 205 ods.2 písm. d) O. s. p. sa týka chyby v zisťovaní skutkového stavu veci spočívajúcej v tom, že skutkové zistenie, ktoré bolo podkladom pre rozhodnutie súdu prvého stupňa je nesprávne, t. zn. musí ísť o skutkové zistenie, na základe ktorého vec posúdil po právnej stránke a ktoré je nesprávne lebo nemá oporu vo vykonanom dokazovaní, pričom medzi chybami skutkového zistenia a chybami právneho posúdenia je úzka vzájomná súvislosť, keďže príčinou nesprávnych (nedostatočných) skutkových zistení môže byť chybný právny názor, v dôsledku ktorého zisťoval iné skutočnosti, príp. zisteným skutočnostiam prisudzoval iný právny význam. Skutkové zistenie nezodpovedá vykonaným dôkazom, ak výsledok hodnotenia dôkazov nie je v súlade s § 132 O. s. p., a to vzhľadom na to, že buď vzal do úvahy skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo prednesov účastníkov nevyplynuli, ani inak nevyšli počas konania najavo alebo opomenul rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané alebo vyšli počas konania najavo. Nesprávne sú i také skutkové zistenia, ktoré založil na chybnom hodnotení dôkazov. Ide o situáciu, keď je logický rozpor v hodnotení dôkazov, príp. poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov účastníkov alebo, ktoré vyšli najavo inak, z hľadiska závažnosti (dôležitosti) , zákonnosti, pravdivosti, event. vierohodnosti alebo, keď výsledok hodnotenia dôkazov nezodpovedá tomu, čo malo byť zistené spôsobom vyplývajúcim z § 132-§ 135 O. s. p.

Z odôvodnenia napadnutého rozsudku jednoznačne vyplýva, že súd vzal do úvahy iba skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané, resp. vyšli počas konania najavo a neopomenul žiadnu skutočnosť, ktorá z vykonaných dôkazov vyplynula, resp. vyšla počas konania najavo, jeho skutkové zistenia nie sú založené na chybnom hodnotení dôkazov, nie je logický rozpor v hodnotení dôkazov, príp. poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov účastníkov alebo, ktoré vyšli najavo inak, z hľadiska závažnosti (dôležitosti) , zákonnosti, pravdivosti, event. vierohodnosti a výsledok hodnotenia dôkazov zodpovedá tomu, čo bolo zistené spôsobom vyplývajúcim z § 132-§ 135 O. s. p.

Správny je záver súdu prvého stupňa o tom, že FLASHAUTO s.r.o. nebolo oprávneným držiteľom pohľadávky 379,54 € a žalovaný si v autoopravovni FLASHAUTO nenechal opraviť vozidlo, zmluva o postúpení pohľadávky je naviac absolútne neplatná pre jej vady v zmysle § 37 ods. 1 OZ a súd prvého stupňa správne žalobu v celom rozsahu zamietol a zákonne rozhodol o trovách konania.

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods.1 O. s. p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 151 ods.1 O. s. p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania, je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia, preto ak ich nežiadal žalovaný, nemožno mu ich priznať.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.