KSKE 5 Co 323/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/323/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111207006 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111207006.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu ROTAX-ARCH spol. s r.o., Fidlikova 3, Humenné, proti žalovanému : Rozhodcovský súd zriadený pri Slovenskej hospodárskej komore, s.r.o., Mlynská 2, Košice, v konaní o zrušenie rozhodcovského rozsudku, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice I z 1.7.2011, č.k. 35C 47/2011-28

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie o zastavení konania a o náhrade trov konania.

O d m i e t a odvolanie proti výroku o vrátení súdneho poplatku za návrh.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil, vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Žalobcovi vrátil súdny poplatok za návrh na začatie konania vo výške 324,87 EUR prostredníctvom Daňového úradu Humenné, po doručení právoplatného uznesenia.

Žalobca sa žalobou zo dňa 4.3.2011 domáhal, aby súd zrušil rozsudok Rozhodcovského súdu zriadeného pri Slovenskej hospodárskej komore, s.r.o., sp.zn. V 30006/09 zo dňa 19.11.2010. V žalobe označil žalovaného ako právnickú osobu Rozhodcovský súd zriadený pri Slovenskej hospodárskej komore s.r.o., so sídlom v Košiciach, Mlynská 2 a súd šetrením zistil, že žalovaný ako právnická osoba nie je zapísaná v obchodnom registri, ani v inom zákonom určenom registri a teda nemá postavenie právnickej osoby, preto konanie zastavil (citujúc §§ 18, 19, 103 O.s.p.) .

Keďže nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania, je nedostatkom konania, ktorý nemožno odstrániť ani postupom podľa § 43 O.s.p., príp. podľa § 92 O.s.p. súd v súlade s citovaným zákonným ustanovením konanie zastavil.

O trovách konania súd rozhodol podľa ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené (citoval pritom § 151 ods. 1 O.s.p.) .

Súd citoval § 11 ods. 3-6 zák. č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, a pretože žalobca vzal späť návrh na začatie konania pred začatím konania vo veci samej, súd v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami rozhodol tak, že žalobcovi vrátil zaplatený súdny poplatok za návrh na začatie konania krátený podľa § 11 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb., t.j. o 6,63 € a súdny poplatok za návrh na začatie

konania vo výške 324,87 € vrátil žalobcovi po právoplatnosti tohto uznesenia daňový úrad príslušný podľa sídla žalobcu, t.j. Daňový úrad Humenné.

V podanom odvolaní žiadal žalobca napadnuté uznesenie ako nesprávne zrušiť v celom rozsahu. Alternatívne navrhol zmeniť uznesenie a vyhovieť jeho návrhu na zrušenie rozsudku rozhodcovského súdu a priznať trovy odvolacieho konania.

V odvolaní namietal, že pri rozhodovaní súd prvého stupňa pochybil, keď konanie o zrušenie rozhodcovského rozsudku zastavil, lebo vec nesprávne právne posúdil. V zmysle štatútu stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri Slovenskej hospodárskej komore, s.r.o. podľa § 13 zák. č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, stály rozhodcovský súd je zriadený pri Slovenskej hospodárskej komore, s.r.o., táto komora má sídlo Mlynská 2 v Košiciach a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel : Sro, vložka č. 14739/V, ona aj udržiava Rozhodcovský súd. Rozhodcovský súd má právnu subjektivitu odvodenú od Slovenskej hospodárskej komory, s.r.o. Preto súd ich mal poučiť a tento žalobný návrh, ktorý podal žalobca, mal vstúpiť do režimu odstraňovania vád podľa § 43 ods. 1 O.s.p. Oni v žiadnom prípade nezobrali žalobu späť ako žalobca na začatie konania. Nesprávne je odôvodnenie súdu prvého stupňa. Súdnym konaním bola odňatá možnosť konať pred súdom. Nejde v tomto konaní o drobný spor.

V podanom vyjadrení žalovaný navrhol potvrdiť napadnuté uznesenie ako vecne správne. Vo vyjadrení uviedol, že podľa § 12 zák. č. 244/2002 Z.z. právnická osoba môže na základe tohto zákona na svoje náklady zriadiť a udržiavať stály rozhodcovský súd. Spôsobilosť toho, kto je označený za účastníka konania, nemožno odstrániť ani postupom podľa § 43 O.s.p., prípadne podľa § 92 O.s.p. v tomto konaní. Rozhodcovský súd je organizačnou zložkou svojho zriaďovateľa, avšak bez právnej subjektivity. Žalobca, ak by aj žaloval Slovenskú hospodársku komoru, a.s., ako zriaďovateľa rozhodcovského súdu, teda nie samotný rozhodcovský súd, a žaloval by nesprávne, nakoľko by chýbala jeho vecná pasívna legitimácia. Totiž účastníkmi konania o zrušenie rozhodcovského rozsudku sú účastníci rozhodcovského konania, vrámci ktorého bol rozhodcovský rozsudok vydaný. Rozhodca, ani rozhodcovský súd nemôže byť účastníkom konania o zrušení rozhodcovského rozsudku, pretože nebol účastníkom právneho vzťahu, ktorý bol predmetom rozhodcovského konania. Žalobca vo svojej žalobe o zrušenie rozhodcovského rozsudku neuvádza žiadne dôvody, pre ktoré by bolo možné domáhať sa zrušenia tuzemského rozhodcovského rozsudku podľa § 40 ods. 1 zák. č. 244/2002 Z.z. So všetkými dôkazmi, ktoré žalobca vo svojej žalobe uvádza, sa rozhodcovský súd v rozhodcovskom konaní oboznámil a vykonal dokazovanie. Aj podľa § 40 ods. 1 zákona o rozhodcovskom konaní, účastník rozhodcovského konania sa môže žalobou podanou na príslušnom súde domáhať zrušenia tuzemského rozhodcovského rozsudku len z dôvodov uvedených v § 40 ods. 1 zák. č. 244/2002 Z.z.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a uznesenie vo výroku o trovách konania potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p., lebo je vecne správne, jeho odôvodnenie má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací súd sa s ním v celom rozsahu stotožňuje, pretože dôvody napadnutého uznesenia sú správne, na čom nič nemení ani odvolanie, nakoľko právne názory v ňom uvedené, zjavne nemajú oporu ani v súdnej praxi.

Odvolací súd k dôvodom uvedeným v uznesení, ako aj vo vyjadrení žalovaného musí dodať, že na č.l. 4 je založená kópia rozsudku rozhodcovského súdu sp.zn. V 30006/09 z ktorého vyplýva, že žalobca vystupoval v konaní o zaplatenie 1.068,90 € ako odporca v uvedenom konaní a navrhovateľom bola Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50 v Košiciach, preto odvolacie dôvody sú zjavne neopodstatnené.

Odvolací súd odmietol odvolanie proti výroku o vrátení súdneho poplatku za návrh, lebo žalobcovi ohľadne tohto výroku nevznikla žiadna ujma, preto nie je oprávnenou osobou na podanie odvolania čo do uvedeného výroku (§ 201 O.s.p.) .

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods.1 O. s. p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelne uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 151 ods.1 O. s. p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Odvolateľ nemal v odvolacom konaní úspech, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a žalovaný si ich náhradu neuplatnil.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.