KSKE 5 CoE 12/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 CoE 12/2012

KS v Košiciach, dátum 06.02.2012, sp.zn. KSKE 5 CoE 12/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5CoE/12/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611218550 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611218550.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávneného BENCONT INVESTMENTS s.r.o., Bratislava, Astrova 2/A, IČO: 36 432 105, proti povinnému Y. A., Q., I. XX/XX, o vykonanie exekúcie pre 1.618,14 € istiny s prísl., o odvolaní oprávneného proti uzneseniu 11Er/799/2011-13 zo 14.12.2011 Okresného súdu Spišská Nová Ves

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením žiadosť súdneho exekútora JUDr. Mgr. Andreja Dembického, Exekútorský úrad Košice, Werferova 1 (ďalej len exekútor) o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním oprávnený, na základe čoho bola vec predložená odvolaciemu súdu.

Pre predloženie veci na odvolacie konanie nie sú zatiaľ splnené podmienky.

Podľa § 251 ods.4 O. s. p. na exekučné konanie podľa osobitného predpisu sa použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak. Rozhoduje sa však vždy uznesením.

Poznámka č.31 k tomuto ust. odkazuje na zák. č. 233/95 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 168 ods.2 O. s. p. uznesenie súd doručí účastníkom o. i., ak je proti nemu odvolanie.

Úpravou z 14.2.2011 (č.l.17) bolo nariadené doručiť napadnuté uznesenie, proti ktorému je odvolanie, iba oprávnenému a exekútorovi.

Podľa § 209 ods.1 druhá veta O. s. p. ak sa aj napriek výzve súdu odvolanie nedoplní alebo ak ide o oneskorené odvolanie alebo podané tým, kto naň nie je oprávnený, predloží súd prvého stupňa odvolanie na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Podľa § 209a ods.1 O. s. p. ak nejde o prípad uvedený v § 209 ods.1 druhej vete, doručí súd prvého stupňa bezodkladne odvolanie ostatným účastníkom, a ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu vo veci samej, vyzve účastníkov, aby sa k odvolaniu vyjadrili.

Podľa ods.2 cit. ust. len čo všetkým účastníkom uplynie lehota na podanie odvolania a vyjadrenia k odvolaniu, predloží súd vec bez zbytočného odkladu odvolaciemu súdu.

Zo spisu možno zistiť, že ani odvolanie (č.l.18-23) z 5.1.201, podané oprávneným, nebolo povinnému doručené.

Povinnosťou súdu bude preto napadnuté uznesenie, ako aj odvolanie podané oprávneným, doručiť i povinnému (ak sa povinný k odvolaniu vyjadrí, bude potrebné jeho vyjadrenie doručiť oprávnenému) a po pripojení dokladu o doručení a po uplynutí lehoty na odvolanie proti uzneseniu, vec opätovne predložiť Krajskému súdu v Košiciach.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.