KSKE 5 Co 4/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/4/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810201569 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810201569.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Slebodníka a sudcov JUDr. Táne Veščičikovej a JUDr. Andreja Šalatu vo veci žalobcu Stavebné bytové družstvo Rožňava, Rožňava, Budovateľská 49, IČO: 31 686 966, zast. JUDr. Erikou Simanovou, advokátkou, Advokátska kancelária, Rožňava, Akademika Hronca 9, proti žalovaným 1) Československá obchodná banka, a.s., Bratislava, Michalská 18, IČO: 36 854 140, 2) Profesionálna dražobná a realitná spoločnosť, s.r.o., Košice, Jánošíkova č. 6, IČO: 36 583 936, 3) V. F., K. W., Q. XX U. X) B. W., K. W., Q. XX, o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby, o odvolaní žalovaných v 1. a 2.rade proti rozsudku 9C/41/2010-172 z 30.9.2011 Okresného súdu Rožňava

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) rozsudkom určil, že dražba žalovanej v 2. rade vykonaná v Rožňave 4.12.2009 pod č. k. PDrS č. 74/17-2009, predmetom ktorej bol súbor nehnuteľností, byt č. 3 v celosti a podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku s parc.č. 793 s výmerou 416 m2 o veľkosti 583/10000 zapísaný na LV č. XXX S..Ú.. K. W. je neplatná a žalovaných v 1. až 4. rade zaviazal uhradiť žalobcovi trovy konania 481,86 Eur spoločne a nerozdielne, do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Oboznámil sa s listinnými dôkazmi - zmluvou o výkone správy č. 110/2008, čiastočným výpisom z LV XXX zo 4.3.2010, oznámením o dobrovoľnej dražbe, listom žalobcu adresovaným žalovanej v 1. rade z 26.11.2009, exekučným príkazom predajom nehnuteľností JUDr. Petra Hodermarského ,súdneho exekútora, oznámením výkonu záložného práva listom z 26.11.2009 adresovaným žalovanej v 2. rade a fotokópiou dokladu o doručení - doručenky, oznámením o výsledku dobrovoľnej dražby, listom žalobcu zo 16.12.2009 adresovaným žalovanej v 2. rade, vyčíslením pohľadávky, ktorú žalobca žiadal uspokojiť z výťažku predaja zálohu a fotokópiou dokladu o doručení, výpisom z obchodného registra žalovanej v 2. rade, a jej vyjadrením , fotokópiou dokladov o doručení oznámenia o dobrovoľnej dražbe, nesúhlasom žalobcu zákonného záložného veriteľa s dražbou nehnuteľností 8.9.2009 z 31.8.2009 adresovaným písomnou formou žalovanej v 2. rade, výpisom z LV č. 717 z 8.9.20069, fotokópiou dokladu o zaplatení 625,29 Eur žalovanou v 2. rade žalobcovi, výpisom z LV č. XXX z 17.3.2010, návrhom žalovanej v 2. rade na zápis vydražiteľa ako vlastníka vydraženého predmetu dražby adresovaného Katastrálnemu úradu, Správa katastra Rožňava z 18.3.2010, výzvou žalobcu na uspokojenie pohľadávky z výťažku z predaja zálohu zo 16.12.2009 a prihlásením pohľadávky súdnym exekútorom JUDr. P. Hodermarským u žalovanej v 2. rade z 23.12.2009, písomnou správou o výkone záložného práva k predmetu dražby,

odovzdaním výťažku z dražby zo dňa 18.3.2010, správou od Správy katastra Rožňava z 28.6.2011, čiastočným výpisom z LV č. XXX zo dňa 23.8.2011, kúpnou zmluvou spísanou do notárskej zápisnice č. N 197/2007, Nz 21467/2007 o kúpe bytu žalovaným v 4. rade z 1.6.2007, ktorej vklad bol povolený dňom 25.7.2007, zmluvou o prevode vlastníctva k bytu uzavretou medzi Obcou K. W. a kupujúcimi J. I. U. R. I., ktorej vklad bol povolený pod č. V 1201/03 a právne účinky vkladu nastali 30.7.2003, obsahom spisu súdneho exekútora JUDr. P.Hodermarského EX 183/2009. Vychádzajúc z § 151a, § 151 b ods. 1, § 151d ods. 1, § 151e ods. 1, § 151h ods. 1, § 151j ods. 1, § 151k ods. 1, § 151 l ods. 1, § 151m ods. 1, § 151ma ods. 1, 2 , 8 a 9 Obč.zák., § 22 ods. 1 a 4 , § 17 ods.1, 2 , 3 a 5 zák. č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a § 15 zák. č. 182/1992 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ich znenie citoval) zistil, že predmetom konania bolo určenie neplatnosti opakovanej dražby konanej 4.12.2009, že jej predchádzali dve neúspešné dražby konané 8.9. a 16.10. 2009, že žalovaná v 2. rade 31.7.2009 žalobcovi doručila oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby 8.9.2009, že žalobca, ako správca bytového domu, v ktorom sa nachádza predmetný byt na základe zmluvy o výkone správy č. 110/2008 a ktorý koná v mene vlastníkov bytov pred súdom , podľa čl. IV. bodu 2 zmluvy o výkone správy listom z 31.8.2009 oznámil žalovaným v 1. a 2. rade svoj nesúhlas s touto dražbou, že namietal nesprávne poradie záložných veriteľov zverejnené v oznámení o dobrovoľnej dražbe z dôvodu, že je v rozpore s poradím uvedeným v časti C - "ťarchy" na LV č. XXX S..Ú.. K. W., na ktorom je záložné právo k bytu č. 3/1 v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vyznačené v poradí ako druhé, nie tretie, tak ako to uvádza dražobník. Uviedol, že zákonné záložné právo ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v predmetom bytovom dome vzniklo zo zapísaných záložných práv najskôr, k predmetnému bytu vzniklo zo zákona, k 30.7.2003, ktorá skutočnosť mu vyplynula zo zmluvy o prevode vlastníctva bytu uzavretej podľa § 5 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, uzavretej medzi Obcou K. W. ako predávajúcim a kupujúcim J. I. U. R. I.I., ktorej vklad do katastra nehnuteľností bol povolený dňom 26.8.2003 pod č. V 1201/03 a právne účinky vkladu nastali 30.7.2003, doručením návrhu na vklad tejto zmluvy do katastra nehnuteľností, že žalovaný v 4. rade odkúpil predmetné nehnuteľnosti kúpnou zmluvou spísanou do notárskej zápisnice NZ 21467/2007 z 1.6.2007, ktorej vklad bol povolený pod č. V 1226/07 a právne účinky vkladu nastali 25.7.2007, z čoho mu vyplynulo, že zákonné záložné právo po prevode nehnuteľností začalo pôsobiť voči žalovanému v 4. rade ako nadobúdateľovi odo dňa účinnosti vkladu od 25.7.2007, že žalobca mal voči žalovanému splatnú pohľadávku 646,36 Eur na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu 17Ro/4/2009 z 20.1.2009 - exekučného titulu a 25.3.2009 podal návrh na vykonanie exekúcie u súdneho exekútora JUDr. Petra Hodermarského (ďalej len exekútor) , ktorý exekúciu pod č. EX 183/2009 - 12Er/130/2009 Okresného súdu (ďalej len OS) Rožňava vykonával na základe návrhu oprávneného a poverenia vydaného OS Rožňava č. 5808/019477 na vymoženie 646,36 Eur, trov predchádzajúceho konania 135,38 Eur a trov exekúcie. Poukázal na to, že v čase začatia procesu dražby žalovanou v 2. rade už prebiehalo exekučné konanie, v ktorom sa žalobca rozhodol realizovať svoje zákonné záložné právo, že exekútor listom z 2.9.2009 doručeným žalovanej v 2. rade 8.9.2009 jej oznámil, že prvý záložný veriteľ pristúpil k realizácii svojho záložného práva na úhradu svojej splatnej pohľadávky, že 8.9.2009 exekútor vydal exekučný príkaz zriadením záložného exekučného práva v neprospech žalovaného v 4. rade na vymoženie 646,36 Eur s prísl. a trov exekúcie na nehnuteľnosti - byt č. 3/1 zapísaný na LV č. XXX S..Ú.. K. W. vo vlastníctve žalovaného v 4. rade v celosti a na spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku - parcele č. 793 vedený na LV č. XXX S..Ú.. K. W. v podiely 583/10000, že 9.9.2009 exekútor vydal exekučný príkaz predajom uvedených nehnuteľností, ktoré listiny boli doručené Správe katastra Rožňava 16.9.2009, že žalovaná v 2. rade doručila žalobcovi oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe s termínom konania dražby 16.10.2009, na ktoré oznámenie žalobca listom z 22.9.2009 znova oznámil svoj nesúhlas s konaním dražby z dôvodu, že žalobca vedie exekučné konanie pre pohľadávky týkajúce sa správy predmetného bytu žalovaného v 4. rade v konaní, EX 183/2009 u exekútora JUDr.P.Hodermarského. Z notárskej zápisnice - osvedčenia o priebehu verejnej dražby z 16.10.2009 mu vyplynulo, že predmet dražby vydražený nebol , čo mu vyplynulo aj z oznámenia o výsledku dobrovoľnej dražby z 16.10.2009, vyhotoveným žalovanou v 2. rade. Ďalej uviedol, že 25.11.2009 žalovaná v 2. rade doručila exekútorovi oznámenie o konaní opakovanej dražby s termínom 4.12.2009, že žalobca listom z 26.11.2009 oznámil žalovaným v 1. a 2. rade začatie výkonu záložného práva ako prednostný záložný veriteľ k nehnuteľnostiam dlžníka - žalovaného v 4. rade, vedeným na LV č. XXX S..Ú.. K. W. prostredníctvom exekútora predajom nehnuteľností v exekučnej veci EX 183/2009. Z notárskej zápisnice z 4.12.2009, ktorou bol osvedčený priebeh verejnej dražby ako aj z oznámenia o výsledku dobrovoľnej dražby z 4.12.2009, vyhotoveným žalovanou v 2. rade mu vyplynulo, že predmet dražby nadobudol udelením príklepu licitátora vydražiteľ V. F. - žalovaný v 3. rade za najnižšie podanie 4.500,- Eur. Exekútor listom z 23.12.2009 prihlásil vymáhanú pohľadávku žalobcu

646,36 Eur s prísl. a trovy exekúcie 480,64 Eur u žalovanej v 2. rade. Z písomnej správy o výkone záložného práva k predmetu dražby a odovzdania výťažku dražby z 18.3.2010 mu vyplynulo, že cena dosiahnutá vydražením zodpovedala najnižšiemu podaniu a bola 4.500,- Eur, že náklady dražby a odmena dražobníka bola 1 674,13 Eur, že zákonnému záložnému veriteľovi bol odovzdaný výťažok 625,29 Eur (na účet SBD Rožňava, č. účtu 963376/5200) a záložnému veriteľovi a navrhovateľovi dražby žalovanej v 1.rade bol odovzdaný výťažok z dražby 2 200,58 Eur. Z listu žalovanej v 2. rade z 18.3.2010 - návrhu na zápis vydražiteľa ako vlastníka vydraženého predmetu dražby a výmazu poznámok a záložných práv zapísaných na LV č. XXX S..Ú.. K. W. mu vyplynulo, že vydražiteľom bol žalovaný v 3. rade a pod bodom B predmetnej listiny žalovaná v 2. rade navrhovala výmaz poznámok v časti "B" a záložných práv v časti "C" zapísaných na LV č. XXX S..Ú.. K. W. medzi inými aj exekučného záložného práva zriadeného exekučným príkazom JUDr. P.Hodermarského v konaní EX 183/2009. Z výpisu z LV č. XXX S..Ú.. K. W. z 25.6.2009 mu vyplynulo, že v časti "C" bolo zapísané záložné právo k bytu č. 3/1 v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome pred vkladom záložného práva na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti V 1225/07 v prospech Istrobanky, a.s. Bratislava pod položkou 49/07 a pred vkladom záložného práva na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti V 1227/07 v prospech Istrobanky, a.s. Bratislava pod položkou 70/07. Konštatoval, že predmetom dražby bol súbor nehnuteľností - byt č. 3 na I. poschodí bytového domu súp. číslo 51 na parc. č. 793 k.ú. K. W. B. V. 1/1 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. č. 793 k.ú. Nižná Slaná 583/10000 vedených na LV č. XXX S..Ú.. K. W.. Z vykonaného dokazovania mu vyplynulo, že po dvoch neúspešných dražbách 8.9. a 16.10.2009 žalovaná v 2. rade znova pristúpila k vykonaniu opakovanej dražby 4.12.2009, avšak oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby 4.12.2009 nedoručila v lehote určenej v § 22 ods. 4 Zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách ostatným záložným veriteľom, že uvedené oznámenie nedoručila minimálne 10 dní pred termínom konania dražby, že žalobcovi ako aj exekútorovi vykonávajúcemu exekúciu ho doručila 25.12.2009. Nebolo mu preukázané, že žalovaná v 1.rade doručovala žalobcovi listinu, oznámenie o začatí výkonu záložného práva podľa § 151 l Obč. zák. Uviedol, že žalované v 1. a 2. rade nepredložili o tom žiadne listinné dôkazy, že žalovaná v 2.rade doručila žalobcovi 31.7.2009 iba oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby podľa § 17 ods. 5 Zák. o dobrovoľných dražbách, čo mu vyplynulo z predložených dokladov o doručení (doručeniek) žalovanou v 2. rade, ako aj zo správy vyžiadanej od Správy katastra Rožňava z 28.6.2011, podľa ktorej oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby pre žalovanú v 1.rade bolo zapísané do katastra nehnuteľností 31.7.2009 pod pol. výk. zmien 62/09. Z uvedeného mu vyplynulo, že žalovaná v 1. rade ako záložný veriteľ nepreukázala doručenie oznámenia o začatí výkonu záložného práva tak, ako to ukladá § 151l Obč.zák. žalobcovi, ale ani iným subjektom, že prednostný záložný veriteľ, za ktorého koná žalobca, oznámil žalovaným v 1. a 2. rade začatie výkonu svojho záložného práva listom z 26.11.2009, ktoré bolo doručené žalovaným 1. a 2. rade 27.11.2009, že žalovaná v 2. rade preto už nemala pokračovať vo vykonávaní opakovanej dražby podľa § 151ma ods. 9 Obč. zák., že žalobca po vykonaní opakovanej dražby 4.12.2009, listom z 16.12.2009 prihlásil svoju pohľadávku 1643,10 Eur u žalovanej v 2. rade, ktorá bola iba čiastočne uspokojená z výťažku z dražby do výšky 625,29 Eur, že trovy predchádzajúceho konania a trovy exekúcie neboli uspokojené. Urobil záver, že predajom zálohu na dobrovoľnej dražbe mimo prednostného záložného veriteľa a nedodržaním postupu žalovanej v 1. rade upraveného v § 151ma ods. 1,2 a 9 OZ, neoznámením začatia výkonu záložného práva v stanovenej 30 dňovej lehote ostatným záložným veriteľom a pokračovaním vo výkone záložného práva , bolo zmarené uspokojenie pohľadávky zabezpečenej zákonným záložným právom vlastníkov ostatných bytov a nebytových priestorov, ktorí majú súčasne postavenie prednostného záložného veriteľa, preto žalobu považoval za dôvodnú a vyhovel jej .Výrok o náhrade trov konania oprel o § 142 ods. 1 O.s.p. (jeho znenie citoval) , ktoré pozostávali zo žalobcom zaplateného súdneho poplatku 99,50 Eur a trov jeho právneho zast. advokátkou podľa § 11 ods. 1 písm. a) , § 14 ods. 1 a § 16 ods. 3 vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej služby (ďalej len vyhl.) , za prevzatie zast. a podanie žaloby 2 x 55,49 Eur a 2 x režijný paušál 7,21 Eur, účasť na pojednávaní 17.6., 23.8. a 30.9.2011 3 x 57,- Eur a 3 x režijný paušál 7,41 Eur + 20 % DPH, spolu trovy právneho zast. 382,35 Eur., celkom trovy konania 481,86 Eur.

Proti rozsudku podali v zákonnej lehote odvolanie žalované v 1. a 2.rade z dôvodu uvedeného v § 205 ods.1 a 2 písm.f) O.s.p., t.j. nesprávneho právneho posúdenia veci, v dôsledku čoho malo dôjsť k vydaniu nesprávneho rozhodnutia vo veci, navrhli zmeniť rozsudok a žalobu zmietnuť, priznať im trovy konania.

Žalovaná v 1. rade v odvolaní uviedla, že sa pridržiava vyjadrenia k žalobe, doručeného súdu 9.4.2010 a žiadala rozsudok preskúmať a zmeniť a žalobu zamietnuť. Vytýkala súdu, že sa plne stotožnil s tvrdeniami v žalobe, pričom na žalovaných opreté zák.ust. vôbec neprihliadal. Mala za to, že dobrovoľná dražba prebehla v súlade so zák.č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Ďalej uviedla, že žalobca sa ako prednostný záložný veriteľ zápisaný na LV č. XXX, S..Ú.. K. W., žalobou podľa § 21 zák. o dobrovoľných dražbách, domáhal určenia neplatnosti dobrovoľnej dražby z dôvodu, že podľa § 151l ods.1 Obč. zák. mu ako záložný veriteľ zapísaná na LV v písomne druhom poradí neoznámila začatie výkonu záložného práva v stanovenej lehote 30 dní a zároveň pokračovala vo výkone záložného práva aj po tom, čo jej žalobca v nadväznosti na oznámenie o dražbe konanej 4.12.2009, doručené žalobcovi 25.11.2009 oznámil, že ako prednostný záložný veriteľ začína s výkonom záložného práva, že oznámenie o dražbe doručené žalobcovi 25.11.2009 však nebolo oznámením o začatí výkonu záložného práva, že sa jednalo o oznámenie o 2. opakovanej dražbe, nakoľko prvé dve kolá boli neúspešné. Tvrdila, že oznámenia o dražbe a o prvej opakovanej dražbe boli žalobcovi taktiež doručené, že oznámenie o opakovanej dražbe je dražobník povinný podľa § 22 ods.4 ZoDD zaslať (t.j. nie doručiť) aj osobám podľa § 17 ods.5 najmenej v lehote 10 dní pred začatím opakovanej dražby. Nesúhlasila preto s názorom súdu v rozsudku (str. 10 ods.3) , že oznámenie o opakovanej dražbe 4.12.2009 žalovaná v 2.rade nedoručila v lehote minimálne 10 dní pred dražbou. V konaní mala za preukázané, že žalovaná v 2.rade doručila oznámenie o 2. opakovanej dražbe žalobcovi 25.11.2009 (t.j. 9 dní pred konaním opakovanej dražby) , a teda za nepochybné, že toto oznámenie bolo zaslané v lehote najmenej 10 dní pred začatím opakovanej dražby 4.12.2009, ako to predpokladá ZoDD. Ďalej uviedla, že žalobca ako prednostný záložný veriteľ listom z 26.11.2009 oznámil žalovaným v 1., 2. rade začatie výkonu záložného práva, čo však už bolo dávno po oznámení výkonu záložného práva (doručeného žalobcom 31.7.2009) , keďže 2. opakovanej dražbe predchádzalo 1. kolo dražby a 1. opakovaná dražba a poukázala na bod II. jej vyjadrenia k žalobe (jeho znenie citovala) . Ďalej tvrdila, že po doručení oznámenia 31.7.2009 mal žalobca možnosť v zákonnej lehote 30 dní od jeho doručenia, začať sám výkon záložného práva ,nie prostredníctvom exekútora na základe exekučného záložného práva zapísaného na LV za ňou a poukázala na bod III. vyjadrenia k žalobe (jeho znenie citovala) .Mala za to, že súd nesprávne vec právne posúdil, ak vychádzal z právneho názoru, že oznámenie o 2. opakovanej dražbe konanej 2.12.2009 bolo oznámením o začatí výkonu záložného práva, ktoré podľa názoru súdu nebolo žalobcovi doručené podľa § 151ma Obč.zák., a preto po doručení oznámenia o začatí výkonu záložného práva žalovaných v 1., 2.rade 27.11.2009 (teda v lehote 30 dní od doručenia oznámenia o dražbe) už žalovaná v 2.rade nemala v dražbe pokračovať. Poukázala na to, že začatie výkonu záložného práva listom z 26.11.2009 ani žalobca nezaslal vo vlastnom mene, ale prostredníctvom exekútora, ktorý v uvedenom čase vykonával exekúciu v jeho prospech ako oprávneného na vymoženie pohľadávky voči žalovanému v 4.rade EX 183/2009 a v prospech ktorého v čase začatia výkonu záložného práva na LV ani nebolo zriadené exekučné záložné právo , že exekučné záložné právo bolo zriadené až následne po prvom neúspešnom kole dobrovoľnej dražby. Nesúhlasila ďalej s tvrdením súdu v rozsudku (str.8) , že v čase začatia procesu dražby už prebiehalo exekučné konanie, v ktorom sa žalobca rozhodol realizovať svoje záložné právo a uviedla, že je pravdepodobné, že exekučné konanie č. EX 183/2009 už prebiehalo, ale exekučné záložné právo bolo zriadené na LV až po 1. kole dražby, že ak by sa žalobca rozhodol realizovať záložné právo sám, ako prednostný záložný veriteľ v lehote 30 dní od doručenia oznámenia o dražbe 31.7.2009, pokračovaním v dražbe žalovanými v 1., 2.rade by bolo v rozpore s ust. Obč.zák. o záložnom práve, že to však neplatí, ak ide výkon záložného práva prostredníctvom exekútora na základe exekučného záložného práva zapísaného na LV žalovanou 1.rade a dokonca po prvom kole dražby. Citujúc znenie § 151k ods.1 Obč. zák. uviedla, že exekučné záložné právo bolo registrované na LV až po 1. kole dobrovoľnej dražby, a teda už v poradí za žalobcom (prednostným záložným veriteľom) a za ňou (záložným veriteľom v druhom poradí) , že preto mal exekútor nárok na uspokojenie pohľadávky vymáhanej v exekučnom konaní EX 183/2009 iba v prípade, že by hodnota výťažku dražby prevyšovala pohľadávky záložných veriteľov zapísaných v poradí pred exekučným záložným právom, t.j. pohľadávky žalobcu a jej , po odpočítaní nákladov dražby a odmeny žalovanej v 2.rade, že po odpočítaní nákladov dražby a odmeny žalovanej prihlásená pohľadávka prednostného záložného veriteľa - žalobcu bola uspokojená prednostne 625,29 € a následne bola iba čiastočne uspokojená jej pohľadávka, keďže výťažok na úplne uspokojenie jej pohľadávky nepostačoval a z toho dôvodu nebola uspokojená ani časť pohľadávky záložného veriteľa zapísaného na LV v treťom poradí - exekútora JUDr. Hodermarského. Citovala znenie § 21 ods.2 ZoDD a z jeho dikcie jej vyplynulo, že predpokladom vyslovenia neplatnosti dražby je skutočnosť, že osoba, ktorá sa žalobou na súde domáhala určenia neplatnosti dražby sa následkom porušenia ustanovení ZoDD cíti byť dotknutá na svojich právach, že taktiež podľa výkladu § 21, ako aj podľa súdnej praxe, nie každé porušenie ZoDD má za následok neplatnosť dražby a nie

každým porušením ZoDD by sa mohol žalobca cítiť dotknutý na svojich právach, že súd určí neplatnosť dražby v prípade, ak porušenie bolo v takom rozsahu, že malo vplyv na vydraženie predmetu dražby, čo sa v danom prípade nestalo a žalobca to ani v žalobe nenamietal, že v danom prípade sa domáha určenia neplatnosti dražby žalobca, ktorý však podľa jej názoru nebol nijako dotknutý na svojich právach.

Žalovaná v 2.rade v odvolaní uviedla rovnaké skutočnosti ako žalovaná v 1.rade. Okrem toho, že do oznámenia o dražbe uviedla presný opis poradia záložných práv uvedených na aktuálnom LV č. XXX, ktoré vymenovala podľa ich poradia. Navrhla rozsudok zmeniť, žalobu zamietnuť a žalobcovi uložiť povinnosť nahradiť jej trovy konania.

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu žalovanej v 1.rade žiadal rozsudok potvrdiť ako vecne správny a žalovaných zaviazať nahradiť mu trov odvolacieho konania. Stotožnil sa s právnym názorom súdu, ktorý ako dôvod neplatnosti dobrovoľnej dražby uviedol postup žalovanej v 2.rade v rozpore s § 22 zák.č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, ale najmä neoznámenie začatia výkonu záložného práva zo strany žalovanej v 1.rade v súlade s § 151 l OZ a pokračovanie v dražbe po písomnom oznámení žalobcu z 26.11.2009 žalovanými v 1., 2.rade v rozpore s § 151ma ods.9 OZ. Uviedol, že sa takto prvýkrát dozvedel o výkone záložného práva žalovanou v 1.rade až oznámením termínu dražby žalovanou v 2.rade, že oznámenie termínu dražby nie je možné považovať za oznámenie o výkone záložného práva, že tieto skutočnosti boli v konaní pred súdom nepochybne preukázané, že rovnako bola nepochybne preukázaná aj skutočnosť, že vlastníci bytov predmetného bytového domu majú postavenie prednostných zákonných záložných veriteľov, že exekútor v exekúcii EX 183/2009 vymáhal pre neho pohľadávku týkajúcu sa nedoplatkov za výkon správy, do fondu opráv a za plnenia poskytované s užívaním bytu žalovaného v 4.rade, ktorá bola zabezpečená zákonným záložným právom zapísaným do katastra nehnuteľností už v r. 2003, že táto skutočnosť bola tiež preukázaná listinnými dôkazmi. Poukázal na to, že v konaní pred súdom bolo nepochybne preukázané, že žalovaná v 1.rade postupovala pri výkone záložného práva mimo neho, pričom mu odmietla vydať výťažok z dražby, resp. ho vydala čiastočne a v zostávajúcej časti bol nútený uplatniť si právo na vydanie výťažku na súde (žaloba z 30.11.2011 na OS Bratislava I., konanie začaté 5.12.2011) .

Podľa § 211 ods.2 O.s.p., ak tento zákon neustanovuje inak, pre konanie na odvolacom súde platia primerané ustanovenia o konaní pred súdom prvého stupňa.

Podľa § 101 ods.2 O.s.p. súd pokračuje v konaní, aj keď sú účastníci nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie, ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takého účastníka; prihliadne pritom na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy.

Účastníci konania sa napriek riadnemu predvolaniu na odvolacie pojednávanie nedostavili a okrem žalovanej v 1. rade neúčasť na ňom neospravedlnili , preto bola vec prejednaná v ich neprítomnosti. Žalovaná v 1.rade neúčasť na odvolacom pojednávaní ospravedlnila podaním z 28.5.2012, došlým odvolaciemu súdu 31.5.2012 (č.l. 213) , nepožiadala z dôležitého dôvodu o jeho odročenie a uviedla, že sa pridržiava všetkých doterajších písomných vyjadrení. Žiadala rozhodnúť podľa ňou navrhovaného petitu, rozsudok zmeniť a žalobu v plnom rozsahu ako nedôvodnú zamietnuť.

Odvolací súd na nariadenom pojednávaní (§ 214 ods.1 O.s.p.) prejednal odvolania v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,2 písm.c) ,a) ,d) O.s.p. (v prípadoch, keď ide o také spoločné práva a povinnosti, že rozhodnutie sa musí vzťahovať na všetkých účastníkov, ktorí vystupujú na jednej strane, a kde platia úkony jedného z nich aj pre ostatných (§ 98 ods.2) , hoci odvolanie podal len niektorý z účastníkov; ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkmi) a rozsudok potvrdil podľa § 219 ods.1, 2 O.s.p., lebo je vecne správny, súd úplne zistil skutkový stav veci, správne ju právne posúdil, odôvodnenie má podklad zisteného skutkového stavu a odvolací súd sa odôvodnením v celom rozsahu stotožňuje, pretože dôvody rozsudku sú správne, na čom nič nemenia ani skutočnosti uvedené v odvolaniach.

Žalovanými v 1. a 2.rade uplatnený odvolací dôvod podľa § 205 ods.2 písm.f) O.s.p., t.j. nesprávne právne posúdenie veci, nie je daný.

Právnym posúdením je činnosť súdu prvého stupňa, pri ktorej aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav, t. zn. vyvodzuje zo skutkového zistenia, aké práva a povinnosti majú účastníci podľa príslušného právneho predpisu a nesprávnym právnym posúdením veci je jeho omyl pri aplikácii práva na zistený skutkový stav (skutkové zistenie) , pričom o mylnú aplikácii právnych predpisov ide, ak použil iný právny predpis, než ktorý mal správne použiť alebo aplikoval správny predpis, ale nesprávne ho vyložil, príp. ho na daný skutkový stav inak nesprávne aplikoval (z podradenia skutkového stavu pod právnu normu vyvodil nesprávne právne závery o právach a povinnostiach účastníkov konania) .

Súd použil správny právny predpis, správne ho aj vyložil a na daný skutkový stav ho správne aplikoval, t. zn. z podradenia skutkového stavu pod právnu normu vyvodil správne závery o právach a povinnostiach účastníkov konania.

S výhradami žalovaných v 1., 2.rade uvedených v odvolaní sa súd v podstate vysporiadal v odôvodnení svojho rozsudku.

K správnym a výstižným dôvodom uvedeným v rozsudku je potrebné uviesť, že podľa ustálenej súdnej praxe, každé ust. zákona o dobrovoľných dražbách je s ohľadom na ingrenciu súkromného dražobného procesu do práv oprávnených záujmov osôb povinný zo záložného práva nevyhnutné vykladať ústavne komformne a teda z pohľadu účelu a zmyslu ochrany Ústavou SR garantovaných základných práv a slobôd , že dražobník ako súkromná osoba je preto ust. cit. zák. a súvisiacich predpisov povinný vykladať a aplikovať tak, aby nielenže neboli porušené, ale ani len ohrozené práva osôb výkonom záložného práva negatívne dotknuté, že dražobník nie je v pozícii mandatára záložného veriteľa, ktorý má sledovať iba jeho záujem na rýchlom výkone záložného práva za každých okolností a ak tak dražobník ako licencovaný profesionál koná, organizuje a vykonáva dražbu netransparentným spôsobom na výhradný prospech záložného veriteľa, pri nerešpektovaní práv a záujmov povinného zo záložného práva (záložcu, dlžníka) , je otázna jeho odborná starostlivosť, a to až s potencionálnym dosahom na konanie o zrušenie jeho dražobnej licencie podľa zák.č. 455/1991 Zb., že z uvedených dôvodov je preto v dražobnej praxi udržateľná jedine taká interpretácia a aplikácia zák. o dobrovoľných dražbách a súvisiacich právnych predpisov, ktorá vychádza z dôsledného rešpektovania a ochrany ústavných práva a právom chránených záujmov osôb zúčastnených na dražobnom procese, a to pri zachovaní najmä ústavného princípu primeranosti (čl. 1 Ústavy SR) .

Podľa § 10 ods.1 zák.č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách (zasielanie a doručovanie písomnosti a zasielanie peňažných čiastok) písomnosti sa doručujú poštou formou listovej zásielky do vlastných rúk, a ak to nie je možné alebo účelné, doručujú sa iným preukázateľným spôsobom do vlastných rúk osobe, ktorej sú určené. Na doručenie sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu ( § 45 až § 50 O.s.p. )

Oznámenie o konaní opakovanej dražby 4.12.2009 je písomnosťou, ktorá sa podľa § 10 ods.1 a § 22 ods.4 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách mala žalobcovi nielen zaslať ,v lehote 10 dní pred jej začatím , ale aj doručiť do vlastných rúk (§ 45-50 O.s.p.) ,v opačnom prípade by inak zák. úprava uvedená v § 10 ods. 1 cit.zák. nemala svoje opodstatnenie a význam , ak by postačovalo iba zasielanie písomností v zák. určenej lehote, bez splnenia podmienky , aby sa o konaní opakovanej dobrovoľnej dražby mohol záložný veriteľ - žalobca včas dozvedieť , čím sa zamedzí porušeniu alebo ohrozeniu jeho práv - osoby uvedenej v § 17 ods. 5 cit. zák.

Rovnako možno prisvedčiť jednoznačnému záveru súdu, že žalovaná v 1.rade ako záložný veriteľ nepreukázala doručenie oznámenia o začatí výkonu záložného práva, tak ako jej to ukladá § 151l ods. 1 Obč. zák., pretože nie je možné stotožňovať začatie výkonu záložného práva s oznámením o konaní dobrovoľnej dražby podľa § 17 ods.5 zák. o dobrovoľných dražbách.

K tvrdeniu žalovaných v 1., 2.rade, že aj v prípade porušenia zák. o dobrovoľných dražbách pri výklade § 21 cit. zák. (zmarenie a neplatnosť dražby) , nie je porušením zák. o dobrovoľných dražbách, aby sa mohol žalobca cítiť dotknutý na svojich právach, že v danom prípade žalobca nebol nijako dotknutý na svojich právach, že jeho pohľadávka ako záložného veriteľa bola v prvom poradí z výťažku dražby plne uspokojená, je potrebné uviesť, že oprávnene sa cíti byť dotknutý na svojich právach, pretože žalovaná v 1.rade žalobcovi odmietla vydať výťažok dražby , resp. vydala ho len čiastočne a v zostávajúcej časti bol nútený si žalobou z 30.11.2011uplatniť svoje právo na vydanie výťažku na OS Bratislava I, trovy predchádzajúceho konania a trovy exekúcie žalobcu neboli uspokojené napriek tomu, že bol prednostným záložným veriteľom.

Podľa § 224 ods.1 O.s.p. ustanovenie o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods.1 O.s.p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebný na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 151 ods.1 prvá veta O.s.p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhodne súd spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Žalovaní nemali v odvolacom konaní úspech, preto nemajú právo na náhradu jeho trov a žalobca mal v odvolacom konaní plný úspech, preto by mal právo na náhradu jeho trov, a to za vyjadrenie k odvolaniu, avšak za tento úkon odmena ani náhrada hotových výdavkov jeho advokáta nemohla byť priznaná, lebo vyjadrenie neobsahuje nijaké procesne významné skutočnosti (iba opakuje v inej forme to, čo už bolo v konaní tvrdené, resp. čo súd uviedol) , preto trovy spojené s týmto úkonom nemožno považovať za účelné uplatňovanie práva.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti rozsudku odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.