KSKE 5 CoE 21/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 CoE 21/2012

KS v Košiciach, dátum 22.03.2012, sp.zn. KSKE 5 CoE 21/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5CoE/21/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7710207642 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7710207642.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávnených 1) Y.. X. J.,W..X.X.XXXX a 2) Y.. T. J.,W..XX.X.XXXX, zast. matkou X. J., všetkých V. N. XXX, proti povinnému Y. J., Y. U. XX, o vykonanie exekúcie pre dlžné výživné, o odvolaní zást. oprávnených (ďalej len odvolateľka) proti uzneseniu 21/Er/257/2010-22 z 21.12.2011 Okresného súdu Michalovce

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Oprávnení nemajú právo na náhradu trov odvolacieho konania a exekútorovi a povinnému sa ich náhrada nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením exekúciu zastavil a exekútorovi náhradu trov exekúcie nepriznal.

V odôvodnení uviedol, že 16.6.2010 vydal poverenie pre súdneho exekútora na výkon exekúcie pre uspokojenie pohľadávky oprávneného, na základe exekučného titulu, ktorým bol rozsudok Okresného súdu (ďalej len OS) Michalovce 1C/174/2008 z 24.3.2009 v spojení s rozsudkom Krajského súdu (ďalej len KS) v Košiciach 7/CoP/243/2009-43 z 21.12.2009, ktorým bolo povinnému uložené prispievať na výživu mal. Oprávneným a že exekútor mu 14.12.2011 doručil návrh odvolateľky na zastavenie exekúcie, ktorý bol na jeho úrad doručený 7.12.2011, ktorým žiadala o zrušenie exekučného konania pod Ex/162/2010, lebo povinný bežné výživné platí a zaostalé výživné zaplatil. Vychádzajúc z § 57 ods.1 písm. c) zák.č.233/95 Zb. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len EP) , ktorého znenie citoval, na základe návrhu odvolateľky exekúciu zastavil a podľa § 200 ods.2 EP (jeho znenie tiež citoval) exekútorovi náhradu trov exekúcie nepriznal, lebo si ju nežiadal.

Proti uzneseniu o zastavení exekúcie podala včas odvolanie odvolateľka a navrhla, aby bolo pokračované v exekúcii, nakoľko jej písomné podanie, ktoré napísala ručne, nebolo správne pochopené a týmto písomným podaním sa nedomáhala zastavenia exekúcie a písomné podanie nie je návrhom na zastavenie exekúcie, vyplýva to z mylného výkladu jej písomného podania, a preto mala za to, že návrh na zastavenie exekúcie nepodala. Uviedla, že v prípade, ak by súd písomné podanie, napriek jej vôli, považoval za návrh na zastavenie exekúcie, tak zároveň týmto podaním berie späť návrh na zastavenie exekúcie, nakoľko jej skutočná vôľa nikdy nebola podať návrh na zastavenie exekúcie, lebo otec mal. detí nezaplatil svoj dlh na výživnom. Poukázala na to, že na základe začatej exekúcie zaostalý dlh na výživnom pre obidve mal. deti za obdobie od 15.2. do 31.5.2010 predstavoval 638,41 € a následne od 1.6.2010 mali byť mesačné zrážky zo mzdy povinného na aktuálne výživné 120 € a 100 €, že takto dlh za jún - december v r.2010 a v mesiacoch január - marec r.2011, za 10 mesiacov predstavoval 2 200 €, z ktorej sumy je potrebné odpočítať 510 €, nakoľko otec mal. detí platil mesačne spolu na 2 deti 51 € (10 x 51 €) , že takto vzniknutý rozdiel 169 € za 10 mesiacov je 1 690 €, z ktorej sumy sa odpočíta plnenie od exekútora 1 014 €, takto nevymožený dlh na výživnom predstavuje do 31.3.2011 1 314,41

(638,41 € + 676 €) , že od apríla r.2011 povinný už platil riadne výživné 140 € mesačne (75 € + 65 €) , nakoľko došlo k zmene vyživovacej povinnosti na základe rozsudku OS Michalovce 4P/100/2010 z 22.3.2011, právoplatného 31.3.2011. Napokon uviedla, že vzhľadom na túto skutočnosť zrejme došlo k nepochopeniu v rámci komunikácie s exekútorom, ak pri telefonických rozhovoroch a pri následnom mylnom výklade písomného podania dospel k záveru, že nie je dlh na výživnom a že podáva návrh na zastavenie exekúcie, že z týchto dôvodov je preukázané, že nezaplatené výživné predstavuje 1 314,41 €, preto nemôže mať záujem na zastavení exekúcie a došlo by aj ku konfliktu so záujmami mal. detí, ktoré zastupuje, lebo sú oprávnené na preberanie výživného, ktoré poberá a preto nepripadá do úvahy zastavenie exekúcie. Navrhla uznesenie zrušiť a v exekúcii ďalej pokračovať.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a odvolanie odmietol podľa § 218 ods.1 písm. c) O. s. p., lebo smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.

Podľa § 218 ods.1 písm. c) O. s. p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.

Podľa § 58 ods.4 EP proti rozhodnutiam podľa § 57 ods.1 písm. a) ,b) ,f) až h) je prípustné odvolanie.

V cit. ust. sú pozitívne vymenované prípady zastavenia exekúcie, kedy je proti rozhodnutiu o zastavení exekúcie odvolanie prípustné [§ 57 ods.1 písm. a) ,b) ,f) -h) ], t. zn., že ak je exekúcia zastavená z iných dôvodov [§ 57 ods.1 písm. c) ,d) ,e) ,i) a j) a § 57 ods.2] odvolanie nie je prípustné.

Exekúcia bola zastavená, lebo odvolateľka - matka mal. oprávnených navrhla zastavenie exekúcie, čo jednoznačne vyplýva z jej podania (č.l.21) , došlého exekútorovi 7.12.2011, v ktorom mu oznámila, že jej bývalý manžel Y.. J.,W..X.X.XXXX, Y.É. U. Č..L..XX, mesačne pravidelne platí bežné výživné na mal. deti Erika a Patrika, že zaostalé výživné tiež zaplatil, a preto žiada o zrušenie exekučného konania pod Exekučného/162/10.

Keďže exekúcia bola zastavená, lebo jej zastavenie navrhla odvolateľka, ktorá navrhla jej vykonanie, proti výroku uznesenia o zastavení exekúcie odvolanie nie je prípustné a preto muselo byť odmietnuté.

Je potrebné uviesť, že v exekučnom konaní nie je možné vziať návrh na zastavenie exekúcie späť.

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa patria i pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods.1 O. s. p. účastníkovi, ktorý má vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Oprávnení nemali v odvolacom konaní úspech, preto nemajú právo na náhradu jeho trov a povinnému a exekútorovi žiadne trovy nevznikli.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov 3 hlasy za (§ 3 ods.9 zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.