KSKE 5 Co 78/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 78/2012

KS v Košiciach, dátum 28.03.2012, sp.zn. KSKE 5 Co 78/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/78/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610202623 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610202623.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu SKP, k. s. Banská Bystrica, Lazovná 64, IČO: 44 915 691, správcu konkurznej podstaty úpadcu KFZ Sys, s.r.o., v konkurze, Sládkovičovo, Košútska 1342, IČO: 36 814 148, proti žalovanému Y. L., Š. XXX, o zaplatenie 3 091,48 € istiny s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku 6C/39/2010-64 zo 16.5.2011 Okresného súdu Spišská Nová Ves

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Žalobca nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a žalovanému sa ich náhrada nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal od žalovaného zaplatenia 3 091,48 €, zmluvnej pokuty 0,1 % denne zo sumy 381,63 € od 27.7.2005 do zaplatenia a zo sumy 130,46 € od 25.11.2009 do zaplatenia, ako aj náhrady trov konania a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti rozsudku podal odvolanie žalobca.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) odvolanie odmietol ako podané oneskorene.

Podľa § 218 ods.1 písm. a) O. s. p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Podľa § 204 ods.1 prvá veta O. s. p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde proti rozhodnutiu, ktorého smeruje.

Podľa § 57 ods.3 O. s. p. lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.

Z doručenky pripojenej pri písomnom vyhotovení uznesenia (č.l.70) bolo zistené, že zást. žalobcu JUDr. Pavlovi Konečnému, advokátovi, Banská Bystrica, Hurbanova14/A, IČO: 42 186 285 bol rozsudok doručený 30.5.2011 a z Potvrdenky o prijatí (č.l.89) vyplýva, že zást. žalobcu podal odvolanie elektronicky a súdom bolo prijaté 15.6.2011.

Lehota na podanie odvolania začala žalobcovi plynúť 31.5.2011, t.j. nasledujúceho dňa po doručení rozsudku jeho zást. a jej koniec pripadol na 14.6.2011 (utorok) , preto pokiaľ podal odvolanie až 15.6.2011, urobil tak už po uplynutí lehoty a odvolanie muselo byť preto odmietnuté ako podané oneskorene.

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods.1 O. s. p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 151 ods.1 prvá veta O. s. p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Žalobca nemal v odvolacom konaní úspech, preto nemá právo na náhradu jeho trov a žalovanému žiadne trovy nevznikli, preto mu ich náhrada nemohla byť priznaná.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.