KSKE 5 Co 376/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/376/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211203609 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211203609.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu C. V., R..K..S.., Č. XX, F.Š., IČO: XX XXX XXX, zast. C. E.. J. F. R..K..S.., K. X, F., IČO: XX XXX XXX, proti žalovanému O. F., R..K..S.., E. V. XX, F., IČO: XX XXX XXX, v konaní o zaplatenie 148,15 € s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice II. č.k. 16C/181/2011-34 zo 11.10.2011

r o z h o d o l :

Mení rozsudok vo výroku o trovách konania tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi trovy konania 102,93 € a trovy odvolacieho konania v sume 18,85 € na účet E.. J. F., s.r.o., do 3 dní.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa vyslovil povinnosť žalovanému, aby zaplatil žalobcovi sumu 148,15 € spolu s úrokom z omeškania 9% ročne zo sumy 29,63 € od 16.6.2009 do zaplatenia, 9% ročne zo sumy 29,63 € od 16.7.2009 do zaplatenia, 9% ročne zo sumy 29,63 € od 16.8.2009 do zaplatenia, 9% ročne zo sumy 29,63 € od 16.9.2009 do zaplatenia, 9% ročne zo sumy 29,63 € od 16.10.2009 do zaplatenia a nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 74,12 €, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Vychádzal zo zistenia, že ako poskytovateľ služby uzavrel žalobca dňa 8.2.2011 so žalovaným ako zákazníkom zmluvu o poskytovaní služieb v sieti internet a to podľa § 269 ods.2 zák.č. 513/1991 Zb. a žalovaný bol povinný zaplatiť žalobcovi za zabezpečenie pripojenia do siete internet 29,63 € mesačne, túto odplatu však nezaplatil za poskytnuté služby za mesiace jún až október 2009, spolu vo výške 148,15 €, preto súd prvého stupňa návrhu vyhovel (keď citoval § 52 ods.1,2,3,4, § 53 ods.1 OZ) .

Výrok o trovách konania odôvodnil tým, že trovy konania úspešného žalobcu pozostávali zo zaplateného súdneho poplatku 16,50 € a z trov právneho zastúpenia 86,43 € za 3 úkony právnej služby, avšak ide o predmet konania, keď neprevyšuje sumu 500 €, v danom prípade ide o drobný spor podľa § 200ea O.s.p. a súd prvého stupňa trovy konania žalobcu primerane znížil a priznal žalobcovi ich náhradu len vo výške 74,12 €, lebo je to suma, ktorá zodpovedá uplatnenému nároku, trovy právneho zastúpenia sú znížené na 57,62 € za dva úkony po 16,60 € + paušál 2x 7,41 € a DPH vo výške 20%, čo predstavuje 9,60 € podľa vyhlášky. Charakter sporu odôvodňuje takéto zníženie trov konania, lebo žalobca si nárok uplatňoval na základe spotrebiteľskej zmluvy ako aj zo skutočnosti známej súdu z jeho činnosti, lebo žalobca vedie väčší počet obdobných súdnych sporov, v ktorých je zastúpený tým istým právnym zástupcom.

Vo včas podanom odvolaní žiadal žalobca zmeniť rozsudok a priznať mu trovy konania vo výške 102,93 €. Zároveň žiadal trovy odvolacieho konania 18,85 € k rukám právneho zástupcu na účet C. E.. J. F., R..K..S.. Jemu vznikli trovy vo výške 102,93 €. Podľa § 142 ods.1 O.s.p. má na nich právo a za podané odvolanie mu náleží 8,30 € + 1x režijný paušál 7,41 + 20% DPH vo výške 3,14 € v odvolacom konaní.

V odvolaní namietal, že súd prvého stupňa dospel k nesprávnemu skutkovému záveru ohľadne charakteru sporu (§ 205 ods.2 písm.d/ O.s.p.) , na ktorom následne založil svoje rozhodnutie o výške trov konania, lebo nejde o spor zo spotrebiteľskej zmluvy. Výška uplatnených trov konania vo vzťahu k výške žalovanej pohľadávky pritom nejde o neprimerané trovy. Žalobca si uplatnil náhradu trov v minimálnej výške, ktorá bola nevyhnutná k bráneniu jeho práva, okrem súdneho poplatku aj za 3 úkony po 16,60 € za prevzatie a prípravu zastúpenia, podanie žaloby a účasť na pojednávaní dňa 11.10.2011 podľa vyhl.č. 655/2004 Z.z. + 20% DPH.

Krajský súd v Košiciach vo veci sp.zn. 11Co/25/2011 už v inej veci Okresného súdu Košice II. zmenil rozsudok a priznal mu plnú náhradu trov konania. Svoje rozhodnutie odvolací súd odôvodnil tým, že došlo k nesprávnej aplikácie § 150 ods.2 O.s.p., lebo pre zníženie trov neboli splnené zákonné podmienky. Z dôvodovej správy ust. § 150 ods.2 O.s.p. v znení zák.č. 384/2008 Z.z. účinného od 15.10.2008 vyplynul úmysel predkladateľa zákona vo veciach s nízkou hodnotou sporu pristúpiť k zníženiu trov konania a ide však o konania, kde trovy predstavujú niekoľkonásobne vyššiu sumu ako samotná pohľadávka. K podobným záverom dospel Krajský súd v Košiciach aj v uznesení sp.zn. 5Co/26/2010 zo dňa 22.12.2010. Preto žiadal zmeniť výrok o trovách konania, lebo pri príprave zastúpenia tejto veci z hľadiska časovej a odbornej náročnosti si vyžadovala príprava dostatočný priestor a je táto náročnosť porovnateľná s náročnosťou prípravy zastúpenia v iných štandardných sporoch založených na žalobe o plnenie.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1 O.s.p. možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania podľa § 212 ods.1,3 O.s.p. a rozsudok v tomto výroku zmenil podľa § 220 O.s.p., lebo neboli splnené podmienky na jeho potvrdenie ani na jeho zrušenie (§ 219, ani § 221 ods.1 O.s.p.) .

Žalobcom uplatnený odvolací dôvod je daný.

Odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. f) O.s.p. o nesprávnom právnom posúdení bol preukázaný, právne posúdenie je činnosť súdu, pri ktorej aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav, tzn. vyvodzuje aké práva a povinnosti majú účastníci podľa príslušného právneho predpisu a nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav (skutkové zistenie) , pričom o mylnú aplikáciu právnych predpisov ide vtedy, ak súd použil iný právny predpis, než ktorý mal správne použiť, alebo aplikoval správny právny predpis, ale nesprávne ho vyložil, prípadne ho na daný skutkový stav inak nesprávne aplikoval (z podradenia skutkového stavu pod právnu normu vyvodil nesprávne závery o právach a povinnostiach účastníkov konania) . Súd použil správne právne predpisy, ale nesprávne ich vyložil.

S poukazom na § 212 ods. 1, 3 a § 211 O.s.p. je daný tento odvolací dôvod, pretože odvolací súd inak vec právne posúdil ohľadne trov konania.

Podľa § 224 ods. 1 O.s.p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia aj pre odvolacie konanie.

Podľa § 137 O.s.p. trovy konania sú okrem iného odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát.

Podľa § 142 ods. 1 O.s.p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Odvolací súd aj s poukazom na § 9 ods.1, § 10 ods.1, § 14 ods.1 písm.a/, c/, § 18 ods.2 vyhl.č. 655/2004 Z.z. pri plnom úspechu žalobcu mu priznal trovy konania v plnej výške, lebo pre zníženie trov konania neboli zákonné podmienky podľa § 150 ods.2 O.s.p. a dôvody zmeny rozsudku vo výroku

o trovách konania vyplývajú z dôvodov odvolania, keďže príprava zastúpenia v tejto veci z hľadiska časovej a odbornej náročnosti vyžadovala dostatočný priestor a je porovnateľná s náročnosťou prípravy a zastúpenia v iných štandardných sporoch založených na žalobe o plnenie (išlo o právnickú osobu) .

So zreteľom na uplatnené trovy odvolacieho konania odvolací súd priznal podľa úspechu § 224 ods.1 a § 142 ods.1 O.s.p. aj odvolanie trovy vo výške 18,85 € (režijný paušál 7,41 € za 1 úkon 8,30 € + 20% DPH vo výške 33,14 €) , ktoré budú zaplatené na účet advokátskej kancelárie do 3 dní.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods. 9 tretia veta zák. č. 757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.