KSKE 5 CoE 161/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 CoE 161/2011

KS v Košiciach, dátum 30.01.2012, sp.zn. KSKE 5 CoE 161/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5CoE/161/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7207212864 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7207212864.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávneného Obvodný úrad Košice, Košice, Komenského 52, IČO: 42 097 002, proti povinnej Q. O., S.H., F. XX, o vykonanie exekúcie pre 33,19 € s prísl., o odvolaní súdneho exekútora JUDr. Jána Sokola, Exekútorský úrad Košice, Košice, Jantárová 30 (ďalej len exekútor) proti uzneseniu 39Er/1673/2007-13 z 20.10.2010 Okresného súdu Košice II

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Exekútor odvolanie (č.l.17-18) zo 16.11.2010, podané proti uzneseniu, vzal späť (podaním z 18.5.2011 na č.l.26) , preto bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) bolo podľa § 207 ods.3 O. s. p. odvolacie konanie zastavené a o jeho trovách bolo rozhodnuté podľa § 211 ods.2 a § 146 ods.1 písm. c) O. s. p.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.