KSKE 5 Co 342/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 342/2011

KS v Košiciach, dátum 23.01.2012, sp.zn. KSKE 5 Co 342/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/342/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111222733 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111222733.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu UNITECH BJ, s.r.o., Bardejov, Duklianska 21, IČO: 36 478 890, proti žalovanému Jozefovi Švecovi, Bardejov, Pod Papierňou 85 o nariadenie predbežného opatrenia (ďalej len PO) , o odvolaní žalobcu a žalovaného proti uzneseniu 37C/270/2011-23 z 19.9.2011 Okresného súdu Košice I

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa na rozhodnutie o návrhu žalobcu na odpustenie zmeškania lehoty.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením zakázal žalovanému nakladať s nehnuteľnosťami vrátane prevodu týchto nehnuteľností zapísaných na LV č. XXXXX, nachádzajúcich sa v k. ú. X., P. C. X., P. C. X., a to pozemku evidovanom ako parcela registra "C" parc. č. 4145/17 - trvalé trávne porasty vo výmere 1449 m2, pozemku evidovanom ako parcela registra "C" parc. č. 4145/43 - trvalé trávne porasty vo výmere 228 m2, pozemku evidovanom ako parcela registra "C" parc. č. 4145/44 - trvalé trávne porasty vo výmere 9 m2 a pozemku evidovanom ako parcela registra "C" parc. č. 4145/46 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 917 m2, ich zaťaženia, zriadenia zabezpečovacieho prevodu práva a ich vloženia do základného imania obchodnej spoločnosti a do majetku obchodnej spoločnosti a to až do právoplatného rozhodnutia súdu v konaní o náhradu škody, v prevyšujúcej časti návrh na nariadenie PO zamietol a žalobcovi uložil, aby podal na súd žalobu o náhradu škody do 30 dní odo dňa doručenia uznesenia o nariadení PO.

Uznesenie napadli včas podaným odvolaním žalobca a žalovaný, na základe čoho bola vec predložená na odvolacie konanie.

Pre predloženie veci odvolaciemu súdu však neboli splnené podmienky.

Žalobca podaním z 31.10.2011, došlým súdu 7.11.2011 (č.l. 70-71) požiadal o odpustenie zmeškania lehoty na podanie žaloby, v ktorej uviedol, že súd uznesením vyhovel jeho návrhu a nariadil PO, ktorým žalovaného obmedzil v nakladaní s jeho nehnuteľným majetkom a uložil mu podať žalobu vo veci samej do 30 dní od doručenia predmetného uznesenia, že mu uznesenie bolo doručené 27.9.2011 a koniec súdom určenej lehoty tak pripadol na deň 27.10.2011, že v priebehu plynutia lehoty na podanie návrhu na vydanie PO bola na strane jeho právneho zást. prítomná prekážka, v dôsledku ktorej nemohol realizovať stretnutie s klientom za účelom spracovania a podania žalobného návrhu a taktiež podať žalobu v stanovenej lehote. Ďalej uviedol v čom spočívala prekážka, že súdom stanovenú 30 dňovú lehotu na podanie žaloby zmeškal, že ju zmeškal jeho právny zást. z ospravedlniteľného dôvodu a vychádzajúc z § 58 ods. 1 O.s.p. žiadal o odpustenie zmeškania lehoty na podanie žaloby, ktorú zároveň podal a zároveň navrhol, aby konajúci súd podľa § 58 ods. 2 O.s.p. priznal jeho návrhu na odpustenie zmeškania lehoty odkladné účinky, a to za účelom vylúčenie následkov, uvedených v § 77 ods. 1 písm. a) O.s.p.

Podľa § 58 O.s.p. súd odpustí zmeškanie lehoty, ak ju účastník alebo jeho zástupca zmeškal z ospravedlniteľného dôvodu a bol preto vylúčený z úkonu, ktorý mu patrí. Návrh treba podať do 15 dní po odpadnutí prekážky a treba s ním spojiť i zmeškaný úkon. Súd môže na žiadosť účastníka priznať odkladný účinok návrhu, aby sa odpustilo zmeškanie lehoty.

Zo spisu možno zistiť, že súd doposiaľ nerozhodol o návrhu žalobcu na odpustenie zmeškania lehoty podľa § 58 O.s.p. na podanie žaloby vo veci samej.

Povinnosťou súdu bude preto najprv o návrhu žalobcu na odpustenie zmeškania lehoty rozhodnúť a okrem iného podania účastníkov, ktoré boli do spisu nimi doručené, a to vyjadrenie k odvolaniu žalobcu podaného osobne žalovaným na súd 2.11.2011 (č.l. 63-64) doručiť právnemu zást. žalobcu, a rovnako doručiť vyjadrenie k odvolaniu žalovaného, podaného žalobcom 13.1.2012, došlým odvolaciemu súdu 16.1.2012 (č.l. 77-78) žalovanému a po uplynutí lehoty na odvolanie proti uzneseniu, ktorým súd rozhodne o návrhu žalobcu na odpustenie zmeškania lehoty, vec opätovne predložiť Krajskému súdu v Košiciach.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.