KSKE 5 Co 62/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 62/2012

KS v Košiciach, dátum 29.04.2012, sp.zn. KSKE 5 Co 62/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/62/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210220751 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210220751.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu Q. B. L. D.. A., A., B. X, D.: XX XXX XXX, proti žalovanej F. B., A., F. XX, o vypratanie bytu, o odvolaní žalovanej proti rozsudku 45C/129/2010-61 z 27.9.2011 a uzneseniu 45C/129/2010-70 z 13.1.2012 Okresného súdu Košice II

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

P o t v r d z u j e uznesenie.

Žalobcovi sa nepriznáva náhrada trov konania a žalovaná nemá právo na ich náhradu.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) rozsudkom uložil žalovanej povinnosť spolu s tými, ktorí s ňou v predmetnom byte bývajú vypratať byt Č..XX, Z. Q. Z. F. R. Č..XX V. A., pozostávajúci z 1 izby, kuchyne a prísl., do 3 dní od poskytnutia prístrešia a povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania 99,50 €, do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalovaná podaním (č.l.64) z 30.11.2011, podaným 6.12.2011 na Pošte Košice 11 a označeným ako ,,žiadosť - odvolanie , žiadala o obnovenie konania, nakoľko sa jej rodinná situácia zmenila, na súd sa nedostavila z dôvodu svojej chorej dcéry, ktorá 26.10.2011 zomrela.

Žalobca v stanovisku (vyjadreniu) k odvolaniu uviedol, že zo súdneho spisu vyplýva, že žalovaná podala odvolanie na súd 8.12.2011, že zmeškala lehotu na podanie odvolania a rozsudok sa stal právoplatný 2.12.2011. V nadväznosti na uvedené navrhol odvolanie žalovanej odmietnuť.

Súd uznesením zamietol návrh na odpustenie zmeškanej lehoty na podanie odvolania.

V odôvodnení uznesenia, o. i. uviedol, že rozsudok nadobudol právoplatnosť 2.12.2011, že plynutie lehoty na odvolanie začína odo dňa nasledujúceho po doručení rozhodnutia, že lehota na podanie odvolania uplynie 15. dňom od doručenia rozhodnutia a, že odvolanie bolo žalovanou podané na poštovú prepravu 6.12.2011, pričom posledný deň na podanie odvolania proti rozsudku, ktorý žalovaná osobne prevzala 16.11.2011, bol 1.12.2011, že na základe uvedeného vyzval uznesením 45C/129/2010-66 z 12.12.2011 žalovanú, aby mu oznámila, či podanie označené ako ,,žiadosť - odvolanie má považovať aj za návrh na odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania proti rozsudku s tým, že v takomto prípade je potrebné skutočnosti, pre ktoré nemohla včas podať odvolanie proti rozsudku nielen popísať, ale aj patrične zdokladovať, t. j. že v uvedenej lehote na podanie odvolania, túto lehotu zmeškala z objektívnych dôvodov, že podaním (č.l.68) , došlým mu 29.12.2011, oznámila, že žiada, aby súd nariadil vo veci nové pojednávanie, z dôvodu, že zistila, že niektoré faktúry neboli správne vyúčtované, avšak že toto podanie neobsahuje žiadne dôvody pre ktoré zmeškala odvolaciu lehotu. Vychádzajúc z § 43 ods.1 prvá a druhá veta,§ 57 ods.1 a § 58 O. s. p., ktorých znenie (nie vždy presne) citoval, uzavrel, že z cit. ust. vyplýva, že predpokladmi na odpustenie zmeškanej lehoty sú, že účastník zmeškal lehotu a z

toho dôvodu bol vylúčený z úkonu, ktorý mu patrí, pričom dôvod zmeškania musí byť ospravedlniteľný a návrh na odpustenie zmeškania lehoty musí byť podaný včas, t.j. do 15 dní po odpadnutí prekážky a s návrhom musí byť spojený zmeškaný úkon. Dôvod zmeškania lehoty na podanie odvolania uvádzaný žalovanou v podaní došlom mu 8.12.2011 nepovažoval za ospravedlniteľný s poukazom na to, že nijakým hodnoverným spôsobom nepreukázala dôvody na odpustenie zmeškanej lehoty a k žiadosti nepriložila ani zmeškaný úkon. Na základe uvedených dôvodov návrh na odpustenie zmeškanej lehoty zamietol.

Uznesenie napadla včas podaným odvolaním žalovaná a uviedla, že požiadala o obnovenie súdu, nakoľko sa dostala do finančnej tiesne, že jej zomrela dcéra, ktorá jej vypomáhala finančne, že odvolanie skôr nemohla poslať, bola opakovane práceneschopná, za čo sa ospravedlňuje, že svoj dlh bude splácať, našla si zamestnanie, prišla v minulosti o všetky príjmy, keď jej dcéra ešte žila, preto žiada o vyhovenie svojej situácie.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) uznesenie potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p. ako vecne správne, lebo súd úplne zistil skutkový stav veci, správne ju právne posúdil, odôvodnenie uznesenia má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací súd sa s odôvodnením v celom rozsahu stotožňuje, pretože dôvody sú správne, na čom nič nemení ani odvolanie, nakoľko skutočnosti v ňom uvedené nemajú nijaký právny význam a odvolanie proti rozsudku odmietol ako podané oneskorene.

Podľa § 218 ods.1 písm. a) O. s. p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Podľa § 204 ods.1 prvá veta O. s. p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde proti rozhodnutiu, ktorého smeruje.

Podľa § 57 ods.3 O. s. p. lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.

Z doručenky pripojenej pri písomnom vyhotovení rozsudku (č.l.63) bolo zistené, že žalovanej bol doručený 16.11.2011 a z obálky (č.l.64) , obsahujúcej odvolanie, vyplýva, že ho podala na Pošte Košice 11 6.12.2011.

Lehota na podanie odvolania začala žalovanej plynúť 17.11.2011, t.j. nasledujúceho dňa po doručení rozsudku a jej koniec pripadol na 1.12.2011 (štvrtok) , preto pokiaľ podala odvolanie až 6.12.2011, urobila tak už po uplynutí lehoty a odvolanie muselo byť preto odmietnuté ako podané oneskorene.

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods.1 O. s. p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 151 ods.1 prvá veta O. s. p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Žalovaná nemala v odvolacom konaní úspech, preto nemá právo na náhradu jeho trov a žalobca žiadne trovy neuplatnil, preto mu ich náhrada nemohla byť priznaná.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.