KSKE 5 CoE 154/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5CoE/154/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011899249 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011899249.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávnenej Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, Mamateyova 17, pobočka Rožňava, Janka Kráľa 3, IČO: 35 937 874, proti povinnému R. F., U., K. XXX, o vykonanie exekúcie pre 48,03 € istiny s prísl., o odvolaní súdneho exekútora JUDr. Petra Hodermarského, Exekútorský úrad Rožňava, Rožňava, Akademika Hronca 3 (ďalej len exekútor) proti uzneseniu 9Er/678/2002-15 z 30.9.2010 Okresného súdu Rožňava

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o trovách exekúcie.

Exekútor nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a oprávnenej a povinnému sa ich náhrada nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením exekúciu zastavil a oprávnenú zaviazal zaplatiť exekútorovi trovy exekúcie 60,04 €, do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že poverením Číslo: 5808 012565* z 19.11.2002, podľa § 45 ods.1 zák.č.233/95 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len EP) , na základe vykonateľných platobných výmerov oprávnenej č.2107/01/1,2,3 z 30.3.2001 poveril exekútora na vymoženie uloženej povinnosti zaplatiť 48,03 € (1 477 Sk) s prísl. a trovy exekučného konania, že podaním z 27.11.2008, doručenom exekútorovi 2.12.2008, oprávnená oznámila, že vzhľadom na podanie správy od neho, že bol u povinného ukončený trvalý pobyt v SR a že na území SR nevlastní žiaden nehnuteľný majetok, ani motorové vozidlo a teda nie je predpoklad uspokojenia jej pohľadávky, dáva návrh na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods.1 EP. Citujúc znenie § 238 ods.1 a § 57 ods.1 písm. c) a h) EP ďalej uviedol, že exekútor vo viacerých správach o stave exekučného konania oznámil oprávnenej, že nie je predpoklad uspokojenia jej pohľadávky, nakoľko povinný sa na adrese trvalého bydliska nezdržiava, jeho pobyt na území SR ako cudzinca bol ukončený a teda uňho nedošlo k prevereniu majetkových pomerov, že vzhľadom na skutočnosť, že jeho majetok nestačí ani na úhradu trov exekúcie a na nepochybný prejav vôle oprávnenej exekúciu zastaviť, exekúciu zastavil. Poukázal na to, že exekútor vyčíslil trovy exekúcie vo výške 69,37 € a žiadal ich náhradou zaviazať oprávnenú, že podľa 14 ods.1 písm. a) ,ods.2 vyhl.č.288/95 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len vyhl.) vyčíslil trovy za spísanie - žiadosti o udelenie poverenia a jeho registráciu (30 min.) , správy pre oprávnenú (30 min) , žiadosti o poskytnutie súčinnosti (30 min.) , záznamu o vykonaní služobnej cesty (30 min.) a spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie (1 hod.) , t. zn., že 4 začaté hod. po 6,64 €, vyčíslil v celkovej výške 26,56 €. Ďalej uviedol, že trovy exekúcie, v súlade s § 14 ods.1 písm. b) ,ods.3 vyhl. vyčíslené exekútorom, pozostávajú z odmeny podľa taxatívneho výpočtu v § 15 ods.1 písm. a) ,g) ,h) a j) za - získanie poverenia na vykonanie exekúcie (3,32 €) , každé zisťovanie bydliska povinného (2 x 3,32 €) , každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného (3 x 3,32 €) a každé zisťovanie majetku povinného (3,32 €) t.j. celkom 7 x 3,32 € (23,24 €) , že náhradu hotových výdavkov v znení § 22 ods.1 vyhl. vyčíslil exekútor a to poštovné (4,18 €) , náhrada za kolky (3,32 €) a náhrada cestovných výdavkov (0,99 €) a, že náhrada 19 % DPH

bola exekútorom vyčíslená vo výške 11,08 €. Vychádzajúc z § 196,§ 200 ods.1,§ 203 ods. 2 EP,§ 27a,§ 14,§ 15 ods.1 a § 22 ods.1 vyhl. (ich znenie citoval) , na základe uvedeného priznal exekútorovi 1) počet hodín účelne vynaložených na exekúciu [§ 14 ods.1 písm. a) ,ods.2 vyhl.] za - spísanie 4 správ pre oprávnenú 90 min, záznamu o vykonaní služobnej cesty 30 min. a za spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie 7.9.2010 15 min, spolu 2 hod. a 15 min. po 6,64 € (3 x 6,64 €) 19,92 €,2) paušálnu sumu za jednotlivé úkony exekučnej činnosti [§ 14 ods.1 písm. b) ,ods.3,§ 15 ods.1 písm. a) ,g) ,h) a j) vyhl.] za - získanie poverenia na vykonanie exekúcie 3,32 €, každé zisťovanie bydliska povinného 2 x 3,32 €, každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného 3 x 3,32 €, každé ďalšie zisťovanie majetku povinného 3,32 €, spolu 23,24 € a 3) náhradu hotových výdavkov (§ 22 ods.1 vyhl.) - cestovné náhrady - Obecný úrad U. 19.8.2003 - 2,97 km 0,99 €, spolu 44,15 €, daň z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) vo výške 19 % 8,39 €, poštovné 4,18 € a kolky 3,32 €, teda odmenu a hotové výdavky spolu 60,04 €. Nepriznal odmenu za vyhotovenie žiadosti o udelenie poverenia a jeho registráciu a spísanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti, pretože nie je možné priznať hodinovú odmenu za tie úkony exekučnej činnosti, ktoré sú odmeňované paušálnou odmenou, pretože by došlo k duplicitnému odmeňovaniu toho istého úkonu exekučnej činnosti, pričom je nesporné, že napr. na získanie poverenia je potrebný úkon exekútora, ktorým je vyhotovenie žiadosti o udelenie poverenia, že získanie poverenia na vykonanie exekúcie v sebe zahŕňa aj vyhotovenie a podanie žiadosti o jeho udelenie na súd, a tak je to aj v prípade ďalších taxatívne vymedzených úkonov exekučnej činnosti, za ktoré je vyhl. ustanovená paušálna odmena a že iný výklad by viedol k neúmernému zvyšovaniu odmeny a tým aj trov exekúcie. Taktiež nepriznal úkon spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie v takom rozsahu, aký bol predložený vo vyúčtovaní trov exekúcie, keďže mal za to, že z obsahu a zložitosti predmetného úkonu exekučného konania je zrejmé, že exekútor nemohol účelne vynaložiť na spomínanú činnosť dohromady viac času ako mu zohľadnil, preto mu časovú špecifikáciu tohto úkon krátil. Nepriznal tiež vyčíslenú náhradu 19 % DPH 11,08 €, ale len 8,39 €, pretože základ dane na výpočet DPH sa znížil o poštovné 4,18 € a o kolky 3,32 €, pretože podľa § 28a § 40 zák.č.222/04 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších prepisov sú univerzálne služby a kolky od dane oslobodené.

V zákonom stanovenej lehote podal exekútor odvolanie voči uzneseniu, nakoľko ním bol porušený zák. Tvrdil, že jeho odvolanie je dôvodné a to z dikcie § 37 ods.1 druhá veta EP (jeho znenie citoval) , že v uvedenom uznesení súd v rozpore so zák. nepriznal mu DPH v správnej výške, napriek tomu, že uvedená otázka bola riešená viacerými súdnymi rozhodnutiami, naposledy uznesením Krajského súdu v Košiciach 4CoE/133/2007-112 z 30.1.2008 (reprodukoval časť z jeho odôvodnenia) , že v rozpore s týmto názorom v napadnutom uznesení sa konštatuje pravý opak toho, čo konštatoval krajský súd, no nielen krajský súd sa zaoberal uvedenou otázkou, ale podľa nálezu Ústavného súdu SR II.ÚS31/04-30 nepriznaním trov exekúcie v zákonnej výške bolo porušené jeho základné právo na ochranu majetku a v uvedenom náleze sa konštatuje, že paušálna náhrada za úkony, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času podlieha u exekútora DPH, že v tejto súvislosti je možné uviesť, že pri jeho činnosti, z pohľadu uplatnenia DPH (predovšetkým pri určení jej základu) , je možné primerane vychádzať aj z judikatúry Súdneho dvora ES, ktorý vo viacerých svojich rozhodnutiach definoval určité kritéria, ktoré sa majú brať do úvahy pri určení, či sa plnenie, skladajúce sa z viacerých prvkov, má považovať za 1 zdaniteľný prvok alebo za viac odlišných a samostatne posudzovaných prvkov. Poukázal na to, že vo vzťahu k určeniu základu dane pri dodaní tovaru a služby sú v zák.č.222/04 Z. z., v § 22 ods.1-4, transponované čl.73,78 a 79 Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH a z uvedeného je zrejmé, že od DPH sú oslobodené len univerzálne poštové služby - § 28 zák. o DPH - ktoré on (exekútor) nevykonáva, naopak náhrada za stratu času a cestovné náhrady podliehajú podľa zák. o DPH zdaniteľnému plneniu, že aj z § 22 vyhl. vyplýva, že tieto náhrady sú účelne vynaložené v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti (nie mimo nej) a že v neposlednom rade lex specialis pre posúdenie otázky DPH je zák.č.222/04 Z. z. a nie EP. Napokon, citujúc znenie § 135 ods.1 druhá veta O. s. p., uviedol, že vychádzajúc z uvedených rozhodnutí je možné jednoznačne konštatovať, že uznesenie je v rozpore s uvedenými rozhodnutiami súdov vyššej inštancie, preto má za to, že na základe tohto uznesenia by mal odvolací súd zmeniť uznesenie tak, že mu priznáva trovy exekúcie 69,37 €.

Uznesenie vo výroku o zastavení exekúcie nebolo odvolaním napadnuté, nadobudlo právoplatnosť (§ 206 ods.1,3 O. s. p.) , preto nebolo v uvedenom rozsahu v odvolacom konaní preskúmavané.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t. j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a uznesenie vo výroku o trovách exekúcie

potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p., lebo je vecne správne, aj jeho dôvody sú v podstate správne, na čom nič nemenia ani skutočnosti uvedené v odvolaní.

Na zdôraznenie správnosti napadnutého uznesenia možno doplniť, že Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky II.ÚS31/04 zo 17.12.2004 vychádzal z (a tykal sa) právneho stavu, aký tu platil do 31.8.2005, avšak s účinnosťou od 1.9.2005, Čl. II, bod 112. zák.č.341/05 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v § 196 EP pripojila druhá veta, a to, že ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty, pričom poznámka pod čiarou č.17ba odkazuje na § 3 zák.č.222/04 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zák.č.651/04 Z. z. Kým nie je § 196 EP zosúladený s cit. zák.č.222/04 Z. z. tak, že náhrada hotových výdavkov exekútora sa zahŕňa do základu DPH, teda dokiaľ je § 196 EP účinný v terajšom znení, musí ho súd aplikovať.

Právne názory vyslovené odvolacími súdmi v iných veciach nie sú v tejto prejednávanej veci záväzné.

Čo sa týka výšky trov exekúcie, exekútor - s výnimkou nepriznania DPH - neuviedol žiadne skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné spochybniť správnosť ich určenia.

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods.1 O. s. p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelne uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 151 ods.1 O. s. p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Exekútor nemal v odvolacom konaní úspech, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a oprávnenej a povinnému žiadne trovy nevznikli.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.