KSKE 5 CoE 177/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 CoE 177/2011

KS v Košiciach, dátum 11.01.2012, sp.zn. KSKE 5 CoE 177/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5CoE/177/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211207053 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211207053.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávnenej N. I..W..V.., D., N. XX, X.: XX 807 598, proti povinnému Q. J., J., Z. XXX/XX o vykonanie exekúcie pre 511 € s prísl., o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu 48Er/580/2011-12 zo 18.7.2011 Okresného súdu Košice II

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením exekúciu vyhlásil za neprípustnú, exekučné konanie zastavil a vyslovil, že o trovách exekúcie rozhodne samostatným konaním.

Uznesenie napadla včas podaným odvolaním oprávnená a vec bola predložená odvolaciemu súdu.

Pre predloženie veci na odvolacie konanie nie sú zatiaľ splnené podmienky.

Podľa § 251 ods.4 O. s. p. na exekučné konanie podľa osobitného predpisu sa použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak.

Rozhoduje sa však vždy uznesením.

Poznámka č.31 k tomuto ust. odkazuje na zák. č. 233/95 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 168 ods.2 O. s. p. uznesenie súd doručí účastníkom o. i., ak je proti nemu odvolanie.

Z obálky na č.l. 20, ktorá sa súdu vrátila s poznámkou adresát neznámy, je nepochybné zrejmé, že sa súdu nepodarilo uvedené uznesenie povinnému na adresu jeho trvalého pobytu doručiť. Súd následne vykonal šetrenie pobytu povinného, ktorým sa mu na doručovanie písomnosti iná adresa nepodarila zistiť (oznámenie REO SR na čl. 32-33, oznámenie OR PZ - odbor poriadkovej polície, oddelenie dokladov na čl. 33) . V rámci ďalšieho procesného postupu súd vykonal doručovanie na adresu Z. XXX/XX, prostredníctvom Mestskej polície Košice, pričom, ako vyplýva zo správy Mestskej polície na čl. 35 spisu, ani tento pokus o doručenie nebol úspešný.

So zreteľom na uvedené bude preto povinnosťou súdu uznesenie spolu s odvolaním povinnému doručiť (nie je vylúčený ani postup podľa § 29 ods.2 O. s. p.) a po uplynutí lehoty na podanie odvolania, proti uvedenému uzneseniu, vec opätovne predložiť odvolaciemu súdu na rozhodnutie.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.