KSKE 5 Co 38/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 38/2012

KS v Košiciach, dátum 22.02.2012, sp.zn. KSKE 5 Co 38/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/38/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110230865 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7110230865.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobkyni C. O., T., Q. X, proti žalovaným 1.) W. Q., J., X.C. X, 2.) O. J., J., X. X o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu 17C/213/2010-6 zo 27.10.2011 Okresného súdu Košice I

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) podanie žalobkyne, doručené mu 17.12.2010, v zmysle ust. § 43 O.s.p. odmietol.

V odôvodnení konštatoval, že 17.12.2010 mu bolo doručené podanie žalobkyne, ktoré podľa obsahu mohlo byť návrhom na začatie konania a tiež, že návrh neobsahoval všetky zákonom požadované náležitosti. Uznesením z 30.5.2011, č.k. 17 C/213/2010 - 3 vyzval žalobkyňu, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia opravila resp. doplnila podanie a to tak, aby najmä doplnila označenie účastníkov konania- žalovaných uvedením aj ich dátumu narodenia a údaja o štátnom občianstve, podrobnejšie popísala skutkový stav - rozhodujúce skutočnosti, upresnila petit (čoho presne sa návrhom v konaní domáha) , aby mohol podľa tohto petitu rozhodnúť aby bolo jeho rozhodnutie vykonateľné a priložila listinné dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súčasne ju poučil aj o tom, že ak podanie v stanovenej lehote nedoplní resp. neopraví predpísaným spôsobom v súlade s uznesením, a pre uvedený nedostatok nebude možné v konaní pokračovať, súd podanie odmietne. Žalobkyňa uznesenie prevzala 6.6.2011, posledný deň lehoty pripadol na 20.6.2011, avšak ani do dátumu vyhotovenia napadnutého uznesenia neodstránila vady svojho podania tak, ako jej to bolo uložené súdom. Ďalej poukázal na to, že žalobkyňa podaním z 15.6.2011 neodstránila vady podanie, ktoré podľa svojho obsahu mohlo byť návrhom na začatie v zmysle uznesenia z 30.5.2011 a z jej podania naďalej nie je zrejmé čoho sa domáha, na základe akých skutočností a čím ich navrhuje preukázať.

Uznesenie napadla včas podaným odvolaním žalobkyňa a žiadala, aby súd zrušil uznesenie, ktorým odmietol je podanie. Poukázala na skutočnosť, že nevie zistiť osobné údaje žalovaných a preto považuje postup súdu za nesprávny, tiež požiadala o odročenie konania na neurčito, kým nebude mať možnosť spojiť s právnikom, aby jej pomohol s právnou stránkou sporu.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t. j. neuvedených v § 214 ods. 1 možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1,3 O. s. p. a uznesenie potvrdil podľa § 219 ods. 1,2 O. s. p., lebo je vecne správne, na čom nič nemení ani odvolanie podané žalobkyňou.

Na zdôraznenie správnosti napadnutého uznesenia možno doplniť, že žalobkyňa ani v odvolaní neodstránila vady svojho podania, pre ktoré muselo byť konanie zastavené.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods. 9 tretia veta zák. č. 757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.