KSKE 5 CoE 14/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5CoE/14/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210216497 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210216497.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávnenej Slovenskej kancelárie poisťovateľov, Bratislava, Trnavská cesta 82 proti povinným 1.) U. Š., S., B. X a 2.) A. F., S. , O. XX/X, o vykonanie exekúcie pre 1.519,03 € istiny s prísl. a trov exekučného konania, o odvolaní povinnej v 1. rade) proti uzneseniu 49Er/1853/2010-40 z 7.9.2011 Okresného súdu Košice II

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením námietky povinnej 1.) rade proti exekúcii zamietol.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podala prostredníctvom pošty 15.10.2011 odvolanie povinná v 1.) rade na Exekútorsky úrad JUDr. Rudolfa Krutého.

Exekútorsky úrad Rudolfa Krutého postúpil 3.11.2011 predmetné odvolanie Okresnému Košice I z dôvodu, že odvolanie sa v zmysle ust. § 204 ods. 1 veta prvá O.s.p. podáva na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Súd prvého stupňa toto podanie povinného posúdil ako odvolanie a vec predložil Krajskému súdu v Košiciach ako súdu odvolaciemu na rozhodnutie o podanom odvolaní.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) skôr, než pristúpil k vecnému preskúmaniu napadnutého uznesenia, zaoberal sa otázkou včasnosti a prípustnosti podania odvolania a dospel k záveru, že odvolanie povinnej je neprípustné a že toto bolo podané oneskorene.

Podľa ust. § 202 ods. 2 O. s. p. odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak, a ani proti uzneseniu v konaní o vymáhanie súdnych pohľadávok podľa osobitného zákona.

Osobitným zákonom v zmysle cit. zákonného ustanovenia je zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) . Námietky proti exekúcii tento upravuje v ust. § 50 - 51.

Podľa § 50 ods. 4 Exekučného poriadku, proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, je prípustné odvolanie. O námietkach rozhoduje súd (§ 45) .

Z citovaného ust. § 50 ods. 4 Exekučného poriadku vyplýva, že pri rozhodovaní o námietkach proti exekúcii je odvolanie prípustné len v tom prípade, ak prvostupňový súd námietkam proti exekúcii vyhovie.

A contrario potom platí, že ak súd námietky proti exekúcii zamietne, odvolanie proti takémuto uzneseniu prípustné nie je.

V uvedenom prípade povinná v 1.) rade podala odvolanie proti uzneseniu súdu prvého stupňa, ktorým súd námietky proti exekúcii zamietol. Ako už bolo vyššie uvedené, proti takémuto uzneseniu odvolanie prípustné nie je, preto odvolací súd odmietol odvolanie povinnej v 1. rade podľa § 218 ods. 1 písm. c/ O.s.p., v zmysle ktorého odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.

Zároveň z obsahu spisu vyplýva, že povinná v 1.) rade podala odvolanie proti predmetnému uzneseniu po uplynutí zákonom stanovenej lehoty. Napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa bolo povinnej v 1.) rade doručené dňa 16.09.2011. Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje (§ 204 ods. 1 veta prvá O. s. p.) . Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty (§ 57 ods. 1 O. s. p.) . Zákonná 15-dňová lehota na podanie odvolania preto začala plynúť dňa 17.09.2011 a posledným dňom 15-dňovej lehoty bola sobota 01.10.2011. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 57 ods. 2 O.s.p.) . Preto posledným dňom zákonnej lehoty na podanie odvolania bol pondelok 03.10.2011. Najneskôr v tento deň bolo potrebné urobiť úkon - teda podať odvolanie - na súde alebo podanie odovzdať orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť (§ 57 ods. 3 O. s. p.) . Odvolanie proti uzneseniu povinná v 1) rade podala na pošte dňa 15.10.2011, teda po uplynutí zákonnej lehoty, preto nebolo možné napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa v odvolacom konaní meritórne preskúmať.

Z uvedeného dôvodu odvolací súd podľa § 218 ods. 1 písm. a/ a c/ O.s.p. odvolanie povinnej v 1.) rade odmietol, nakoľko bolo podané oneskorene a smerovalo proti rozhodnutiu, proti ktorému odvolanie nie je prípustné.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods. 9 tretia veta zák. č. 757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.