KSKE 5 CoE 222/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5CoE/222/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011899545 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011899545.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávnenej Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, Mamateyova 17, pobočka Rožňava, Janka Kráľa 3, IČO: 35 937 874, proti povinnému A. J., X., C. XX, o vykonanie exekúcie pre 329, 08 € istiny s prísl., o odvolaní súdneho exekútora JUDr. Petra Hodermarského, Exekútorský úrad Rožňava, Rožňava, Akademika Hronca 3 (ďalej len exekútor) proti uzneseniu 10Er/109/2003-14 zo 4.10.2010 Okresného súdu Rožňava

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o trovách exekúcie.

Exekútor nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a oprávnenej a povinnému sa ich náhrada n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením exekúciu zastavil, priznal exekútorovi odmenu a náhradu hotových výdavkov za vykonanú exekúciu 130,35 € a oprávnenú zaviazal uhradiť priznanú odmenu a náhradu hotových výdavkov exekútorovi, do 10 dní od právoplatnosti uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že oprávnená sa podaným návrhom domáhala nariadenia exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky 329,08 € istiny (9 914 Sk) s prísl. od povinného, na základe svojich vykonateľných platobných výmerov č.2339/01/1,2,3 zo 6.9.2001, že v konaní vydal poverenie na vykonanie exekúcie Číslo: 5808 013223* z 22.5.2003 pre exekútora, ktorý mu predložil 7.9.2010 návrh oprávnenej na zastavenie exekúcie z 20.8.2010 podľa § 57 ods.1 písm. c) a h) zák.č.233/95 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len EP) a, že vzhľadom na návrh oprávnenej na zastavenie exekúcie, exekúciu podľa cit. ust. zastavil. Ďalej uviedol, že exekútor s predloženým návrhom na zastavenie exekúcie žiadal priznať trovy exekúcie 172,94 € podľa § 14,§ 15 a § 22 vyhl. č.288/95 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhl.) .Vychádzajúc z § 36 ods.2,§ 196,§ 199,§ 200 ods.1,2,§ 203 ods.2 prvá veta,§ 238 ods.1 EP,§ 14,§ 15 ods.1,§ 22 ods.1,§ 25 a § 27a vyhl., v znení účinnom do 30.4.2008, ktorých znenie citoval, nepriznal exekútorovi cestovné náhrady za pracovné cesty vykonané v rámci exekúcie, nakoľko tieto vykonal v sídle svojho exekútorského úradu v meste Rožňava, teda zák. mu umožňuje na takéto úkony použiť motorové vozidlo, ale neumožňuje za takéto použitie uplatňovanie cestovných náhrad. Z rovnakého dôvodu nepriznal ani náhradu za stratu času počas vykonaných pracovných ciest a na základe uvedeného mu nemohol priznať v rámci časovej špecifikácie úkonov ani úkon spísanie záznamu o vykonaní služobnej cesty . Na základe uvedeného priznal exekútorovi 1) za počet hodín účelne vynaložených na exekúciu [§ 14 ods.1 písm. a) ,ods.2 vyhl.] za spísanie - žiadosti o udelenie poverenia 30 min., výzvy na úhradu 30 min., správy pre oprávneného 1 hod., žiadosti o poskytnutie súčinnosti 1 hod. a spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie 1 hod., spolu 5 hod. po 6,64 € (200 Sk) 33,19 €,2) paušálnu sumu za jednotlivé úkony exekučnej činnosti [§ 14 ods. 1 písm. b) ,ods.3,§ 15 vyhl.] za získanie poverenia na vykonanie exekúcie 3,32 €, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie 3,32 €, každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného (8 x) 26,56 €, každé zisťovanie účtu povinného 3,32 €, každé ďalšie zisťovanie majetku povinného (12 x) 39,83 €, spolu 76,35 €,3) náhradu

hotových výdavkov (§ 22 ods.1 vyhl.) poštovné 10,70 € a kolkové známky 6,64 €, odmena a hotové výdavky spolu 109,54 €, DPH 20,81 €, spolu 130,35 €. S ohľadom na uvedené skutočnosti dospel k záveru, že trovy 130,35 € boli účelne vynaložené na vykonanie exekúcie a preto ich exekútorovi priznal.

V zákonom stanovenej lehote podal exekútor odvolanie voči uzneseniu, nakoľko ním bol porušený zák. Tvrdil, že jeho odvolanie je dôvodné a to z dikcie § 37 ods.1 EP (jeho znenie citoval) , že v uvedenom uznesení mu súd v rozpore so zák. nepriznal priamy náklad v predmetnom exekučnom konaní a to aj napriek tomu, že mu podľa vyhl. patrí. Citujúc znenie § 49 ods. 1 druhá veta EP uviedol, že doručenie upovedomenia je procesným úkonom exekútora, pričom zák. nestanovuje len doručenie poštou, ale mu ustanovuje doručiť upovedomenie akýmkoľvek spôsobom, aby mohol v exekučnom konaní pokračovať, že od termínu doručenia začínajú plynúť všetky procesné lehoty a nakoľko náhradné doručenie v tomto prípade nebolo možné, v rámci možností sa pokúsil doručiť upovedomenie povinnému, že ak povinný neprevzal v stanovenej lehote zásielku, doručuje mu osobne a to na hocakom mieste, kde ho môže zastihnúť a to, že k pátraniu po ňom použil motorové vozidlo (ďalej len vozidlo) nie je porušením zák. Zdôraznil, že aj O. s. p. pozná rôzne formy doručovania súdnych písomností - v neposlednom rade aj prostredníctvom exekútora, že za túto činnosť mu patrí paušálna náhrada v ktorej je zahrnutá aj náhrada za vozidlo, alebo - položil otázku- v danom prípade mal použiť MHD v Rožňave, príp. peši navštíviť povinného na adrese trvalého bydliska a následne obchádzať miesta o ktorých sa dozvedel, aby ho mohol zastihnúť a doručiť mu upovedomenie. Ďalej uviedol, že tak isto neobstojí tvrdenie o porušení zák. o cestovných náhradách, že tento predpis by bolo možné aplikovať v prípade, že by výpočet náhrady za použitie vozidla bol vykonaný v súlade s uvedeným predpisom, že v danom zák. je jasne špecifikované, že pri použití súkromného vozidla na služobné účely patrí popri náhrade za použitý benzín aj náhrada za amortizáciu vozidla a jednotková náhrada za prejdený km je omnoho vyššia ako je vyúčtované v predmetom spise, že v súlade s platnými účtovnými predpismi v tomto prípade bol vypočítaný priamy náklad - náhrada za spotrebovaný benzín - nie náhrada za použitie vozidla, ako sa to v uznesení uvádza a že z uvedeného je zrejmé, že tento náklad bol vyúčtovaný v súlade s § 196 EP a vyhl. Napokon citujúc znenie § 22 ods.1 veta pred bodkočiarkou vyhl. uviedol, že samotný zák. jasne rozlišuje hotové výdavky a cestovné náhrady, ktoré spomína v ods.2 cit. §, že z daného výkladu je zrejmé, že pri uznávaní priameho nákladu, došlo k zámene § 22 ods.1 za ods.2, že ak by toto tvrdenie bolo pravdivé, tak sa exekútor trestá za to, že dodržal zák. a všetkými zák. prostriedkami sa snažil doručiť upovedomenie o začatí exekúcie povinnému. Na základe uvedeného navrhol uznesenie zmeniť a priznať mu trovy exekúcie 172,94 €.

Uznesenie vo výroku o zastavení exekúcie nebolo odvolaním napadnuté, nadobudlo právoplatnosť (§ 206 ods.1,3 O. s. p.) , preto nebolo v uvedenom rozsahu v odvolacom konaní preskúmavané.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a uznesenie vo výroku o trovách exekúcie potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p., lebo je vecne správne, jeho odôvodnenie má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací súd sa s ním v celom rozsahu stotožňuje, pretože dôvody napadnutého uznesenia sú správne, na čom nič nemení ani odvolanie, nakoľko právne závery v ňom uvedené, zjavne nemajú oporu ani v súdnej praxi.

Na zdôraznenie správnosti napadnutého uznesenia možno doplniť, že podmienkou priznania náhrady hotových výdavkov je účelnosť ich vynaloženia, ktorá v prejednávanej veci nebola splnená.

Použitie vozidla (náhrada za spotrebovaný benzín, za stratu času a za amortizáciu vozidla) za účelom doručenia upovedomenia o začatí exekúcie povinnému do vlastných rúk, nie sú účelne vynaloženými výdavkami, lebo v prvom rade mu mal exekútor túto písomnosť doručovať poštou a v odvolaní sa nikde konkrétne nezmieňuje o tom, žeby tento spôsob doručovania bezúspešne využil, iba tvrdí, že použitie vozidla na pátranie po povinnom nie je porušením zák.

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods.1 O. s. p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 151 ods.1 O. s. p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Exekútor nemal v odvolacom konaní úspech, preto nemá právo na náhradu jeho trov a oprávnenej a povinnému žiadne trovy nevznikli.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov : 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.