KSKE 5 Co 334/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/334/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7509215611 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7509215611.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu MERE Slovakia, s.r.o., IČO: 36 681 385, proti žalovanej E. R. - P., M. O. O. XXX, IČO: 10 811 206, teraz Čečejovce, o zaplatenie 809,67 € s prísl., o odvolaní žalovanej proti rozsudku Okresného súdu Košice-okolie č.k. 16C/52/2010-46 z 30. júna 2011

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie vo výroku o trovách konania tak, že účastníkom náhradu trov konania nepriznáva.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa vyslovil povinnosť žalovane, aby zaplatila žalobcovi sumu 27,54 € a nahradila trovy konania v sume 211,16 €, do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Vychádzal zo zistenia, že žalovaná neuhradila riadne a včas podľa splátkového kalendára nájomné za mesiace máj, jún, október a november 2009 celkom v sume 809,67 €, túto sumu zaplatila až po začatí konania - 14.12.2009 a z tohto dôvodu aj žalobca podaním zo dňa 28.12.2009 vzal žalobu v rozsahu plnenia späť a žiadal zaviazať žalovanú na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 9,25 % ročne zo sumy 191,40€ od 11.5.2009 do 14.12.2009 a za ďalšie obdobia, pričom nárok žalobcu na zaplatenie sumy 27,54 € predstavuje vyčíslenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa § 3 nar. vlády SR č. 87/1995 Zb. od splatnosti jednotlivých peňažných súm až do ich zaplatenia, a preto žalobe žalobcu vyhovel, keď v konaní bol aj dňa 31.3.2010 vydaný platobný rozkaz, žalovaná však podala odpor včas.

Výrok o trovách konania odôvodnil súd prvého stupňa § 146 ods. 2 veta druhá O.s.p., lebo zaplatením istiny došlo žalovanou až po začatí konania, žaloba bola podaná dôvodne, čo do sumy 809,67 € a trovy predstavujú čiastku 6,63 €, t.j. časť súdneho poplatku a trovy právneho zastúpenia podľa § 10 a § 14 ods. 1 písm. a) , c) vyhl. č. 655/2004 Z.z., s tým že ku každému úkonu priznal súd aj paušálnu sumu náhrad 6,95 € a DPH, náhradu trov musí zaplatiť žalovaná podľa § 149 ods. 1 O.s.p. právnej zástupkyni žalobcu.

V odvolaní proti výroku o trovách konania žiadala žalovaná napadnutý výrok podľa obsahu odvolania zmeniť tak, aby neplatila trovy konania, úroky z omeškania zaplatí. V odvolaní namietala, že neodpiera právo žalobcu na sumu 27,54 €, ale spôsob akým postupoval, lebo jej prístup a preukázanie, či ochota dlh vyrovnať neoprávňovali žalobcu k tomu, aby voči jej osobe takto tvrdo postupoval, žiadna výzva nebola, žiadny odkaz, nemôž sa takto právny zástupca správať. Tvrdenia žalobcu, keď podali žalobu voči žalovanej sú v rozpore s dobrými mravmi a tento spor považuje za predčasne vyvolaný súdny spor, navyše je nekorektný a prešpekulovaný. Bola v dennodennom kontakte s prevádzkarkou podnikateľského centra na Pražskej 2, jej odovzdávala peniaze za dlžné nájomné, neskrývala sa, na prevádzke bola denne a kontaktovať ju bolo možné kedykoľvek, žiadnou cestou ani mailom jej nebolo oznámené, že došlo k vyúčtovaniu úrokov z omeškania a teda žalobca si činí nárok aj na 27,54 €. Napriek

finančným ťažkostiam dostála svojho záväzku a zaplatila žalobcovi všetko nájomné, ktorému bola dlžná (a neboli to malé sumy) . Odišla s čistým štítom, pri svojom odchode nechala pani prevádzkarkou si ešte raz potvrdiť, či je všetko v poriadku, odchádzala spokojná, lebo jej odpoveď bola klaná, nemala byť preto vyzvaná ani na zaplatenie úrokov z omeškania.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a uznesenie zmenil podľa § 220 O. s. p., lebo neboli splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods.1) .

Odvolací súd musí konštatovať, že žalovaná tvrdenia uvedené v odvolaní aj preukázala listinnými dôkazmi. Na č.l. 20 sa nachádza podanie zo dňa 28.12.2009, ktorým žalobca vzal svoj návrh späť, keď tvrdí v prvom odseku vo veci nášho sporu proti žalovanej o zaplatenie 809,67 € s prísl. (žaloba bola podaná 18.11.2009) , Vám oznamujeme, že dňa 15.12.2009 žalovaná uhradila 809,67 € v hotovosti do pokladne žalobcu, k úhrade ostáva príslušenstvo úrok z omeškania 27,54 € .

Z uvedeného vyplýva, že skôr ako uplynul mesiac, žalovaná vyplatila dosť značnú istinu žalobného návrhu a preto aplikácia ust. § 146 ods. 2 veta druhá O.s.p. v danej veci bola nesprávne a predčasne aplikovaná súdom prvého stupňa. Treba uviesť, že išlo o istinu 809,67 € s prísl. a napokon pri výroku rozsudku o zaplatení 27,54 €, ktorú povinnosť má žalovaná spolu s trovami konania vo výške 211,16 €, do troch dní od právoplatnosti rozsudku, je výrok v rozpore so správaním sa účastníkov v spore a so zohľadnením majetkovej sféry tak žalobcu ako aj žalovanej.

S poukazom na § 150 O.s.p., ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť.

Ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť.

Na základe cit. zák. ustanovenia odvolací súd postupoval v riešenej veci, keď zmenil uznesenie súdu prvého stupňa tak, že vo výroku o náhrade trov konania rozhodol o nepriznaní náhrady trov konania účastníkom. Bolo preukázané v konaní, že žalovaná takmer celú žalovanú čiastku uhradila ani nie do mesiaca od podania žaloby žalobkyni, čo je nesporné a podľa ustálenej súdnej praxe výnimočnosť prípadu je potrebné odôvodniť konkrétnymi okolnosťami, pre ktoré nie je možné priznať náhradu trov konania účastníkovi, ktorý bol úspešný, a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Rozhodnutie odvolacieho súdu vyplýva aj z charakteru sporu medzi žalobcom a žalovanou, keď táto si splnila veľmi rýchlo svoje povinnosti, nedostala žiadnu výzvu, že neplní si svoje nájomné povinnosti a tak pri zohľadnení výšky náhrady trov konania musí odvolací súd konštatovať, že toto rozhodnutie v žiadnom prípade neohrozí majetkovú sféru tak žalobcu a samozrejme žalovaná svojim príkladným splnením povinnosti po podaní žaloby žalobcu sa správala v tomto spore korektne a v súlade s ust. § 150 ods. 1 O.s.p. pristúpila svojim konaním k rýchlemu ukončeniu sporu.

Odvolací súd preto zmenil uznesenie súdu prvého stupňa len vo výroku o trovách konania, vyhovujúci výrok o zaplatení istiny nebol napadnutý odvolaním, preto nadobudol právoplatnosť podľa § 206 O.s.p. a nebol ani odvolacím súdom preskúmavaný.

Odvolací súd rozhodol o trovách odvolacieho konania podľa § 142 ods. 1 a § 224 ods. 1 O.s.p., lebo v odvolacom konaní žalobca nemal úspech a úspešná žalovaná trovy neuplatnila.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.