KSKE 5 CoE 221/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5CoE/221/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7208214372 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7208214372.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávneného Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, Košice, Kuzmányho 8, IČO: 00 735 868, proti povinnému H. S., posledné bydlisko V., N. XXX/XX, o vykonanie exekúcie pre 497,91 € istiny s prísl., o odvolaní oprávneného proti uzneseniu 39Er/1716/2008-7 z 28.9.2011 Okresného súdu Košice II

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie vo výroku o trovách exekúcie tak, že oprávneného zaväzuje uhradiť súdnej exekútorke JUDr. Lenke Borovskej, Exekútorský úrad Košice, Košice, Kováčska 32 trovy exekúcie 69,32 €, do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Oprávnenému sa náhrada trov odvolacieho konania nepriznáva a exekútorka nemá právo na ich náhradu.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením exekúciu vyhlásil za neprípustnú, zastavil ju a oprávneného zaviazal uhradiť súdnej exekútorke JUDr. Lenke Borovskej, Exekútorský úrad Košice, Košice, Kováčska 32 (ďalej len exekútorka) trovy exekúcie 69,75 €, do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa podaným návrhom z 5.5.2008 domáhal u súdneho exekútora JUDr. Slavomíra Borovského vykonania exekúcie na vymoženie svojej pohľadávky 497,91 € s prísl. voči povinnému, na základe exekučného titulu - právoplatného a vykonateľného rozhodnutia OEP-P-332/ DI-2006-I z 26.6.2006 Okresného riaditeľstva PZ, ODI v Košiciach o priestupku, že 5.6.2008 mu súdny exekútor doručil žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie s prílohami, na základe ktorej mu vydal poverenie Číslo: 5803 050500* z 18.6.2008, že 21.9.2011 mu exekútorka - náhradníčka súdneho exekútora JUDr. Jána Borovského, právneho nástupcu súdneho exekútora JUDr. S. Borovského doručila podnet na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods.1 písm. g) zák.č.233/95 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len EP) s odôvodnením, že povinný ešte pred začatím exekučného konania zomrel a zároveň si uplatnila trovy exekučného konania 69,75 €. Citujúc znenie § 57 ods.1 písm. g) ,ods.2 EP,§ 19,§ 103,§ 104 ods.1 O. s. p. a § 7 O. z. (neúplne) , poukazujúc na uvedené skutočnosti dospel k záveru, že označený povinný stratil spôsobilosť byť účastníkom konania, pretože 28.8.2007, teda ešte pred začatím exekučného konania, zomrel a dedičské konanie 24D/591/2007 po ňom bolo zastavené pre nemajetnosť, preto exekúciu podľa vyhlásil za neprípustnú a zastavil ju. Ďalej citujúc znenie § 196,§ 200 ods.1,2 a § 203 ods.1 EP a § 3 vyhl.č.288/95 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len vyhl.) uviedol, že jednotlivé úkony exekučnej činnosti boli exekútorkou špecifikované 1) § 14 ods.1 vyhl. - odmena najmenej 33,19 € a odmena za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice 16,60 €,2) náhrada hotových výdavkov - cestovné 2,16 € a poštovné 7,41 €, spolu bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) 59,36 €,20 % DPH 10,39 €, trovy exekúcie celkom 69,75 €. Vychádzajúc z § 14 ods.1,§ 22 ods.1 a § 25 vyhl. (ich znenie citoval) , preskúmaním návrhu exekútorky na priznanie trov exekúcie zistil, že uplatňované uvedené položky sú vyúčtované podľa vyhl. a boli vynaložené účelne, preto jej priznal ňou vyčíslené trovy exekúcie 69,75 €. Vzhľadom na to, že v danom prípade zastavil

exekúciu pre úmrtie povinného ešte pred začatím exekučného konania, v dôsledku čoho nebol návrh na vykonanie exekúcie podaný oprávneným dôvodne, ako aj skutočnosť, že oprávnený si pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie neoveril, či povinný žije alebo už zomrel, čím de facto zastavenie exekúcie sám zavinil, zaviazal ho na úhradu priznaných trov exekúcie exekútorke.

Oprávnený v zákonom stanovenej lehote podal odvolanie z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci proti výroku súdu o svojej povinnosti uhradiť exekútorke trovy exekúcie v sume 69,75 €. Uviedol, že vo veci úhrady trov exekučného konania 69,75 € sa nestotožňuje s názorom súdu z dôvodu, že priznal exekútorke vyčíslenú náhradu 20 % DPH, a to zo sumy 51,95 €, pozostávajúcej a) z vyčíslenia exekučných trov podľa § 14 ods.1 vyhl. v sume 49,79 € a b) z náhrady hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti (cestovné) vo výške 2,16 €, pričom do základu výpočtu DPH správne nezahrnul súčasne aj poštovné 7,41 € a že súdom vyčíslená náhrada 20 % DPH je 10,39 €. Namietal správnosť výpočtu DPH s ohľadom na § 196 EP (jeho znenie citoval) a tvrdil, že na základe uvedeného je zrejmý záver, že DPH mala byť exekútorke priznaná len z vyčíslenia exekučných trov 49,79 € (t.j. 9,96 €) , nakoľko náhrada hotových výdavkov (v tomto prípade cestovné) sa za odmenu nepovažuje. Na základe uvedeného navrhol zrušiť uznesenie.

Uznesenie vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a výroku o jej zastavení, nebolo odvolaním napadnuté, nadobudlo právoplatnosť (§ 206 ods.1,3 O. s. p.) , preto nebolo v uvedenom rozsahu v odvolacom konaní preskúmavané.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a zistil, že pokiaľ ide o výrok o trovách exekúcie, nie sú podmienky ani na potvrdenie (§ 219) uznesenia, ani na jeho zrušenie (§ 221) , preto ho, podľa § 220 O. s. p., zmenil tak, že oprávneného zaviazal uhradiť exekútorke trovy exekúcie 69,32 €.

Súd správne vychádzal z § 196 EP, avšak nesprávne ho vyložil, keď priznal DPH aj z náhrady hotových výdavkov - 2,16 €, preto muselo byť uznesenie vo výroku o trovách exekúcie zmenené tak, že oprávnený je povinný uhradiť exekútorke trovy exekúcie 69,32 €, pozostávajúce z odmeny 49,79 €, náhrady hotových výdavkov - cestovného 2,16 € a poštovného 7,41 a 20 % DPH z odmeny, t.j. 9,96 €, spolu 69,32 €.

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods.1 O. s. p., účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Oprávnený mal v odvolacom konaní úspech, avšak náhradu jeho trov si neuplatnil, preto mu ich náhrada nemohla byť priznaná a exekútorka v odvolacom konaní nemala úspech, preto nemá právo na ich náhradu.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov : 3 hlasy za (§ 3 ods. 9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.