KSKE 5 CoE 219/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5CoE/219/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7806202810 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7806202810.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o., Bratislava, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, proti povinnému L. L., T.G., O. XXX, o vykonanie exekúcie pre 49,79 € istiny s prísl., o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu11Er/286/2006-23 z 21.9.2011 Okresného súdu Rožňava

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Oprávnená nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a povinnému a exekútorovi sa ich náhrada nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením exekúciu vyhlásil za neprípustnú, zastavil ju a oprávnenú zaviazal zaplatiť súdnemu exekútorovi Mgr. Ing. Radoslavovi Kešeľákovi, Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves, Mlynská 2, IČO: 35 547 430 (ďalej len exekútor) trovy exekúcie 44,86 €, do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že na základe návrhu oprávnenej z 12.3.2006, doručeného exekútorovi 28.3.2006 a poverenia na vykonanie exekúcie Číslo:5808 007189*, vydaného 28.4.2006, na základe Notárskej zápisnice N5336/2005,NZ49806/2005,NCRLs49185/2005 z 23.10.2005 (ďalej len NZ) , spísanej notárom JUDr. Ondrejom Ďuriačom, Partizánske, ul. generála Svobodu 1069/4, bol exekúciou poverený exekútor na vymoženie uloženej povinnosti zaplatiť 49,79 € s prísl. a trovy exekučného konania, že podaním zo 7.2.2011, doručeným mu 9.2.2011, exekútor dal podnet na zastavenie exekučného konania na základe § 57 ods.4 zák.č.233/95 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len EP) , nakoľko Zmluva o úvere (ďalej len Zmluva) a exekučný titul (ďalej len titul) na vykonanie exekúcie, NZ, je v rozpore s dobrými mravmi a, že oprávnená v svojom podaní z 5.4.2011 uviedla, že jej nie je zrejmé, na základe čoho dospel exekútor k uvedenému záveru a neuviedol ani jeden dôvod vedúci k jeho záveru, preto žiadala, aby podnet exekútora na zastavenie exekúcie v plnom rozsahu zamietol. V súvislosti s podaným návrhom skúmal, či sú splnené podmienky na zastavenie exekúcie s poukazom na ust. o spotrebiteľských zmluvách a citujúc znenie § 251 ods.4 a § 103 O. s. p. konštatoval, že súdna exekúcia môže byť nariadená len na základe titulu, ktorý je vykonateľný po stránke formálnej a materiálnej a že ak bude exekúcia podľa titulu, ktorý tieto požiadavky nespĺňa aj napriek tomu nesprávne nariadená, musí byť v každom štádiu konania i bez návrhu zastavená. Citujúc ďalej znenie § 41 ods.1,2 písm. c) zák.č.233/95 Z. z. EP, v rámci konania o žiadosti oprávnenej o zmenu exekútora zistil z titulu, ktorým je NZ, že na jej spísanie bol povinným v Zmluve č.7370005 z 18.6.2004 splnomocnený Mgr. Tomáš Kušnír, advokát, že zároveň bol advokát povinným takto splnomocnený aj na uznanie záväzku z úveru tak, aby sa NZ stala vykonateľným titulom na súdny výkon rozhodnutia, príp. exekúciu a ďalej povinný v splnomocnení udelil súhlas, aby bol splnomocnený advokát zast. advokátskym koncipientom, príp. iným svojim zamestnancom, podľa zák. o advokácii. Poukázal na to, že v rámci prístupového procesu Slovenskej republiky (ďalej len SR) do Európskej únie bol v SR prijatý zák.č.258/01 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.71/1986 Zb. o

Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. o spotrebiteľských úveroch) , ktorý upravuje podmienky poskytovania spotrebiteľských úverov, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojený s poskytovaním spotrebiteľského úveru a ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa. Citoval znenie § 2 písm. a) ,b) zák. o spotrebiteľských úveroch a posúdil Zmluvu ako spotrebiteľskú, nakoľko v danom prípade ide o dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme odloženej platby, pôžičky, úveru alebo v inej právnej forme. Z výpisu z Obchodného registra o zápise oprávnenej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I mu vyplynulo, že predmetom jej činnosti je, o. i. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov, na strane druhej, povinným je fyzická osoba, ktorá obsah zmluvy nemohla reálnym spôsobom ovplyvniť a uzavrela ju na formulári predloženom oprávnenou, že taktiež zohľadnením § 497 Obch. zák., upravujúceho zmluvu o úvere vo vzťahu k § 1 ods.2 zák. o spotrebiteľských úveroch, je § 497 Obch. zák. lex generalis a ust. zák. o spotrebiteľských úveroch lex specialis a keďže Obch. zák. neobsahuje osobitnú úpravu o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spotrebiteľských vzťahov, je potrebné na prípady spotrebiteľských úverov podporne použiť ust. piatej hlavy O. z., t.j. § 52 a n. ako predpisu pôsobiaceho ako lex generalis k Obch. zák. a k zák. o spotrebiteľských úveroch. Ďalej citoval § 53 ods.1,3,4,§ 54 ods.1,§ 517 ods.2 O. z.,§ 1 ods.1,2, zák.č.586/03 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a § 3 nar.vl.č.87/95 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka a vykonaným dokazovaním zistil, že predmetný titul bol vydaný na základe plnomocenstva, udeleného povinným Mgr. Kušnírovi, advokátovi, v predtlači Zmluvy a teda povinný, ak chcel, aby mu bol poskytnutý spotrebiteľský úver, bola súčasne nútený podpísať aj spomínané plnomocenstvo, v ktorom splnomocnil Mgr. Kušníra na spísanie NZ, obsahom ktorej je uznanie záväzku z úveru v jeho mene tak, aby sa NZ stala vykonateľným titulom pre súdny výkon rozhodnutia alebo pre exekúciu na celý jeho majetok do výšky vzniknutej pohľadávky alebo jej zostatku a jej prísl., zároveň sa zaviazal uhradiť všetky náklady súvisiace so spísaním NZ a to notársky poplatok, trovy právneho zast. pri tomto úkone a iné, a že povinný ho taktiež splnomocnil na uzavretie záložnej zmluvy podľa § 552 O. z. alebo zmluvy o zabezpečovacom prevode práva podľa § 553 O. z. a zároveň súhlasil s tým, že pri jednotlivých úkonoch môže splnomocneného advokáta zastúpiť advokátsky koncipient alebo iný jeho zamestnanec. Dospel k záveru, že takéto podmieňovanie poskytovania spotrebiteľského úveru uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. Kušníra súčasne s poverením na spísanie NZ, ako titulu, treba považovať za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere, aj keď demonštratívny výpočet neprijateľných podmienok § 53 ods.3 O. z. takúto podmienku výslovne nespomína, že napriek § 22 ods.2 O. z. (jeho znenie tiež citoval) a uvedeným skutočnostiam v NZ splnomocnený zást. uznal právny záväzok povinného vo výške 222,13 € (6 692 Sk) , z toho úver a poplatok vo výške 49,79 € (1 500 Sk) , pričom táto suma sa bude ďalej úročiť úrokom z omeškania vo výške 0,25 % denne od 26.8.2005 do zaplatenia. Mal za to, že na výšku úrokov z omeškania je nevyhnutné použiť úpravu obsiahnutú v O. z., v súlade s jeho § 154 ods.1 a 2 , ktorá je pre spotrebiteľa priaznivejšia ako úprava obsiahnutá v § 369 Obch. zák. Z uvedeného mu vyplynulo, že splnomocnený zást. povinného v rozpore s právnou úpravou uvedenou v O. z. a v zák. o spotrebiteľských úveroch uznával v jeho mene sumy, ktoré v NZ neboli presne vyčíslené, iba zosumarizované a navyše sa zaväzoval na úroky z omeškania v neprípustnej výške, konal teda v rozpore s dobrými mravmi tak, ako to vyplýva z § 3 ods.1 O. z. Napokon dospel k záveru, že právny úkon - vyhlásenie advokáta pred notárom - urobený Mgr. Kušnírom, ako splnomocnencom povinného, je podľa § 39 O. z. neplatný, nakoľko odporuje zák. a prieči sa dobrým mravom, že NZ ako formálne vykonateľný titul existuje, ale nie je materiálne vykonateľným titulom, keďže bola spísaná o absolútne neplatnom právnom úkone, preto na základe uvedeného nie je možné vyhovieť návrhu oprávnenej na zmenu exekútora , keďže samotný titul trpí vadami, ktoré bránia v pokračovaní exekúcie. Na základe uvedených skutočností exekúciu vedenú proti povinnému preto vyhlásil za neprípustnú a podľa § 57 ods.1 písm. g) ,ods.2 a § 58 ods.1 EP ju zastavil, nakoľko je titul nevykonateľný, čo je neodstrániteľným nedostatkom (podmienkou) konania a v exekučnom konaní preto nie je možné ďalej pokračovať. Ďalej uviedol, že exekútor si uplatnil nárok na náhradu trov exekúcie vo výške 52,80 € a to podľa § 14 ods.1 písm. a) ,ods.2 vyhl.č.288/95 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len vyhl.) 2 x 6,64 € + daň z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) za prevzatie, štúdium a zápis návrhu 28.3.2006 od 13.30 hod. do 14.30 hod. a návrh na zastavenie a vyúčtovanie 13.4.2001 od 9.30 hod. do 10.30 hod., ďalej podľa § 14 ods.1 písm. b) ,ods.3 a § 15 vyhl. 7 x 3,32 € + DPH za - získanie poverenia na vykonanie exekúcie, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, príkaz z účtu v banke - zisťovanie účtov v bankách, exekučný príkaz z účtu v banke - zisťovanie účtov v bankách, OR PZ, ODI - zisťovanie majetku žiadosť Soc. Poisťovňa SNV zisťovanie zamestnania 2006 a žiadosť Soc. Poisťovňa SNV zisťovanie zamestnania 2010 a podľa § 22 ods.1 vyhl. - poštovné 9 €. Vychádzajúc z § 196,§ 199 a § 200 ods.1 EP,§ 27a,§ 14,§ 15 ods.1,§

22 ods.1,§ 23 ods.1 a § 25 vyhl., ktorých znenie citoval, na základe uvedeného priznal exekútorovi 1.Počet hodín účelne vynaložených na exekúciu [§ 14 ods.1 písm. a) ,ods.2 vyhl.] za návrh na zastavenie exekúcie 20 min.,6,64 €, paušálnu sumu za jednotlivé úkony exekučnej činnosti [§ 14 ods.1 písm. b) ,ods.3,§ 15 vyhl.] za získanie poverenia na vykonanie exekúcie, za - doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, príkazu na začatie exekúcie - prikázaním pohľadávky z účtu v banke - 7.5.2009, exekučného príkazu - prikázaním pohľadávky z účtu v banke - 7.5.2009, za - zisťovanie majetku - OR PZ ODI - 13.6.2006, žiadosť o poskytnutie súčinnosti - SP - zisťovanie zamestnania 2006 a žiadosť o poskytnutie súčinnosti - SP - zisťovanie zamestnania 2010 7 x po 3,32 €, Spolu: 23,24 €, 20 % DPH 5,98 € a poštovné 9 €, spolu odmena a hotové výdavky 44,86 €. Odmenu uplatnenú exekútorom, ako prevzatie, štúdium a zápis návrhu mu nepriznal, nakoľko túto činnosť považoval za administratívnu prácu vykonanú v súvislosti s exekučnou činnosťou, ktorá je v súlade s § 25 vyhl. zahrnutá v jeho odmene. Úkon návrh na zastavenie a vyúčtovanie nepriznal v rozsahu, aký exekútor predložil vo vyúčtovaní trov exekúcie, keďže mal za to, že z obsahu a zložitosti predmetného úkonu exekučného konania je zrejmé, že exekútor nemohol účelne vynaložiť na spomínanú činnosť dohromady viac času ako mu zohľadnil a teda z jeho strany mu bola časová špecifikácia tohto úkonu krátená. Pokiaľ ide o vyúčtovanie trov exekúcie , ten nebol exekútorovi priznaný vôbec, nakoľko to nie je úkon smerujúci k vymáhaniu pohľadávky. O trovách exekúcie rozhodol podľa § 203 ods.1 EP (aj jeho znenie citoval) tak, že uložil oprávnenej povinnosť nahradiť exekútorovi trovy exekúcie, nakoľko podala návrh na vykonanie exekúcie na základe titulu, ktorý trpí takými právnymi vadami, že v exekúcii nie je možné pokračovať.

Oprávnená, na základe výroku uznesenia a doteraz súdom vykonané dokazovanie, podala proti predmetnému uzneseniu v zákonnej 15 dňovej lehote odvolanie, a uviedla, že sa s ním nestotožňuje. V prvom rade sa domnievala, že v tomto prípade súd posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol. Poukážuc na dikciu obsiahnutú v § 44 ods.2 EP, k otázke udeleného poverenia uviedla, že po doručení návrhu na vykonanie exekúcie z jej strany, exekútor požiadal súd o udelenie poverenia, ktoré mu bolo po preskúmaní žiadosti, návrhu na vykonanie exekúcie a NZ, ako titulu, udelené 28.4.2006 pod č.5808*007189, že z uvedeného vyplýva, že NZ bola predmetom skúmania zo strany súdu už pri rozhodovaní o udelení poverenia exekútorovi, že však súd v tomto konaní uznal titul za súladný, a preto mu následne poverenie na vykonanie exekúcie udelil. Na podporu uvedeného uviedla, že predmetné plnomocenstvo preskúmal notár JUDr. Ďuriač pri spísaní NZ a rovnako sa ním zaoberal aj súd pri posudzovaní súladu titulu so zák. pre účely vydania poverenia exekútorovi, že ani v jednom prípade nebol zistený rozpor so zák. a už vôbec nie v takej miere, ktorá by spôsobila neplatnosť celého právneho úkonu. K aplikácii § 52 a n. O. z. zo strany súdu uviedla, že uzavrela s povinným Zmluvu 18.6.2004, že v čase jej uzavretia boli podľa O. z. spotrebiteľskými zmluvami len kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo iné odplatné zmluvy upravené v ôsmej časti tohto zákona a zmluva podľa § 55, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzavretie zmluvy, takže z uvedeného vyplýva, že zmluvu o úvere nebolo možné podriadiť pod právny režim spotrebiteľských zmlúv upravených v O. z., nakoľko zmluva vznikla podľa Obch. zák. (rozsudok KS Nitra z 26.2.2009, 26Cob/147/2008) a, že je pravdou, že znenie § 52 ods.1 O. z. bolo od 1.1.2008 rozšírené aj o zmluvy priamo v O. z. neupravené, ale nakoľko Zmluva bola uzavretá 18.6.2004, nemožno na ňu použiť uvedenú právnu úpravu. V súvislosti s plnomocenstvom poukázala na dôležitú skutočnosť, že povinný ako dlžník mohol kedykoľvek po uzatvorení zmluvy o úvere v r.2004 udelené plnomocenstvo v zmysle § 33b O. z. v platnom znení odvolať, pričom tak neurobil. Navyše poukázala na skutočnosť, že udelením plnomocenstva sa povinný ako dlžník nevzdal svojich práv na uznanie záväzku, iba rozšíril možnosť uznania záväzku za jeho osobu aj na osobu splnomocniteľa, v danom prípade advokáta, že platné právne predpisy povinnému ako dlžníkovi nebránili v tom, aby dobrovoľne sám uznal záväzok zmluvy o úvere, pričom výška záväzku mu bola ako dlžníkovi známa a, že ako veriteľ pravidelne vyzývala povinného na úhradu jeho záväzku a vždy špecifikovala aktuálnu výšku dlžnej sumy. Vzhľadom na uvedené nesúhlasila s výrokom, ktorým ju konajúci súd zaviazal na náhradu trov exekúcie. Zároveň sa domnievala, že úkonom označeným ako vyúčtovanie trov exekúcie , sleduje exekútor iba záujem na tom, aby mu tieto trovy exekúcie mohli byť priznané, že nejde o úkon smerujúci k vymoženiu jej pohľadávky a ani s ním priamo nesúvisí, že vyčíslením trov exekútor iba zosumarizuje jednotlivé úkony vykonané v priebehu exekučného konania a priradí im prislúchajúcu odmenu v súlade s príslušnými ust. vyhl. a tento postup má administratívny charakter, ako administratívne práce spadá pod § 25 vyhl. Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhla uznesenie v zmysle § 221 O. s. p. zrušiť v celom rozsahu.

Exekútor vo vyjadrení k odvolaniu uviedol, že s ním nesúhlasí a žiada súd, aby uvedené odvolanie zrušil v plnom rozsahu a potvrdil uznesenie.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a uznesenie potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p., lebo je vecne správne, jeho odôvodnenie má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací súd sa s ním stotožňuje, pretože dôvody napadnutého uznesenia sú správne, na čom nič nemení ani odvolanie, v ktorom sa uvádzajú aj skutočnosti súdom v odôvodnení napadnutého uznesenia vôbec nespomínané a tiež skutočnosti nemajúce pre úpravne posúdenie veci nijaký právny význam..

Tvrdenie oprávnenej, že ide o právoplatne rozhodnutú vec nie je pravdivé, lebo vydanie poverenia pre exekútora nie je rozhodnutím.

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods.1 O. s. p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 151 ods.1 O. s. p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Oprávnená nemala v odvolacom konaní úspech, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a povinný a exekútor žiadne trovy neuplatnili.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.