KSKE 5 Co 378/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/378/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110206953 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7110206953.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobkyne Y. X., X., Q. XXX, proti žalovanej BP sk s.r.o., Košice, Hlavná 77, IČO: 43 854 559, o zaplatenie 260,57 € istiny s prísl., o odvolaní žalobkyne proti rozsudku 17C/79/2011-40 z 8.6.2011 Okresného súdu Košice I

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok a v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) rozsudkom zamietol žalobu, došlú mu 15.3.2010, ktorou sa žalobkyňa domáhala, aby žalovanej bola uložená povinnosť zaplatiť jej 260,57 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne z uvedenej sumy od 1.2.2010 do zaplatenia a zaplatiť jej trovy právneho zast. 68,52 € a rozhodol, že žalobkyňa nemá právo na náhradu trov konania.

Zistil, že žalobkyňa zakúpila 27.9.2008 v predajni žalovanej tovar - dámske kožené čižmy za 7 850 Sk, t.j. 260,57 €, že uvedený tovar reklamovala u žalovanej 8.6.2009 z dôvodu vzniknutých vád a to roztrhnutie kože pri kolennej časti na oboch čižmách a strata farby kože vplyvom vody, že žalovaná listom z 11.6.2009 oznámila žalobkyni, že reklamáciu uznáva a podľa § 623 ods.2 O. z. ju vybavuje vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku vo výške 5 € a že obuv si žalobkyňa môže prísť prevziať, že listom z 20.1.2010 žalobkyňa oznámila žalovanej, že odstupuje od zmluvy z dôvodu, že na tovare sú vady, brániace jeho riadnemu užívaniu a že je preto na mieste aplikácia § 623 ods.1 O. z., taktiež poukázala na to, že postup žalovanej pri vybavovaní reklamácie odporoval ust. zák.č.250/07 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a že podľa § 18 ods.4 bola povinná ju poučiť o jej právach vyplývajúcich z O. z. a určiť spôsob vybavenia reklamácie, a keďže nevybavila reklamáciu predpísaným spôsobom, vzniklo jej právo od zmluvy odstúpiť alebo žiadať výmenu výrobku a že na list žalobkyne žalovaná nereagovala. Vychádzajúc z § 502 ods.1,§ 504,§ 599 ods.1,§ 619,§ 620 ods.1,§ 623,§ 625 O. z.,§ 2 písm. m) a § 18 ods.4 zák.č.250/07 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ich znenie citoval) , vzhľadom na uvedené skutkové zistenia dospel k záveru, že nárok žalobkyne nie je dôvodný, nakoľko v konaní neboli preukázané základné skutočnosti pre jeho priznanie, uplatneného titulom zodpovednosti za vady predanej veci - čižiem - zakúpených žalobkyňou u žalovanej. Nárok žalobkyne posudzoval podľa ust. o zodpovednosti za vady predanej veci - § 619 a n. O. z., a subsidiárne podľa ust. o všeobecnej zodpovednosti za vady podľa § 499 a n. O. z. a nakoľko žalobkyňa svoj nárok uplatňovaný proti žalovanej definovala, že tento vyplýva zo zodpovednosti za vady predanej veci - z ňou uplatneného práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, v prvom rade skúmal, či došlo žalobkyňou k včasnému uplatneniu nárokov z vád na tovare a akým spôsobom si uplatnila u žalovanej svoj nárok. Z reklamačného lístka zistil, že žalobkyňa u žalovanej 8.6.2009 reklamovala výrobok zakúpený u žalovanej 27.9.2008, teda v záručnej lehote, a vytkla vady: roztrhnutá koža pri kolennej časti na oboch čižmách a strata farby kože vplyvom vody, avšak z uvedeného lístka nie je zrejmé, aké konkrétne právo zo zodpovednosti za vady si proti žalobcovi uplatňuje, t.j. či žiada primeranú zľavu z kúpnej ceny, zodpovedajúcu rozsahu a povahe vady, výmenu veci alebo vrátenie kúpnej ceny z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Zdôraznil, že žalobkyňa až v liste z 20.1.2010, t.j. o viac ako 6 mesiacov od obdŕžania odpovede žalovanej na reklamáciu,

oznámila odstúpenie od zmluvy, avšak zák. v § 599 ods.1 O. z. pre priznanie nároku z vád tovaru vyžaduje uplatnenie vád (t. zn. voľbu konkrétneho práva zo zodpovednosti za vady) u predávajúceho bez zbytočného odkladu, a to bez ohľadu na to, či by bola preukázaná skutočnosť, že žalovaná porušila svoju povinnosť podľa zák. na ochranu spotrebiteľa - informovať žalobkyňu o jej právach podľa § 622 a 623 O. z., keďže zanedbanie uvedenej povinnosti žalovanou môže byť len dôvodom pre uloženie pokuty orgánom dozoru, resp. môže zakladať nárok žalobkyne pre uplatnenie si náhrady škody. Z písomnej odpovede žalovanej z 11.6.2009 na reklamáciu zistil, že vybavila reklamáciu vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, resp. písomnou výzvou na prevzatie plnenia, keď v odpovedi odoslanej do 3 dní od prevzatia reklamácie uviedla, že reklamáciu uznáva a vybavuje ju vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku vo výške 5 € s tým, že si žalobkyňa môže prísť na predajňu prevziať obuv, pričom žalobkyňa až do 20.1.2010 na odpoveď žalovanej žiadnym spôsobom nereagovala. Z uvedeného vyvodil, že žalovaná podľa § 18 ods.4 zák. o ochrane spotrebiteľa určila spôsob vybavenia reklamácie do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie a zároveň ju aj vybavila, teda list žalobkyne z 20.1.2010 v žiadnom prípade nemožno považovať za uplatnenie vád bez zbytočného odkladu a že ak kupujúci nenotifikuje vady veci (vrátane voľby práva zo zodpovednosti za vady) včas, jeho práva z vád veci zanikajú, ide o prekluzívnu lehotu. Pre úplnosť dodal, že kupujúci uplatnením si jedného nároku z vád tovaru stráca možnosť uplatnenia si iného nároku z vád tovaru. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods.1 a § 151 ods.1 O. s. p. (ich znenie tiež citoval) a nakoľko žalobkyňa nebola v konaní úspešná, nevzniklo je právo na náhradu trov konania a žalovaná nežiadala rozhodnúť o povinnosti žalobkyne nahradiť jej trovy konania, preto o jej trovách nerozhodoval.

Žalobkyňa napadla rozsudok včas podaným odvolaním a (reprodukujúc podstatný obsah žaloby a časť odôvodnenia rozsudku, ako aj citujúc znenie § 623 O. z. a § 19 ods.4 cit. zák.č.250/07 Z. z.) uviedla, že roztrhnutie kože pri kolennej časti na oboch čižmách a aj strata farby kože sú vady, brániace riadnemu užívaniu topánok, a to bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú vadami odstrániteľnými, vzniklo jej teda právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy z dôvodu, že zakúpený výrobok nie je možné pre väčší počet vád užívať (§ 623 ods.2 O. z.) a zároveň bola toho názoru, že vady, ktoré na zakúpenom výrobku vznikli sú vadami neodstrániteľnými, čo vyplýva už z povahy popísaných vád. Ďalej uviedla, že žalovaná reklamáciu jej tovaru uznala, avšak vybavila ju v rozpore s O. z., zák. o ochrane spotrebiteľa a - podľa jej názoru -, aj v rozpore s dobrými mravmi, keď jej priznala z ceny reklamovaného tovaru v hodnote 260,57 € zľavu vo výške 5 €, a to napriek tomu, že na reklamovanom tovare vznikli v záručnej dobe viaceré neodstrániteľné vady, pre ktoré nie je možné zakúpený tovar v súlade s jeho účelom užívať. Tvrdila, že žalovanou zvolený postup vybavenia jej reklamácie odporuje ust. O. z., nakoľko kupujúcej podľa § 623 ods.1 O. z. prináležalo právo žiadať výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a nie právo na primeranú zľavu tak, ako to žalovaná uviedla v odpovedi na reklamáciu z 11.6.2009, že použitie § 623 ods.2 O. z. predpokladá existenciu inej neodstrániteľnej vady a je potrebné ho vykladať v kontexte § 623 ods.1 O. z., ktorý sa aplikuje na prípady neodstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, teda § 623 ods.2 O. z. má na mysli také neodstrániteľné vady, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať a tak tomu ale v prípade reklamácie ňou uplatnenej nebolo. Uviedla ďalej, že s rozhodnutím súdu a jeho odôvodnením nesúhlasí, majúc za to, že súd jej nárok nesprávne právne posúdil. Zdôraznila, že reklamovala u žalovanej zakúpený tovar - čižmy z dôvodu, že na ňom vznikli viaceré vady, pre ktoré tento tovar nie je možné užívať, že - podľa jej názoru - sú navyše tieto vady neodstrániteľné, čo usudzuje z povahy vád, že reklamovala vadný tovar u žalovanej riadne a včas, a to bezodkladne po tom, čo sa vady na tovare objavili, že reklamačný lístok spisovala žalovaná, a uviedla na ňom, že reklamácia bude vybavená v súlade s O. z., čo nenamietala, avšak reklamáciu tovaru, ňou uplatnenú vybavila v rozpore s O. z. a zák. o ochrane spotrebiteľa a poskytla jej zľavu z kúpnej ceny reklamovaného tovaru vo výške 5 €, že však takéto vybavenie reklamácie nie je prípustné a navyše je vzhľadom na hodnotu tovaru a povahu vád aj v rozpore s dobrými mravmi, že žalovaná by bola oprávnená poskytnúť zľavu z kúpnej ceny tovaru len v prípade vady, ktorá nebráni riadnemu užívaniu veci, ale v prípade jej reklamácie na reklamovanom tovare vznikla nielen jedna, ale viacero vád, ktoré bránia riadnemu užívaniu veci a ktoré sú podľa povahy popísaných vád - podľa jej názoru - navyše neodstrániteľné, že žalovaná nevybavila jej reklamáciu v súlade so zák., v lehote podľa § 19 ods.4 zák. o ochrane spotrebiteľov. Tvrdila ďalej, že vadný tovar reklamovala riadne a včas, že skutočnosť, že spotrebiteľ neuvedie pri reklamácii tovaru konkrétny požadovaný spôsob vybavenia reklamácie, nemôže byť dôvodom pre posúdenie takejto reklamácie ako neúplnej, resp. neuplatnenej riadne a včas, že v prípade reklamácie tovaru v spotrebiteľských vzťahoch je predávajúci, t.j. v tomto prípade žalovaná, tým kto reklamáciu spisuje a kto je povinný poučiť spotrebiteľa o možných spôsoboch vybavenia reklamácie, že aj v prípade reklamácie tovaru u žalovanej, je žalovaná tým, kto porušil svoju

povinnosť informovať ju o jej právach, že skutočnosť, že súhlasila s vybavením reklamácie podľa O. z., tak ako je uvedené na reklamačnom lístku, nemožno posudzovať v jej neprospech ako fakt, že si nezvolila spôsob vybavenia reklamácie, že až potom čo žalovaná jej reklamáciu vybavila v rozpore so zák. a pre ňu nepochopiteľným spôsobom, sa rozhodla so spôsobom vybavenia reklamácie nesúhlasiť a že potom, čo sa neúspešne v predajni žalovanej domáhala svojich práv a neúspešne žiadala, aby bola jej reklamácia riadne vybavená (osobne aj prostredníctvom zástupcov Združenia spotrebiteľov Slovenska) , rozhodla sa od kúpnej zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie kúpnej ceny. Napokon uviedla, že je toho názoru, že reklamáciu tovaru uplatnila riadne a včas a potom čo ju žalovaná riadne a včas nevybavila, od kúpnej zmluvy v súlade s O. z. odstúpila, že súd nesprávne posúdil poskytnutie zľavy vo výške 5 € ako vybavenie reklamácie, lebo vybavením reklamácie v prípade viacerých vád, ktoré bránia riadnemu užívaniu veci (bez ohľadu na to, že šlo navyše o vady neodstrániteľné) , môže byť len výmena veci alebo vrátenie kúpnej ceny (v prípade, ak by sa jednalo o vady odstrániteľné, oprava veci) , poskytnutie zľavy z ceny takejto vadnej veci nie je možné posudzovať ako vybavenie reklamácie a že žalovaná nevybavila jej reklamáciu riadne a včas, tak ako jej ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy. Vzhľadom na uvedené navrhla rozsudok zmeniť tak, že sa uloží povinnosť žalovanej zaplatiť jej 260,57 € s úrokmi z omeškania vo výške 9 % ročne z uvedenej sumy 260,57 € od 1.2.2010 do zaplatenia a nahradiť trovy prvostupňového a odvolacieho konania.

Podľa § 211 ods.2 O. s. p. ak tento zákon neustanovuje inak, pre konanie na odvolacom súde platia primerane ustanovenia o konaní pred súdom prvého stupňa.

Podľa § 101 ods.2 O. s. p. súd pokračuje v konaní, aj keď sú účastníci nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takého účastníka; prihliadne pritom na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy.

Zást. žalobkyne a žalovaná sa napriek riadnemu predvolaniu na odvolacie pojednávanie nedostavili ani nepožiadali o odročenie [zást. žalobkyne v podaní zo 4.4.2012 (č.l.64) , došlom odvolaciemu súdu toho istého dňa, žiadala pre kolíziu termínov o ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní a súhlasila s pojednávaním a rozhodnutím vo veci v jej neprítomnosti], preto bola vec prejednaná v ich neprítomnosti.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a zistil, že, nie sú podmienky na potvrdenie rozsudku (§ 219) , ani na jeho zmenu (§ 220) , lebo súd nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav, preto rozsudok podľa § 221 ods.1 písm. h) ,ods.2 O. s. p. zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Právnym posúdením je činnosť súdu prvého stupňa, pri ktorej aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav, t. zn. vyvodzuje zo skutkového zistenia, aké práva a povinnosti majú účastníci podľa príslušného právneho predpisu a nesprávnym právnym posúdením veci je jeho omyl pri aplikácii práva na zistený skutkový stav (skutkové zistenie) , pričom o mylnú aplikácii právnych predpisov ide, ak použil iný právny predpis, než ktorý mal správne použiť alebo aplikoval správny predpis, ale nesprávne ho vyložil, príp. ho na daný skutkový stav inak nesprávne aplikoval (z podradenia skutkového stavu pod právnu normu vyvodil nesprávne právne závery o právach a povinnostiach účastníkov konania) . Keď je rozhodnutie súdu prvého stupňa tak po skutkovej, ako aj právnej stránke nesprávne, pričom použitie správneho ust. neznamená iba opísanie jeho dikcie, ale i jeho správne priradenie k zistenému skutkovému stavu, v takom prípade je odvolací súd nútený konštatovať, že súd prvého stupňa nepoužil správny právny predpis a ak súčasne nezistil riadne skutkový stav, musí také rozhodnutie iba zrušiť a vec vrátiť súdu na ďalšie konanie.

Podľa § 48 ods.1 O. z. od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté.

Podľa ods.2 cit. ust. odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.

Podľa § 457 O. z. ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.

Súd vec nesprávne právne posúdil, lebo nerozlišoval medzi vytknutím, resp. uplatnením vád bez zbytočného odkladu a uplatnením práva zo zodpovednosti za vady, resp. uplatňovaním nároku zo zodpovednosti za vady.

Zo skutkového stavu zisteného súdom jednoznačne vyplýva, že žalobkyňa vytkla vady v lehote stanovenej v § 505 O. z., že šlo o vady, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec (dámske kožené čižmy) mohla riadne užívať ako vec bez vady, preto jej vzniklo právo na výmenu veci alebo právo na odstúpenie od zmluvy (toto právo mohla u žalovanej uplatniť až do konca záručnej lehoty) a že si počas plynutia záručnej lehoty uplatnila právo na odstúpenie od zmluvy.

V ďalšom konaní bude preto povinnosťou súdu - v súlade s vysloveným právnym názorom (§ 226 O. s. p.) - vo veci opätovne rozhodnúť.

V novom rozhodnutí o veci rozhodne súd aj o trovách tohto odvolacieho konania (§ 224 ods.3 O. s. p.) .

Odvolací súd nemohol vo veci rozhodnúť z dôvodu, žeby porušil zásadu dvojinštančnosti občianskeho súdneho konania (§ 9 ods.1 a § 10 ods.1 O. s. p.) , lebo ak by rozhodol, porušil by právo účastníkov konania na spravodlivý proces, keďže by im odoprel právo namietať správnosť jeho právneho názoru.

Podľa Čl.46 (PRÁVO NA SÚDNU A INÚ PRÁVNU OCHRANU) ods.1 Ústavy Slovenskej republiky (uverejnenej pod č.460/92 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov; ďalej len Ústava) každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.

Podľa Čl.48 ods.2 Ústavy každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom. Verejnosť možno vylúčiť len v prípadoch ustanovených zákonom.

Podľa Čl.6 (Právo na spravodlivé súdne konanie) bod 1. Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (uverejneného oznámením č.209/92 Zb. a č.102/99 Z. z.; ďalej len Dohovor) každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch alebo o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia proti nemu. Rozsudok musí byť vyhlásený verejne, ale tlač a verejnosť môžu byť vylúčené buď po dobu celého, alebo časti procesu v záujme mravnosti, verejného poriadku alebo národnej bezpečnosti v demokratickej spoločnosti, alebo keď to vyžadujú záujmy maloletých alebo ochrana súkromného života účastníkov alebo, v rozsahu považovanom súdom za úplne nevyhnutný, pokiaľ by, vzhľadom na osobitné okolnosti, verejnosť konania mohla byť na ujmu záujmom spoločnosti.

Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj z rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky vyplýva, že tak základné právo podľa Čl.46 ods.1 Ústavy, ako aj právo podľa Čl.6 ods.1 Dohovoru v sebe zahŕňajú aj právo na rovnosť zbraní, kontradiktórnosť konania a odôvodnenie rozhodnutia, pričom obsah práva na spravodlivý súdny proces nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri jeho uplatňovaní, ale obsahom tohto práva je i relevantné konanie súdov a iných orgánov Slovenskej republiky a ak je toto konanie v rozpore s procesnými zásadami, porušuje ústavnoprávne princípy.

Občiansky súdny poriadok, podľa svojho § 1, upravuje postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov, ako aj výchova na zachovávanie zákonov, na čestné plnenie povinností a na úctu k právam iných osôb.

Zmyslom práva na súdnu ochranu je umožniť každému reálny prístup k súdu a tomu zodpovedajúcu jeho povinnosť o veci konať, pričom právo na súdnu ochranu, okrem Čl.46 ods.1 Ústavy, Čl. 36 ods.1 Listiny základných práv a slobôd (úst.zák.č.23/91 Zb.) a Čl.6 ods.1 Dohovoru zabezpečujú a vykonávajú aj jednotlivé ust. O. s. p. a obsahom práva na súdnu ochranu v rámci spravodlivého procesu je i právo účastníka, aby sa jeho vec, ak to zákon pripúšťa, vždy prejednala v dvojinštančnom konaní.

Súd sa upozorňuje, že úvodná časť písomného vyhotovenia rozsudku ( Okresný súd ... v konaní pred sudkyňou ) nezodpovedá úprave v § 11 ods.3 zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.