KSKE 5 CoE 214/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5CoE/214/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611206822 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611206822.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávneného Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, Košice, Kuzmányho 8, IČO: 00 735 868, proti povinnej M. H., M. XX, o vykonanie exekúcie pre 60 €, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu 7Er/288/2011-11 z 27.9.2011 Okresného súdu Spišská Nová Ves

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie tak, že oprávnený je povinný zaplatiť exekútorovi trovy exekúcie 42,23 €.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením exekúciu zastavil a oprávnenému uložil povinnosť zaplatiť súdnemu exekútorovi JUDr. Jánovi Sokolovi, Exekútorský úrad Košice, Košice, Jantárová 30 (ďalej len exekútor) trovy exekúcie 42,70 €, do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že na návrh oprávneného a žiadosť exekútora vydal preňho 18.5.2011 poverenie na výkon exekúcie, pre vymoženie istiny 60 € a trov exekúcie, že 19.7.2011 mu bol doručený návrh exekútora na zastavenie exekúcie z dôvodu úmrtia povinnej, že z dedičského spisu 2D/217/2010 zistil, že povinná zomrela 4.12.2010, dedičské konanie bolo uznesením 2D/217/2010-19 z 10.2.2011 zastavené, nakoľko poručiteľka nezanechala žiaden majetok a, že predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť 30.3.2011. Vychádzajúc z § 7 ods.1 prvá veta, ods.2 prvá veta O. z.,§ 19,§ 103,§ 107 ods.1 O. s. p.,§ 57 ods.2,3 a § 58 ods.1 zák.č.233/95 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len EP) , ktorých znenie citoval, uzavrel, že nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania je neodstrániteľným nedostatkom v konaní, ktorý nemožno odstrániť jeho opravou alebo doplnením a, keďže v danom prípade povinná v priebehu exekučného konania stratila spôsobilosť byť účastníkom konania, konanie proti nej zastavil. O trovách exekúcie rozhodol podľa § 203 ods.2 EP (jeho znenie citoval) a uviedol, že exekútor vyčíslil trovy doterajšieho exekučného konania sumou 43,71 € a navrhol o nich rozhodnúť, že vyčíslené trovy preskúmal podľa vyhl.č.288/95 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v platnom znení (ďalej len vyhl.) a priznal mu podľa jej § 14 33,19 € a § 22 2,40 € (poštovné) ,20 % DPH 7,11 €, t.j. spolu trovy exekúcie 42,70 € a nepriznal mu sumu 0,84 €, označenú ako hotové výdavky - náklady za vedenie spisu (spisový obal, kancelársky papier, obálky) , pretože náklady na ich obstaranie sú kryté výškou odmeny za výkon exekučnej činnosti.

Oprávnený v zákonom stanovenej lehote podal odvolanie z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci - proti výroku o svojej povinnosti uhradiť exekútorovi trovy exekúcie 42,70 €. Uviedol, že vo veci úhrady trov exekučného konania 42,70 € sa nestotožňuje s názorom súdu z dôvodu, že súd priznal exekútorovi vyčíslenú náhradu 20 % DPH, a to zo sumy 35,59 €, pozostávajúcej z: a) vyčíslenia exekučných trov podľa § 14 ods.1 vyhl. 33,19 € a b) náhrady hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti (poštovné) 2,40 €, pričom vyčíslená náhrada 20 % DPH je 7,11 €. Namietal správnosť výpočtu DPH s ohľadom na § 196 EP (jeho znenie citoval) a tvrdil, že na základe uvedeného je zrejmý záver, že DPH mala byť exekútorovi priznaná len z vyčíslenia exekučných trov 33,19 € (t.j. 6,64 €) , nakoľko náhrada hotových výdavkov (v tomto prípade poštovné) sa za odmenu v zmysle uvedeného ust. nepovažuje. Na základe uvedeného navrhol zrušiť uznesenie.

Exekútor vo vyjadrení k odvolaniu uviedol, že podľa vyhl. je odmena exekútora v prípade zastavenia exekúcie podľa § 14 a n. tejto vyhl. vypočítaná buď paušálnou sumou za jednotlivé úkony najmenej 33,19 € (v prípade, ak exekútor nevydokumentováva trovy jednotlivo) alebo paušálnou sumou za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti 3,32 €, že v tomto prípade postupoval v súlade s § 14 ods.1 vyhl., že je toho názoru, že postupoval správne a, že si myslí, že si toho je vedomý aj odvolateľ, čo súdi z toho, že pri argumentácii o výške DPH tvrdí, že tá sa mala vypočítať zo sumy 33,19 €, čo je minimálny zákonný nárok exekútora v jeho prípade. Pripustil, že je pravdou, že § 196 EP druhá veta hovorí, že ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) podľa osobitného zákona (§ 3 zák.č.222/04 Z. z. o DPH) zvyšuje sa jeho odmena o DPH a v tomto kontexte uviedol, že nedokonalosť EP v časti priznávania DPH na celkovú sumu ho nezbavuje povinnosti uplatňovať si DPH z celej priznanej sumy v zmysle zák.č.222/04 Z. z., že podľa jeho názoru súd postupoval v tomto prípade správne, pretože súdne rozhodnutie má zohľadňovať súlad so všetkými právnymi predpismi platnými a účinnými v čase rozhodovania, že takto zvolená obrana odvolateľa je opretá o nejasnosť - nepresnosť v zák. (EP) , čo však spoľahlivo riešia ust. zák.č.222/04 Z. z. a, že nejasnosť zák. nemá byť na úkor ktoréhokoľvek účastníka konania, a teda ani jeho. S poukázaním na uvedené skutočnosti považoval rozhodnutie súdu za správne a žiadal napadnuté uznesenie potvrdiť.

Uznesenie vo výroku o zastavení exekúcie nebolo odvolaním napadnuté, nadobudlo právoplatnosť (§ 206 ods.1,3 O. s. p.) , preto nebolo v uvedenom rozsahu v odvolacom konaní preskúmavané.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a zistil, že pokiaľ ide o výrok o trovách exekúcie, nie sú podmienky ani na potvrdenie (§ 219) uznesenia, ani na jeho zrušenie (§ 221) , lebo súd nesprávne vec právne posúdil tým, že správne použité ust. právneho predpisu nesprávne vyložil, preto uznesenie podľa § 220 O. s. p. zmenil tak, že oprávnenému uložil povinnosť zaplatiť exekútorovi trovy exekúcie 42,23 € (odmena 33,19 € + 6,64 DPH z nej + 2,40 € poštovné) .

S účinnosťou od 1.9.2005, Čl. II, bod 112. zák.č.341/05 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa v § 196 EP pripojila druhá veta, a to, že ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty, pričom poznámka pod čiarou č.17ba odkazuje na § 3 zák.č.222/04 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zák.č.651/04 Z. z. Kým nie je § 196 EP zosúladený s cit. zák.č.222/04 Z. z. tak, že náhrada hotových výdavkov exekútora sa zahŕňa do základu DPH, teda dokiaľ je § 196 EP účinný v terajšom znení, musí ho súd aplikovať.

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 151 ods.1 O. s. p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Oprávnený, ani exekútor si v odvolacom konaní náhradu trov neuplatnili.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.