KSKE 5 Co 93/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/93/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810200874 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810200874.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne P. T., nar. XX. X. XXXX, bytom v P., F.. C. XX, proti žalovanému O. T., nar. X. X. XXXX, bytom v A. O. W., W. XXX, K., A. P., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Rožňava č. k. 10C/26/2010-73 zo dňa 22. februára 2012 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o náhrade trov konania.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaného nahradiť žalobkyni trovy tohto konania vo výške 2.688,73 eur na účet právnej zástupkyni žalobkyne do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Vychádza zo zistenia, že rozhodoval dopĺňacím rozsudkom, v zmysle ust. § 166 ods. 1 O. s. p. tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku.

Súd rozhodol o náhrade trov konania v zmysle ust. § 142 ods. 1 O. s. p. a priznal žalobkyni náhradu trov konania, pretože žalobkyňa mala v konaní plný úspech. Pri rozhodovaní o náhrade trov konania vychádzal z toho, že žalovaný síce súhlasil s návrhom žalobkyne ohľadom zrušenia podielového spoluvlastníctva, ovšem nesúhlasil so spôsobom vyporiadania, keď po zrušení podielového spoluvlastníctva navrhoval nehnuteľnosť prikázať do svojho výlučného vlastníctva, trovy pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 600,- eur a z trov právneho zastúpenia vo výške 2.088,73 eur. Trovy právneho zastúpenia žalobkyne v zmysle ust. § 10 ods. 1 vyhl. č. 655/2004 Z. z. pozostávajú z odmeny za 7 úkonov po 270,54 eur (za prevzatie a prípravu, za podanie návrhu, za dve písomné podania, za účasť na pojednávaniach dňa 28. 6. 2010, 23. 9. 2010 a za písomné podanie zo dňa 21. 7. 2010) , za 1 úkon po 137,27 eur (za podanie odvolania - polovičná suma odmeny v zmysle ust. § 14 ods. 3 písm. b/ vyššie citovanej vyhlášky) a režijný paušál 8 x 7,21 eur. Pri vypočítaní odmeny vychádzal z predmetu konania vo výške 10.000,- eur, to je sumy požadovaného podielu a súd v zmysle ust. § 13 ods. 3 citovanej vyhlášky nezvýšil odmenu za spoločné úkony, pretože týmto rozsudkom rozhodoval len o trovách konania ohľadom zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva.

V podanom odvolaní poukázal na § 205 ods. 2 písm. a/, f/ O.s.p., a žiadal žalovaný zmeniť rozsudok tak, že žalovanému budú priznané trovy celého konania a nie žalobkyni.

V odvolaní namietal, že pri realizácii procesný práv súd prvého stupňa pochybil, lebo pokiaľ ide o pôvodné konanie 10C/26/2010, krajský súd vyslovil názor, že pri náhrade trov konania netreba priznať účastníkom trovy, lebo žalovaný navrhol prikázať do výlučného vlastníctva veci po zrušení podielového

spoluvlastníctva jemu. Na predmetný byt bolo vedené exekučné konanie súdnym exekútorom JUDr. Petrom Hodermarským. V rámci exekučného konania si žalovaný uplatnil svoje zákonné predkupné právo a pokúsil sa znovu o dohodu so žalobkyňou, ona podala návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva bez toho, aby žalovaného vyzvala na dohodu. Podľa zápisnice na strane 4 spisu, kde sa uvádza (pojednávanie zo dňa 28. 6. 2010) , že súhlasí s tým, aby byť bol pridelený do výlučného vlastníctva žalobkyne pokiaľ mu vyplatí žalobkyňa 10.000 eur. Žalovaný sa nikdy nebránil zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva, ako to v návrhu uvádza žalobkyňa. Nechcel však vyplatiť žalobkyni sumu, ktorá by bola neprimeraná a nároky žalobkyne by predstavovali výšku 6.969 eur. On podal žalobu v konaní 8C/61/2010 na súde prvého stupňa, aby sa rozhodlo o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a žalobkyňa zobrala v konaní vedenom pod sp. zn. 5C/123/2010 svoj návrh späť a podľa § 146 ods. 2 O.s.p. jej trovy z celého konania nepatria.

Vo vyjadrení k odvolaniu žalobkyňa navrhla potvrdiť rozsudok vo výroku o trovách konania a zdôraznila, že keď súd rozhodoval v konaní 10C/26/2010 v prospech žalobkyne, táto mala v tomto konaní plný úspech vo veci a nárok vo výške 6.969 eur vylúčil na samostatné konanie, pričom rozsudok vo veci sp. zn. 10C/26/2010 nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť. Trvanie na žalobe ohľadne sumy 6.969 eur bolo pre žalobkyňu ďalej už neúčelné, preto zobrala svoj návrh späť.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p. - v ostatných prípadoch, t. j. neuvedených v § 214 ods. 1 - možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) , prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a rozsudok vo výroku o trovách konania (dopĺňací) potvrdil podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p., lebo je správny a zákonný, na čom nič nemenia ani skutočnosti uvedené v odvolaní.

So zreteľom na § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 O.s.p. pri úspešnosti účastníka konania, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatnenie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal, avšak so zreteľom na § 151 ods. 1 prvá veta O.s.p., keďže o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje v odvolacom konaní odvolací súd na návrh spravidla rozhodnutím, ktorým sa konanie končí a žalobkyňa tieto trovy neuplatnila, odvolací súd náhradu trov odvolacieho konania nepriznal účastníkom.

Pri náhrade trov prvostupňového konania správne súd prvého stupňa postupoval, keď vychádzal zo zásady úspechu vo veci. Žalovaný síce súhlasil s návrhom žalobkyne ohľadne zrušenia podielového spoluvlastníctva, ale len podmienečne, lebo nesúhlasil so spôsobom vyporiadania, keď po zrušení podielového spoluvlastníctva navrhoval nehnuteľnosť prikázať do svojho výlučného vlastníctva, odvolacie dôvody sú preto neopodstatnené. Preto aj možno súhlasiť s vyjadrením žalobkyne, že keď v rozhodnutí sp. zn. 10C/26/2010 v zásade v prospech žalobkyne, lebo mala plný úspech vo veci, z hľadiska porovnávania súladnosti žaloby a výroku rozsudku je treba konštatovať, že nárok vo výške 6.969 eur bol vylúčený na samostatné konanie a pri plnom úspechu vo veci správne postupoval súd prvého stupňa, keď priznal náhradu trov konania úspešnej žalobkyni podľa § 142 ods. 1 O.s.p. Výrok rozsudku vo veci samej totiž znel tak, ako návrh v žalobe uvedenej žalobkyňou na č. l. 2 s tým, že už tento návrh neobsahoval nárok žalobkyne vo výške 6.969 eur, lebo tento si uplatnila žalobkyňa až v priebehu konania (súd prikázal po zrušení podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva žalobkyne a zaviazal žalobkyňu zaplatiť žalovanému sumu 10.000 eur do pätnástich dní od právoplatnosti rozsudku) , teda ak ako žalobkyňa žiadala v žalobe zo dňa 8. 2. 2010.

Odvolací súd preto konštatuje, že ani jeden z odvolacích dôvodov nemá opodstatnenie, preto rozsudok vo výroku o náhrade trov konania potvrdil podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p., a tak ako odôvodnil vyššie, nepriznal úspešnej žalobkyni náhradu trov odvolacieho konania.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods. 9 tretia veta zák. č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.