KSKE 5 CoE 191/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 CoE 191/2011

KS v Košiciach, dátum 30.01.2012, sp.zn. KSKE 5 CoE 191/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5CoE/191/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7205217326 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7205217326.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávneného Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Karadžičova 10, IČO: 35 763 469, proti povinnému Z. O., H., S. XXX/X, o vykonanie exekúcie pre 535,88 € istiny s prísl., o odvolaní povinného proti uzneseniu 39Er/936/2005-88 z 26.7.2011 Okresného súdu Košice II

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením návrh povinného na zastavenie exekúcie zamietol.

V odôvodnení uviedol, že 19.3.2008 mu súdny exekútor JUDr. Peter Hodermarský, Exekútorský úrad Rožňava, Rožňava, Akademika Hronca 3 (ďalej len exekútor) postúpil na rozhodnutie námietky povinného proti exekúcii, z dôvodu úhrady vymáhanej pohľadávky povinným v plnom rozsahu, že o podaných námietkach povinného rozhodol uznesením 39Er/936/2005-23 zo 17.9.2008 tak, že ich zamietol, že proti tomuto rozhodnutiu podal povinný v zákonnej lehote odvolanie, v dôsledku čoho sa toto rozhodnutie vyššieho súdneho úradníka, ktorým sa námietky povinného proti exekúcii zamietli, zrušilo a vo veci, v súlade s § 374 ods.4 zák. O. s. p. opätovne rozhodoval sudca, ktorý uznesením 39Er/936/2005-36 z 11.1.2011 námietky povinného proti exekúcii opätovne zamietol (uznesenie nadobudlo právoplatnosť 19.1.2011) , že 11.2.2011 mu povinný doručil podanie nadpísané ako Vec: 39Er/936/2005-36,Ex 335/2005 a keďže mu z neho nebolo zrejmé, či ide o odvolanie proti rozhodnutiu sudcu z 11.1.2011 alebo o návrh na zastavenie exekúcie z dôvodu úhrady vymáhanej pohľadávky, vyzval ho 4.4.2011 na odstránenie zistených nedostatkov a oznámenie, ako má podanie povinného posúdiť, že povinný mu 3.5.2011 oznámil, že má všetko vo vzťahu k oprávnenému uhradené a okrem toho uviedol, že je tretím rokom nezamestnaný, napriek svojej snahe a tiež kvalifikácii, no žiaľ, má 57 rokov, že aj 27.4.2011 bol na výberovom konaní v LOTO s.r.o., na ktorom sa zúčastnilo vyše 100 uchádzačov, zatiaľ mu nebola doručená odpoveď, že na Úrade práce poberá 626 € mesačne, že stratil aj rodinu, keď sa jeho podnik, v ktorom pracoval 27 rokov, rozpadol a k svojmu podaniu pripojil fotokópie pokladničných príjemiek o zaplatení dlžnej sumy a fotokópiu svojho životopisu. Citujúc znenie § 41 ods.2 O. s. p., vychádzajúc z podania povinného, posúdil ho podľa jeho obsahu ako návrh na zastavenie exekúcie, z dôvodu úhrady vymáhanej pohľadávky v plnom rozsahu a na základe uvedeného následne výzvou z 25.5.2011 vyzval oprávneného na vyjadrenie k návrhu povinného na zastavenie exekúcie a predloženie všetkých listinných dôkazov, preukazujúcich jeho tvrdenie, že všetky úhrady realizované povinným sa týkajú iného jeho dlhu voči nemu. Ďalej uviedol, že oprávnený mu 17.6.2011 predložil všetky požadované listinné dôkazy, z ktorých zistil, že oprávnený s povinným, ako fyzickou osobou, uzavreli 13.3.1998 Zmluvu o poskytovaní telekomunikačných služieb verejnej rádio telefónnej siete v systéme NMT a GSM Eurotel Bratislava, a.s. č.127664, že ešte toho istého dňa podpísali aj Dodatok k uvedenej Zmluve, ktorého predmetom bol predaj zľavneného mobilného telefónu v sieti GSM zn. SIEMENS S6, výrobné číslo: 447516512646395, že z uvedenej Zmluvy a jej dodatku následne povinnému vznikol nedoplatok za využívanie služieb verejnej mobilnej rádio telefónnej siete v celkovej výške 535,87 € (nezaplatené poplatky za hovorné, mesačné poplatky a nárok na vrátenie poskytnutie zľavy na telefón podľa Dodatku) , že uvedený nedoplatok bol mu vyfakturovaný faktúrou č.1986116995

za obdobie od 15.8.1998 do 14.9.1998, pričom ku dňu podania žaloby na súde (29.3.2001) bol jeho dlh voči oprávnenému 535,87 €, že oprávnený sa s ním pokúsil mimosúdne dohodnúť, a to Pokusom o zmier zo 16.7.1998, v ktorom žiadal od neho uhradeného dlžnej sumy, inak bude nútený obrátiť sa na súd, že pokus o zmier mu bol riadne doručený 20.7.1998 a keďže naň nereagoval, oprávnený podal 29.3.2001 na súde návrh na vydanie platobného rozkazu na vymoženie dlžnej sumy, na základe čoho mu súd 28.1.2002 vydal Platobný rozkaz 1Ro/553/2002 (exekučný titul) , ktorým zaviazal povinného uhradiť mu sumu 535,87 € spolu so 17,6 % úrokmi ročne od 8.10.1998 do zaplatenia a trovy konania 26,72 €, že platobný rozkaz nadobudol právoplatnosť 27.2.2002 a bol podľa pripojenej doručenky povinnému riadne doručený 6.2.2002 a keďže si dobrovoľne nesplnil povinnosť, ktorú mu ukladalo vykonateľné rozhodnutie, oprávnený podal 20.6.2005 na exekútorský úrad exekútora návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie dlžnej sumy s prísl. Ďalej z listinných dôkazov, predložených oprávneným, zistil, že uzavrel s povinným, ako fyzickou osobou oprávnenou podnikať (živnostníkom) , 30.11.2004 ďalšiu zmluvu, a to Zmluvu o pripojení č.1901657, ktorej predmetom bola kúpa mobilného telefónu Sony Ericsson T230, výrobné číslo: 354542005901791, ako aj pripojenie sa k mobilnej telefónnej sieti GSM s programom 20+20Viac, že aj k tejto Zmluve bol 30.11.2004 spísaný Dodatok a že oprávnený mu zároveň predložil aj faktúry za obdobie - 15.11.2004-14.12.2004 (vystavená 15.12.2004 a znejúca na 38,92 €,15.12.2004-14.1.2005 (vystavená 15.1.2005 a znejúca na 59,17 €) ,15.1.2005-14.2.2005 (vystavená 15.2.2005 a znejúca na 298,66 €) ,14.2.2005-14.3.2005 (vystavená 15.3.2005 a znejúca na 1,66 €) ,15.4.2005-14.5.2005 (vystavená 15.5.2005 a znejúca na 77,54 €) ,15.5.2005-14.6.2005 (vystavená 15.6.2005 a znejúca na 175,50 € a 15.6.2005-14.7.2005 (vystavená 15.7.2005 a znejúca na 434,33 €) . Z predložených pokladničných príjemiek povinným zistil, že uhradil 25.4.2005 spolu 108,88 € a 21.2.2006 434,33 €, čo presne zodpovedá dlžnej sume vyfakturovanej oprávneným za obdobie 15.6.2005-14.7.2005 a na všetkých príjemkách je ako výdajca označený povinný pod svojím obchodným menom Jozef Diabelko - OZIR. Vychádzajúc z § 57 ods. 1 písm. f) zák.č.233/95 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (jeho znenie citoval) a z uvedeného, dospel k záveru, že povinným podaný návrh na zastavenie exekúcie nie je dôvodný, lebo z listinných dôkazov, založených v spise, možno jednoznačne preukázať, že uhrádzal dlh, ktorý mu vznikol voči oprávnenému, ako fyzickej osobe oprávnenej podnikať, a to zo Zmluvy o pripojení č.1901657, avšak tento jeho dlh nie je predmetom tohto exekučného konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka oprávneného, vzniknutá zo Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb verejnej rádio telefónnej siete v systéme NMT a GSM Eurotel Bratislava, a.s. č.127664 vo výške 535,88 €, pričom z návrhu povinného a ani vyjadrenia oprávneného nezistil, že by povinný dosiaľ realizoval nejaké úhrady aj na túto pohľadávku, preto jeho návrh na zastavenie exekúcie zamietol.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním povinný z dôvodu, ako už uviedol a zaslal aj podklady o uhradených faktúrach. Oboznámil, že chcel podnikať s neznámym toho času kúrenie v bytoch, ale nakoľko ho nepoznali, tak mu to nešlo a tak ho hneď ukončil, čiže nemal ihneď na úhradu faktúr a platil postupne, keď prišiel k peniazom a financiám, že pri poslednej úhrade žiadal T - MOBIL o potvrdenie, že nemá žiadne podlžnosti, ale oni ho nevydávajú, že je nezamestnaný už dlhú dobu a žije biedne ako sa dá a že okrem toho v predošlom odvolaní došlo k omylu, lebo poberá mesačne 62,50 € a nie 625 €. Zaslal znova všetky doklady o uhradených faktúrach, ako aj o zaplatení súdneho pojednávania. Podotkol, že už ani nevie, ako to má uviesť, a dať to na správnu mieru, že stojí ho to dosť peňazí z toho mala čo dostáva, že ak mu prisúdia platiť, bude sa musieť obrátiť na ministerstvo spravodlivosti a požiadať o odpustenie, nakoľko nemá možnosť ho uhrádzať, že nevie si prácu nájsť, keď volá do niektorej agentúry a povie vek, odpoveď je, že sa ohlásia, žiaľ nestane sa tak a že okrem toho chce uviesť, že nemá na obhajcu, a tak sa musí obhajovať sám. V prílohe odvolania predložil 3 kópie faktúry a 1 kópiu o zaplatení súdneho poplatku.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania [§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a uznesenie potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p., lebo je vecne správne, jeho odôvodnenie má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací súd sa s ním stotožňuje, pretože dôvody napadnutého uznesenia sú správne, na čom nič nemenia ani skutočnosti uvedené v odvolaní, ktoré v prejednávanej veci nemajú nijaký právny význam, preto sa nimi odvolací súd nezaoberal.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.