KSKE 5 Co 333/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/333/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810204750 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810204750.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Slebodníka a sudcov JUDr. Táne Veščičikovej a JUDr. Andreja Šalatu, v právnej veci žalobcu Sociálnej poisťovne so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, pobočka Rožňava, Štítnická č. 12, Rožňava, proti žalovanému G. P., W. T., N. Č.. XXX, S. Ú. Q. Ilave, P. A.. Č.. X, o náhradu škody, ktorá vznikla výplatou dôchodkových dávok vo výške 2.799,96 €, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Rožňava č.k. 9C/86/2010-68 z 19.7.2011

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok vo veci samej a náhrade trov konania.

M e n í výrok o súdnom poplatku tak, že žalovaný nemá povinnosť zaplatiť súdny poplatok.

Priznáva žalovanému oslobodenie od súdnych poplatkov.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 2.799,96 €, do troch dní od právoplatnosti rozsudku a zaviazal žalovaného uhradiť na účet súdu súdny poplatok v sume 167,50 €, do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Zároveň vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Vychádzal zo zistenia, že žalovaný svojim protiprávnym konaním spôsobil smrť svojej manželke, spáchal trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1, 2 písm. b) Trestného zákona a bol rozsudkom Najvyššie súdu Slovenskej republiky, č. 1To/65/2001 zo dňa 13.2.2002 uznaný vinným. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 13.2.2002 a stal sa vykonateľným, v dôsledku smrti Y. P. boli deťom zomrelej - U. P., A.. X.XX.XXXX, T. P., A.. XX.X.XXXX Y. B. P., A.. X.XX.XXXX priznané sirotské dôchodky, ktoré za obdobie od 1.1.2009 do 19.9.2009 pre dieťa U. P. boli vyplatené v sume 740,74 €, pre deti T. P. Y. B. P. za obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009 v sume 1.029,61 € pre každé dieťa. Celková suma vyplatených dôchodkových dávok je 2.799,96 €. Z dôvodu vzniku práva Sociálnej poisťovne voči tretej osobe na náhradu škody, ktorá jej vznikla výplatou dôchodkových dávok a v dôsledku jej zavineného protiprávneho konania, v zmysle § 238 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov vydala Sociálna poisťovňa žalovanému výzvu č. 29/2010 na uznanie a dobrovoľné splnenie povinnosti nahradiť škodu, ktorá vznikla sociálnej poisťovni výplatou dôchodkových dávok vo výške 2.799,96 € v

lehote do 15 dní od doručenia tejto výzvy, táto bola žalovanému doručená dňa 19.4.2010, a žalovaný so žalobou súhlasil. Uviedol, že žalovanú sumu uznáva čo do dôvodu a výšky. Vyjadril sa, že momentálne je vo výkone trestu odňatia slobody, je pracovne zaradený a dosahuje 50,- € až 60,- € mesačne. Má vyživovaciu povinnosť voči dvom maloletým deťom a to voči mal. T. Y. P.. B., avšak nevedel uviesť, aká čiastka sa odvádza mesačne z jeho príjmu na výživné.

Súd dôvodil, že sa oboznámil s listinnými dôkazmi - právoplatným rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 1To/65/2001, rozhodnutím Sociálnej poisťovne - Ústredie Bratislava o priznaní sirotského dôchodku pre maloleté deti G. P. Y. U. P. zo dňa 19.6.2002, rozhodnutím Sociálnej poisťovne - Ústredie Bratislava o priznaní sirotského dôchodku pre maloletú T. P. zo dňa 23.1.2002, rozhodnutím Sociálnej poisťovne - Ústredie Bratislava o priznaní sirotského dôchodku pre maloletú B.D. P. zo dňa 25.1.2002, potvrdením o výške vyplatených dávok po 31.12.2008 vyhotoveným Sociálnou poisťovňou - Ústredie Bratislava, výzvou č. 29/2010 tretej osobe na uznanie a dobrovoľné splnenie povinnosti nahradiť škodu, ktorá vznikla sociálnej poisťovni výplatou dôchodkových dávok zo dňa 13.4.2010, prehľadom pracovnej odmeny žalovaného a jeho pracovným hodnotím.

Súd citoval § 238 ods. 1 zák. č. č. 461/2003 Z.z. a keďže v zmysle § 238 ods. 2 cit. zákona, škoda podľa ods. 1 nie je dávka vyplatená poberateľovi dávky v dôsledku jeho zavineného protiprávneho konania, konštatoval, že bolo preukázané, že žalobca v dôsledku protiprávneho konania žalovaného priznala sirotské dôchodky maloletých deťom, U. P., T. P. Y. B. P. a na základe týchto rozhodnutí za obdobie od 1.1.2009 do 19.9.2009 vyplatila sociálna poisťovňa sirotský dôchodok pre mal. U. P. vo výške 740,74 €, za obdobie roka 2009 pre P.. T. P. vo výške 1.029,61 € a pre P.. B. P. vo výške 1.029,61 €. Celková suma vyplatených dôchodkových dávok je 2.799,96 €. Žalovaný na výzvu žalobcu doručenej dňa 19.4.2010 žalovanú sumu neuhradil, preto žaloba je dôvodná a súd žalobe v celom rozsahu vyhovel, spolu výrok o náhrade trov konania odôvodnil ustanovením § 142 ods. 1 O. s. p., v zmysle ktorého úspešný účastník má právo na náhradu účelne vynaložených trov konania.

V zmysle § 4 ods. 2 písm. a) Zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v platnom znení, preto v zmysle § 2 ods. 2 citovaného zákona súd zaviazal žalovaného zaplatiť súdny poplatok, ktorý činí 6 % zo žalovanej sumy, čo predstavuje 167,50 €.

V podanom odvolaní žalovaný žiadal priznať splátky s tým, že uznáva svoju povinnosť, odvolanie podľa obsahu odôvodnil dôvodom podľa § 205 ods. 2 písm. d) O.s.p. On pracuje vo výkone trestu a nevie prečo mu chodia platby aj s úrokmi, montuje káble, raz je práce viacej, raz menej, podľa svojich schopností a možností sa snaží pracovať, zaslal aj výpis finančných pohľadávok, ktoré platí za celé obdobie, čo je vo výkone trestu, žiada preto o odpustenie aspoň nejakej čiastky z pohľadávky, odpustenie súdnych trov a poplatkov tiež žiada podľa § 169 ods. 2, 3 O.s.p.

Vo vyjadrení k odvolaniu žalobca navrhol potvrdiť rozsudok ako vecne správny a odvolanie žalovaného zamietnuť. Vo vyjadrení uviedol, že Sociálna poisťovňa ako žalobca si uplatňuje nárok na náhradu škody, ktorá jej vznikla výplatou dávok dôchodkového poistenia formou sirotských dôchodkov vyplácaných deťom po nebohej Y. P., zomrelej dňa 2.3.2001 v dôsledku trestného činu vraždy, spáchaného žalovaným podľa § 209 ods. 1, 2 písm. b) Tr. zák., ktorý aj bol právoplatne odsúdený za tento skutok. Škoda je uplatnená na základe potvrdenia Ústredia Sociálnej poisťovne o skutočnej výške vyplatených dávok, ide o opakujúce sa dávky dôchodkového poistenia vyplácané až do obdobia, kým siroty po zomrelej Y. P. budú splnené zákonné podmienky na vyplácanie sirotského dôchodku, úroky si neuplatňujú.

Odvolací súd bez nariadenia odvolacieho pojednávania v súlade s § 214 ods. 2 O.s.p., lebo v ostatných prípadoch možno rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania, po preskúmaní veci v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p. zistil, že sú podmienky pre potvrdenie rozsudku , lebo je vecne správny a odôvodnený a podľa § 219 ods. 2 O.s.p. poukazuje odvolací súd na dôvody rozsudku v celom rozsahu (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Súdna prax vykladá ust. § 205 ods. 2 písm. d) O.s.p. tak, že tento odvolací dôvod sa týka chyby v zisťovaní skutkového stavu spočívajúcej v tom, že skutkové zistenie ktoré bolo podkladom pre rozhodnutie súdu prvého stupňa je nesprávne, tzn. musí ísť o skutkové zistenie, na základe ktorého vec posúdil po právnej stránke a ktoré nie je správne v tom, že nemá oporu vo vykonanom dokazovaní, pričom medzi chybami skutkového zistenia a chybami právneho posúdenia je úzka vzájomná súvislosť, keďže príčinou nesprávnych skutkových zistení môže byť chybný právny názor, v dôsledku ktorého súd prvého stupňa zisťoval iné skutočnosti, resp. zisteným skutočnostiam prisudzoval iný právny význam. Skutkové zistenie nezodpovedá vykonaným dôkazom, ak výsledok hodnotenia dôkazov súdom nie je v súlade s ust. § 132 O.s.p. a to vzhľadom na to, že súd prvého stupňa buď vzal do úvahy skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo prednesov účastníkov nevyplynuli ani inak nevyšli počas konania najavo alebo opomenul rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané, alebo ktoré vyšli počas konania najavo. Nesprávne sú i také skutkové zistenia, ktoré súd prvého stupňa založil na chybnom hodnotení dôkazov. Ide o situáciu, keď je logický jeho spor v hodnotení dôkazov, príp. poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov účastníkov alebo ktoré vyšli najavo tak, z hľadiska závažnosti, dôležitosti, zákonnosti, pravdivosti, event. vierohodnosti, alebo keď výsledok hodnotenia dôkazov nezodpovedá tomu, čo malo byť zistené spôsobom vyplývajúcim z ust. § 132 až § 135 O.s.p.

Odvolací súd len na doplnenie rozsudku súdu prvého stupňa dodáva, že dôvod uvedený odvolaní podľa § 205 ods. 2 písm. d) O.s.p., teda že súd nesprávne rozhodol, lebo skutkové zistenie, ktoré bolo podkladom pre rozsudok bolo nesprávne, tento odvolací dôvod nebol preukázaný.

Žalovaný ani nenamieta a nerozporuje základ ani výšku nároku, pokiaľ ide o škodu z titulu vyplatených sociálnych dávok pre deti žalovaného po úmyselnom trestnom čine spáchanom žalovaným.

Ani námietka v odvolaní podľa § 160 ods. 1 O.s.p. nie je odôvodnená.,

Podľa § 160 ods. 1 O.s.p. zák. č. 99 (1963 Zb. v znení neskorších predpisov, ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do troch dní od právoplatnosti rozsudku; súd môže určiť dlhšiu lehotu. S/ d môže určiť, že peňažné plnenie as môže vykonať aj v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí a to aj tak, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia.

Celková suma vyplatených dôchodkových dávok predstavuje 2.799,96 €, avšak vzhľadom na to, že žalovaný je vo výkone trestu, nemožno povoliť a určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonávať aj v splátkach, ktoré neurčil ani súd prvého stupňa, keďže sám žalovaný v odvolaní z pohľadu svojho zárobku doplňuje, že niekedy je práca, niekedy nie a vo výkone trestu má aj iné pohľadávky, niekedy vôbec nemá prácu. Z dôvodu nesplnenia podmienok podľa § 160 ods. 1 O.s.p. nemožno ani určiť dlhšiu lehotu pre nepredvídateľnosť príjmov žalovaného vo výkone trestu a odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa aj vo výroku o trovách konania potvrdil ako vecne správny podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p.

Odvolací súd rozhodol o trovách odvolacieho konania so zreteľom na § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 O.s.p., lebo úspešný žalobca si ich neuplatnil a neúspešný žalovaný nemá na ich náhradu právo.

Odvolací súd s poukazom na § 220 O.s.p. (pri splnení podmienok podľa § 138 O.s.p.) , pretože žalovaný požiadal o oslobodenie od súdnych poplatkov, zmenil uznesenie o povinnosti zaplatiť súdny poplatok.

Žalovaný je teraz vo výkone trestu, požiadal o oslobodenie keďže má minimálny príjem, odvolací súd návrhu žalovaného vyhovel (§ 138 O.s.p.) a priznal mu oslobodenie od súdnych poplatkov.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti rozsudku odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.