KSKE 5 Co 54/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 54/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/54/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611209822 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611209822.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa Š.Q. C., T. C. XX, o neprimeranosť postupu Stáleho rozhodcovského súdu a preskúmanie výšky uplatnených úrokov veriteľa, proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves sp. zn. 2C/104/2011-20 z 10.1.2012

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Na náhradu trov odvolacieho konania navrhovateľ nemá právo.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Vychádzal zo zistenia, že návrhom na začatie konania doručeným súdu dňa 30.6.2011, označeným ako Žaloba o neprimeranosť postupu Stáleho rozhodcovského súdu a preskúmanie výšky uplatnených úrokov veriteľa neuviedol čoho sa domáha , proti ktorému subjektu, a preto súd navrhovateľovo podanie kvalifikoval ako neúplný návrh a uznesením sp. zn. 2C l04/11-16 zo dňa 22. l2. 2011 ho vyzval na odstránenie vád podania podľa § 42 ods. 3 a § 79 ods. l , 2 O.s.p.. Navrhovateľ podaním doručeným súdu 9.1.2012 oznámil, že svoje podanie zo dňa 30. 6. 2011 berie v celom rozsahu späť a navrhuje konanie zastaviť, preto podľa § 96 ods. l O.s.p. súd konanie zastavil.

V podanom odvolaní navrhovateľ žiadal podľa obsahu zmeniť uznesenie, lebo aj keď nemá niektoré dôkazy, veriteľ bez toho, aby ho upozornil na opomenutie, podal na jeho osobu návrh na začatie rozhodcovského konania, preto on znova žiada, aby okresný súd pozmenil návrhu v názvu v právnej veci na právnu vec navrhovateľa Š. C. proti nezákonnému postupu spoločnosti oprávneného Pohotovosť, s.r.o., Bratislava a vrátenie neoprávnene vymožených finančných prostriedkov nad rámec dobrých mravov. Po obnove konania potom žiadal (zrejme po zrušení uznesenia) , aby okresný súd vydal petit, ktorým v podstate obnovy konania v jeho právnej veci o neprimeranosť postupu Stáleho rozhodcovského súdu a preskúmanie výšky uplatnených úrokov veriteľa, zmení názov obnoveného právneho konania na právnu vec navrhovateľa Š. C. a zabezpečí vrátenie neoprávnene vymožených finančných prostriedkov nad rámec dobrých mravov, ďalej stanoví výšku primeranosti ročných úrokov na sumu 8,5 % ...

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a uznesenie potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p., lebo súd správne zistil skutkový stav veci, správne ju právne posúdil, odôvodnenie uznesenia má podklad v zistení skutkového stavu veci a odvolací súd sa s odôvodnením v celom rozsahu stotožňuje, pretože dôvody uznesenia sú správne, na čom nič nemení ani odvolanie, v ktorom sa iba opakujú skutočnosti uvádzané už v konaní pred súdom prvého stupňa, s ktorými sa výstižne a presvedčivo vyrovnal.

Podľa § 43 ods. 3 O.s.p., zák. č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov, najmä podanie, ktoré podľa svojho obsahu nespĺňa náležitosti návrhu na začatie konania, ak nie je riadne opravené alebo doplnené, súd neprihliada.

So zreteľom na ust. § 96 ods. 1,3 veta prvá O.s.p. navrhovateľ môže za konania vziať späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví.

Nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie, alebo ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod, neplatnosť manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je.

Na základe citovaných zákonných ustanovení súd prvého stupňa správne postupoval, keď konanie zastavil a rozhodol aj o trovách konania, pri zastavení konania zákonne aplikoval ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., keď žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania (aj keď ide o neúplný návrh navrhovateľa) .

Súd prvého stupňa totiž po zistení, že navrhovateľ svojim podaním zo dňa 30.6.2001 vzal svoj návrh celkom späť, správne konanie zastavil a treba doplniť, že len navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, lebo on je dominus litis (pán sporu) a len on môže rozhodnúť o späťvzatí návrhu. V odvolaní ani navrhovateľ nespochybňuje tento svoj úkon doručený súdu prvého stupňa 9.1.2012.

Odvolací súd sa už potom nezaoberal v tomto konaní žiadosťou navrhovateľa o oslobodenie od súdnych poplatkov vzhľadom na to, že ide o zastavené konanie a o trovách odvolacieho konania rozhodol s poukazom na § 224 ods. 1, § 142 ods. 1 O.s.p., keď navrhovateľ zavinil zastavenie konania, pričom mu žiadne trovy v konaní o preskúmanie výšky uplatnených úrokov nevznikli.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov : 3 hlasy za (§ 3 ods. 9 tretia veta zák. č. 757/04 Z.z. o súdoch a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.