KSKE 5 CoE 66/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5CoE/66/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7812200426 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7812200426.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávnenej Sociálna poisťovňa, Bratislava (pobočka Rožňava) , Festivalové námestie 1, IČO: 30 807 484 proti povinnému INTER FINAL, Rožňava, Šafárikova 91, IČO: 31 694 756 o vykonanie exekúcie pre 167,26 € istiny s prísl., o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu 4 Er/47/2012-11 z 20.2.2012 Okresného súdu Rožňava

r o z h o d o l :

Potvrdzuje uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením exekúciu vyhlásil za neprípustnú, zastavil ju a oprávnenej uložil povinnosť uhradiť trovy exekúcie priznané exekútorovi 39,83 eur .

V odôvodnení uviedol, že oprávnená sa návrhom podaným u exekútora domáhali vykonania exekúcie za účelom vymoženia peňažnej pohľadávky od povinného 167,26 eur s prísl., že vykonaním exekúcie poveril exekútora JUDr. Rudolfa Dulinu poverením č. 5808 037379 dňa 19.1.2012. Exekútor mu 13.2.2012 predložil exekučný spisový materiál č. Ex 167/12 spolu s podnetom na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného priadku ( EP) , keďže majetok povinného nestačil ani na úhradu trov exekúcie, pretože OS Košice I uznesením č. k. 32 K/9/2011 z 4.7.2011 zastavil konkurzné konanie voči povinnému pre nedostatok majetku. S poukazom na § 58 ods. 1, § 57 ods. 1 písm. g) , h.) EP, § 251 ods. 4, § 103, § 19 O.s.p., § 18, § 19a ods. 2, § 20a ods. 2 OZ ( ich znenie citoval) po preverení exekútorom tvrdených skutočností, oboznámení sa s obsahom exekučného spisu, ako aj s výpisom z Obchodného registra OS Košice I a výpismi z Obchodného vestníka mal za preukázané, že Okresný súd Košice I uznesením č.k. 32K/9/2011-284 z 4.7.2011 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka ( povinného) , pričom na základe tohto uznesenia bol povinný 25.1.2012 z obchodného registra vymazaný. Ďalej uviedol, exekútor spolu s podnetom na zastavenie exekúcie si uplatnil aj nárok na úhradu trov exekúcie 39,83 eur a navrhol aby na ich náhradu bola zaviazaná oprávnená.

Citujúc znenie § 196, § 197 ods. 1, § 199, § 200 ods. 1, 2 a § 203 EP a § 3, § 4 ods. 1, § 14 ods. 1, § 15 ods.1, § 22 ods. 1 vyhl. č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov po preskúmaní nároku na úhradu trov exekúcie uplatneného exekútorom mu priznal odmenu 39,83 eur a konštatoval, že oprávnená navrhla vykonať exekúciu návrhom podaným exekútorovi 2.1.2012, hoci OS Košice I uznesením č. k. 32 K/9/2011 -284 z 4.7.2011 zastavil konkurzné konanie voči povinnému pre nedostatok majetku. Zdôraznil, že oprávnená, vzhľadom na verejný prístup k Obchodnému vestníku mala resp. mohla mať vedomosť o nemajetnosti povinného zistenej konkurzným súdom, napriek tejto ňou zrejme opomenutej ( ne) vedomosti podala návrh na vykonanie exekúcie, s ktorou však nemohla byť úspešná. Záverom uviedol, že o trovách rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti jednak pre zistenú nemajetnosť povinného ako aj z vyššie uvedených dôvodov.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podala v zákonnej lehote odvolanie oprávnená a žiadala, aby odvolací súd napadnuté uznesenie v časti v rámci ktorej bola zaviazaná k úhrade trov exekúcie zrušil. Poukázala na skutočnosť, že v čase podania jej návrhu na vykonanie exekúcie z informačného systému vyplývalo, že povinný je naďalej evidovaný ako aktívny zamestnávateľ, predkladal mesačné výkazy poistného a bol povinný platiť odvody na sociálne poistenie za svojho zamestnanca, ktoré čiastočne odvádzal i po zastavení konkurzného konania ( posledná úhrada bola na jej účet poukázaná 1.2.2012) . Ďalej podotkol, že OS Košice I bola povinnému vrátená i časť preddavku 885 eur, čo bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.10.2011 a preto mala za to, že z tejto sumy by mohla byť uhradená jej pohľadávka ako ja trovy exekučného konania S poukazom na ust. § 203 ods.1, 2 EP zdôraznil, že povinný zanikol 25.1.2012 výmazom z obchodného registra, pričom takýto spôsob zániku je skutočnosťou, ktorú oprávnená žiadnym spôsobom nemohla zaviniť. Zánik účastníka konania bez právneho nástupcu, teda nedostatok podmienok konania je sám o sebe dôvodom na zastavenie konania bez toho, aby súd zisťoval, či nie je naplnený iný dôvod na zastavenie exekúcie, ako napríklad návrh oprávnenej na zastavenie či nemajetnosť povinného.

Exekútor v rámci vyjadrenia k odvolaniu oprávnenej uviedol, že trvá na tom aby oprávnená uhradila pôvodne priznanú odmenu a náhradu trov exekúcie a navrhol, aby odvolací súd odvolaniu oprávnenej nevyhovel a uznesenie prvostupňového súdu ako vecne správne potvrdil. Podotkol, že predmetné exekučné konanie sa začalo 2.1.2012, pričom na majetok povinného bolo 4.5.2011 začaté konkurzné konanie, ktoré bolo 12.7.2011 zastavené pre nedostatok majetku a následne bol na základe uvedeného povinný vymazaný z obchodného registra. Návrh na vykonanie exekúcie bol podaný až takmer 8 mesiacov po tom, ako bolo zverejnené uznesenie o zastavení konkurzného konanie pre nedostatok majetku (v Obchodnom vestníku dňa 25.7.2011) . V súvislosti s uvedeným poukázal na verejnú prístupnosť Obchodného vestníka, preto podľa jeho názoru oprávnená mala možnosť dozvedieť sa o začatí konkurzného konania, ako aj o jeho ukončení pre nedostatok majetku dlžníka a teda podanie návrhu na vykonanie exekúcie možno považovať za jej zavinenie a namieste je použitie ust. § 203 ods. 2 EP. Pri tejto svojej argumentácii poukázal na rozhodnutie NS SR , č.k. 7 M Cdo 5/2011 z 13.5.2011, ktoré je možné extenzívne aplikovať aj na prípad, keď povinným subjektom je právnická osoba, ktorá zanikne z dôvodu nedostatku majetku a jej záväzky neprevezme iný subjekt. Ďalej uviedol, že uvedenom rozhodnutí NS SR vyslovil, že vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci a za výkon exekučnej činnosti patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p.) - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods. 1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a uznesenie vo výroku o trovách exekúcie potvrdil § 219 ods.1,2 O. s. p., lebo je vecne správne, jeho odôvodnenie má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací súd sa s ním stotožňuje, pretože dôvody napadnutého uznesenia sú správne, na čom nič nemenia ani skutočnosti uvedené v odvolaní.

K správnym a výstižným dôvodom uvedeným v napadnutom uznesení je potrebné uviesť, že § 203 ods.1 EP, ktorý je výnimkou zo zásady ustanovenej v § 197 ods.1 EP, vyplýva, že v prípade zastavenia exekúcie môže súd uložiť oprávnenému povinnosť uhradiť trovy exekúcie výlučne len vtedy, ak zastavenie exekúcie procesne zavinil. Predpokladom uloženia tejto povinnosti oprávnenému je uváženie súdu, či oprávnený nejakým spôsobom zavinil zastavenie exekúcie. Pri rozhodovaní o tom, či oprávnený zavinil zastavenie exekúcie, je nutné vychádzať z toho, že nárok na náhradu trov exekúcie je nárokom, ktorý má základ v ust. práva procesného, a nie práva hmotného, preto o tom, či oprávnený zavinil zastavenie konania, možno uvažovať len z hľadiska procesného a posudzovať ho podľa procesného výsledku. Pod zavinením oprávneného podľa § 203 ods.1 EP treba preto rozumieť také porušenie procesných predpisov z jeho strany, ktoré má za následok buď neodôvodnený vznik trov exekúcie alebo také jeho konanie (úkony) , ktoré by spôsobilo zastavenie exekúcie. Povinnosť oprávneného nahradiť trovy exekúcie podľa § 203 ods.2 EP prichádza do úvahy len v prípade, ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie [§ 57 ods. 1 písm. h) EP].

V rámci ústavne konformného výkladu § 203 ods.1 EP nemožno preto zaviazať oprávnenú na úhradu trov exekúcie bez splnenia (taxatívne upravených) podmienok vyplývajúcich z tohto ust.

V prejednávanom prípade treba urobiť záver, že oprávnená zavinila zastavenie exekúcie, keďže zánik povinného výmazom z obchodného registra (pri náležitej opatrnosti vzhľadom na verejnú prístupnosť Obchodného vestníka) pri podaní návrhu na vykonanie exekúcie mohla predpokladať a teda mohla predvídať, že v exekučnom konaní nebude úspešná.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods. 9 tretia veta zák. č. 757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.