KSKE 5 Co 339/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/339/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7507214437 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7507214437.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Slebodníka a sudcov JUDr. Táne Veščičikovej a JUDr. Andreja Šalatu, v právnej veci navrhovateľa Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Národnej triede č. 29-37, Košice, zast. JUDr. Máriou Kozákovou, advokátkou AK, Kysucká 14, Košice proti odporcovi M. H., H. Č.. XX, o zaplatenie 93,01 €, o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Košice-okolie č.k. 15C/45/2008-78 z 22.6.2011

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Odporca nemá právo a navrhovateľovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa rozhodol tak, že odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi sumu 93,01 € a zmluvnú pokutu v sume 0,83 € za každý začatý mesiac omeškania od 1.12.2007 až do úplného zaplatenia a to v 30 € splátkach, splatných vždy do 20-teho dňa toho ktorého mesiaca, počnúc dňom právoplatnosti tohto rozsudku, na účet navrhovateľa s tým, že omeškanie splnením jednej splátky, má za následok zročnosť celého plnenia, že odporca je povinný zaplatiť právnemu zástupcovi navrhovateľa JUDr. Františkovi Buhlovi, advokátovi AK, Výstavby č. 2, Košice sumu 85,15 € a to do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Tretím výrokom vyslovil, že odporca je povinný zaplatiť právnemu zástupcovi navrhovateľa JUDr. Márii Kozákovej sumu 95,24 € a to do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku, a posledným tak, že trovy konania JUDr. Juraja Ferenčíka nepriznáva.

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) vychádzal zo zistenia, že v súlade so zmluvou o výkone správy č. 6-9/2004, čl. V, bodu 5.5., preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv domu, sú vlastníci bytov povinní poukazovať na účet správcu mesačne vopred vo výške odsúhlasenej vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome do konca bežného mesiaca, lebo podľa čl. VI,

bod 6.3., správca je povinný vykonať vyúčtovanie úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory,

bod 6.4., úhrady za plnenia sú vlastníci bytov povinní uhrádzať na účet správcu mesačne vopred vo výške predpísanej správcom do konca bežného mesiaca.

bod 6.10.,pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti, zmluvná pokuta predstavuje sumu 25,- Sk za každý i začatý mesiac omeškania.

Súd dôvodil, keď citoval § 160 ods. 1 O.s.p., § 10 zák.č. 182/93 Z.z., že odporca ako jeden z vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Národnej triede č. 31 v Košiciach, uzavrel s navrhovateľom dňa 30.9.2004 zmluvu o výkone správy, odporca bol do 31.3.2005 výlučným vlastníkom bytu, kde na základe citovanej zmluvy o výkone správy, vykonával správca pre odporcu správu bytu a zabezpečoval dodávku plnení, súvisiacich s užívaním bytu. Odporca v súlade s touto zmluvou bol povinný poukazovať na účet správcu mesačne vopred preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a taktiež bol povinný poukazovať na účet správcu mesačne vopred preddavky za plnenia, spojené s užívaním bytu v predpísanej výške, a že navrhovateľ odporcovi zaslal dňa 31.5.2005 prostredníctvom pošty vyúčtovanie za rok 2005, ktoré vyúčtovanie sa týkalo mesiacov obdobia od januára do marca 2006, v ktorého vyúčtovaní je nedoplatok vo výške 78,90 € / 2.377,- Sk/, nedoplatok odporca i napriek výzve navrhovateľa neuhradil, následne odporca kúpno-predajnou zmluvou previedol byt na Národnej triede č. 31 v Košiciach na nového vlastníka, ktorého vklad bol povolený dňa 2.3.2005.

Preto ak nový vlastník vlastnícke právo nadobudol k bytu dňa 2.3.2005 a v súlade s citovaným ustanovením § 10 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je možné tvrdiť, že odporca bol povinný do konca mesiaca marec 2005 uhrádzať všetky plnenia, spojené s užívaním predmetného bytu, pričom vyúčtovanie za rok 2005 muselo byť rozdelené medzi vlastníkov v pomere tak, že bolo vypočítané pre odporcu do 31.3.2005 a pre nového vlastníka za obdobie od 1.4. do 31.12.2005, išlo o náklady, ktoré boli vypočítané navrhovateľom mesačne pozadu. Súd konštatoval, že návrh navrhovateľa je dôvodný a tak zaviazal odporcu na zaplatenie sumy vo výške 93,01 €, z ktorého 78,90 predstavuje istina ( nedoplatok január až marec 2005) , 14,01 - zmluvná pokuta do konca mesiaca november 2007 a zmluvná pokuta 0,83 € za každý začatý mesiac omeškania od 1.12.2007 až do úplného zaplatenia.

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a priznal úspešnému navrhovateľovi jeho náhradu, ktorá pozostáva z náhrady trov právneho zastúpenia JUDr. Františka Buhlu, vo výške 85,15 € v súlade s vyhl. č. 655/2004 Zb.z. o odmenách a náhradách advokátov, kde odmena za 1 právny úkon právnej služby po 1.1.2009 predstavuje sumu 16,60 € a jedná sa o tieto úkony: 1/ príprava a prevzatie návrhu, t.j. 16,60 €, 2/ podanie návrhu, 3/ vyjadrenie k odporu, t.j. 3 x 16,60 €, 4/ zaplatený súdny poplatok vo výške 16,60 €, 5/ 2 x režijný paušál - 5,90 € a 1 x režijný paušál - 6,95 €, čo spolu predstavuje sumu vo výške 85,15 €, na úhradu ktorých súd zaviazal odporcu, lebo od 19.1.2011 prevzala zastupovanie navrhovateľa JUDr. Mária Kozáková, ktorej trovy pozostávajú v súlade s cit. vyhl. MS SR č. 655/2004 Zb.z. z týchto právnych úkonov: 1/ príprava a prevzatie zastúpenia, 2/ písomné podanie na súd dňa 20.1.2011, 3/ účasť na pojednávaní dňa 20.5.2011, 4/ písomné podanie na súd dňa 3.6.2011, t.j. 4 x 16,60 € + 4 x režijný paušál 7,21 €, čo spolu činí sumu 95,24 €, na ktorých úhradu zaviazal odporcu.

V podanom odvolaní odporca navrhol zmeniť rozsudok alebo zrušiť a žalobu zamietnuť. Podľa jeho názoru nie je povinný zaplatiť sumu 2.377,- Sk ako v rozsudku určil súd, lebo správca do 31.5.2005 zaslal odporcovi vyúčtovanie za rok 2005 a povinnosťou zaplatiť nedoplatok bolo do 30.6.2006, čo sa nezakladá na pravde, ide o nezmysel, omeškanie je irelevantné, on nebol výlučným vlastníkom bytu do 31.3.2006, lebo podľa záznamu urobeného medzi ním a novým vlastníkom bytu V.. D. - H., bol byt novému majiteľovi odovzdaný 26.2.2005, podľa kúpnopredajnej zmluvy a vkladu do katastra, ktorý prebehol 2.3.2005, má aj originál vyúčtovanie s podpisom zodpovednej pracovníčky SÚBOP - modrou prepisovačkou. V doplnení odvolania zo dňa 19.2.2012 odporca žiadal zrušiť rozsudok, lebo nebolo rozhodnuté podľa neho objektívne, opakoval splatnosť faktúry a jej vystavenie dňa 25.5.2006, s tým že navrhovateľ robil obštrukcie. Chce uhradiť dlh v alikvotnej čiastke z pôvodnej výšky 2.377,- Sk bez ostatných nákladov. Podľa obsahu odvolania žiadal, aby navrhovateľ si uplatnil proti novým vlastníkom zvyšnú časť dlhu, lebo on celý dlh nemá splatiť. Vykurovacia sezóna začína v septembri predchádzajúceho roku a končí v máji nasledujúceho, fakticky prišlo rozúčtovanie jemu za teplo v máji 2006 za sezónu od septembra 2005. Ďalej mu SÚBOP radil, aby sa pokúsil spojiť s novými majiteľmi a predmetný nedoplatok vysporiadať medzi nimi dohodou. Medzi tým ako zistil, keď predal byt tak potom už SÚBOP mu navrhol alibistické riešenie, uplynuli takmer dva roky a byt zmenil zase majiteľa a nebolo s kým jednať.

K odvolaniu pripojil aj vyjadrenie k upomienke zo dňa 14.3.2007 adresované SUBOP plus, s.r.o. v Košiciach, záznam o preberaní bytu v kópii ako aj vyjadrenie spoločnosti SÚBOP z Košíc zo dňa 11.5.2007.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods. 1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a rozsudok potvrdil podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p., lebo je vecne správny, súd úplne zistil skutkový stav veci, správne ju právne posúdil, odôvodnenie má podklad v zistení skutkového stavu, odvolací súd sa s odôvodnením v celom rozsahu stotožňuje, pretože dôvody rozsudku sú správne.

Odvolací dôvod podľa § 205 ods.2 písm. d) sa týka chyby v zisťovaní skutkového stavu veci súdom spočívajúcej v tom, že skutkové zistenie, ktoré bolo podkladom pre jeho rozhodnutie je nesprávne, t. zn. musí ísť o skutkové zistenie, na základe ktorého vec posúdil po právnej stránke a ktoré je nesprávne lebo nemá oporu vo vykonanom dokazovaní, pričom medzi chybami skutkového zistenia a chybami právneho posúdenia je úzka vzájomná súvislosť, keďže príčinou nesprávnych (v zmysle nedostatočných) skutkových zistení môže byť chybný právny názor, v dôsledku ktorého zisťoval iné skutočnosti, príp. zisteným skutočnostiam prisudzoval iný právny význam. Skutkové zistenie nezodpovedá vykonaným dôkazom, ak výsledok hodnotenia dôkazov nie je v súlade s §132 O. s. p., a to vzhľadom na to, že buď vzal do úvahy skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo prednesov účastníkov nevyplynuli, ani inak nevyšli počas konania najavo alebo opomenul rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané alebo vyšli počas konania najavo. Nesprávne sú i také skutkové zistenia, ktoré založil na chybnom hodnotení dôkazov. Ide o situáciu, keď je logický rozpor v hodnotení dôkazov, príp. poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov účastníkov alebo, ktoré vyšli najavo inak, z hľadiska závažnosti (dôležitosti) , zákonnosti, pravdivosti, event. vierohodnosti alebo, keď výsledok hodnotenia dôkazov nezodpovedá tomu, čo malo byť zistené spôsobom vyplývajúcim z § 132 až § 135 O. s. p.

Podľa § 41 ods. 1, 2 O.s.p., účastníci môžu urobiť svoje úkony akoukoľvek formou, pokiaľ zákon pre niektoré úkony nepredpisuje určitú formu.

Každý úkon posudzuje súd podľa jeho obsahu, aj keď je úkon nesprávne označený.

Preto aj odporca, ak neuviedol podľa akého ustanovenia napáda rozsudok súdu prvého stupňa, z obsahu jeho odvolania vyplýva, že ide o dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. d) O.s.p., keď vytýka chyby v zisťovaní skutkového stavu.

Tento odvolací dôvod nie je daný, rozhodnutie súdu je vecne správne, súd dostatočne zistil skutkový stav veci a jeho odôvodnenie je presvedčivé.

Treba prisvedčiť navrhovateľovi, že len chyby pri písaní, ktoré sa stali, spôsobili určité nepresnosti. Chyba v dátume 31.5.2005 má byť správne 31.5.2006, čo vyplýva aj z obsahu textu, keďže pri vyúčtovaní za rok 2005 môže byť toto splatné tak ako je to odôvodnené v rozsudku súdu. Pri ďalšom dátume 31.3.2006 chybu naopak urobil odporca, lebo v rozsudku na str.3 odspodu odstavec 3 sa len uvádza odporca bol vlastníkom bytu do 31.3.2005 , no ani táto chyba nemôže mať dopad na vecnú správnosť výrokovej časti rozsudku, keďže dôvodmi rozsudku nie je súd viazaný, dôvody nie sú pre účastníkov záväzné a napokon odporca nepodal návrh podľa § 165 ods. 1 O.s.p..

Pri prechode vlastníctva k predmetnému bytu je jedine podstatný záznam v katastri nehnuteľností a ani tento záznam odporca v priebehu konania nespochybňoval.

S poukazom na § 10 ods. 1 zák.č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní v súlade so zmluvou

o spoločenstve alebo zmluvou o výkone správy, poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

So zreteľom na to, že odporca nezaplatil nedoplatok 93,01 €, je povinný zaplatiť aj zmluvnú pokutu 0,83 € za každý aj začatý mesiac omeškania od 1.12.2007.

Rozhodnutie súdu pri aplikácii § 160 O.s.p. keď povolil splátky odporcovi vo výške 30 € je tak isto správne a zákonné.

Súd zákonne rozhodol aj vo výroku o trovách prvostupňového konania ohľadne všetkých troch zástupcov, ktoré výroky ani odporca v odvolaní nespochybňoval.

Podľa § 156 ods. 2 O.s.p. rozsudok sa vyhlasuje spravidla hneď po skončení konania, ktoré rozsudku predchádzalo.

Ak to nie je možné, súd na vyhlásenie rozsudku odročí pojednávanie najdlhšie na tri týždne; v takomto prípade súd doručí rozsudok prítomným účastníkom hneď po pojednávaní, na ktorom bol rozsudok vyhlásený a neprítomným účastníkom ho odošle najneskôr do troch dní. Ust. § 119 ods. 2 O.s.p. sa v tomto prípade nepoužije.

Na základe citovaného zákonného ustanovenia bol ako aj ods. 3 aj rozsudok vyhlásený dňa 27.3.2012 zákonným spôsobom.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol s poukazom na § 142 ods. 1 a § 224 ods. 1 O.s.p., lebo úspešný navrhovateľ si ich neuplatnil v odvolacom konaní a neúspešný odporca nemá na ich náhradu právo.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti rozsudku odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.