KSKE 5 Co 53/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 53/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/53/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811206499 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811206499.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu C., R.. C.., E. E., V. XX, Q.: XX XXX XXX, správcu konkurznej podstaty úpadcu R. C., C..B..W.. G. R., C., R. XXXX, Q.W.: XX XXX XXX, proti žalovanému B. R., B., K.. R.Ľ. XX, o zaplatenie 934,44 € istiny s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu 9C/118/2011-81 z 25.11.2011 Okresného súdu Rožňava

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie a v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením konanie o zaplatenie 934,44 € zastavil a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

V odôvodnení uviedol, že žalobca podaným návrhom na vydanie platobného rozkazu sa domáhal od žalovaného zaplatenia 934,44 €, z titulu zmluvnej pokuty a náhrady trov konania, že žalovaný na adrese označenej v žalobe súdne zásielky nepreberal, preto požiadal Obvodné oddelenie Policajného zboru v Rožňave o doručenie súdnych zásielok žalovanému a zároveň aj o zistenie jeho pobytu a, že zo správy podanej OO PZ v Rožňave z 30.10.2011 vyplýva, že mu nebolo možné doručiť zásielky, pretože osoba B. R., Y..XX.X.XXXX, E. B.A., K.. R. XX sa v registri obyvateľstva nenachádza. Vychádzajúc z § 19 a § 103 O. s. p. (ich znenie citoval) a z uvedenej správy konštatoval, že jednou z podmienok konania je spôsobilosť byť účastníkom konania a dospel k záveru, že nebola preukázaná existencia osoby žalovaného, teda jeho spôsobilosť byť účastníkom konania, že nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania je neodstrániteľnou podmienkou konania a má za následok zastavenie konania podľa § 104 ods.1 O. s. p.

Žalobca v zákonnej 15 dňovej lehote podal proti uzneseniu odvolanie a odôvodnil ho tým, že 1) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O. s. p. [§ 205 ods.2 písm. a) O. s. p.] a 2) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci [§ 205 ods.2 písm. b) O. s. p.]. Uviedol, čo súd v prejednávanej veci v odôvodnení svojho zamietajúceho rozsudku konštatoval, ďalej - citujúc znenie § 19,§ 103 a § 104 O. s. p. - uviedol, čo sa rozumie pod spôsobilosťou byť účastníkom konania a, že súd musí v súdnom konaní vždy skúmať, či ten, kto vystupuje v konaní ako účastník, má spôsobilosť byť účastníkom konania. V tomto prípade mal za to, že konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, nakoľko zo strany súdu došlo k nedostatočnému zisteniu existencie (resp. neexistencie) osoby žalovaného. Uvedené odôvodnil skutočnosťou, že z jeho strany došlo k dostatočnej identifikácii žalovaného v žalobe, že ho identifikoval menom, adresou trvalého bydliska a aj uvedeným rodným číslom, že tieto identifikačné údaje boli uvedené aj na Zmluve č.XXXXXXXXX, z ktorej vyplývajúcu (nezaplatenú) zmluvnú pokutu si uplatňoval v tomto súdnom konaní a teda nemal pochybnosti o hodnovernosti týchto údajov, že identifikačné údaje žalovaného, tak ako ich uviedol, vyplývali aj z kópie občianskeho preukazu (ďalej len OP) , ktorou disponuje, že uvedenú kópiu OP zasiela spolu so žalobou, že nakoľko predložil kópiu OP, v ktorom sú jasne uvedené identifikačné údaje žalovaného, má za to, že zo strany súdu došlo pred vydaním napádaného rozhodnutia k nedostatočnému zisteniu podmienok konania, predovšetkým došlo

k nedostatočnému zisteniu existencie (prípadnej neexistencie) žalovaného, že má za to, že predložením kópie OP preukázal, že samotná správa OO PZ v Rožňave, podporená aj výpisom z registra obyvateľstva o tom, že žalovaný neexistuje, nebola správna a samotný záver súdu vyjadrení v napádanom rozhodnutí bol predčasný. V súlade s uvedeným, mal za to, že postupom súdu bola mu odňatá možnosť konať pred súdom, nakoľko súd konanie zastavil, i napriek tomu, že neexistencia žalovaného nebola dostatočne preukázaná. S poukazom na uvedené navrhol napadnuté uznesenie zrušiť a vrátiť vec súdu na ďalšie konanie.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a zistil, že žalobcom uplatnený odvolací dôvod upravený v § 205 ods.1 písm. a) O. s. p., t. j., že v konaní došlo k vade uvedenej v § 221 ods.1 písm. f) O. s. p., lebo sa mu postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, je daný, preto uznesenie podľa § 221 ods.1 písm. f) ,ods.2 O. s. p. zrušil a vec vrátil súdu na ďalšie konanie.

Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie procesný postup alebo aj rozhodnutie súdu, v dôsledku ktorého účastník nemôže uplatniť konkrétne procesné práva priznané mu O. s. p. a podľa ustálenej súdnej praxe o taký prípad ide aj vtedy, ak súd zastavil konanie, hoci pre to neboli splnené podmienky.

Súd urobil svoj záver iba na základe správy OO PZ v Rožňave bez toho, aby si skutočnosť v nej uvedenú overil aj sám dotazom v registri obyvateľov a tiež i v iných inštitúciách, napr. na matrike, v sociálnej poisťovni, na príslušnom úrade práce, na dedičskom súde ap.

Povinnosťou súdu bude preto riadne zistiť, či osoba žalovaného existuje a - podľa výsledku zistenia - vo veci opätovne rozhodnúť.

V novom rozhodnutí o veci rozhodne aj o trovách tohto odvolacieho konania (§ 224 ods.3 O. s. p.) .

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.