KSKE 5 Co 357/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 357/2011

KS v Košiciach, dátum 12.03.2012, sp.zn. KSKE 5 Co 357/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/357/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210209701 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210209701.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne H. X.H., X. P. W., O.. U. XXXX/XXA, proti žalovanému K.M.TRADE, s.r.o., so sídlom v Košiciach, Južná trieda 5, IČO: 31 726 895, v konaní o zaplatenie 4.096 € s prísl., o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Okresného súdu Košice II, č.k. 13C/121/2010-100 zo 7.9.2011

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o náhrade trov konania.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa žalobný návrh zamietol a vyslovil, že žalobkyňa je povinná nahradiť žalovanému na účet právneho zástupcu trovy konania vo výške 1.297,38 € v lehote do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Žalobkyňa žalobou spojenou s návrhom na vydanie platobného rozkazu, doručenou súdu dňa 23.4.2010 žiadala, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť jej 4.096 eur spolu s úrokmi z omeškania vo výške 12,25 % p.a. od 18.9.2007 až do zaplatenia a uplatnila si náhradu trov konania.

Súd žalobu vo veci samej zamietol a výrok o trovách odôvodnil ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a žalovanému, ktorý mal vo veci plný úspech, priznal náhradu trov potrebných na účelné bránenie práva proti žalobkyni, ktorá vo veci úspech nemala, tieto spočívajú v zaplatenom súdnom poplatku za odpor vo výške 245,50 € a v trovách právneho zast. za sedem úkonov právnej služby:

1. prevzatie a príprava zastúpenia dňa 31.5.2010 - 151,05 € + režijný paušál 7,21 €,

2. odpor zo dňa 31.5.2010 - 151,05 € + režijný paušál 7,21 €,

3. účasť na pojednávaní dňa 3.11.2010 - 151,05 € + režijný paušál 7,21 €,

4. účasť na pojednávaní dňa 15.12.2010 - 151,05 € + režijný paušál 7,21 €,

5. účasť na pojednávaní dňa 2.3.2011 (bez prejednania veci) - 37,76 € + režijný paušál

7,41 €,

6. účasť na pojednávaní dňa 8.6.2011 - 151,05 € + režijný paušál 7,41 € a

7. účasť na pojednávaní dňa 7.9.2011 - 37,76 € + režijný paušál 7,41 €,

spolu 881,84 eura (tarifná odmena 830,77 € + režijný paušál 51,07 €) , pričom, keďže je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty zvyšuje sa podľa § 18 ods. 3 vyhl. č. 655/2004 Z.z. vypočítaná tarifná odmena a paušálne náhrady (režijné paušály) o 19 % -nú daň z pridanej hodnoty a to za úkony ad 1. až 4., t.j. vo výške 120,28 €, a o 20 %-nú daň z pridanej hodnoty za úkony ad 5. ž 7,. t.j. vo výške 49,76 €, spolu DPH vo výške 170,04 €, celkom trovy právneho zastúpenia za úkony za úkony ad 1. - 7. = 1.051,88 € (881,84 € + DPH 170,04 €) , úhrne 1.297, 38 €.

V podanom odvolaní, čo do výroku o trovách konania žiadala žalobkyňa aplikovať § 150 O.s.p., lebo sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré úspešnému účastníkovi sa nepriznajú trovy. Súd sa nezaoberal dôvodnosťou jej návrhu a z dôkazov, ktorá ona predložila súdu má za preukázané, že škoda na jej strane vznikla tým, že bola nútená zaplatiť za dlžníčku sumu 193.400,- Sk. Žije sama a zabezpečuje výchovu maloletej dcéry, ktorá bola zverená do jej osobnej starostlivosti, pracuje a má príjem len 650 € mesačne, k tomu dostáva výživné na maloletú dcéru Klaudiu vo výške 92 € mesačne a žije v byte, s čím súvisia ďalšie výdavky a za zateplenie musela zaplatiť 420,92 € a u nej sú dôvody pre oslobodenie od súdnych poplatkov. Žalovaný zapríčinil vznik nešťastnej transakcie a spôsobil to, že o existencii daňového záložného práva sa dozvedela až po vyplatení kúpnej ceny a žalovaný prijal napriek tomu províziu na základe zmluvy o sprostredkovaní. Zavinením žalovaného jej bola spôsobená škoda.

Vo vyjadrení k odvolaniu žalovaná spoločnosť navrhla potvrdiť rozsudok ako vecne správny, nežiadala priznať trovy odvolacieho konania.

Vo vyjadrení uviedla, že nemožno tu prihliadať v danej veci na dôvody hodné osobitného zreteľa podľa § 150 O.s.p., lebo návrh vo veci samej bol zamietnutý z dôvodu premlčania a jednak s poukazom na jej osobné a majetkové pomery, a tvrdenie žalobkyne, že žalovaný mal spôsobiť vznik škody je nepravdivé. Poukazuje na to, že súd prvého stupňa zamietol návrh nielen z dôvodu premlčania, ale aj z dôvodu nepreukázania zodpovednosti žalovaného za škodu a to jednak pre nepreukázanie škody ako takej a jednak z dôvodu nepreukázania príčinnej súvislosti medzi porušením povinnosti žalovaného a žalobkyňou tvrdenou škodou. Žalobkyňa bola zastúpená v konaní kvalifikovaným právnym zástupcom, preto sa nemôže brániť proti povinnosti nahradiť trovy konania. Majetkové a osobné pomery nemôžu byť dôvodom pre oslobodenie žalobkyne od povinnosti nahradiť trovy konania za situácie, že dala advokátke plnú moc na zastúpenie. Navyše žalovaný vrátil žalobkyni poskytnutú províziu. Pri problematike utrpenia škody treba poznamenať, že žalobkyňa vymáha svoju pohľadávku, ktorá jej vznikla na základe zmluvy o pôžičke voči dlžníčke R. V.Q., exekučné konanie nie je doposiaľ skončené, pričom povinnou osobou je fyzická osoba, o ktorej je predpoklad, že časom bude mať príjem, resp. majetok, z ktorého bude možné uspokojiť pohľadávku žalobkyne. Z tohto dôvodu tu nemožno hovoriť ani o škode ani o viacnásobnom poškodení žalobkyne. Rozhodnutie o náhrade trov konania je dôsledkom neúspechu účastníka v konaní a preto musí s tým aj žalobkyňa počítať a prijať takéto rozhodnutie.

Odvolací súd bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) preskúmal výrok o trovách konania v rozsudku súdu prvého stupňa podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a zistil, že súd prvého stupňa správne a zákonne rozhodol a vec v tomto výroku aj správne právne posúdil. Jeho rozhodnutie je presvedčivé.

Podľa § 142 ods. 1 O.s.p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

S poukazom na § 150 ods. 1 veta prvá O.s.p., ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať.

Odvolací súd konštatuje, že z práva na spravodlivé súdne konanie vyplýva aj povinnosť súdu zaoberať sa účinne námietkami, argumentmi a dôkaznými návrhmi strán s výhradou, že majú význam pre rozhodnutie (I.ÚS/46/05) .

Predmetom preskúmania rozsudku súdu prvého stupňa bol výrok o náhrade trov konania, preto v žiadnom prípade neprichádza do úvahy námietka v odvolaní, že by v rozsudku súd prvého stupňa uviedol nedostatok dôvodov rozhodnutia, alebo nesprávne argumentačne odôvodil svoje rozhodnutie.

Zo žaloby vyplýva, že žalobkyňa podala návrh na vydanie platobného rozkazu a tvrdila (str. 3, druhý odsek žaloby) , že ak p. R. V. ako daňová dlžníčka finančné prostriedky na vyrovnanie daňového nedoplatku nemala, uzatvorila so žalobkyňou dňa 17.9.2007 zmluvu o pôžičke formou notárskej zápisnice č. N 331/2007, ktorou žalobkyňa požičala p. V. sumu 360.000,- Sk tak ako to vyplýva z obsahu zmluvy, výlučne za účelom vyplatenia daňového nedoplatku, vyplývajúceho z rozhodnutia DÚ Košice IV. Zároveň p. V. ako dlžníčka sa zaviazala vrátiť žalobkyni celú dlžnú sumu do 30.9.2008.

Z tejto časti žaloby ako aj z rozsahu žalobného návrhu (č.l. 1 - 5) bolo už pri písaní žaloby jednoznačne zrejmé žalobkyni, že pôjde o právne komplikovanú vec s možnosťou rozhodnutia súdu, keď po vykonaní dokazovania môže byť žaloba aj zamietnutá.

Preto nie sú presvedčivé odvolacie námietky a odvolací súd nemohol na nich prihliadať, že v danej veci malo byť použité ust. § 150 OZ (správne O.s.p.) , lebo v odvolaní sa namieta, že išlo o námietku premlčania na náhradu škody a nie, aby sa súd zaoberal dôvodnosťou návrhu žalobkyne, čo do preukázaná kauzálneho nexusu (príčinnej súvislosti) a zároveň žalobkyňa v odvolaní poukázala na to, že žalovaný zapríčinil vznik celej nešťastnej transakcie, a to nedostatočným spôsobom a dôslednosťou spôsobil jej nevedomosť existencie daňového záložného práva.

Je treba prisvedčiť argumentom žalovaného, že ak si žalobkyňa zaplatila právne zastúpenie, mohla si byť vedomá aj prehry v spore a z tohto dôvodu ako neúspešná musí nahradiť trovy konania, presvedčivé je aj jeho stanovisko, že žalobkyňa vymáha svoju pohľadávku, ktorá vznikla na základe zmluvy o pôžičke voči dlžníčke R.X. V. a z tohto exekučného konania, ktoré nie je skončené ešte môže v ňom byť úspešná a časom môže vymôcť majetok, z ktorého sa uspokojí jej pohľadávka a tak nemôže hovoriť vôbec o škode.

Napokon odvolací súd konštatuje, že konanie prebiehalo 2 roky, vykonalo sa dokazovanie a žalobkyňa mala dostatok času prípadne zobrať svoj návrh späť v tomto konaní, preto z hľadiska úspechu žalovaného a jeho presvedčivých stanovísk v konaní, nie je možné v tomto rozhodnutí pri výroku o trovách konania vychádzať z ust. § 150 O.s.p. Odvolací súd je si vedomý toho, že žalobkyňa žije sama a zabezpečuje výchovu maloletej dcéry, avšak príjem v priemere 650 € mesačne jej umožní hoci aj v splátkach zaplatiť náhradu trov konania úspešnému účastníkovi konania. Výhrada, že zaplatila 420 € na rekonštrukciu a zateplenie bytu v tomto konaní nie je významná, lebo byt po takýchto výdavkoch len získa na svojej hodnote a zlepší sa tak funkčná ako aj kultúrna stránka bývania žalobkyne.

Odvolací súd potvrdil rozsudok vo výroku o trovách konania podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p. ako vecne správny a stotožňuje sa s dôvodmi uvedenými v rozhodnutí súdu prvého stupňa.

Odvolací súd úspešnej žalovanej nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, lebo vo vyjadrení k odvolaniu tieto nežiadala, čo vyplýva z ust. § 211 a § 151 O.s.p.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.