KSKE 5 Co 85/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/85/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611214620 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611214620.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO 35 724 803, Údernícka 5, Bratislava, proti odporcovi Š. G., D.. X.X.XXXX, bytom Z. XXX, za účasti vedľajšieho účastníka Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Ľuda Zúbka 2, Bratislava - Dúbravka, IČO: 42 176 778, o zaplatenie 1 341,92 € s prísl., o odvolaní navrhovateľa proti dopĺňaciemu uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 8C/157/2011-53 zo 25.1.2012

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Navrhovateľ je povinný nahradiť vedľajšiemu účastníkovi trovy odvolacieho konania v sume 51,98 € na účet JUDr. Ambróza Motyku do 3 dní.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa doplnil uznesenie č.k. 8C/157/2011-45 zo dňa 9.1.2012 Okresného súdu Spišská Nová Ves o výrok : navrhovateľ je povinný nahradiť vedľajšiemu účastníkovi trovy konania vo výške 146,52 € na účet práv.zást. JUDr. Ambróza Motyku do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa po predchádzajúcom zastavení konania podľa § 166 O.s.p. doplnil uznesenie zo dňa 9.1.2012 a to so zreteľom na § 146 ods.2 veta prvá O.s.p., lebo trovy konania pred súdom prvého stupňa vznikli vedľajšiemu účastníkovi, ktorý sa zúčastnil konania na podporu odporcu. Vedľajší účastník predovšetkým vzniesol námietku premlčania. Trovy pozostávali za dva úkony právnej služby a to podľa § 10 ods.1 a § 14 ods.1 písm.a/ vyhl. MS SR č. 655/2004 Z.z. - prevzatie a príprava zastúpenia 71,37 €, § 10 ods.1 a § 14 ods.1 písm.b/ vyh. MS SR č. 655/2004 Z.z. - písomné podanie na súd 71,37 € , 2 režijné paušály podľa § 16 ods.3 vyhl. MS SR č. 655/2004 Z.z., 2 x 7,41 € a DPH 20% vo výške 24,42 €, spolu 146,52 €.

Vo včas podanom odvolaní žiadal navrhovateľ zmeniť uznesenie tak, že náhradu trov konania účastníkovi neprizná a zároveň uplatnil si trovy konania pred prvostupňovým a odvolacím súdom. V odvolaní namietal, že napadá uznesenie súdu prvého stupňa len vo výroku o náhrade trov konania, lebo nemožno v danej veci hovoriť o trovách účelne vynaložených na uplatnenie alebo bránenie práva. Poukázal na § 93 ods.2 O.s.p. o pozíciu vedľajšieho účastníka pri zastupovaní spotrebiteľov v Občianskom súdnom konaní a samotný nárok vyplývajúci zo zmluvy uzavretej s odporcom, z ktorej podmienkami odporca vyjadril svojim podpisom súhlas závisí predovšetkým od nestranného a nezávislého súdu posúdiť uplatnený nárok a docieliť spravodlivé rozhodnutie. Vedľajšiemu účastníkovi priznal náhradu trov konania za dva úkony právnej služby a 20% DPH, avšak konaním vedľajšieho účastníka v podobe jeho právneho zastúpenia dochádza k nadbytočnému navyšovaniu trov konania a nehospodárnosti konania, preto mal súd použiť § 150 O.s.p. Navrhovateľ zaslal na súd dňa 20.12.2011 späťvzatie návrhu, žiadosť o zaslaní návrhu na začatie konania nevybavil súd, nedošlo teda k naplneniu podstaty právneho úkonu - príprava a prevzatie právneho zastúpenia.

Vo vyjadrení vedľajšieho účastníka k odvolaniu navrhovateľa, ten žiadal potvrdiť uznesenie v napadnutej časti a to vo výroku o trovách konania a priznať náhradu trov odvolacieho konania so zreteľom na vyjadrenie vo výške 35,69 € podľa § 14 ods.3 písm.b/ vyhl. č. 655/2004 Z.z., režijný paušál 7,63 € (§ 16 ods.3 cit.vyhl.) a 20% DPH vo výške 8,66 €, spolu 51,98 € (osvedčenie o registrácii pre DPH už bolo zaslané súdu) . Vo vyjadrení podotýkal, že podľa dôvodovej správy zák.č. 332/2011 navrhovaná právna úprava bude dopadať aj na ďalšie právnické osoby (zákon o právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi) , ktoré v súlade s právnymi aktami Európskej únie aktívne legitimované na kolektívnu ochranu zákonom chránených záujmov, napr. vo sfére ochrany a kolektívnej ochrany práv spotrebiteľa so zreteľom na § 137 O.s.p. V týchto prípadoch budú osobitnými predpismi, napr. zák.č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon) , zák.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 82/05 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Novelizovaná právna úprava zohľadňuje aj rozsudok Súdneho dvora EÚ (druhá komora) z 22.decembra 2010 vo veci C-279/09. Vedľajší účastník môže preukázať, že vo viacerých súdnych sporoch pôsobil už jeho vstup do konania pre navrhovateľa odradzujúcou v tom zmysle, že uvedomujúc si neopodstatnenosť uplatňovaného nároku vzal svoj návrh na začatie konania späť a konanie žiadal zastaviť a zároveň aj predmetná právna vec je toho dôkazom. Ďalej poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu SR z 9.6.2010 sp.zn. 5Cdo/71/2010 ako aj najnovšie komentáre k O.s.p., ktoré boli vydané v Naklatelství C.H.Beck (napr. Števček/Ficová a kol. Občiansky súdny poriadok, komentár, II. vydanie 2011) . Nie je opodstatnená ani námietka odvolateľa, že nevykonal úkon - príprava a prevzatie právneho zastúpenia (došlo k nenaplneniu podstate právneho úkonu) , lebo tento úkon vrátane prvej porady, ktorej náhradu si vedľajší účastník v prvostupňovom konaní uplatňuje, je mimoriadne dôležitým úkonom, keď advokát zhodnocuje opodstatnenosť, účelnosť, stratégiu a taktiku právneho zastúpenia a následne sa táto analýza konzultuje na prvej porade s klientom, tento úkon zároveň zahŕňa v sebe administratívnu činnosť sekretariátu kancelárie, spočívajúcu v pridelení sp.zn., založenie súdneho spisu a pod., vyhotovenie písomného podania o vstupe do konania a jeho zaslanie súdu. Nie je možné polemizovať v danej veci aj o skutočnosti, či písomné podanie s oznámením vstupu vedľajšieho účastníka do konania by nemal byť posúdené ako samostatný úkon právnej služby podľa § 14 ods.1 písm.b/ Advokátskej tarify. Vedľajší účastník písomné podanie o vstupe do konania osobitne neúčtuje a subsunuje ho do úkonu prevzatie a príprava právneho zastúpenia.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a uznesenie potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p., lebo je vecne správne, jeho odôvodnenie má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací súd sa s ním stotožňuje, pretože dôvody napadnutého uznesenia sú správne, na čom nič nemenia ani skutočnosti uvedené v odvolaní.

Na zdôraznenie správnosti napadnutého uznesenia možno uviesť nasledovné:

Podľa § 3 ods.1 veta pred bodkočiarkou zák.č.258/01 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 30.6.2006, tzn. i v čase uzavretia Zmluvy 25.3.2004) veriteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje spotrebiteľský úver v rámci svojho podnikania.

Podľa § 146 ods.2 veta prvá O.s.p., ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy.

V riešenej veci tak ako podľa ustálenej praxe zásadne platí, že ak navrhovateľ zavinil zastavenie konania, je povinný uhradiť trovy konania inému účastníkovi, s poukazom na ust. § 93 O.s.p., vznikli trovy konania vedľajšiemu účastníkovi, ktorý sa zúčastnil v konaní na strane odporcu, výrazne mu pomohol, lebo treba konštatovať, že vedľajší účastník môže preukázať aj vo viacerých súdnych sporoch, keď pôsobil jeho vstup do konania pre navrhovateľa odradzujúco v tom zmysle, že uvedomujúc si neopodstatnenosť uplatňovaného nároku vzal svoj návrh na začatie konania späť a konanie žiadal zastaviť (v predmetnej veci namietal vedľajší účastník premlčanie príslušenstva pohľadávky) .Práve združenie na ochranu spotrebiteľov, ktoré majú právo v súlade so zákonom chrániť a presadzovať

oprávnené záujmy spotrebiteľov podľa § 3 ods.4 zák.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, a Európska legislatíva a rozhodnutie Súdneho dvora EÚ favorizujú v nadväznosti na vnútroštátnu právnu úpravu činnosť združení v rámci ich zákonných oprávnení. V súvislosti s novelizovaným znením § 137 O.s.p. s účinnosťou od 1.1.2012 podľa dôvodovej správy k zákonu č. 352/2011 Z.z. navrhovaná právna úprava dopadá aj na ďalšie právnické osoby v súlade s právnymi aktami Európskej únie aktívne legitimované na kolektívnu ochranu zákonom chránených záujmov, napr. vo sfére kolektívnej ochrany práv spotrebiteľa a so zreteľom aj na rozsudok Najvyššieho súdu SR z 9.6.2010 sp.zn. 5Cdo/71/2010 vedľajší účastník má principiálne právo na náhradu trov konania, čo nebolo v tomto konaní ani sporné a odvolanie navrhovateľa je neopodstatnené. Vzhľadom na to, že v odvolacom konaní sa vyjadril vedľajší účastník k odvolaniu navrhovateľa, odvolací súd mu priznal náhradu trov konania v sume 51,98 € podľa zásady úspechu vo veci § 142 ods.1 a § 224 ods.1 O.s.p. (za jeden úkon 35,69 €, § 14 ods.3 písm.b/ vyhl.č. 655/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, režijný paušál 7,63 € a 20% DPH v čiastke 8,66 €, § 18 ods.4 cit. vyhl. 655/2004 Z.z., ktoré budú vyplatené na účet advokáta podľa § 149 O.s.p.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.