KSKE 5 Co 33/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/33/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210218336 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210218336.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa V. E., bytom Č. XX, T., proti odporcovi: Uniqa poisťovňa a.s. so sídlom Lazaretská 15, Bratislava, IČO: 00 653 501, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Košice II, č.k. 31C/152/2010-109 zo 30.9.2011

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie vo výroku o trovách konania tak, že odporca je povinný nahradiť navrhovateľovi trovy konania 1.365,86 € a trovy odvolacieho konania 292,44 € na účet JUDr. Antona Hencovského, advokáta, do 3 dní.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie o návrhu na začatie konania navrhovateľa zastavil a navrhovateľovi náhradu trov konania nepriznal.

Posledným výrokom vrátil odporcovi súdny poplatok za odpor proti platobnému rozkazu v sume 395,37 € prostredníctvom Daňového úradu Bratislava 1.

Zastavujúci výrok odôvodnil § 96 ods. 1,3 O.s.p. v podstate späťvzatím návrhu na začatie konania navrhovateľom v celom rozsahu.

Výrok o trovách konania odôvodnil § 146 ods. 2 O.s.p., lebo navrhovateľ zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, preto nemá právo na náhradu trov konania, a nie je tieto povinný uhradiť odporca, a to aj v spojení s § 150 O.s.p.. Za tohto stavu ak navrhovateľ zobral návrh späť po zaplatení uplatnenej pohľadávky odporcom v priebehu konania, potom by navrhovateľovi vzniklo právo na náhradu trov konania, avšak s použitím na § 150 ods. 1 O.s.p. za dôvodov hodných osobitného zreteľa súd v danom prípade považoval skutočnosť, že navrhovateľ nepreukázal dôvodnosť uplatneného nároku na náhradu škody, a preto túto skutočnosť aj považoval súd za dôvod hodný osobitného zreteľa so zreteľom na ust. § 11 ods. 6 zák. č. 381/2011 Z.z., keď poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do 3 mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného škodovej udalosti alebo skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia. Navrhovateľ uplatnil u odporcu náhradu liečebných nákladov v rozsahu len 70 expozície v kyslíkovej predtlakovej komore v sume 4.690 € a následne 29.7.2010 navrhovateľ uplatnil svoj nárok proti odporcovi na súde. Navrhovateľ pri uplatnení nároku na náhradu škody u odporcu riadne nezdôvodnil a náležite nepreukázal ani vynaloženie nákladov na liečbu hyperbarickou oxigenoterapiou, teda, že na základe Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zo dňa 7.1.2010 mu skutočne bola poskytnutá liečba v dohodnutom rozsahu 100 expozícií. Odporúčané expozície mu boli na základe lekárskeho potvrdenia K.. C.. P. C., Q... Preto liečebné náklady mohli byť hoci sčasti hradené z verejného zdravotného poistenia, avšak to nezdokladoval navrhovateľ. Nárok navrhovateľa preto nebol preukázaný i v čase jeho

uplatnenia na súde, lebo až v priebehu konania navrhovateľ predložil písomnosti, ktoré poskytnutie liečby a vynaloženie nákladov na liečbu hyperbarickou oxygenoterapiou, ako aj účelnosť takto vynaložených nákladov preukazovali (potvrdenie o vykonanej platbe č.l. 50, potvrdenie o absolvovaní rozsahu expozícii v kyslíkovej predtlakovej komore č. 51 - doručené súdu 8.11.2010) .

Včas podanom odvolaní žiadal navrhovateľ zmeniť napadnutý výrok o trovách konania a priznať 1.365,86 €, trovy prvostupňového a zároveň aj trovy odvolacieho konania 292,44 €, podanie vo veci odvolania 237,34 € + 20 % DPH, + režijný paušál 7,63 €) . Podľa navrhovateľa súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil.

V konaní bolo preukázané listom zo dňa 12.2.2010, že odporca požiadal navrhovateľa o poskytnutie informácie z akého dôvodu predmetná liečba nebola uhradená z verejného zdravotného poistenia, preto za účelom zistenia možnosti úhrady liečby z prostriedkov verejného poistenia listom zo dňa 5.3.2010 navrhovateľ požiadal aj o stanovisko Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a.s., boli pripojené aj lekárske správy k tomu a stanovisko Všeobecnej zdravotnej poisťovne (ďalej len VZP) konštatovalo, že zdravotná poisťovňa uhrádza pre svojich poistencov liečbu v hyperbarickej komore a uviedla, že počet expozícií závisí od postihnutia pacienta. Potom navrhovateľ požiadal odporcu o zaplatenie liečby 4.690 € ako liečebných nákladov, so zreteľom na §§ 449 OZ a § 3 zák. č. 381/2001 Z.z., lebo poistený má právo z poistenia zodpovednosti, aby poisťovateľ za neho nahradil príslušným subjektom uplatnené preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky a pod., ako aj s poukazom na § 11 ods. 6 citovaného zákona, odporca bez zbytočného odkladu mal začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie, nárok na trovy konania vznikol, lebo žaloba bola dôvodná. Povinnosťou odporcu bolo vykonať vlastné šetrenie účelne vynaložených nákladov spojených s liečením. Trovy konania, ktoré navrhovateľovi vznikli, boli účelne vynaložené na uplatňovanie jeho práva na náhradu škodu v súvislosti s poškodením zdravia navrhovateľa, nepriznaním náhrady trov konania z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 150 O.s.p. musí zodpovedať zvláštnym okolnostiam prípadu a nesmie odporovať dobrým mravom.

Odporca navrhol potvrdiť uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o trovách konania.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t. j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a zistil, že pokiaľ ide o výrok o trovách, nie sú podmienky ani na potvrdenie (§ 219) uznesenia, ani na jeho zrušenie (§ 221) , lebo súd nesprávne vec právne posúdil tým, že správne použité ustanovenie právneho predpisu nesprávne vyložil, preto uznesenie podľa § 220 O. s. p. zmenil.

So zreteľom na § 449 OZ, pri škode na zdraví sa uhrádzajú aj účelné náklady spojené s liečením.

S poukazom na § 11 ods. 6 písm. a/, b/, zák.č. 381/2001 Z.z. poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinností poskytnúť poistné plnenie a do 3 mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti

a/ skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu a jeho povinností poskytnúť poistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia, ak bol rozsah povinností poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a nárok na náhradu škody preukázaný,

b/ poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietol poskytnúť alebo pre ktoré znížil poistné plnenie alebo poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie k tým uplatneným nárokom na náhradu škody, v ktorých nebol v ustanovenej lehote preukázaný rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a výška poistného plnenia; písomné vysvetlenie sa považuje za doručené dňom, keď ho poškodený prevzal, odmietol prevziať alebo dňom, keď ho pošta vrátila ako nedoručené.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že zákon nerieši dôvodnosť uplatneného nároku na náhradu škody, tak ako sa mylne domnieval súd prvého stupňa, lebo navrhovateľ až 4.5.2010 mal oznámiť odporcovi, že na základe jeho žiadosti zo dňa 5.3.2010 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. ho informovala, že liečba hyperbarickou oxygenoterapiou závisí od typu postihnutia a diagnózy a že v jeho kalendárnom roku pre svojich poistencov uhrádza 10 expozícií v kyslíkovej komore v 3 sériach. Nemožno tak ako v riešenej veci vyžadoval súd prvého stupňa pri rozhodnutí o trovách konania preukázanie od navrhovateľa a odôvodnenie, prečo liečebné náklady nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia a preukázanie účelnosti vynaložených liečebných nákladov ako jednej zo základných podmienok pre vznik jeho povinnosti plniť a zároveň tiež preukázaním skutočností ich vynaloženia, lebo liečebné náklady mohli byť hradené z verejného zdravotného poistenia.

Odôvodnenie súdu prvého stupňa pri aplikácii § 150 O.s.p. je nesprávne a nejde tu o dôvody hodné osobitného zreteľa, pretože v takomto prípade by bol poškodený samotný navrhovateľ, ktorý mal spôsobené vážne zranenia vodičom G. P., pričom vznikla poškodenému navrhovateľovi ťažká ujma zdraví pre následky dopravnej nehody a zodpovednosť za škodu pri dopravnej nehode nesie práve odporca.

Odporca sa vyjadril vo veci samej dňa 17.1.2011 (č.l. 56, 57) tak, že účelné náklady spojené s liečením si uplatnil advokát výzvou bez informovania odporcu, že niektoré aplikácie budú uhradené aj z verejného zdravotného poistenia, potom túto skutočnosť doložil až na výzvu odporcu - dôkaz č. 2, avšak až dňa 14.9.2010 predžalobného návrhu listom Všeobecnej zdravotnej poisťovne zo dňa 6.4.2010, ktorý však nebol súčasťou podania advokáta zo dňa 4.5.2010. V liste zo dňa 14.9.2010 súčasťou ktorého bolo odporcom vyžadované stanovisko Všeobecnej zdravotnej poisťovne po advokátovi zo dňa 12.2.2010 sa však vyjadruje k námietkam odporcu k lekárskej správe MUDr. T. zo dňa 26.4.2010, ktorú odporca obdržal bez hlavičkového listu vystavujúceho subjektu a bez podpisu lekára, čo nezodpovedalo riadnemu preukázaniu miery poklesu pracovnej schopnosti navrhovateľa. Túto správu mohol predložiť aj sám navrhovateľ bez odbornej skúsenosti a potom by to zobral odporca ako preukázanie skutočností, avšak odporca predpokladá odbornejší postup v zmysle § 18 ods. 1 a ods. 2 zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii.

Podľa § 146 ods. 2 veta druhá O.s.p. ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

O nesprávne právne posúdenie veci ide aj vtedy, ak súd použil nesprávny právny predpis alebo použil správny právny predpis, ale nesprávne ho vyložil.

V riešenej veci nebolo potrebné aplikovať § 150 O.s.p. pri výroku o trovách konania, lebo z vykonaného dokazovania jednoznačne vyplýva, že podľa § 15 ods. 1 zák. č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov, bol povinný plniť odporca vzhľadom na preukázané liečebné náklady navrhovateľovi a povinnosť odporcu vykonať vlastné šetrenie a zároveň v zákonnej lehote oznámiť navrhovateľovi z akých dôvodov nepristúpi k úhrade účelne vynaložených nákladov spojených s liečením sa nepodmieňuje v žiadnom prípade nejakým potvrdením s pečiatkou alebo odborným lekárskym potvrdením tak, ako bolo zistené zo spisu z vyjadrení odporcu, lebo advokát pri svojich vyjadreniach len preberal lekárske potvrdenia a posudky od navrhovateľa.

Napokon podľa názoru odvolacieho súdu odporkyňa si uľahčila situáciu, keď aj pri vážnom zranení nevykonáva dostatočne rýchlo šetrenie na preukázanie výšky náhrady škody, t.j. škody, ktorá spočíva pri vynaložení nákladov spojených s liečením. Priznanie náhrady trov konania navrhovateľovi neohrozí v žiadnom prípade majetkovú sféru odporcu.

Odvolací dôvod navrhovateľa pri výroku o trovách konania bol preukázaný.

Podľa § 220, § 224 ods. 2 a § 142 ods. 1 O.s.p. odvolací súd priznal tak trovy prvostupňového, aj trovy odvolacieho konania za odvolanie podľa § 9, 10 vyhl. č. 655/2004 Z.z., DPH (20 % , podľa § 18 ods. 4 cit. vyhl.) a režijný paušál podľa § 16 ods. 3, 2 x po 7,63 €, spolu prvostupňové konanie predstavuje trovy 1.365,86 € a trovy odvolacieho konania 292,44 € ( prvostupňové konanie 5 úkonov prevzatie a príprava, podanie návrhu, podanie vo veci 2.11.2010, podanie zo dňa 29.3.2011, späťvzatie návrhu pri výpočtovom základe 6.700 €, 5 úkonov po 20 % DPH, spolu 5 x 237,34 €, t.j. 1.321,400 € + 5 x 7,41 € režijný paušál, t.j. 44,46 €) .

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.